نقش مدارس در تألیف و کتابت آثار فقهی در دوره صفویه اول با استناد به نسخ خطی کتابخانه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشی و مشاور علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران، ایران.

چکیده

هدف‌:بررسی تطبیقی تعدد کانون‌های استنساخ آثار فقهی در دوره صفوی اول؛ بررسی فراوانی تعداد مدارس و میزان استنساخ آثار فقهی در مدارس دوره صفوی اول. مسئله اصلی این پژوهش، تعیین مراکز و مدارس استنساخ منابع فقهی و بررسی فراوانی آثار فقهی کتابت شده در مدارس شیعی در دوره صفوی اول است.
قلمرو پژوهش (از نظر موضوعی، زمانی و مکانی): با توجه به کثرت آثار فقهی کتابت شده در دوره صفویه و گستردگی موضوع، دامنه موضوعی این پژوهش، آثار فقهی کتابت شده در مدارس شیعی در دوره اول صفویه، از ابتدای حکومت صفویه تا عصر شاه عباس اول (از 907 تا 1038ق) و در محدوده جغرافیایی شهرهای مهم‌ ایران است.
یافته‌های پژوهش:الف) از میان 392 کتاب و رساله فقهی تألیف و کتابت شده در دوره صفوی اول، فقط در 86 نسخه از آثار فقهی مورد پژوهش، کانون استنساخ ذکر شده که بیشترین فراوانی استنساخ مربوط به مدرسه است که با 65 استنساخ در 47 مدرسه، فاصله معنی‌داری با بقیه کانون‌ها دارد که آن‌ها جمعاً دارای 20 استنساخ هستند. ب) در میان شهرهای ایران دوره صفوی اول، شهرهای مشهد و شیراز هرکدام با 9 مدرسه و اصفهان با 6 مدرسه دارای بیشترین مدارس شیعی با بیشترین فراوانی کتابت آثار فقهی بوده، سپس شهرهای کاشان با 4 مدرسه و تهران با 3 مدرسه و شهر حله عراق با 2 مدرسه و بقیه شهرها هر کدام با 1 مدرسه در رتبه‌های بعدی به لحاظ فراوانی استنساخ‌ آثار فقهی در مدارس شیعی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Schools in the Production and Writing of Jurisprudential Works in the First Safavid Period according to the Manuscripts of Iranian Libraries

نویسنده [English]

  • Habibollah Azimi
Associate Professor, Scientific Advisor of National Library and Archives of I.R of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:‌ The main aim of this research is to determine the centers and schools for the reproduction of jurisprudential sources and to study the frequency of jurisprudential works written in Shiite schools in the first Safavid period.
Methodology: Due to the extent of subject, the thematic scope of this research is the jurisprudential works written in Shiite schools in the first Safavid period, from the beginning to the era of Shah Abbas I (from 907 to 1038 AH) and within the geographical area of ​​important cities in Iran.
Findings:‌ The research findings are: ‌ A) Out of 392 jurisprudential books and booklets written in the first Safavid period, only in 86 of the jurisprudential manuscripts under study, the center of reproduction is mentioned. B) Among the cities of Iran in the first Safavid period, the cities of Mashhad and Shiraz each with 9 schools and Isfahan with 6 schools have the most Shiite schools with the highest frequency of writing jurisprudential works. Then, the cities of Kashan with 4 schools and Tehran with 3 schools and the city of Hillah from Iraq with 2 schools and other cities each with 1 school are in the next ranks in terms of the frequency of reproduction of jurisprudential works in Shiite schools.
Conclusion: Due to the need of Safavid kings to spread the Shiite Imami culture and belief after the official announcement of the Shiite religion in Iran, the establishment of Shiite schools in large and important cities was one of the plans of the Safavid kings in the Safavid period. By studying the writing centers of the first Safavid period among the studied jurisprudential works, the number of schools in Mashhad, Shiraz and Isfahan had a high frequency and the number of schools in Kashan and Tehran was in the next rank and the number of schools in Qazvin and Qom were in the last rank. In all schools of Iran and even schools of other countries, the jurisprudential works of famous Imami jurists and mainly books that are considered as a textbook have been written and copied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite schools
  • the first Safavid period
  • production and writing of jurisprudential works
  • jurisprudential manuscripts
اسکندربیگ، ترکمان (1382 هـ.ش). تاریخ عالم آرای عباسی. تصحیح ایرج افشار، تهران، انتشارات امیرکبیر.
اشکوری، سیدصادق (1387). اسناد موقوفات اصفهان. زیر نظر اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان. قم:‌ مجمع ذخائر اسلامی.
امانی یمین، مهدی (1388). مدرسه زنگنه یا مدرسه بزرگ همدان. پیام بهارستان، 2(3).
بحرانی، یوسف (بی تا). لؤلؤه البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، تصحیح سیدصادق بحرالعلوم. بیروت:‌‌ دارالاضواء.
بخشی استاد، موسی الرضا (1390). مدرسه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در عصر صفویه. پایان‌نامه دکتری، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران .
بخشی استاد، موسی الرضا (1392). جایگاه مدرسه در عصر صفوی. تهران: یاسین نور.
بخشی استاد، موسی الرضا؛ احمدی، نزهت (1392). تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه. پژوهش‌نامه تاریخ اسلام، 3(11)، 7-27.
بخشی استاد، موسی الرضا؛ رضایی، رمضان (1393). نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده امامی. مجله ادیان و عرفان، 47(2)، 197-216.
بهمنی، مریم (1390). بررسی تأثیر مدارس مذهبی اصفهان در گسترش و تثبیت تشیع در عصر صفویه. پایان‌نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان.
جزایری، سیدنعمت الله (بی تا). الانوار النعمانیه. بیروت مؤسسه الاعلمی.
جزایری، عبدالله (1409ق). الاجازه الکبیره، به پژوهش محمد سمامی حائری. قم:‌ کتابخانه آیت الله مرعشی.
جعفریان، رسول (1378). تاریخ ایران اسلامی دفتر چهارم (صفویه از ظهور تا زوال) سال‌های 905 تا 1135ق. تهران:‌ مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
جعفریان، رسول (1379). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. قم:‌ پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
حاتمی، فاطمه (1382). وقف نامه مدرسه مقیمیه. مجله وقف میراث جاویدان، 11(42).
حسینی عاملی، محمدشفیع (1383). محافل المؤمنین. تصحیح ابراهیم عرب پور و منصور جغتایی. مشهد‌:‌ بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
حسینی زاده، محمد علی (1380). اندیشه سیاسی محقق کرکی. مرکز مطالعات و پژوهش‌های اسلامی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام؛ قم:‌ دفتر تبلیغات اسلامی.
روملو، حسن (1342). احسن التواریخ. تصحیح نارمن سیدن. تهران:‌ انتشارات کتابخانه صدر.
رئیس الساداتی، جواد (1393). فقه و فقاهت در دوره صفویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
شاردن، ژان (1330). سفرنامه بخش اصفهان. ترجمه حسین عریضی. چاپخانه راه نجات.
شاردن، ژان (1374). سفرنامه شوالیه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی. تهران‌:‌ انتشارات توس، چاپ اول.
شجاعی، آیدا (1391).‌ کارنامه علمی و فرهنگی دولت‌های شیعه در ایران تا پایان دوره صفویه و تأثیرات آنی و آتی آن در تاریخ اسلام. دانشگاه پیام نور مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد الهیات.
شیبانی، نظام الدین مجیر (1346). تشکیل شاهنشاهی صفویه و احیاء وحدت ملی. تهران:‌ دانشگاه تهران.
صفت گل، منصور (1388). فراز و فرود صفویان. تهران:‌ انتشارات کانون اندیشه جوان.
قنبری زاده، راضیه (1392). نهادهای آموزشی شیعیان از دوره صفویه تا قاجاریه.‌ دانشگاه پیام نور مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ تشیع.
لاکهارت، لارنس (1383). انقراض سلسله صفویه. ترجمه اسماعیل دولتشاهی. تهران:‌ انتشارات علمی و فرهنگی.
References
Abisaab, R. j. (2004). Converting Persia‌: Religion and Power in the Safavid Empire, International Library of Iranian Studies. Tauris, London.
Amani Yamin, M. (2010). Zanganeh School or the Great School of Hamedan. Payam Baharestan, 2(3). (in Persian)
Bahmani, M. (2011). Study of the impact of Isfahan religious schools on the expansion and consolidation of Shiism in the Safavid era. Thesis of the Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University. (in Persian)
Bahrani, Y. (No Date). The people of Bahrain in the permissions and the translation of the men of hadith, corrected by Sayyid Sadiq Bahr al-Ulum. Beirut:‌ Dar Al-Azwa. (in Persian)
Bakhshi Ostad, M. (2012). School and its scientific and social effects in the Safavid era. PhD Thesis, History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Theology, University of Tehran. (in Persian)
Bakhshi Ostad, M. (2014). The position of the school in the Safavid era. Tehran: Yasin Noor.
Bakhshi Ostad, M., & Ahmadi, N. (2013). Scientific influence of schools in the Safavid era. Journal of Islamic History, 3(11), 7-27.
Bakhshi Ustad, M., & Rezaei, R. (2014). The role of Safavid schools in the spread of Twelver Shiism. Journal of Religions and Mysticism, 47(2), 197-216.
Chardin, J. (1952). Travelogue of Isfahan. translated by Orizi, H. Rahe-nejat printing house.
Chardin, J. (1996). Chardin's Travelogue. translated by Yaghmaei, I. Tehran‌:‌ Toos Publications, first edition.
Eshkevari, S. (2009). Isfahan endowment documents, under the supervision of the General Directorate of Endowments and Charitable Affairs of Isfahan. Qom‌:‌ Islamic Reserves Association.‌ (in Persian)
Ghanbarizadeh, R. (2013). Shiite educational institutions from the Safavid period to the Qajar period. Payame Noor University of Mashhad, M.Sc. Thesis, Shiite History. (in Persian)
Hatami, F. (2003). Waqf letter of Moghimieh school. Eternal Heritage Endowment Magazine, 11(42). (in Persian)
Hosseini Ameli, M. S (2005). Mahafel Al-Momenin, edited by Arabpour, I., & Jaghtai, M. Mashhad‌:‌ Islamic Research Foundation. (in Persian)
Hosseinizadeh, M. A (2002). Political thought of Mohaghegh Karki. Center for Islamic Studies and Research, Institute for Islamic Political Thought. Qom‌: Daftar e Tablight e Islami. (in Persian)
Iscandar Beig, T. (2003). History of the Abbasid world. Edited by Iraj Afshar. Tehran: Amirkabir Publications. (in Persian)
Jafarian, R. (2000). History of Islamic Iran, the fourth book (Safavid from emergence to decline) from 905 to 1135 AH. Tehran‌:‌ Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought. (in Persian)
Jafarian, R. (2001). Safavids in the field of religion, culture and politics. Qom:‌ Research Institute and University. (in Persian)
Jazayeri, A. (1409 AH). The Great Authority (Great permission), by Mohammad Samami Haeri. Qom‌:‌ Ayatollah Marashi Library.
Jazayeri, N. (No Date). Al-Anwar Al-Nu'maniya. Beirut Scientific Institute.
Lockhart, L. (2005). Extinction of the Safavid dynasty, translated by Dolatshahi. Tehran‌:‌ Scientific and cultural publications. (in Persian)
Ra'is al-Sadati, J. (2014). jurisprudence and jurisprudent in the Safavid period. Master Thesis, Faculty of Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Mashhad Branch.
Romlu, H. (1964). Ahsan al-Tawarikh, edited by Narman S. Tehran: Sadr Library Publications. (in Persian)
Sefat Gol, M. (2010). The rise and fall of the Safavids. Tehran‌:‌ Young Thought Center Publications. (in Persian)
Sheibani, N. (1968). The formation of the Safavid Empire and the revival of national unity. Tehran‌: University of Tehran. (in Persian)
Shojaei, A. (2013). Scientific and cultural record of Shiite governments in Iran until the end of the Safavid period and its immediate and future effects on the history of Islam. Payame Noor University of Mashhad, Master Thesis. (in Persian)