وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف: فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی موجود بستری را فراهم آورده‌اند که از طریق آن پژوهشگران قادرند حتی داده‌های مورد استفاده در پژوهش خود که ممکن است به سختی به دست آمده باشد را با دیگر پژوهشگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم بتوانند این داده‌ها را در اختیار گرفته و مورد تحلیل و بررسی مجدد قرار دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت پژوهشگران ایرانی حوزه علوم پایه در اشتراک و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کمی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش را پژوهشگران حوزه علوم پایه که در سال 2021 در پایگاه وب آو ساینس مقاله داشتند، تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس منابع مرتبط به صورت الکترونیکی طراحی شد. نمونه آماری شامل 309 پژوهشگر در این پژوهش شرکت کردند. از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها استفاده شد.
یافته­‌ها: نتایج نشان داد بیش از 64 درصد از پژوهشگران تجربه اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی را ندارند هر چند نگرش مثبتی نسبت به این موضوع دارند و بسیاری از آن‌ها تمایل به استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی دیگران را دارند. عوامل فردی، فرهنگی و رفتاری، حقوقی و سیاسی مؤثر بر اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما عوامل سازمانی و فنی در وضعیت نامطلوبی هستند. میان عوامل فردی، فنی، فرهنگی و سیاسی، سازمانی و حقوقی و سیاسی با متغیرهای جمعیت‌شناختی پژوهش به جز در مواردی در متغیر جنسیت، تفاوتی مشاهده نشد. به لحاظ فنی، سازمانی و ساختاری هنوز شرایط تحقق اشتراک و استفاده از داده‌های پژوهشی فراهم نیست. قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط آماده نشده‌اند، محرک‌های مادی و معنوی در سازمان‌ها و نهادهای مربوط به وجود نیامده‌اند و زیرساخت‌های فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و استانداردهای مورد نیاز فراهم نشده است.
نتیجه‌گیری: با وجود این که نگرش مثبت در میان پژوهشگران علوم پایه برای اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی وجود دارد اما به لحاظ فنی و سازمانی امکان تحقق آن وجود ندارد؛ بنابراین، بایستی تلاش‌هایی مداوم جهت ایجاد فرهنگ به اشتراک‌گذاری داده در مراکز علمی و دانشگاهی صورت گیرد؛ قوانین و مقررات شیوه اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی و نیز استفاده مجدد از آن‌ها با رعایت اخلاق پژوهشی تدوین شود و مشوق‌های مادی متنوع برای پژوهشگرانی که داده‌های پژوهش خود را به اشتراک می‌گذارند، در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Basic Science Researchers in Sharing and Reusing Research Data

نویسندگان [English]

  • Hedayat Behroozfar 1
  • Esmaeil Vaziri 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Literature & Humanities, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Objective: The existing information and communication technologies have provided a platform through which researchers are able to share even the data used in their research, which may have been difficult to obtain, with other researchers and others to reuse and reanalyze. The purpose of this research is to investigate the situation of Iranian Basic Science researchers in sharing and reusing research data.
Methodology: In terms of purpose, this research was applied and carried out with a quantitative approach and in a survey way. The research community was formed by researchers in the field of Basic Sciences who had articles in the Web of Science database in 2021. The data collection tool was a researcher-made questionnaire designed electronically based on the relevant literature. Sample society consisted of 309 Basic Science researchers participated in this study. SPSS software was used to analyze the data.
Findings: The results showed that more than 64 percent of researchers do not have the experience of sharing research data. Individual, cultural and behavioral, legal, and political factors affecting the sharing of research data are in a favorable situation, but organizational and technical factors are in an unfavorable situation. No difference was observed between individual, technical, cultural and political, organizational, legal and political factors with the demographic variables of the research, except in some cases in the gender variable. The researchers of this field are familiar with this concept to a great extent and a positive attitude of this concept has been formed in their minds and they have developed a desire to do it if the conditions are available. However, technically, organizationally, and structurally, the conditions are not yet available. The relevant laws, regulations and instructions have not been prepared, material and spiritual stimuli have not been created in the relevant organizations and institutions, and the hardware and software technical infrastructures and required standards have not been provided.
Conclusion: Despite the fact that there is a positive attitude among Basic Science researchers for sharing and reusing research data, it is not technically and organizationally possible to realize it; Therefore, formal and informal working groups should be created among researchers and they should work in the field of raising awareness about sharing research data and related matters, educational campaigns should be created in order to create a culture of data sharing in scientific and academic centers, conferences and awareness sessions on the benefits of sharing research data and requirements for its implementation should be held for managers and related officials in scientific and research centers of the country, necessary hardware and software technical infrastructures should be created in scientific databases and organizational repositories to facilitate storage and long-term protection of data, how to use the existing systems to share research data with various methods and continuously should be taught, the rules and regulations of sharing research data as well as their reuse should be formulated in compliance with research ethics, and various material incentives should be considered for researchers who share their research data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data sharing
  • research data
  • basic science
  • data reuse
سلیمانی، آمنه؛ درودی، فریبرز؛ سلیمانی‌نژاد، عادل (1398). اشتراک‌گذاری داده‌ها حلقه‌ گمشده در زنجیره پژوهش کشور: بررسی وضعیت اشتراک‌گذاری داده در بین پژوهشگران حوزه پزشکی. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش‌های علمی (مسائل، ابزار و روش ها) 1398 در کرمان.
سلیمانی ده دیوان، آمنه؛ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر؛ سلیمانی‌نژاد، عادل (1399). استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۵(۳)، ۶۹۲-۶۶۳.
کاشفیه، نازنین؛ خلیلی، لیلا؛ قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل (1401). واکاوی اشتراک و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در میان پژوهشگران. تعامل انسان و اطلاعات، 9(1)، 19-34.
مرادی مقدم، حسین (1397). بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (1980-2016) و عملکرد آن در عرصه علم جهانی. پژوهش‌نامه علم سنجی، 4(7)، 17-36.
وزیری، اسماعیل؛ نقشینه، نادر؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ دیلمقانی، میترا؛ توفیقی، شهرام (1396‌). عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (28)3، 124-139.
References
Aleixandre-Benavent, R., Vidal-Infer, A., Alonso-Arroyo, A., Peset, F., & Ferrer Sapena, A. (2020). Research Data Sharing in Spain: Exploring Determinants, Practices, and Perceptions. Data, 5(2), 29. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/data5020029
Alter, G. C., & Vardigan, M. (2015). Addressing global data sharing challenges. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(3), 317-323.
Anderson, B. J., & Merry, A. F. (2009). Data sharing for pharmacokinetic studies. Pediatric Anesthesia, 19(10), 1005-1010.
Arzberger, P., Schroeder, P., Beaulieu, A., Bowker, G., Casey, K., Laaksonen, L., & Wouters, P. (2004). Promoting access to public research data for scientific, economic, and social development. Data Science Journal, 3(29), 135–152.
Bull, S., Cheah, P. Y., Denny, S., Jao, I., Marsh, V., Merson, L., More, N. S., Osrin, D., Tangseefa, D., & Wassenaar, D. (2015). Best practices for ethical sharing of individual-level health research data from low-and middle-income settings. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(3), 302-313.
Cheah, P. Y., Tangseefa, D., Somsaman, A., Chunsuttiwat, T., Nosten, F., Day, N. P., Bull, S., & Parker, M. (2015). Perceived Benefits, Harms, and Views About How to Share Data Responsibly: A Qualitative Study of Experiences With and Attitudes Toward Data Sharing Among Research Staff and Community Representatives in Thailand. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(3), 278-289.
Childs, S., McLeod, J., Lomas, E., & Cook, G. (2014). Opening research data: Issues and opportunities. Records Management Journal, 24(2), 142–162.
Curty, R. G., Crowston, K., Specht, A., Grant, B. W. & Dalton, E. D. (2017). Attitudes and norms affecting scientists’ data reuse. PLOS ONE 12, e0189288
Damalas, D., Kalyvioti, G., Sabatella, E. C., & Stergiou, K. I. (2018). Open data in the life sciences: The ‘Selfish Scientist Paradox.’ Ethics in Science and Environmental Politics, 18, 27–36. doi:https://doi.org/10.3354/esep00182
Duke, C. S., & Porter, J. H. (2013). The ethics of data sharing and reuse in biology. BioScience 63, 483–489.
Enwald, H., Grigas, V., Rudžionienė, J., & Kortelainen, T. (2022). Data sharing practices in open access mode: a study of the willingness to share data in different disciplines. Information Research, 27(2), paper 932. Retrieved from http://InformationR.net/ir/27-2/paper932.html.
Fecher, B.,  Friesike, S., & Hebing, M. (2015). What drives academic data sharing? PLOS ONE, 10(2), e0118053.
Federer, L. M., Lu, Y. L., Joubert, D. J., Welsh, J., & Brandys, B. (2015). Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff. PLOS ONE, 10(6), e0129506.
Hate, K., Meherally, S., More, N. S., Jayaraman, A., Bull, S., Parker, M., & Osrin, D. (2015). Sweat, Skepticism, and Uncharted Territory: A Qualitative Study of Opinions on Data Sharing Among Public Health Researchers and Research Participants in Mumbai, India. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 10(3), 239-250.
Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. (Eds.). (2009). The fourth paradigm: data intensive scientific research, USA: Microsoft research Redmond, WA.
Hrynaszkiewicz, I. (2020). Publishers’ responsibilities in promoting data quality and reproducibility. In A. Bespalov, M. C. Michel, & T. Steckler (Eds.), Good research practice in non-clinical pharmacology and biomedicine (pp. 319–348). Springer International Publishing.
Kashefiyeh, N., Khalili, L., & Ghasemzadeh Alishahi, A. (2022). Investigation of Sharing and Reuse of Research Data among Researchers. Human Information Interaction, 9(1), 19-34. (in Persian)
Kim, Y. (2013). Institutional and Individual Influences on Scientists’ Data Sharing Behaviors [PhD Thesis], Graduate School of Syracuse University.
Kim, Y. (2022). Data sharing by biologists: A comparative study of genome sequence data and lab experiment data. Library & Information Science Research, 44(1),1-10.
Kim, Y., & Adler, M. (2015). Social scientists’ data sharing behaviors: Investigating the roles of individual motivations, institutional pressures, and data repositories. International Journal of Information Management, 35(4), 408-418.
Kim, Y., & Burns, C. S. (2016). Norms of data sharing in biological sciences: The roles of metadata, data repository, and journal and funding requirements. Journal of Information Science, 42(2), 230-245.
Kim, Y., & Stanton, J. M. (2012). Institutional and Individual Influences on Scientists’ Data Sharing Practices. Journal of Computational Science Education, 3(1), 47-56.
Kim, Y., & Zhang, P. (2015). Understanding data sharing behaviors of STEM researchers: The roles of attitudes, norms, and data repositories. Library & Information Science Research, 37(3), 189-200.
Molloy, J. C. (2011). The Open Knowledge Foundation: Open data means better science.PLOS Biology, 9(12), 1–4. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001195.
Mooney, H., & Newton, M. P. (2012). The anatomy of a data citation: Discovery, reuse, and credit. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(1).
Moradimoghadam, H. (2018). Studying the Status of Scientific Production of Iran in Science Citation Index after the Islamic Revolution (1980-2016) and its Global Performance. SCIENTOMETRICS RESEARCH JOURNAL, 4(7), 17-36. (in Persian)
Patel, D. (2016). Research data management: A conceptual framework. Library Review, 65(4/5), 226–241.
Perrino, T., Howe, G., Sperling, A., Beardslee, W., Sandler, I., Shern, D., Pantin, H., Kaupert, S., Cano, N., & Cruden, G. (2013). Advancing science through collaborative data sharing and synthesis. Perspectives on Psychological Science, 8(4), 433-444
Piwowar, H. A., & Vision, T. J. (2013). Data reuse and the open data citation advantage. PeerJ, 1, e175. https://doi.org/10.7717/peerj.175.
Piwowar, H. A., Day, R. S., & Fridsma, D. B. (2007). Sharing detailed research data is associated with increased citation rate. PLOS One, 2, 1–5. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000308 e308(3)..
PLOS. (2014). PLOS’ New Data Policy: Public Access to Data. available at: http://www.plos.org/data-access-for-the-open-access-literature-ploss-data-policy/
Rathi, V., Dzara, K., Gross, C. P., Hrynaszkiewicz, I., Joffe, S., Krumholz, H. M., Strait, K. M., & Ross, J. S. (2012). Sharing of clinical trial data among trialists: a cross sectional survey. BMJ, 345, 1-10, doi: 10.1136/bmj.e7570.
Rathi, V. K., Strait, K. M., Gross, C. P., Hrynaszkiewicz, I., Joffe, S., Krumholz, H. M., Dzara, K., & Ross, J. S. (2014). Predictors of clinical trial data sharing: exploratory analysis of a cross-sectional survey. Trials, 15(1), 1-11. doi:10.1186/1745-6215-15-384
Research data (n.d.). Retrieved October 9, 2022, from https://www.elsevier.com/about/policies/research-data
Savage, C. J., & Vickers, A. J. (2009). Empirical study of data sharing by authors publishing in PLoS journals. PLOS One, 4(9), e7078.
Sayogo, D. S., & Pardo, T. A. (2013). Exploring the determinants of scientific data sharing: Understanding the motivation to publish research data. Government Information Quarterly, 30, S19-S31.
Sielemann, K., Hafner, A., & Pucker, B. (2020). The reuse of public datasets in the life sciences: potential risks and rewards. PeerJ 8:e9954 https://doi.org/10.7717/peerj.9954
Smith C. T.,  Dwan K., Altman, D. G., Clarke, M., Riley, R., & Williamson, P. R. (2014) Sharing Individual Participant Data from Clinical Trials: An Opinion Survey Regarding the Establishment of a Central Repository. PLOS One, 9(5), e97886.
Soleimani Dah Divan, A., Fahim nia, F., Naghshineh, N., & Soleimaninezhad, A. (2021). Reuse of Research Data in Iran: Elements and Requirements. Iranian Journal of Information Processing Management, 35(3), 663-692. (in Persian).
Soleimani, A., Darrudi, F. & Soleimaninezhad, A. (2020). Data sharing, a missing link in the Country's research chain: A survey of data sharing among medical researchers. Paper presented at the first national conference on science evaluation, evaluation of scientific research (issues, tools and methods) In Kerman, Iran. (in Persian).
Strier, K. B., Altmann, J., Brockman, D. K., Bronikowski, A. M. ,Cords, M., Fedigan, L. M., Lapp, H., Liu, X., Morris, W. F., & Pusey, A. E. (2010). The primate life history database: a unique shared ecological data resource. Methods in Ecology and Evolution, 1(2), 199-211.
Swan, A., & Brown, S. (2008). To share or not to share: Publication and quality assurance of research data outputs. A report commissioned by the Research Information Network s.n.
Tedersoo, L., Küngas, R., & Oras, E. (2021). Data sharing practices and data availability upon request differ across scientific disciplines. Scientific Data, https://doi.org/10.1038/s41597-021-00981-0
Tenopir, C., Allard, S., Douglass, K., Aydinoglu, A. U., & Wu,  L. (2011) Data Sharing by Scientists: Practices and Perceptions. PLoS One 6(6), e21101. doi:10.1371/journal.pone.0021101
Tenopir, C., Dalton, E. D., Allard, S., Frame, M., Pjesivac, I., Birch, B., Pollock, D., & Dorsett, K. (2015). Changes in Data Sharing and Data Reuse Practices and Perceptions among Scientists Worldwide. PLoS One, 10(8), e0134826.
Unal, Y., Chowdhury, G., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., & Walton, G. (2019). Research data management and data sharing behaviour of university researchers. Information Research: an international electronic journal. 24(1).
Van den Eynden, V., Corti, L., Woollard, M., Bishop, L., & Horton, L. (2011d). Managing and sharing data: best practices for researches (3rd ed.). UK: UK Data Archive; University of Essex.
van Panhuis, W. G., Paul, P., Emerson, C., Grefenstette, J., Wilder, R., Herbst, A. J., Heymann, D., & Burke, D. S. (2014). A systematic review of barriers to data sharing in public health. BMC Public Health, 14(1), 1-9
Vaziri, E., Naghshineh, N., Norouzi Chakoli, A., Dilmaghani, M. & Tofighi, S. (2018). Factors Influencing Data Sharing: Literature Review. Librarianship & Information Organization Studies, (28)3, 124-139. (in Persian)
Vickers, A. J. (2006). Whose data set is it anyway? Sharing raw data from randomized trials. Trials, 7(1), 1-6. doi:10.1186/1745-6215-7-15
Viseur, R. (2015). Open science: Practical issues in open research data. Paper presented at the 4th International Conference on Data Management Technologies and Applications.
Vuong, Q. H. (2017). Author’s corner: open data, open review and open dialogue in making social sciences plausible. Scientific Data Updates http://blogs.nature.com/scientificdata/2017/12/12/in-making-social-sciences-plausible/
Ward, C. H., Warren, J. A., & Hanisch, R. J. (2014). Making materials science and engineering data more valuable research products. Integrating Materials and Manufacturing Innovation, 3(1), 1-17.
Zuiderwijka, A., & Spiers, H. (2019). Sharing and re-using open data: A case study of motivations in astrophysics. International Journal of Information Management, 49, 228-241.