شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: برای درک بهتر جریان دانش در سراسر سازمان‌ها (اعم از هر نوع) و رسیدن به پاسخ پرسش‌هایی چون سازمان به چه دانشی نیاز دارد، آن دانش در کجاست، چگونه از آن استفاده می‌شود، چه مشکل یا مشکلات دانشی وجود دارد و چه پیشرفت‌هایی می‌توان انجام داد؛ بایستی از اولین قدم در مدیریت دانش یعنی «ممیزی دانش» بهره گرفت. پژوهش حاضر به منظور شناسایی مؤلفه­‌های ممیزی دانش صورت گرفته است.
روش‌­شناسی: این پژوهش در سایه پارادایم اثبات­‌گرایی صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، روش‌­های کتابخانه‌­ای­ و میدانی مد نظر بوده است. ابتدا مؤلفه‌های ممیزی دانش به وسیله روش دلفی به دست آمد. برای مقایسه این مؤلفه­‌ها، داده‌­ها از طریق پرسشنامه  AHP گردآوری شد. پرسشنامه میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته علم ­اطلاعات و دانش­‌شناسی دانشگاه‌­های دولتی تهران توزیع و جهت تحلیل داده‌­ها از روش AHP استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌­های حاصل، از نرم‌افزارهای MAX QDA، Spss 25  و Expert Choice 11 استفاده شد.
یافته‌­ها: یافته­‌های به دست آمده در این پژوهش نشان از آن دارد که مؤلفه‌­های ممیزی دانش شامل مؤلفه شناسایی مخازن سازمانی؛ مؤلفه ساخت نقشه دانش؛ مؤلفه شناسایی جریان‌­های دانشی؛ مؤلفه سرمایه دانش انسانی؛ مؤلفه تیم ممیزی دانش؛ مؤلفه تحلیل و ارزشیابی؛ مؤلفه تحلیل ریسک دانشی؛ مؤلفه ابعاد و جنبه­‌های آموزشی؛ و مؤلفه فرهنگ سازمانی است. این ده مؤلفه بر اساس میزان اهمیتشان به ترتیب در این درجه قرار گرفتند: اولویت اول مؤلفه شناسایی مخازن سازمانی، اولویت دوم ساخت نقشه دانش، اولویت سوم مؤلفه شناسایی جریان دانشی، اولویت چهارم شناسایی جریان دانشی، اولویت پنجم سرمایه دانش انسانی، اولویت ششم تیم ممیزی دانش، اولویت هفتم تحلیل و ارزشیابی، اولویت هشتم تحلیل ریسک دانش، اولویت نهم ابعاد و جنبه‌­های آموزشی و اولویت دهم به مؤلفه فرهنگ سازمانی اختصاص داده شد.   
نتیجه‌گیری: با تمرکز بر مثلت شناسایی مخازن دانشی، ترسیم نقشه دانش و شناسایی نیازهای دانشی می­‌توان گام بلندی در راستای تحقق ممیزی دانش در سازمان برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Knowledge Audit Components from the Perspective of Experts: A Delphi Study

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mahmoodi 1
  • Nazila Mehrabi 2
  • Noushin Il Begi 1
1 Ph.D student, Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University Tehran, Iran
2 MSC, Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: To better understand the flow of knowledge throughout organizations (of any type) and to answer the questions such as what knowledge does the organization need, where is that knowledge, how is it used, what knowledge problems exist and what improvements can be made, you should take advantage of the first step in knowledge management, which is "knowledge audit". The present research was conducted in order to identify the components of knowledge audit.
Methodology: This research was carried out under the positivism paradigm. In order to collect information, library and field methods have been considered. First, knowledge audit components were obtained by Delphi method. Then, to compare these components, data were collected through AHP questionnaire. Questionnaire was distributed among faculty members and doctoral students of Knowledge and Information Science of Tehran state universities and AHP method was used for data analysis. In order to analyze the data, MAXQDA, SPSS 25 and Expert Choice11 software were used.
Findings: The findings obtained in this research show that the components of knowledge audit include the component of identifying organizational repositories, which includes the items of knowledge discovery, knowledge storage, knowledge registration, knowledge inventory development, and map creation. Knowledge includes the items of map drawing, prioritizing knowledge, linking knowledge, organizing knowledge, identifying knowledge flows including items of knowledge identification, identifying knowledge strategies, identifying knowledge processes, identifying the discovery of knowledge sharing, human knowledge capital including The items of knowledge, skills, competencies of the organization's employees and managers, the knowledge audit team including the items of knowledge analysts, Strategy experts, organization planners, knowledge consultants, analysis and evaluation including knowledge health assessment items, gap analysis, use of knowledge, knowledge risk analysis including items for identifying potential risks, adopting appropriate solutions, educational dimensions and aspects including the subjects of holding training courses in the field of knowledge audit, holding publications and conferences in the field of knowledge audit, organizational culture including the subjects of attention to values ​​and norms, attention to innovation, attention to organizational goals, The environment of the organization. These ten components were ranked according to their importance: The first priority is the identification of organizational repositories, the second priority is the creation of a knowledge map, the third priority is the identification of knowledge flow, the fourth priority is the identification of knowledge flow, the fifth priority is human knowledge capital, the sixth priority is knowledge audit team, the seventh priority is analysis and evaluation, the eighth priority is knowledge risk analysis. The ninth priority was assigned to educational dimensions and aspects, and the tenth priority was assigned to the component of organizational culture.
Conclusion: By focusing on the example of identifying knowledge reservoirs, drawing a knowledge map and identifying knowledge needs, a big step can be taken towards the realization of knowledge audit in the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge audit components
  • knowledge audit
  • knowledge management
بابایی، حمیدرضا؛ نورمحمدی، حمزه علی؛ اسدی، سعید (1400). تحلیل ممیزی دانش پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ­انسانی، دانشگاه شاهد، شهر تهران.
جابرانصاری، عطااله؛ خورشیدی، عباس؛ عراقیه، علیرضا؛ خسروی بابادی، علی اکبر؛ مرادی، سعید (1399). ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت. فصلنامه  علمی آموزش و ارزشیابی، 14(54)، 85-112.
رضائی­نور، جلال؛ مهدوی، محمد مهدی (1392). ارائه مدل کاربردی ممیزی دانش با رویکرد فازی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم.
شرفی، علی؛ ابوالقاسم مسلمان، طاهره (1398). شناسایی مؤلفه‌های ممیزی دانش در نرم‌افزارهای مدیریت دانش. تعامل انسان و اطلاعات، ۶(۳) URL: http://hii.khu.ac.ir/article-۱-۲۸۵۱-fa.html
محمدی، لیلا؛ علیپور حافظی، مهدی (1395). شناسایی مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران. نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 2(5)، 107-125. magiran.com/p1574653
نویدی، فاطمه؛ حسن زاده، محمد؛ منصوریان، یزدان (1397). مدل نظری و عملیاتی ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور. تعامل انسان و اطلاعات، ۵(۳).
نویدی، فاطمه؛ منصوریان، یزدان؛ حسن زاده، محمد (1397). ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به سوی یک مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (مطالعات تربیتی و روان‌شناسی), 8(1(پیاپی 15))، 75-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=514004
 References
Babaei, H., Noormohammadi, H. A., & Asadi, S. (2021). Analysis of Knowledge Audit of Shahid University Medical School Doctors. Master's thesis. Faculty of Humanities. Shahed University. Tehran City. (in Persian)
Chi wai, P., & lee, W. B. (2011). Knowledge Audit with Intellectual Capital in the Quality Management Process: An Empirical Study in Electronics Company. 9(2). Retrieved, 2011/09/12, from: www.ejkm.com/issue/download.html?idArticle=284
Chowdhury, N. (2006). Knowledge Audit: overview and sample questionnaire. Retrieved, 2011/09/12, from: www.kmtalk.net/article.php?story=20060905001530455.
Debenham, J., & Clark, J. (1994). The knowledge audit. Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 11(3), 201-211.
Ganasan, A., & Dominic, P. D. D. (2011). Knowledge audit made comprehensive thru 6 stages. IEEE, 1–6. Retrieved from http://doi.org/10.1109/ICRIIS.2011.6125730.
Jabransari, A., Khorshidi, A., Iraqiye, A., Khosravi Babadi, A. A., & Moradi, S. (2019). Presenting the audit model of knowledge management in the Ministry of Oil. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 14(54), 85 112. (in Persian)
Kumar, A. (2013). Knowledge Audit: Its Learning Lessons. Available at SSRN 2319723.
Leung, C. S., Cheung, C. F., Chu, K. F., Chan, Y. C., Lee, W. B., Wong, R. Y. W (2010). Assessing Knowledge Assets: Knowledge Audit of a Social Service Organization in Hong Kong. Retrieved, 2011/09/12, from: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03643107.2010.512843.
Mohammadi, L., & Alipour Hafezi, M. (2015). Identifying the knowledge audit model for Iranian scientific centers. Journal of Knowledge Recovery and Semantic Systems, 2(5), 107 125. (in Persian)
Navidi, F., & Mansourian, Y., & Hassanzadeh, M. (2017). Knowledge audit in project-oriented organizations: towards a conceptual model. Library and Information Research Journal (Educational and Psychological Studies), 8(1 (consecutive 15)), 75- 97. https: //www.sid.ir /fa/journal/ViewPaper.aspx?id=514004. (in Persian)
Navidi, F., Hassanzadeh, M., & Mansourian, Y. (2018). Theoretical and operational model of knowledge audit in project-oriented organizations. Human and Information Interaction, 5(3). (in Persian)
Navidi, F., Hassanzadeh, M., & Shojai, A. Z. (2022). A Process-Oriented Approach to Knowledge Audit in Project-Based Organizations: A Qualitative Study. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 20(1). (in Persian)
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). Gestión del conocimiento en las organizaciones: fundamentos, metodología y praxis. Ediciones Trea. (in Persian)
Ragsdell, G., Probets, S. G., & Ahmed, G. (2013). Knowledge audit: findings from a case study in the energy sector.
Rezai Noor, J., & Mahdavi, M. M. (2012). Presenting the application model of knowledge audit with a fuzzy approach. Master's thesis in information technology engineering. Faculty of Technology and Engineering, University of Qom. (in Persian)
Salas, G. G., & Ponjuán, D. G. (2014). Auditoría del conocimiento orientada a procesos principales en un área biomédica. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED). 25(3), 303-316.
Serrat, O. (2017). Auditing Knowledge. Knowledge Solutions. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_4
Sharfi, A., & Abulqasem Muslim, T. (2019). Identifying knowledge audit components in knowledge management software. Human and Information Interaction, 6(3). (in Persian)
Shukor, N. S., Rahman, A. A., & Iahad, N. A. (2013). A Review on Knowledge Audit Process. PACIS.
Taheri, L., Che Pa, N., Abdullah, R., & Abdullah S. (2014). A knowledge audit model for requirement elicitation process. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 8(2), 452-456.
Taheri, L., Pa, N. C., Abdullah, R., & Abdullah, S. (2015). A knowledge audit model to assess the knowledge in requirement elicitation process. IEEE, 9th Malaysian Software Engineering Conference (MySEC), 106-111.
Taheri, L., Shafazand, M. Y., Pa, N. C., Abdullah, R., & Abdullah, S. (2017). A knowledge audit model for requirement elicitation: A case study to assess knowledge in requirement elicitation. Knowledge and Process Management, 24(4), 257-268.
Wang, J., &  Xiao, J. (2009). Knowledge management audit framework and methodology based on processes. Journal of Technology Management in China. 4(3), 239-249. https://doi.org/10.1108/17468770911013546
Wu, Y. L., & Li, Y. h. (2002). Research on the Model of Knowledge Audit. Retrieved, 2019/06/12, from: http://ieeexplore.ieee.org.
Ye. N. (2017). Methodolgy for knowledge management audit. Global Journal of Engineering and Research Management, 4(11), 214-234. 
Yip, J. Y., Lee, R. W., & Tsui, E. (2015). Examining knowledge audit for structured and unstructured business processes: a comparative study in two Hong Kong companies. Journal of Knowledge Management, 19(3), 514-529.