دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 100، اسفند 1401، صفحه 5-241 
نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه

صفحه 139-159

10.30481/lis.2022.311226.1896

محمدجواد هاشم زاده؛ سمیرا اکبریان؛ محمود سنگری؛ علی رضائی؛ محمدرضا اسدی یونسی