ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان نیازمند توجه و طراحی مدل متناسب با شرایط و زمینه‌های خاص آن سازمان است. شرکت‌های بیمه از جمله سازمان‌های متکی بر سرمایه دانشی هستند که می‌توانند با پیاده‌سازی مدیریت دانش فرصت پیشرفت هرچه بیشتر را کسب نمایند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران شرکت بیمه دانا به تعداد 1761 نفر بودند که تعداد 317 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به ‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. تحلیل داده­ها و بررسی برازش مدل نیز با روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار آموس انجام گرفت.
یافته‌ها: براساس نتایج به دست ‌آمده، مشخص شد که مدل از برازش کافی به داده‌ها برخوردار است. به گونه‌ای که شامل پنج بعد اصلی است و هر یک از ابعاد دارای مؤلفه‌‌های جداگانه است. بعد شرایط علّی شامل مؤلفه ایجاد حافظه سازمانی، اهمیت سرمایه فکری و فضای صنعت بیمه؛ بعد شرایط زمینه‌ای شامل چهار مؤلفه به صورت توسعه و بهسازی نیروی انسانی، نظام ارزیابی عملکرد و ارتقا مبتنی بر دانش، نهادهای عالی و نظارتی و مدیریت و رهبری؛ بعد شرایط مداخله‌گر شامل دو مؤلفه به صورت عوامل انسانی و عوامل درون سازمانی؛ بعد راهبردها و اقدامات شامل سه مؤلفه به صورت آماده‌سازی زیرساخت مدیریت دانش، کشف و گردآوری دانش و مستندسازی دانش؛ و بعد پیامدها شامل پنج مؤلفه به صورت افزایش بهره‌وری سازمان، ایجاد سازمان دانش‌محور، رشد عملکردی و اقتصادی سازمان، ارتقا سهم بیمه در رشد اقتصاد و بهبود عملکرد نیروی انسانی است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش به عنوان مرجع و الگویی برای شرکت بیمه دانا شامل پنج بعد اصلی و 17 مؤلفه است. از این رو، برای پیاده‎‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا باید به این عوامل توجه ویژه شود. در بین ابعاد پنج‌گانه مدل مدیریت دانش، بعد پیامدها دارای رتبه اول و شرایط علّی، جایگاه آخر را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation and Evaluation a Knowledge Management Implementation Model for Dana Insurance Company

نویسندگان [English]

  • shabnam refoua 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Abdolhossein Farajpahlou 3
  • Hasan Mahmoudi Topkanlo 4
  • Somaye Sadat Akhshik 5
1 Ph.D. in Knowledge and Information Science -Vice Head of Library & Publication Department at Insurance Research Centr
2 Full Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Full Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran
5 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Knowledge management is one of the effective strategies to gain a competitive advantage. Implementing of knowledge Knowledge management in an organization requires attention and design of a model appropriate to the specific conditions and contexts of the organization. Insurance companies are among the knowledge-based organizations that can gain the opportunity to progress as much as possible by implementing knowledge management. In such a way that if successful implementation of knowledge management, in terms of quality and performance of their services can gain a competitive advantage. Therefore, the purpose of this study is to design a knowledge management implementation model for Dana Insurance Company as one of active Company in Iran insurance industry.
Methodology: The present study was an applied study that was conducted by survey method. The statistical population of the study was 1761 experts and managers of Dana Insurance Company, of which 317 people were selected as members of the sample using simple random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Data analysis and model fit study were performed by structural equation method with the help of Amos software.
Findings: Based on the obtained results, it was found that the model has a sufficient fit to the data. The final knowledge management model for Dana Insurance Organization includes five main dimensions. Each dimension has its own components. The causal conditions include three components in the form of Creating organizational memory, the importance of intellectual capital, and the insurance industry environment. The Contextual conditions include four components in the form of human resource development and improvement, knowledge-based evaluation system, higher and supervisory institutions, and management and leadership; The intervening conditions include two components as human factors and intra-organizational factors; strategies and actions dimension including three components in the form of knowldege management infrastructure preparation, knowledge discovery and collection, and knowledge documentation; and the consequences include five components in the form of increasing the productivity of the organization, creating a knowledge-based organization, functional and economic growth of the organization, improving the share of insurance in the growth of the economy and improving the human resources performance.
Conclusion: The results showed the knowledge management implementation model as a reference and pattern for Dana Insurance Company includes five main dimensions and 17 components. Therefore, for the successful implementation of knowledge management in Dana Insurance Company, special attention should be paid to these factors. Among the five dimensions of the knowledge management model, the dimension of consequences has the first rank and the causal condition has the last place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management model
  • Knowledge management implementation
  • Dana Insurance Company
احمدزاده، عزیز (1396)‌. تجربیات موردی در صنعت بیمه ایران (طرح پژوهشی)‌. گروه پژوهشی مطالعات اسلامی ‌بیمه، پژوهشکده بیمه‌.
اخوان، پیمان؛ عباسی، لیلا (1397). مدیریت دانش در سازمانهای خدماتی. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
بیمه مرکزی ایران، مدیریت طرح و برنامه اداره بررسی‌های آماری (1399). سالنامه آماری صنعت بیمه 1398. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خسروی، ابوالفضل؛ امیری، غلامرضا؛ امیری، مهدی (1398). نقش فرایندهای مدیریت دانش در دستیابی به اهداف شرکت‌های بیمه. مطالعات دانش‌شناسی، 19، 1-15.
عسکری ماسوله، سعید؛ افشار، مهدی (1394). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا. ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، 28-29 بهمن، مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی، تهران.
رفوآ، شبنم (1390). سنجش میزان رعایت مؤلفههای زیرساختهای اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران.
رفوآ، شبنم؛ ریاحی‌نیا، نصرت؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ محمودی توپکانلو، حسن؛ آخشیک، سمیه (1399). ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(2). (زودآیند)
زنگویی نژاد، ابوذر؛ نوراللهی، نیما؛ غلامی، محمدحسین (1390). ارزش‌آفرینی در شرکت‌های بیمه برمبنای مدیریت دانش. تازه‌های جهان بیمه، 155، 5-18.
قاسمی، وحید (1392). مدل‌سازی معادله‌ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
References
Ahmadzadeh, A. (2018). Case experiences in the Iranian insurance industry. Islamic insurance studies research group, IRC. (in Persian)  
Akhvan, P., & Abbasi, L. (2019). Knowledge management in service organizations. Tehran: Malek Ashtar University of Technology. (in Persian)  
Alaarj, S., Abidin-Mohamed, Z., & Bustamam, U. S. B. A. (2016). Mediating Role of Trust on the Effects of Knowledge Management Capabilities on Organizational Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 235, 729–738.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411-423.
Aramoon, E., & Aramoon, V. (2019). Identifying and Prioritizing the Cultural Factors Affecting the Successful Implementation of Knowledge Management in the Industry of Electronic Insurance Services by Using the Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method. Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, 29(2), 69-84.
Askari Masouleh, S., & Afshar, M. (2016). Investigating the effect of organizational structure on knowledge management in Dana Insurance Company. the Seventh National Conference and the First International Conference on Knowledge Management, Tehran. (in Persian)  
Central Insurance of Iran, Plan and Program Management of Statistical Surveys (2020). Statistical Yearbook of Insurance Industry 1398. Tehran: Central Insurance of Iran. (in Persian)  
Chege Kamau, R., & Kwanya, T. (2019). The Impact of Knowledge Management on the Competitiveness of Insurance Firms in Kenya. In Emerging Trends in Information and Knowledge Management. Moi University Press.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Ghasemi, V. (2014). Structural equation modeling in social research using Amos Graphics. Tehran: Sociologists Publications. (in Persian)   
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. (7th ed.). Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.
Hooman, H. (2006). Structural equation modeling using LISREL software. Tehran: Samt Publications. (in Persian)   
Huang, L., & Lai, C‌. (2014)‌. Critical Success Factors for Knowledge Management Implemention in Life Insurance Enterprises‌. International Journal of Management and Marketing Research‌, 7(2), 79-89.
Huang, L., Quaddus, M., Rowe, A., & Lai, C. (2011). An Investigation in to the Factors Affecting Knowledge Management Adoption and Practice in the Life Insurance Business. Knowledge Management Research & Practice, 9, 58–72.
Karadsheh, L., Mansour, E., Alhawari, S., Azar, G., & El-Bathy, N‌. (2009)‌. A Theoretical Framework For Knowledge Management Process: Towards Improving Knowledge Performance‌. Communications of the IBIMA, 7, 67-79‌.
Khosravi, A., Amiri, G., & Amiri, M. (2020). The Role of Knowledge Management Processes in Achieving the Insurance Companies Purposes in Isfahan. Knowledge Studies, 5(19), 1-15. (in Persian)  
Kline, P. (1999). The handbook of psychological testing. (2nd ed.). London: Routledge.
Lazarevic, A. (2019)‌. Knowledge management in Insurance Companies. Tokovi osiguranja, 35(3), 35-71.
Mararo, E‌. (2013)‌. Knowledge Management Practices As A Competitive Tool in Insurance Companies in Kenya‌. Master Thesis. Unpublished MBA project, University of Nairobi.
Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1985). Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First-and higher order factor models and their invariance across groups. Psychological bulletin, 97(3), 562-582.
Mehrabani, S., & Shajari, M‌. (2013)‌. Knowledge Management Practices and Implementation of E-Insurance‌. in International Conference on Informatics and Creative Multimedia.
Refoua, S. (2011). Measurement of Elements of Knowledge Sharing Infrastructures in Iran Insurance Industry. M.Sc. Thesis. AlZahra University, Faculty of Educational Sciences & Psychology. (in Persian)
Refoua, S., Riahinia, N., Farajpahlou, A., Mahmoudi, H., & Akhshik, S. (2020).  Presenting a Conceptual Model of Knowledge Management for the Dana Insurance Company. Library and Information Science Research Journal, 10(2). (in Persian)   
Safarzadeh, H., Soloukdar, A., & Khosravi, M. (2011). Explaining the Pattern of the Impact of Information Technology on Knowledge Management in Iranian Insurance Industry. American Journal of Scientific Research, 19, 66-75.
Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice. New York: Springer Heidelberg Dordrecht London.
Zangui Nejad, A., Noorullahi, N., & golami, M. (2011). Value creation in insurance companies based on knowledge management. World Insurance News, 155, 5-18. (in Persian)   
Zheng, W., Yang, B., & Gary, N. M. (2010). Linking Organizational culture, structure, strategy and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63, 763-771.