دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 99، آذر 1401 
درباره «موضوع» و «تحلیل موضوعی»: نکته ها و چشم اندازها

صفحه 36-64

10.30481/lis.2022.349952.1979

فرزانه شادانپور؛ نصرت ریاحی نیا؛ کیوان برنا؛ غلامعلی منتظر


مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه

صفحه 86-114

10.30481/lis.2021.284576.1823

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی