کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه قم

3 گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نرم‌­افزار کتابخانه دیجیتالی سیمرغ، پیام مشرق، پارس آذرخش، پیام حنان، رسا، تبیان، سامان و پاسارگاد بود. ابزارگردآوری داده‌­ها سیاهه وارسی است که در زمینه کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌­های دیجیتالی بر اساس نظر متخصصان و با روش دلفی در سه بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات و سطوح پیاده‌­سازی آن­‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌­ها از نرم‌­افزارSPSS 25، آنالیز واریانس و انحراف معیار استفاده شد.
یافته‌­ها: یافته‌­های پژوهش نشان داد که کتابخانه­‌های دیجیتالی از نظر کاربرد فناوری معنایی در معماری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند لایه‌­هایی فراتر از طراحی اولیه خود هستند. همچنین در خصوص ابزارهای معنایی و استفاده از مؤلفه‌­های فناوریی معنایی و سطوح پیاده‌­سازی آن­‌ها نیز عملکرد مناسبی نداشته و با توجه به اهمیت این بخش در بازیابی اطلاعات، نیاز به بازنگری جدی از سوی طراحان نرم‌­افزارهای کتابخانه­ دیجیتالی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of semantic technology in information retrieval in the softwares digital libraries

چکیده [English]

Objective: The present investigation was conducted with the aim of identifying the application of semantic technology in information retrieval in the softwares of digital libraries.
Methodology: This survey is applied one which is done by descriptive method. Sampling population includes 8 digital library softwares Simorgh, Payam Mashregh, Pars Azarakhsh, Payam Hanan, Rasa, Tebyan, Saman and Pasargad. After reviewing the literature and available resources, the criteria related to semantic technology components were determined in data retrieval in digital library softwares. The tool used for gathering the data is the checklist that is used in the field of semantic technological practices in marketing information in digital library softwares, this is under the observation of experts, in addition, the method of Delphi is used in this investigation in 3 fields namely semantic technological architecture, semantic technological tools, semantic technologies in marketing information and the level of implementation. In order to analyze the data, Excel and SPSS 25 softwares were used.
Findings: The findings showed that digital libraries do not have a suitable condition and they need the layers more than the first designing. Also, semantic tools and implemented languages have a very weak semantic technology, and there are not many semantic tools for development and implementation, and they surpassed each other in a few cases. Furthermore, in terms of implementing tools, they do not have a suitable situation and by paying attention to this area in information marketing, it needs a serious observing by the digital library software designers. But, in semantic technology in information marketing activities the situation was suitable, however, the layers of its implementing in digital libraries is not in a suitable condition. This research, in addition to providing a checklist on the application of semantic technology in data retrieval in digital library software, based on existing records and expert opinion, has made it possible for designers and programmers of digital library software to identify their strengths and weaknesses, with the criteria and components in this area, and the degree of importance of each of them, will become more familiar with the design of digital library softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic technology
  • Semantic tools
  • Digital libraries
  • Information Retrieval
  • Digital library software
شریفی، شهرزاد؛ شعبان­‌زاد، مریم؛ فیاض، سیما (1390). نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات. فصلنامه دانش‌­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 4(12)، 41-52.
شهبازی، فرزاد؛ نوروزی، یعقوب؛ علیپورحافظی، مهدی (1392). بررسی میزان استفاده نرم­‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌­های نظام­‌های خبره در بازیابی اطلاعات. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 823 -851.
علیپورحافظی، مهدی (1394). یکپارچه­‌سازی معنایی در کتابخانه­‌های دیجیتالی در ایران: مدل مفهومی پیشنهادی. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(2)، 455-481.
فتحیان، اکرم (1391). نگاهی نو به طراحی کتابخانه­‌های دیجیتال: کاربرد هستی­‌شناسی در طراحی کتابخانه­‌های دیجیتال معنایی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 15(4)، 1-9.
کریمی، المیرا؛ بابایی، محمود؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات (1398). بررسی ویژگی­‌های معنایی و هستی­‌شناسانه نظام­‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاح‌نامه و هستی­‌شناسی. پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4)، 1585-1612.
کفاشان، مجتبی؛ فتاحی، رحمت­الله (1390). نظام­های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی­‌شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی. اطلاع‌­رسانی و کتابداری، 54، 45-70.
منصوری، علی (1390). نظریه معناشناختی اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 15(4)، 101-129.
نوروزی، یعقوب؛ خویدکی، سمانه (1392). کتابخانه دیجیتال معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانه­‌های دیجیتالی در ایران. رهیافت، 57، 63-74.
References
Alipour Hafezi, M. (2015). Semantic Integration in Digital Libraries in Iran: Suggested Conceptual Model. Research and Information Processing and Management, 31(2), 455-481.
Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (1990). Weaving the web: The Past, Present and Future of the World Wide Web by its Inventor, Orion Business. London.
Fathian, A. (2012). A New Look at the Design of Digital Libraries: An Ontology Application in the Design of Semantic Digital Libraries, Journal of Information and Communication, 15(4), 1-9. (in Persian)
Hajiahmadi, S., & Norouzi, Y. (2015). Futures Studies at the Libraries: The Application of Semantic Technologies to Organize Information in a Digital Library Software, Specialty Journal of Psychology and Management, 1(3), 23-29. (in Persian)
Hajiahmadi, S., & Norouzi, Y. (2016). Investigating the Application of Semantic Technology to Organize Information in Digital Library Software Systems. Processina and Management, 32(3), 875-896. (in Persian)
Kafashan, M., & Fatahi, R. (2011). New Systems of Knowledge Organization: Semantic Web, Ontology and Organizational Knowledge Tools, Informatics and Librarianship, 54, 45-70. (in Persian)
Karimi, E., Babaei, M., & Hosseini Beheshti, M. S. (2019). The study of semantic and ontological features of thesaurus and ontology-based information retrieval, Iranian Jounral of Information Processing and Management, 34(4), 1585-1612. (in Persian)
Kruk, S. R., Haslhofer, B., Piotrowski, P., Westerski, A., & Woroniecki, T. (2006). Role of Ontologies in Semantic Digital Libraries. In NKOS Workshop. September 21. Alicante, Spain. Retrieved April 21.
Mansoori, A. (2011). Semantic Theory of Information. Journal of Library and Information Science, 15(4), 101-129. (in Persian)
Morales, J. (2009). A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries, Information Technology and Libraries, 22.
Munir, K., & Sheraz Anjum, M. (2018). The use of ontologies for effective knowledge modelling and information retrieval.  Applied Computing and Informatics, 31(14), 116-126. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
NadiRavandi, S., & Haji Zeinolabedini, M. (2013). Comparison of Used Metadata Electronic in Digital Libraries in Iran with Dublin Core Standard. International Journal OF Research in Engineering and Technology, 2(3), 398-403.
Negi, Y. S. & Kumar, S. (2014). A comparative analysis of keyword- and semantic-based search engines. Intelligent computing, Networking, and informatics (243), 727-736.
 Nowruz, Y., & Khudki, S. (2013). Digital Social Semantic Library: Perspective for Digital Libraries in Iran, Approach, 57, 63-74. (in Persian)
Pandey, S., & Panda, K. C. (2014). Semantic solutions for the digital libraries based on semantic web technologies. Annals of Library and Information Studies, 61(9), 286-293.
Ritika, B., & Sonal, C. (2016). Design and development of semanticweb-based system for computer science domain-specific information retrieval, Department of Computer Science and Applications, Panjab University, Chandigarh, India. Science Direct, 8, 330-333.
Shahbazi, F., Nowroozi, Y., & Alipour Hafezi, M. (2013). The study of the use of software tools in the digital library of Iran in the features of expert systems in data retrieval. Research and information processing and management, 30(3), 823 -851. (in Persian)
Sharifi, S., Shabanzad, M., & Fayyaz, S. (2011). The role of semantic web in information retrieval, Journalism of Science (Library Science and Information Technology and Information Technology), 4(12), 41-52. (in Persian)
Shiri, A., & Calaresu, M. (2014). Understanding Semantic Web: a conceptual model, School of Library and Information Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada, Library Review, 64(1/2), 82-100.
Wang, J. Z., Farha, A., & Srimani, P. K. (2010). An Efficient Method to Measure the Semantic Similarity of Ontologies. International Journal of Pervasive Computing and Communications, 6(1), 88-103.
Yu, F., Qiu, J., & Lou, W. (2014). Library Resource Semantization Based on Resource Ontology. Electronic Library, 32(3), 341-362