دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 98، مرداد 1401، صفحه 5-294 
ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

صفحه 116-139

10.30481/lis.2021.271264.1801

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک