بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌ تبریز و علوم‌پزشکی بر اساس استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO انجام شده است.
روش‌­شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری را مسئولان 25 کتابخانه‌ دانشگاه‌ تبریز و علوم‌پزشکی تشکیل می‌داد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه برگرفته از متن استاندارد ایزو ۱۸۹۲۵ بود که پس از تأیید روایی و پایایی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار‌های اکسل و SPSS انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین ۲۵ کتابخانه مورد بررسی، کتابخانه‌‌های دانشکده تربیت‌بدنی، دانشکده حقوق و کتابخانه دانشکده پزشکی به ‌ترتیب با میانگین۵۷/۳، ۴۵/۳ و ۴۳/۳، در بیشترین سطح و کتابخانه‌‌های دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی و دانشکده مامایی و پرستاری به ‌ترتیب با میانگین ۵۰/۱، ۵۵/۱ و ۵۷/۱ در کمترین سطح میزان رعایت استاندارد قرار دارند. سایر نتایج نشان داد از بین 7 مؤلفه مربوط به استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO مؤلفه‌‌های محفظه ذخیره‌سازی و محوطه نگهداری به ‌ترتیب با میانگین ۵۵/۳ و ۶/۳ بیشترین و مؤلفه‌‌های اقدامات لازم در برابر آتش‌سوزی و فرایند آماده‌سازی به ‌ترتیب با میانگین ۸۰/۱ و ۶۹/۱ در کمترین سطح رعایت شده‌اند. میانگین کل میزان رعایت هفت مؤلفه استاندارد در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌ تبریز ۴۶/۲ و در کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم‌پزشکی ‌تبریز ۵۰/۲ است.
نتیجه‌گیری: یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که اغلب کتابخانه‌‌های مورد بررسی در زمینه حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی، از شیوه‌‌های منطبق بر استاندارد استفاده نمی‌نمایند که این امر می‌تواند در درازمدت برای کتابخانه به عنوان یک چالش مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of compliance rate of preservation of non-printed information carriers in Tabriz University libraries and Medical Sciences Based on standard ISO 18925 [E]

نویسندگان [English]

  • afshin hamdipour 1
  • rasool zavaraqi 2
  • maryam mohseny 3
1 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 MA. in Information Management, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the preservation compliance rate of non-printed information carriers in the libraries of Tabriz University and Medical Sciences of Tabriz University by standard 18925 ISO [E].
Methodology: A descriptive survey method is used. The statistical population of this study was 25 librarians of Tabriz University and Medical Sciences of Tabriz University. A Questionnaire made by the researcher was used to obtain the opinions of librarians of University of Tabriz and Tabriz University of Meidical Sciences. The questionnaire was based on standard ISO 18925 [E]. This questionnaire has 7 sections with 50 questions including: Environmental conditions (9 questions), Enclosures (9 questions), Preparation (3 questions), Storage housing (6 questions), Storage rooms (11 questions), Fire-protective storage (5 questions), Identification, inspection, and cleaning (7 questions). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and professors. In order to the analysis of data, descriptive statistics, and Microsoft Excel and SPSS software were used.
Findings: The findings showed that among the 25 studied libraries, the libraries of the Physical Education Faculty with mean of 3.57 and the Law Faculty with mean of 3.45 and the library of the Medicine Faculty with mean of 3.43, the most and libraries of the Economics Faculty With mean of 1.5 and the Faculty of Education and Psychology of Tabriz University with mean of 1.55 and the Midwifery and Nursing Faculty with the average of 1.75 points, the lowest average in the preservation of non-printed informational carriers according to the standard 18925 ISO [E]. Regarding to the compliance rate among of 7 elements of ISO 18925 [E] standard, the Storage elements with an average of 3.55 and Upkeep enclosures with mean of 3.6 have the highest and elements of Fire protection measures with an average of 1.8 and a Preparation process with mean of 1.69 average have the lowest accordance with the standard parts of ISO 18925 [E]. The average compliance rate of the other three items of standard ISO 18925 [E], including: Environmental conditions, Storage rooms and Identification, inspection, and cleaning, are 1.82, 2.82, and 2.85, respectively. The average of the total compliance rate of the seven elements of ISO 18925 [E] was 2.46 in the Tabriz University libraries and 2.5 in the Medical libraries. The results showed that most of the libraries of Tabriz University and Medical sciences in the level of protecting non-printed informational carriers do not use standards-compliant practices.
Conclusion: Findings of this study showed that most of the libraries surveyed do not use standard compliant in the preserving of non-print informational carriers, which this subject can be a challenge for the libraries in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservation
  • Conservation
  • ISO 18925 [E]
  • Non-printed information carriers
پرتو، بابک (1388). حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
تاجداران، منصور؛ رضایی شریف آبادی، سعید؛ همت زاده، فاطمه (1390). وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و کانادا، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۸۸، ۱۶۳-۱۸۰.
داورپناه، محمدرضا (۱۳۹۰). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تهران: انتشارات دبیزش.
زوارقی، رسول (۱۳۸۹). بررسی حفاظت و نگهداری از اسناد و مدارک آرشیوی دیجیتال با رویکرد مدیریت ریسک. ارائه شده در دومین همایش ملی آرشیوی ایران. تهران. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹.
سالاری، محمود (۱۳۸۹). چالش‌ها و مسائل مدیریتی کتابخانه‌ها در گذر از کتابخانه سنتی به سوی کتابخانه دیجیتالی با نگاهی به ایران. کتابداری و اطلاع رسانی، ۱۳(2، پیاپی ۵۰)، ۹۷ -۱۱۲.
شریف، عاطفه (۱۳۸۵). رویکرد‌های مدیریتی در حفاظت دیجیتالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳(۴۷)، ۱۰۳ -۱۲۴.
صمیعی، میترا؛ رضایی شریف آبادی، سعید (۱۳۸۹). حفاظت رقمی در کتابخانه‌‌های رقمی: مرور راهبردها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۱(۴)، ۸۷ -۱۰۳.
قاضی زاده، حمید؛ سیدین، مریم السادات؛ مختاری، حیدر (۱۳۹۷). تعیین و دسته‌بندی معیار‌های قابلیت اطمینان در حفاظت رقمی. کتابداری و اطلاع رسانی، ۲۱(۲، پیاپی ۸۲)، ۱۰۷ -۱۳۰.
قائم مقام فراهانی، نازنین (۱۳۷۲) حفظ و نگهداری منابع کتابخانه‌ها و آرشیوها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۴(۱)، ۱۱۱ -۱۲۳.
کتس، ویلیام (1997). مرجع شناسی عمومی و تخصصی. (ترجمه آیدین آذری، محسن عزیزی و حمید محسنی، 1386). تهران: انتشارات کتابدار.
نیکنام، مهرداد (۱۳۸۳) حفاظت و نگهداری منابع رقومی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۵(۴)، ۶۰ -۷۱.
References
Asiamah, K. (2008). Preservation of print and non-print library materials: A case study of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Main Library, Kumasi, Ghana. Journal of Science and Technology (Ghana), 28(2), 142-149.
Barateiro, J., Goncalo, A., & Borbinha J. (2009). Addressing digital preservation: Proposals for new perspectives. Retrieved from http://cs.harding.edu/indp/papers/barateiro7.pdf
Borgman, C. L. (2003). From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world. Mit Press.
Bradley, K. (2009). Risks Associated with the Use of Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage Media in Archival Collections-Strategies and Alternatives. [online]. 11-23.
Davarpanah, M. R. (2011). Scientific information seeking in printed and electronic resources. Tehran: Dabizesh. (in Persian)
Ghaem Maghami Farahani, N. (1993). The Preservation of Library and Archival Materials. National Studies on Librarianship and Information Organization, 4(1), 110-12. (in Persian)
Ghazizadeh, H., Seyedein, M., & Mokhtari, H. (2018). Explaining, identifying and categorizing the criteria for trustworthiness in digital archives. Library and Information Sciences, 21(2), 107-130. (in Persian)
Hedstrom, M., Seamus Ross, K., Ashley, B., Christensen-Dalsgaard, W., Duff, H., Gladney, C. Huc, A. R., Kenney, R., & Neuhold, E. (2003). Invest to save: report and recommendations of the NSF-DELOS Working Group on Digital Archiving and Preservation. Retrieved from: http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/activities//Digitalarchiving.pdf
ISO18925. (2013). Imaging Materials -Optical Disc Media -- Storage Practices. International Organization for Standardization. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/62632.html
Iyishu, V. A., Nkanu, W. O., & Ogar, F. O. (2013). Preservation and conservation of library materials in the digital age. Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management, 4(2), 36-45.
Jones, M., & Beagrie, N. (2001) Preservation management of digital materials: a handbook. London: British Library.
Katz, W. A. (1997). ‎Introduction to reference work. (Translated by Aidin Azari, Mohsen Azizi, and Hamid Mohseni. New York: McGraw-Hill. (in Persian).
Lawrence, G. W., Kehoe, W. R., Rieger, O. Y., Walters, W. H., & Kenney, A. R. (2000). Risk Management of Digital Information: A File Format Investigation. Council on Library and Information Resources, 1755 Massachusetts Avenue, NW, Suite 500, Washington, DC 20036.
Niknam, M. (2005). Preservation and conservation of digital resources. National Studies on Librarianship and Information Organization, 15(4), 60-71. (in Persian).
Olatokun, W. M. (2008). A Survey of Preservation and Conservation Practices and Techniques in Nigerian University Libraries. LIBRES: Library & Information Science Research Electronic Journal, 18(2), 1-18.
Partow, B. (2009). Preservation and conservation of library materials. Tehran: The Organization for Researching and Composing University textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian).
Perrin, J. M., Winkler, H. M., & Yang, L. (2015). Digital preservation challenges with an ETD collection-A case study at Texas Tech University. The Journal of Academic Librarianship, 41(1), 98-104.
Salari, M. (2010). Challenges and issues in library management from traditional to digital library in Iran. Library and Information Sciences, 13(2), 97-112. (in Persian)
Samiei, M., & Rezaei Sharifabadi, S. (2011). Digital Preservation in Digital Libraries: Review of Strategies. National Studies on Librarianship and Information Organization, 21(4), 88-102. (in Persian)
Segaetsho, T., & Monjama, N. (2012). Preservation of library materials at the University of Botswana Library. Journal of the South African Society of Archivists,45, 68-84.
Segaetsho, T. (2014). Preservation risk assessment survey of the University of Botswana Library. African Journal of Library, Archives & Information Science, 24(2), 175-186.
Sharif, A. (2006). Management Approaches to Digital Preservation. Iranian Journal of Information Processing and Management, 21(3), 103-124. (in Persian)
Tajdaran, M., Rezaei Sharifabadi, S., & Hemmatzadeh, F. (2012). Preservation Status in the National Library and Archives of I.R. Iran in Comparison with the National Libraries of Canada, the U.S., the U.K. and Australia. National Studies on Librarianship and Information Organization, 22(4), 162-180. (in Persian)
UNESCO (2003). Guidelines for the preservation of digital heritage, prepared by the National Library of Australia. Paris: UNESCO. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf.
Zavaraqi, R. (2010). Evaluation of the preservation of digital archive documents with risk management approach. Paper presented at the The 2nd National Conference on Archives of Iran, Tehran. (in Persian)