بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد گروه اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معیارهای سنجش میزان پیشرفت در هر جامعه، نشر کتاب است. میزان نشر کتاب، معمولاً محک مناسبی برای نشان دادن رشد و توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی و ... یک جامعه است. نگاهی به وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری نشان می‌دهد که همواره در افت و خیزهای فراوان بوده و کمتر روی آرامش به خود دیده است.
هدف: در این پژوهش، دسترسی به اطلاعاتی درباره وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری و سیر تحول آن در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی مهم‌ترین هدف است. استخراج و به دست آوردن آمار کتب منتشرشده به زبان ترکی آذری در 40 سال اخیر، به نتایج قابل توجهی منتج شده است. به طور کلی در این پژوهش پرسش اصلی مطرح شده عبارت است از این که وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری در سال‌های مورد پژوهش از نظر شمارگان، سال نشر و موضوع چگونه است؟
روش: پژوهش حاضر از نقطه‌نظر هدف بنیادی و از نظر روش انجام، روش استنادی و کتاب‌سنجی با استفاده از آمار توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تعداد 4690 عنوان کتاب به زبان ترکی آذری که در فاصله سال‌های 1358 تا 1397 در کل کشور چاپ و منتشر شده‌اند، است. مشخصات این کتاب‌ها با مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی معتبر مانند خانه کتاب و کتاب‌شناسی ملی ایران به دست آمده است. در کنار آن‌ها، برای دستیابی به مشخصات همه کتاب‌های منتشر شده به زبان ترکی آذری، به کتاب‌شناسی‌های معتبر که توسط کتاب‌شناسان بنام در طی سالیان گذشته تهیه و تدوین شده‌اند، مراجعه گردیده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش برای بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری بین سال‌های 1358- 1397 از روش استنادی و کتاب‌سنجی با استفاده از آمار توصیفی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین کتاب منتشرشده به زبان ترکی آذری به سال 1397، به تعداد 374 عنوان مربوط می‌شود و کمترین آن به تعداد 8 عنوان در سال 1371 است. از مجموع کتاب‌های مذکور تعداد 3377 عنوان تألیفی است. ناشران شهر تبریز با انتشار 1707 عنوان کتاب به زبان ترکی آذری در رتبه اول قرار دارند. تعداد 3404 عنوان چاپ اول هستند. تعداد کتاب‌های تک زبانه (ترکی آذری) 4356 عنوان بوده و تنها 334 عنوان کتاب به دو یا چند زبان منتشر شده است.
بیشتر کتاب‌های منتشر شده به زبان ترکی آذری مربوط به موضوع ادبیات است. شیب تند نزولی متوسط شمارگان کتاب، تعداد آن را به عدد سه رقمی رسانده است که کمترین تعداد متوسط شمارگان به سال 1397 مربوط می‌شود که به تعداد 665 نسخ است. در همه سال‌های مورد پژوهش، متوسط قیمت کتاب رو به افزایش بوده است. آمار موجود نشان می‌دهد که در سال‌های مورد پژوهش، به طور متوسط سالانه تعداد کمتر از 120 عنوان کتاب به زبان ترکی آذری منتشر شده است.
اصالت/ ارزش: بررسی منابع و پژوهش‌های مختلف نشان داد که تاکنون پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد پژوهش انجام نیافته است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی در زمینه انتشار کتاب به زبان ترکی آذری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Publishing Situation of Books in Azeri Turkish Language from 1979 to 2016

نویسندگان [English]

  • Davood Shoghpour 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Zahra Abazari 3
1 Ph.D in Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Tehran north branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Tehran north branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In this study, access to information about the status of book publishing in Azeri Turkish and its evolution in the years after the Islamic Revolution is the most important goal. Extracting and obtaining statistics on books published in Azeri Turkish in the last 40 years has led to significant results. In general, the main concern raised in this research is the status of publishing books in Azeri Turkish.
Methodology: This citation and bibliometric study was performed using descriptive statistics. The statistical population of the present study is 4690 titles of books in Azeri Turkish language published in the whole country between years 1979 to 2018. The specifications of these books have been obtained by referring to reputable databases such as Book House, National Bibliography of Iran. In addition, in order to obtain the specifications of all books published in Azeri Turkish, we have referred to authoritative bibliographies that have been prepared and compiled by renowned bibliographers over the past years.
Findings: The results show that the most books published in Azeri Turkish in 2018, related to 374 titles. And the lowest is 8 titles in 1992. Of the mentioned books, 3377 are authored. Publishers of Tabriz are in the first place with the publication of 1707 titles of books in Azeri Turkish language. There are 3404 first edition titles. The number of monolingual books (Azeri Turkish) is 4356 titles and only 334 titles have been published in two or more languages.
Most of the books published in Azeri Turkish are related to literature. The steep downward slope of the average number of books has reached three digits, the lowest average number of books related to 2018 is 665 copies. In all the years studied, the average price of books has been increasing. Available statistics show that on average, in the years under study, less than 120 books have been published annually in Azeri Turkish.
Conclusion: A review of various sources and studies showed that no research has been done in relation to the subject under study. The findings of this study can be useful in future decisions and policies in the field of publishing books in Azeri Turkish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book
  • publishing
  • Azeri Turkish language
  • Turkish language
  • Bibliography
آذرنگ، عبدالحسین (1380). چون چرایی در باب سیاست‌های نشر کتاب. تهران: کتابدار.
آذرنگ، عبدالحسین (1378). شمه‌ای از کتاب، کتابخانه و نشر کتاب. تهران: کتابدار.
افضلی، علی؛ ابوجعفری، روح الله (1397). چالش‌های اقتصادی نشر در ایران: پیشنهاد شاخص‌های آمار اقتصادی و نوآوری، ماهنامه علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 9 ، 1-17.
افنانی، نجیبه (1372). کتاب‌شناسی آذربایجان. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
باب الحوائجی، فهیمه؛ مطلبی، داریوش؛ حریری، نجلا؛ مومنی، فرشاد (1390). تحلیل آماری سیر تحول و زمینه‌های نشر کتاب ایران میان سال‌های (1358 – 1387)، پژوهشنامه کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی، 1، 264 – 241.
بنی اقبال، ناهید؛ بیگم اوصیا، فاطمه (1384). بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی سال‌های (84 – 1382)، کتاب ماه کلیات، 97 و 98، 70 – 81.
تجدد، نسترن (1384). دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم در نشر کتاب طی سال‌های 1376 1383. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه فردوسی، مشهد.
حاجی شیزری، زهرا (1372). بررسی وضعیت کتاب‌های منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه‌ریزی پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368) در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی، ایران.
حبیبی آزاد، ناهید (1376 ). کتا‌ب‌شناسی آذربایجان. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
حسنی، محمدرضا (1378). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان خراسان (1373-1377) و ترسیم وضعیت مطلوب، پایان‌نامه کاشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
رداد، ایرج؛ قلعه نوی، آزاده (1391). نگاهی به وضعیت شاخص‌های فرهنگی نشر شهر مشهد. چاپ و نشر، 2(5)، 23-33.
روا، محمد؛ بیگدلی، زاهد (1397). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال‌های1380 -1390 و چاپ و چاپخانه. جامعه، فرهنگ و رسانه، 7(28)، 60 - 77.
رنجبری، محمد (1380). بررسی وضعیت کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1357 تا آخر اسفند 1378. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
زند رضوی، سیامک؛ اخلاص پور، رویا (1379). بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب در کرمان (1374- 1370). فصلنامه فرهنگ و ادب، 7(18)، 10.
شکوری، فرزانه (1378). مطالعه تطبیقی میان برآورد و تحقق اجرایی نشر کتاب در برنامه توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.
شمسی، اشرف (1388). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان قم بین سال‌های 1377- 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.
شوشه ریز، صدیقه (1376). بررسی وضعیت کتاب‌های منتشر شده در زمینه هنر در فاصله سال‌های 1374 تا پایان 1375. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.
صبوحی، مریم (1381). بررسی نقش ناشران مستقر در تهران در توسعه و پیشرفت فرهنگی کشور سال‌های1370-1379. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
علی بابایی درمنی، آذر (1385). بررسی وضعیت نشر استان مرکزی پس از انقلاب اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
علیادونیقی، بابک (1380). بررسی وضعیت نشر در استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
عمادالله عموقین، جعفر؛ موسوی، رئوف (1383). بررسی وضعیت نشر در استان اردبیل بین سال‌های 1375 تا 1382. اردبیل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
کیاسی، سهیلا (1382). بررسی وضعیت نشر در استان تهران طی سال‌های (1378-1380) و ترسیم وضعیت مطلوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
مطلبی، داریوش؛ شمسی، اشرف (1389). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان قم بین سال‌های1377- 1386. مجله کتاب ماه کلیات، 14، 66 -58.
مکی زاده، فاطمه؛ طاهرزاده، نادر (1382). بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد. فصلنامه کتاب، 14(4 )، 34 -23.
موسوی، نوشین (1373 ). کتاب‌شناسی توصیفی آثار موجود یا منتشره به زبان ترکی آذربایجانی در ایران (از چاپ سنگی تا 1370). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.           
مهدیانی، علیرضا؛ مرتضوی، حسن (1382). سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر. فصلنامه رهیافت، 31، 31 -24
نظر بلند، آزاده (1384). بررسی تطبیقی وضعیت نشر کتاب در ایران طی برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1373- 1382). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
نقدی، پرستو (1387). بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب کتاب‌های علوم پزشکی فارسی از دیدگاه ناشران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
هاشمیان، ‌هادی (1383). کتاب‌شناسی جامع آذربایجان شرقی. تبریز: مهد آزادی.
 
References
Aliadunighi, B. (2001). Investigating the publishing situation in East Azarbaijan province. Master Thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
Ali Babaei Darmani, A. (2006). A Study of the Publication Status of Markazi Province after the Islamic Revolution. Master Thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
Ashrafi Rizi, H., Kazempour, Z., & Papi, A. (2010). Investigating the publications of specialized non-governmental publishers in the field of librarianship and information 2001- 2008, Library and Information Science, 13(2), 319-296. (in Persian)
 Arastoopour, S. (2013). The analysis of knowledge and information science articles content matters: a specific view to both fields' user community and user and information services. (Editors: Azami, M., & Alizadeh, M.). In Proceedings of the national congress of library and people, 2013 Oct 9-10; Kerman, Tehran: Chapter; 2013. (in Persian)
Azarang, A. H. (1999). A glimpse of books, libraries and book publishing. Tehran: Ketabdar. (in Persian)
Azarang, A. H. (2001). A few words regarding book publishing policies. Tehran: Ketabdar. (in Persian)
Bab Al-Hawaiji, F., Matlabi, D., Hariri, N., & Momeni, F. (2011). Statistical analysis of the evolution and fields of book publishing in Iran between the years (1979-2008). Journal of Library and Information Science, Spring and Summer 2011, 1, 264-241. (in Persian)
Bani Iqbal, N., & Begum Osia, F. (2005). Investigating the situation of book publishing and distribution in Mazandaran province during the years (2003-2005). the book of the month of generalities, January and February 2005 (97 & 98), 70 - 81. (in Persian)
Book House Institute, available at: www.ketab.ir
Boyarz, C. (2006). Book publishing in Turkey: problems and prospectr in the context of industrialization. M.S thesis. Availabel on: WWW.Francelivre.org
Chi, Y. (2014). The Evolution of Publishing: Challenges and Opportunities in Companions. Lodon: Routledge.
Emadullah Amuqin, J., & Mousavi, R. (2004). Investigating the publishing situation in Ardabil province between 1996 and 2003. Ardabil: Ministry of Culture and Islamic Guidance, General Directorate of Culture and Islamic Guidance of Ardabil province.
Grigoriev, V., & Adjoubei, S. (2009). Survey of Book Publishing in Russia. Publishing research Quarterly, 25(1). Available on: http://connection.ebscohost.com
Habibi Azad, N. (1998). Bibliography of Azerbaijan. Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Haji Shizari, Z. (1993). A Study of the Status of Published Persian Books in the Field of Medical Sciences during the First Five-Year Plan of Economic, Social and Cultural Development (1993-1988) in Iran. Master Thesis in Library and Medical Information. University of Medical Sciences, Iran. (in Persian)
Hashemian, H. (2004). Comprehensive Bibliography of East Azerbaijan. Tabriz: Mahde Azadi. (in Persian)
Hassani, M. R. (1999). Investigating the situation of book publishing in Khorasan province (1373-1377) and drawing the desired situation. Master Thesis in Library and Information Science. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
Horobets, O. O. (2018). Statistical Analysis of Book Publishing in Ukraine and in the World. Statistics of Ukraine, 81(2), 22-29.
How, R. (2010). An overview of Taiwans book Publishing industry. Publishing research Quarterly, 26(3). Available on: http://link.springer.com/
Jeffress, L., & Lyle, S. D. (2012). Maximizing Accessibility of academic Publications: Applications of Electronic Publishing Technology. Contemporary Issues in Education Research, 5(4). 257-264.
Kiyasi, S. (2003). Investigating the publishing situation in Tehran province during the years (1999-2001) and drawing the desired situation. Master Thesis in Cultural Affairs Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
Makizadeh, F., & Taherzadeh, N. (2003). Investigating the publishing situation of book publishers in Yazd province. Book Quarterly, 4(4), 34 - 23. (in Persian)
Matlabi, D., & Shamsi, A. (2010). Investigating the situation of book publishing in Qom province between 1998 and 2007. Book of the month of generalities, 14, 66-58. (in Persian)
Mehdiani, A., & Mortazavi, H. (2003). The appearance of book publishing in Iran during the last two decades. Approach Quarterly, 31, 31 - 24
Mousavi, N. (1994). Descriptive bibliography of existing or published works in the Azerbaijani Turkish language in Iran (from lithography to 1991). Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Naghdi, P. (2008). A study of the publishing status of Persian medical science books from the perspective of publishers. Master Thesis in Library and Medical Information, Iran University of Medical Sciences, Tehran. (in Persian)
Naylor, B. (2001). Zool, The library in the electronic age: Holdings and access. Konyvtar az electronics korban: allomany eliltes es hozzaferes, Tudomanyos es muszak. Tajekoztatas 48(2), 71-6.
Nazar boland, A. (2005). Comparative study of book publishing in Iran during the second and third programs of economic, social and cultural development (2003-2004). Master Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran. (in Persian)
Ozturk, S. A., Sevim, N., & Eroglu, E. (2006). Leisure book reading and purchasing: an analysis of Turkish consumers. International journal of consumer studies, 30(4), 378-388.
Pecoskie, J., & Hill, H. (2015). Beyond traditional publishing models: An examination of the relationships between authors, readers, and publishers. Journal of Documentation, 71(3), 609-626.
Rad, I., & Malakuti Nasab, E. (2013). Investigating the factors affecting the status of book publishing in Kohgiluyeh and Boyerahmad province from the perspective of publishers and bookkeepers. Journal of Publishing, 8, 41-59. (in Persian)
Radad, I., & New Castle, A. (2012). A look at the situation of cultural indicators published in Mashhad. Publication, 2(5), 23-33.
Ranjbari, M. (2001). A review of the status of books published in Iran from 1978 to the end of March 1999. Master Thesis in Cultural Affairs Management. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
Rava, M., & Bigdeli, Z. (2018). Investigating the situation of book publishing in Bushehr province between 2001 and 2011 and printing and printing house. Society, culture and media, 7(28), 60-77.
Ridwan, S. M. (2015). Application of Electronic Scholarly Publishing in Digital Age: Prospects and Challenges in Nigerian Universities. Europen Scientific Journal, 11(8). P263-278
Saboohi, M. (2002). Investigating the role of publishers based in Tehran in the development and cultural progress of the country in the years 1370-1379. Master Thesis in Library and Information Science. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (in Persian)
Shakoori, F. (1999). A Comparative Study between Estimation and Executive Realization of Book Publishing in Development Plan. Master of Thesis in Library and Information Science. Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran. (in Persian)
Shamsi, A. (2009). Investigating the situation of book publishing in Qom province between 1998 and 2007. Master Thesis in Library and Information Science. Islamic Azad University, Hamadan. (in Persian)
Shushe Riz, S. (1997). A review of the status of published books in the field of art between 1995 and the end of 1996. Master Thesis in Library and Information Science. Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran. (in Persian)
Tajadod, N. (2005). Publishers' views on the prevailing political and economic stability in book publishing during the years 1997-2004. Master Thesis in Library and Information Science. Mashhad Ferdowsi University.
Xiaomei, C. (2010). The turning point for cheinese book publishing industry. Publishing research Quarterly, 27(1). Available on: http://link.springer.com
Yang, E. (2004). The trade book publishing industry in south korea. Published online, springer science. Publishing research Quarterly, 19(4), 44-37.
Zand Razavi, S., & Ikhlaspour, R. (2000). Investigating the situation of book publishing in Kerman (1374-1371). Culture and Literature Quarterly, 7(18), 10.