تحلیل مسائل و چالش‌های حق ‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی، تعیین و اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های حق‌ مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های شهر تهران بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شد و جامعه آماری این پژوهش، 31 نفر از مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های شهر تهران است. به منظور گردآوری داده‌ها از دو روش مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و پیمایشی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم‌افزارهای «اس‌پی‌اس‌اس» و «اسمارت پی‌ال‌اس» برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: مسائل و چالش‌های حق ‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: کاستی‌های قانونی، استثنائات و استفاده منصفانه، ماهیت فضای دیجیتالی، فعالیت کتابخانه‌ها، فناوری‌های حفاظتی، سیستمی و شبکه‌ای، اقتصاد، قراردادها و مجوزها و ملاحظات اخلاقی.
نتیجه‌گیری: مسائل و چالش‌های متعددی در حوزه حق‌ مؤلف منابع دیجیتالی متنی وجود دارد؛ اما در این میان کاستی‌های قانونی تأثیرگذارترین مؤلفه بر حق ‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی است. در حالی که امروزه با گسترش استفاده از آثار دیجیتالی، نیاز مبرمی به حل مسائل و چالش‌های مربوط به کاستی‌های قانونی وجود دارد. بنابراین، نیاز است قانون حق‌ مؤلف مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین، توجه به شاخص‌های این بعد از جمله محدودیت‌های حقوق کتابخانه به علت مسائل حقوقی، مستعد تغییر بودن حق‌ مؤلف آثار در قالب‌های متفاوت و در طول زمان، ابهام در نحوه و اجرای قوانین و پیگیری آن‌ها در محیط دیجیتالی، فقدان قرارداد نشر بین ناشر و پدیدآورندگان و عدم تنظیم قرارداد نشر یا عرضه اثر مطابق عرف حقوقی ایران به صورت شفاف، نبود ماده واحده‌‌ای در خصوص آثار دیجیتالی در قانون حق‎ مؤلف و آئین‌نامه‌ها، برای رفع چالش‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Issues and Challenges of Copyright of Textual Digital Resources from the Viewpoint of Managers of Academic Digital Libraries in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sima Amouzgar 1
  • Alireza Noruzi 2
  • Maryam Sarrafzadeh 3
1 MA in Information Science, Department of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Due to the inherent features of digital environment, such as the ease of dissemination of information widely and quickly, or the possibility of manipulating digital content by anonymous users, the digital environment and digital libraries pose many challenges to copyright and legislative decision-making to approve new laws and rules. Investigating the issues and challenges of copyright of digital content especially textual resources can help to develop digital libraries. The aim of this research was to identify, determine and prioritize the issues and challenges of copyright of textual digital resources from the viewpoint of managers of academic digital libraries in Tehran.
Methodology: The methodology of this applied research was the analytical survey and the total number of managers of academic digital libraries in Tehran was selected as the research population (31 managers). The data were collected through library studies and a questionnaire. First, previous studies and the documentary research method were used to review the fundamental issues and challenges of copyright of textual digital resources in order to design a questionnaire based on the research model. Then, by reviewing the literature and the basis of the research model, a questionnaire with 60 items and eight sections was developed after validation using expert opinion and reliability verification using Cronbach's alpha method and distributed among 31 managers of academic digital libraries in Tehran. The collected data were analyzed through descriptive and inferential statistical methods by the SPSS and the Smart PLS softwares
Findings: The findings showed that from the viewpoints of managers of academic digital libraries' in Tehran, issues and challenges of copyright of textual digital resources are as follows in order of importance: defective copyright laws, exceptions and fair use, the nature of the digital space, libraries actions, protective and system and network technologies, economy, contract and licenses, and moral considerations. The model validity of the issues and challenges affecting the copyright of digital textual resources was verified using structural and measurement models. Indicators of the nature of digital environment in order of importance were: the ease of unauthorized sharing of copyrighted works simultaneously among multiple users; the ease of scientific and literary manipulation (plagiarism); the ambiguity of responsibility and the right to protect the digital content by digital libraries; the ease of copy and paste of digital texts; the distortion and dissemination of copyrighted materials; the problem of validating the authenticity of digital content; the possibility of unauthorized reproduction at the international level; the inaccurate identification of the production site and the publisher of the work; and failure to identify the provenance and publisher of digital content.
Conclusion: The challenge of defective copyright laws is the most important problem facing the copyright of textual digital resources. Due to the widespread use of digital information resources, there is a strong need to solve problems and challenges related to the defective copyright laws. Therefore, it is important to investigate and resolve issues related to elements and constituents of copyright, including the limitations of copyright for digital libraries due to the legal issues, the challenges of new media and data formats, the need for contracts between publishers and content creators, etc.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • Digital libraries
  • Textual resources
  • Challenges
  • University libraries
اسدی، فاطمه (1394). حق مؤلف و فناوری‎‌‌‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پایان‎‌نامه کارشناسی ارشد. رشته علم اطلاعات و دانش‌‎شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‎‌شناسی. دانشگاه الزهرا.
افشار، زهره؛ قائمی‎زاده، محمد (1393). ماده 8 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348: پاسخی به نگرانی حقوقی مؤسسان کتابخانه‎‌های دیجیتال عمومی-آموزشی. کتابداری، آرشیو و نسخه‌پژوهی: کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17(2). ص. 143-123.
امامی، بشری سادات (1393). جایگاه حقوق مالکیت فکری در نشر الکترونیک. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله‎‌‌های هفتمین همایش سراسری ادکا. تهران: نشر کتابدار.
انصاری، رؤیا (1390). بررسی برخی از مسائل حقوقی فضای سایبر. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه حقوق. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تربیت معلم- سبزوار.
ایرجی، جواد (1396). مطالعه حمایت از نشر الکترونیک در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران. پایان‎‌نامه دوره کارشناسی ارشد. گروه حقوق مالکیت فکری. پردیس دانشگاهی دانشگاه قم.
پاپی، زینب (1393). جنبه های حقوقی کتاب‌‌های الکترونیکی در کتابخانه ها. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله های هفتمین همایش سراسری ادکا. تهران: نشر کتابدار.
پاپی، زینب (1394). حق مؤلف در فضای سایبری با تأکید بر حقوق مؤلفان در جمهوری اسلامی ایران: ارائه الگوی پیشنهادی جهت اجرای حقوق سایبر مؤلفان پایان‌نامه‌ها در سامانه ملی پایان‌نامه‌ها. رساله دکتری. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.
حریری، نجلا؛رادفر، حمید رضا (1393). فراهم‎آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌‌دهی اطلاعات، 25(99).
حسینی‎‌‌نسب، سید حسین؛ مختاری، مجتبی (1393). نشر الکترونیک: رویکردها، نگرش‎‌ها و چالش‌ها. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله های هفتمین همایش سراسری ادکا. تهران: نشر کتابدار.
خیاطی، فاطمه (1395). حمایت از آثار فکری در شبکه های اجتماعی. پایان‎‌نامه دوره کارشناسی ارشد. گروه حقوق مالکیت فکری. دانشکده حقوق. دانشگاه قم.
رحمانی، سحر (1390). نظام مدیریت دیجیتال (DRM) و حمایت از آثار ادبی و هنری با استفاده از آن. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه قم.
رستمی، سهراب (1394). بررسی حق‎ مؤلف در محیط دیجیتال، ره آورد نور، 14(53). ص. 57 -47.
رسولی، عبدالرشید (1392). بررسی نقض مالکیت فکری در فضای اینترنت. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
زایلینسکی، کریستوفر (1377). عصر الکترونیک و فقرای اطلاعاتی: فرصت‌‌ها و مخاطرات. ترجمه عباس گیلوردی، فراگام‌‌هایی در اطلاع‌رسانی: گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع‌رسانی پیوسته. تهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.
سالاری، محمود (1389). چالش‎ها و مسائل مدیریتی کتابخانه‌‌ها در گذر از کتابخانه سنتی به سوی کتابخانه دیجیتالی با نگاهی به ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌‌رسانی،13(2). ص. 112-97.
ستوده، هاجر؛ نجمه، رفیع؛ زهرا میرزایی (1389). نگاهی به دستبرد علمی و راه‎کارهای پیشگیری و پیگیری آن. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(4). 228- 210.
سعیدی، سینا؛ حاجی حسینی، حجت‎‌اله؛ سعیدی، صبا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8(2). ص.61 -52.
سهرابی، هستی؛ علیپور‎حافظی، حامد؛ رضایی، نسا؛ نقی‎‌مهر‎طباطبایی، اشرف (1393). بررسی وضعیت بهره‌گیری از ابربرچسب کپی‎رایت در وبگاه‌های نشریات ملی و بین‌المللی کتابداری. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله‌های هفتمین همایش سراسری ادکا. تهران: نشر کتابدار.
شاکری، زهرا؛ حبیبا، سعید (1392). اشتراک‌‌گذاری آثار ادبی و هنری؛ چالش‎‌ها و فرصت‌‌ها. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، 2(1). ص. 11- 1.
صادقی، محمود؛ خلج، یوسف (1386). حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی. فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی، 4(15). ص. 146-115.
صفایی، حسین؛ افشارقوچانی، زهره (1395). حق ‌‌مؤلف در کتابخانه دیجیتال. مطالعات حقوق تطبیقی، 7(1). ص. 251-225.
عباسی، محمود؛ معین اسلام، محمد؛ اکرمی، فروزان (1394). جایگاه و چالش‎های ایران در حمایت بین المللی از حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری. فصلنامه حقوق پزشکی. ویژه‌‌نامه حقوق مالکیت فکری، ۹. ص. 46- 11.
عبداللهیان، حمید؛ شارقی، مرضیه (1386). نشر الکترونیک، چالش‎‌‌ها و فرصت‎‌ها. مطالعه روزنامه‎‌نگاری الکترونیک. نشریه دین و ارتباطات. 14(31). ص. 153- 133.
کلین، بتانی (1396). آشنایی با حق مؤلف: مالکیت فکری در عصر دیجیتال. ترجمه رؤیا پورنقی و بهروز رسولی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوی اطلاعات ایران: چاپار.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی: به کمک نرم‌‌افزار Smart-PLS. تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.
مطلبی، داریوش (1386). حق ‌‌مؤلف در محیط دیجیتال، فصلنامه کتاب، 18(2). ص. 164-137.
میرحیدری، مریم‎‌السادات (1393). استراتژی‌‌های توسعه نشر الکترونیک در فروشگاه‌های اینترنتی. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله‌های هفتمین همایش سراسری ادکا. ص.46. تهران: نشر کتابدار.
میری، انیس؛ ذاکر، مرضیه (1393). بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد با مصادیق دستبرد علمی و قوانین حق‎ مؤلف در فضای نشر الکترونیک. داریوش مطلبی و امیر شکوهیان یزدی کوهبنانی (گردآورندگان). همایش نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل: مجموعه مقاله های هفتمین همایش سراسری ادکا. ص.46. تهران: نشر کتابدار.
نوروزی، علیرضا (1398). حقوق مالکیت فکری: حق ‌‌مؤلف و مالکیت صنعتی. تهران: چاپار.
References
Abbasi, M., Moein Islam, M., & Akrami, F. (2016). Iran's position and challenges in international protection of copyrights of literary and artistic works. Medical Law Journal, 9,11-46. (in Persian)
Abdollahyan, H., & Shareghi, M. (2007). Electronic publishing; Challenges and opportunities; Focusing on E-journalism. religion and communication, 14(31), 133-153. (in Persian)
Adav, R. P. (2015). Digital libraries and intellectual property rights. Research Hub: International Multidisciplinary Research Journal, 2(2), 1-5.
Afshar, Z., & Ghaemizadeh, M. (2014). Copyright article No. 8: An answer to the concerns of digital library creators. Library and Information Sciences, 17(2), 123-143. (in Persian)
Afzal, A.-S. W., Nasser, M. et al. (2007). Digital age: Challenges for libraries. Information Society and Justice Journal, 1(1), 43–48.
Amollo, B. A. (2011). Digitization for libraries in Kenya. Presented at the 2nd International Conferenceon African Digital Libraries and Archives (ICADLA-2), Johannesburg, South Africa.
Ansari, R. (2012). The investigation of legal issues of cyber. M.Sc. Thesis in Law, Sabzevar Teacher Training University. (in Persian)
Asadi, F. (2015). Copyright and new information and communication technologies, attitude survey of knowledge and information science professionals. M.Sc. dissertation, Department of Knowledge and Information Science, Alzahra University. (in Persian)
Bosire-Ogechi, E. (2018). Social media, social networking, copyright, and digital libraries. In Handbook of research on managing intellectual property in digital libraries (pp. 37-50). IGI Global.
Calhoun, K. (2013). Key themes and challenges in digital libraries. Retrieved May 10, 2019, from: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/39195.
Eisenschitz, T., & Turner, P. (1997). Rights and responsibilities in the digital age: Problems withstronger Copyright in an information society. Journal of Information Science, 23(3), 209–223.
Emami, B. (2014). The status of intellectual property rights in e-publishing. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on e-publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Graham, D., & Bachmann, T. T. (2004). Ideation: The birth and death of ideas. John Wiley & Sons.
Handa, S., & Bhatt, K. (2015). Intellectual Property Rights (IPRs) in digital environment: an overview in Indian digital environment. International Journal of Digital Library Services, 5(2), 117-123.
Hariri, N., Radfar, H. (2014). Acquisition of Electronic Resources in Iranian Digital Libraries.  National Studies on Librarianship and Information Organization, 25(3), 45-58. (in Persian)
Hong Xian, Yang (2010). Research on the issues of copyright in digital library. Dissertation. South China University of Technology (People's Republic of China). Retrieved May 10, 2019, from https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3124693.
Hosseini Nassab, H., & Mokhtari, M. (2014). E-publishing: Approaches, opinions and Issues. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on E-Publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Iannella, R. (2001). Digital management (DRM) architectures. D-Lib Magazine, 7(6).
Iraji, J. (2017). Study of protecting electronic publishing in Iran's system of literary and artistic property rights. M.Sc. Thesis in Intellectual property law, University of Qom. (in Persian)
Kallinikou, D., Marinos Papadopoulos, J. D., Kaponi, A., & Strakantouna, V. (2009). Intellectual property issues for digital libraries in the Internet networked public sphere. 8th International Conference Computer Ethics: Philosophical Enquiry.
Kamau, G. (2018). Copyright challenges in digital libraries in kenya from the lens of a librarian. In Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries (pp. 312-336). IGI Global.
Kanndppanavar, B. U., Rajanikanta, S. T., & Tandur, S. K. (2010). Importance of digitization of librarymaterials. SRELS J Inf Manage, 47(1), 61–70.
Kayaaslan, H. (2011). Challenges for copyright holders on the Internet: A Turkish case study. Ph.D dissertation, Faculty of Law, Art & Social. Scineces, University of Southampton.
Kehinde, A. (2018). Digital libraries and the role of digital librarians. In Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries (pp. 98-119). IGI Global.
Kelin, B., Moss, G., & Edwards, L. (2017). Understanding copyright intellectual property in the digital age. (Roya Pournaghi & Behrooz Rasuli, Translators). Tehran: Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC): Chapar Publication. (in Persian)
Khan, M. H., & Makhdumi, G. (2008). Copyright fails in libraries in digital era. Retrieved May 10, 2019, from http://ir.inflibnet.ac.in/handle/1944/1293.
Khayati, F. (2017). Protect of intellectual property in social network. M.Sc. Thesis in Intellectual property law, University of Qom. (in Persian)
Kuny, T., & Cleveland, G. (1998). The digital library: myths and challenges. IFLA journal, 24(2), 107-113.
LIoyd, Ian (n.d). Copyright Issues for Digital Libraries. Retrieved May 10, 2019, from http://www.coreach-ipr.org/documents/Digital%20Libraries.pdf.
Mahesh, G., & Mittal, R. (2009). Digital content creation and copyright issues. Electronic Library, 27(4), 676-683.
Matlabi, D. (2007). Copyright in digital environment. National Studies on Librarianship and Information Organization, 18(2), 137-164. (in Persian)
Mirheidari, M. (2014). The e-publishing development strategies in online markets. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on E-Publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Miri, A., & Zaker, M. (2014) Analyzing the level of familiarity with instances of plagiarism and copyright laws in the space of e-publishing in masters’ students at Payame Noor University of Mashhad. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on e-publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Mohsenin, S. H., & Esfidani, M. R. (2014). Partial least squares structural equation using Smart-PLS Software. Tehran: Mehrabanpub. (in Persian)
Nicholson, D., & Kawooya, D. (2008). The impact of copyright on access to public information in African countries: A perspective from Uganda and South Africa.
Niqresh, M. (2019). Digital library and intellectual issues--issues in copyright and intellectual property. International Education Studies, 12(1), 114-127.
Noruzi, A. (2020). Intellectual property rights: Copyright and industrial property. Second edition. Tehran: Chapar Publication. (in Persian)
Otike, J. (2016). Legal considerations of providing information in support of distance learning by digital libraries in universities in Kenya. In Information seeking behavior and challenges in digital libraries (pp. 57–69). Hershey, PA: Information Science Reference
Papi, Z. (2014). E-books: The legal aspects. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on E-Publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Papi, Z. (2015). Copyright in cyberspace. Ph.D dissertation, Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research. (in Persian)
Poynder, R. (2017). Copyright: The immoveable barrier that open access advocates underestimated. Open and Shut. Retrieved May 10, 2019, from https://richardpoynder.co.uk/Copyright.pdf.
Rahmani, S. (2012). Digital right management and protection of literary and artistic works, M.Sc. Thesis in Intellectual property law, University of Qom. (in Persian)
Rasouli, A. (2013). An investigation of the infringment of intellectual property right in the Internet, M.Sc. dissertation, Department of International Law, Islamic Azad University Centeral Tehran Branch. (in Persian)
Rosenblatt, W., Mooney, S., & Trippe, W. (2001). Digital rights management: Business and technology. John Wiley & Sons, Inc.
Rostami, S. (2016). A survey of copyright in the digital environment. Rahavardnoor Journal, 14(53), 47-57. (in Persian)
Rutto, D., & Yudah, O. (2018). E-books in university libraries in Kenya: Trends, usage, and intellectual property issues. In Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries (pp. 37-50). IGI Global.
Sadeghi, M., & Khalaj, Y. (2007). In support of literary and Artistic property and the Rights related to virtual / Cyber Environment. Quarterly Islamic Law, 4(15). 115-146. (in Persian)
Saeedy, S., Haji Hosseini, H., & Saeedy, S. (2013). A survey of the effective factors on copyright violations by the internet users. Ethics in science and Technology, 8(2), 52-61. (in Persian)
Safaii, H., & Afshar Quchani, Z. (2016). Copyright in digital library. Comparative Law Review, 7(1), 225-251. (in Persian)
Sahoo, B. B., Rao, I. R. (2003). Copyright and digital libraries. In Proceedings of workshop on digital libraries: Theory and Practice. Banglore: DRTC. Citeseer.
Salari, M. (2010). Challenges and management issues of libraries from traditional library to digital library (with emphasis on Iran). Library and Information Sciences, 13(2), 97-112. (in Persian)
Samuelson, P. (1990). Digital media and the changing face of intellectual property law. Rutgers Computer & Technology Law Journal, 16, 323.
Schonwetter, T., & Ncube, C. (2011). New hope for Africa? Copyright access to knowledge in the digital age. Info, 13(3), 64–74.
Shakeri, Z., & Habiba, S. (2013). File Sharing of literary and artistic works; challenges and opportunities. Journal of Civil Law Knowledge, 2(1), 1-11. (in Persian)
Sohrabi, H., Alipour Hafezi, H., Rezaei, N., & Naghi Mehr Tabatabai, A.  (2014). Investigation of the status of using copyright meta tags in national and international librarianship's websites. In Darioush Matlabi and Amir Shokoohian Yazdi Kouhbanani (Collectors). Conference on e-publishing: Approaches and issues, Proceedings of the 7th National Congress of the Union of Iranian Library and Information Science Student Associations (ADKA). Tehran: Nashre Ketabdar. (in Persian)
Soutudeh, H., Rafieh, N., & Mirzaee, Z. (2011). How to prevent or act against plagiarism phenomenon. Library and Information Science, 13(4), 210-228. (in Persian)
Tutu, J. M. (2018). Intellectual property challenges in digital library environments. In Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries (pp. 225-240). IGI Global.
Wahid, ratnaria (2017). Libraries and technology: Canadian and Malaysian copyright exceptions. Library Management, 38 (8/9), 415–425.
Walters, W. H. (2013). E-books in academic libraries: challenges for acquisition and collection management. portal: Libraries and the Academy, 13(2), 187-211.
Wan, W. P. (2011). Research on the copyright problem of digital library-based on the dispute of Google Digital Library. Master dissertation. Huazhong (Central China) University of Science and Technology, People's Republic of China.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 177-195.
Zielinski, C. (1995). The electronic age and information poor: Opportunities and Risks. (Abbas Gilvari, translator). Superior strides in information science: Selected papers of 19th international online conference. Tehran: Information and Scientific Services Center of the Construction Crusade (Jihad-e Sazandegi). (in Persian)