آفرینش سرمایه نمادین از گنجینه‌های نسخ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

چکیده

هدف: پژوهش پیش ‌رو به بررسی ظرفیت‌های پنهان و آشکار گنجینه‌های نسخ خطی برای آفرینش سرمایه‌های نمادین تازه، با بهره‌گیری از نسخ، در قالب موزه‌هایی روایت‌مند، از گونه علمی ـ تاریخی می‌پردازد.
روش: در پژوهش پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، برداشتی اساطیری از معنای واژگانی موزه ارائه می‌شود و ضمن ارائه طرحی نو برای چیدمان و معماری موزه‌ها با بهره‌گیری از الگوهای معابد و آیین‌های اسطوره‌ای، ضرورت‌ ایجاد موزه‌های روایت‌مند متکی بر نسخ خطی تبیین می‌گردد.
یافته‌ها: گنجینه‌های نسخ خطی، سرمایه‌هایی نهفته هستند که روایت‌مندساختن آن‌ها در قالب موزه‌های علمی ـ تاریخی می‌تواند به آفرینش سرمایه‌های نمادین تازه برای جامعه بیانجامد. موزه، پیوندگاه میدان آموزش، میدان گردشگری و میدان هنر است که نسخه‌های خطی در این میدان مشترک، با بهره‌گیری از یک روایت ویژه، می‌تواند به سرمایه نمادین مبدل شود.
نتیجه‌گیری: تجسم تاریخ تطور علوم و مفاهیم علمی در قالب موزه‌هایی روایت‌مند، افزون بر کارکردهایی چون آموزش، هویت‌بخشی و آفرینش سرمایه‌های نمادین، می‌توانند پیامدهایی شبیه پیامدهای آیین‌های اساطیری برای بازدیدکننده داشته باشند. الگوبرداری از نیایش‌گاه‌ها و آیین‌های اساطیری در اجرای موزه، می‌تواند تصاویر کهن‌الگویی ضمیر ناخودآگاه جمعی بازدیدکننده را برانگیزاند و او را در فضایی شبه اساطیری قرار دهد؛ فضایی شبه اساطیری که بازدیدکننده در آن ضمن بازگشت به دوره‌های تاریخی پیشین، رهایی از زمان خطی و احساس نو شدن بر پایه حضور در زمان قدسی اساطیری را تجربه کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating Symbolic Capital from Manuscript Treasures by Creating Narrative Museums

نویسنده [English]

  • Ali Sadeghi Manesh
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University and a Member of the Policy Council at Iranian Society for the Promotion of Persian Language and Literature (Khorasan Branch)
چکیده [English]

Objective: This article examines the hidden and obvious potentials of manuscript treasures to generate new symbolic capital. This research tries to create narrative scientific-historical museums by using manuscripts.
Methodology: This article has been implemented by analytical-descriptive method and using library resources. In this research, the word museum is interpreted using mythological knowledge. A new design is introduced for the layout and architecture of museums using the patterns of temples and mythical mirrors. Finally, the need to create narrative museums based on manuscripts is explained.
Findings: Manuscript treasures are hidden capital. By narrating them in scientific-historical museums, new symbolic capitals are created for the society. There are three fields of tourism, art and education in the museum. Manuscripts can become symbolic capital with narration in these fields.
Conclusion: Manuscripts show the antiquity of civilization and culture. Displaying and creating narratives for these manuscripts will introduce people to their history and identity. This museum transforms cultural capital into symbolic capital and creates development in this way. These museums can be designed like temples. In addition to the field of tourism, museums also have a function in the field of education. In the field of identity, museums are effective and can be useful. Visualizing the history of science and scientific concepts in the form of narrative museums is used in education, identification and the creation of symbolic assets. In addition, such a museum can have consequences similar to the messages of mythical mirrors for the visitor. The imitation of mythical temples and mirrors in the design of the museum can arouse the collective subconscious of the visitor and place him in a space similar to the mythical space. A quasi-mythical atmosphere in which the visitor experiences a return to previous historical periods, liberation from linear time, and a sense of renewal based on the presence of a mythical sacred time. A quasi-mythical atmosphere in which the visitor by experiencing the transition from historical periods, escape from everyday worries and challenges and feel the sense of renewal. Museum of Persian Prose can be established using this approach. Visualizing the history of prose for people by using narration can change their view of prose literature. Establishing a museum in this way can make people interested in prose and affect their lives. Khorasan and especially the old Baihaq, which is known as the capital of Persian prose due to the abundance of influential figures on Persian prose, is the best place to open such a museum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscript
  • Museum
  • Narrative
  • Symbolic capital
  • Myth
الیاده، میرچا (1396). هزارتوی آزمون‌های دشوار. (ترجمه: آرمان صالحی). چاپ اول، تهران: کتاب پارسه.
الیاده، میرچا (1391). تصاویر و نمادها. (ترجمه: محمّدکاظم مهاجری). چاپ اول، تهران: کتاب پارسه.
الیاده، میرچا (1392). چشم‌اندازهای اسطوره. (ترجمه: جلال ستاری). چاپ سوم، تهران: توس.
الیاده، میرچا (1394). رساله در تاریخ ادیان. (ترجمه: جلال ستاری). چاپ پنجم، تهران: سروش.
الیاده، میرچا (1395). آیین‌ها و نمادهای تشرف. (ترجمه: محمّدکاظم مهاجری). چاپ اول. تهران: کتاب پارسه.
بازن، ژ. (1360). موزه‌شناسی. (ترجمه: اصغر کریمی). موزه‌ها، 2، 7-2.
بوردیو ، پیر (1392). درسی درباره درس. (ترجمه: ناصر فکوهی). تهران: نشر نی.
بوردیو، پیر (1389). کنش‌ها (دلایل عملی و انتخاب عقلانی). (ترجمه: مرتضی مردیها). چاپ سوم، تهران: نشر نقش و نگار.
تراسبی، دیوید (1382). اقتصاد و فرهنگ. (ترجمه: کاظم فرهادی). تهران: نشر نی.
توکلی شاندیز، ابوالفضل (1395). مهم‌ترین‌ رویکردها به تعریف روایت و عناصر آن با نگاهی میان‌رشته‌ای، فصلنامه نقد ادبی، 9(36)، 71-41.
جنکینز، ریچارد (1384). پیر بوردیو. (ترجمه: لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان). تهران: نی.
جنویز، هیو هـ . (1398). فلسفه موزه برای قرن بیست و یکم. (ترجمه: کورس سامانیان). چاپ اول، تهران: حکمت.
درینی، ولی‌محمّد؛ تابان، محمّد؛ نامدار جویمی، احسان؛ باهنر، ناصر (1394). بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 16(31)، 201-187.
رنانی، محسن (1392). سرمایه‌های نمادین، گرانیگاه توسعه. فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، 9(29)، 16-10.
سوارتز، دیوید (1381). برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین: اقتصاد سیاسی قدرت پیر بوردیو. (ترجمه: شفیعه صالحی). فصلنامه اقتصاد سیاسی، 1(3)،140-121.
صادقی منش، علی؛ علوی مقدم، مهیار (1399). تحلیل اسطوره‌شناختی تطبیقی نماد غار و بررسی نمودهای آن در شعر منوچهر آتشی با تکیه بر دیدگاه های میرچا الیاده. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16(60)، 172-141.
فیروزجائیان، علی اصغر؛ گرامی، فتح‌اله (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه شهر خلخال). مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 11(41)، 105-120.
کار، دیوید (1398). ذهن به مثابه فعل. مجموعه مقالات فلسفه موزه برای قرن بیست و یکم، (گردآوری و ویرایش هیو هـ. جنویز)، (ترجمه: کورس سامانیان و مریم الماسی). چاپ اوّل، تهران: انتشارات حکمت.
لین، جرمی اف. (1387). نقد و بررسی نظریه میدان های هنری پیربوردیو. (ترجمه: مهسا رضوی). فصلنامه هنر، 78، 139-116.
محمدی، فردین. (1398). دیدگاه بوردیو در باب میدان آموزش: فراسوی دیدگاه های تضاد و کارکردگرایی. مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 9(1)، 25- 5.
ملاصالحی، حکمت‌الله (1391). از معبد موزها تا موزه‌های عالم مدرن. سوره اندیشه، 64-65 ، 290-287.
وارنر، رکس (1395). دانشنامه اساطیر جهان. (ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل‌پور). چاپ اول، تهران: هیرمند.
هاین، هیلده (1398). قبول مسئولیت: درس‌های زیباشناسی. مجموعه مقالات فلسفه موزه برای قرن بیست و یکم. (گردآوری و ویرایش هیو هـ. جنویز). (ترجمه: کورس سامانیان و مریم الماسی). چاپ اوّل، تهران: انتشارات حکمت.

References

Bazen, B. (1981). Museology. (Translation: A. Karimi). museums, 2, 2-7.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital, in J. G. Richardson. Handbook of theory and research for sociology of education. New York: Greenwood Press.
Bourdieu, P. (2011). Raisons pratiques: Sur la theorie de l`action. (Translation: M. Mardiha). Tehran: Naghshonegar. (in Persian)
Bourdieu, P. (2014). Lecon sur lecon. (Translation: N. Fakohi). Tehran: nay. (in Persian)
Carr, D. (2020). Mind as action. Museum philosophy for the twenty-first century. (Translation: k. samanian). 1st ed. Tehran: Hekmat. (in Persian)
Darini, V., & Taban, M., & Namdar Jovimi, E., & Bahonar, N. (2015). Examining the relationship of symbolic capital with cultural capital. Cultur-Communication Studies, 16(31), 187-201. (in Persian)
Eliade, M. (2012). Images and symbols. (Translation: M. K. Mohajeri). 1st ed. Tehran: Ketab-e Parse. (in Persian)
Eliade, M. (2013). Myths' perspectives. (Translation: J. Sattari). 3rd ed. Tehran: Toos. (in Persian)
Eliade, M. (2015). Dissertation on the history of religions. (Translation: J. Sattari). 5th ed. Tehran: Soroosh. (in Persian)
Eliade, M. (2016). Ordeal by labyrinth. (Translation: A. Salehi). 1st ed. Tehran: Ketab-e Parse. (in Persian)
Eliade, M. (2016). Rites and symbols of initiation. (Translation: M. Mohajeri). 1st ed. Tehran: Ketab-e Parse. (in Persian)
firozjaeyan, A., & gerami, F. (2014). Studying the relationship between cultural capital and the social status of teachers (case study: secondary school teachers in Khalkhal). Journal of Socio - Cultural Changes, 11(2), 105-120. (in Persian)
Genoways, H. (2020). Museum philosophy for the twenty-first century, (Translation: k. samanian). 1st ed. Tehran: Hekmat. (in Persian)
Hein, H. (2020). Accepting responsibility: aesthetic lessons. Museum philosophy for the twenty-first century. (Translation: k. samanian). 1st ed. Tehran: Hekmat. (in Persian)
Jenkins, R. (2007). Pierre Bourdieu. (Translation: H. Chavoshian). Tehran: Nay. (in Persian)
Lane, J. F. (2008). Criticism of Pierre Bourdieu's theory of artistic fields. (Translation: Mehsa Razavi). Art Quarterly, 78, 116-139. (in Persian)
Levin, M. (1983). The Modern Museum. Dvir Publishing House Ltd.
Levin, M. (1983). The Modern Museum. Dvir Publishing House Ltd.
mohammadi, F. (2019). Bourdieu’s View over Educational Field, Beyond Confliction and Functionalism Approaches. Foundations of Education, 9(1), 5-25. (in Persian)
Mollasalehi, H. (2011). From the temple of the Muses to the museums of the modern world. Soreh-ye Andisheh, 64 & 65, 290-287. (in Persian)
Parsehyan, B. G. (2021). Digital Transformation in Museum Management: The Usage of Information and Communication Technologies. Turkish Studies - Social Sciences, 15(8), January, 3539-3550.
Renani, M. (2011). Symbolic capitals, the center of development. Cultural, Social, Economic Quarterly: Window, 9(29), 10-16. (in Persian)
Sadeghi Manesh, A., & Alavi Moghadam, M. (2019). A Comparative- mythological study of the symbol of the cave and its analysis in the poem Manouchehr Atashi Based on the Mircea Eliadeh's point of views. Mytho-Mystic Literature, 16(60), 141-172. (in Persian)
Soaretz, D. (2002). Making the connection between the study of culture and religion: the political economy of power of Pierre Bourdieu. (Translation: S. Salehi). Political Economy, 1(3), 121-140. (in Persian)
Tavakoli Shandiz, A. (2016). The Most Important Approaches to the Definition of Narrative and its Elements from Interdisciplinary Viewpoint. Literary Criticism, 9(36), 41-71. (in Persian)
Throsby, D. (2003). Economics and culture. (Translation: K. Farhadi). Tehran: nay. (in Persian)
Warner, R. (2015). Encyclopedia of world mythology. (Translation: Abolghasem Esmailpour). Tehran: Hirmand. (in Persian)
Wineman, J., & Peponis, J. (2010). Constructing Spatial Meaning: Spatial Affordances in Museum Design. Environment & Behavior Journal, 42(1), 86-109.