مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان تمایل دانشجویان به انجام فعالیت­‌های داوطلبانه آنلاین و آفلاین به­ ویژه برای کتابخانه­‌هاست.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌­های پژوهش از پرسشنامه محقق­‌ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: دانشجویان در حد متوسط تمایل به انجام فعالیت‌های داوطلبانه دارند که میانگین تمایل به انجام فعالیت داوطلبانه آنلاین بیشتر از فعالیت داوطلبانه آفلاین بود. در میان انواع فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان بیشتر تمایل به انجام فعالیت‌های اجتماعی و مدنی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های آموزشی دارند و کمترین تمایل نیز مربوط به فعالیت‌های مراقبتی و فعالیت‌های امدادی بود. بررسی تمایل دانشجویان به انجام فعالیت‌های داوطلبانه برای کتابخانه‌ها نیز نشان داد، تمایل دانشجویان به انجام فعالیت‌های داوطلبانه آفلاین برای کتابخانه‌ها بیشتر از فعالیت‌های داوطلبانه آنلاین است. در بین انوع کتابخانه‌ها دانشجویان انجام فعالیت داوطلبانه برای کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و روستایی را نسبت به سایر کتابخانه‌ها در اولویت قرار می‌دهند.
نتیجه‌گیری: دانشجویان پتانسیل بالایی برای انجام فعالیت­‌های داوطلبانه دارند که سازمان­‌ها به ­ویژه کتابخانه­‌ها می­‌توانند از آن برای پیشبرد برنامه­‌های خود بهره ببرند. طراحی و برنامه­‌ریزی فعالیت­‌های داوطلبانه برای دانشجویان باید متناسب با علایق، تخصص و مهارت‌های آن‌ها باشد و همچنین متناسب با نوع فعالیت‌­ها از بستر فضای مجازی نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Offline and Online Volunteering Activities among Students with an Emphasis on Libraries

نویسندگان [English]

  • Hasan Mahmoudi
  • Maryam Saberi
Assistant Professor, Knowledge and Information Science Department, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: Voluntary activities play an important role in the development of organizational programs as well as the development of communities. One of the groups that can have an effective presence in volunteering activities are students. The purpose of this research is to investigate and compare the willingness of students to do online and offline voluntary activities, especially for libraries.
Methodology: The current research is of an applied type carried out using a survey method. The statistical population of the research was the students of Semnan University. The samples were selected using random sampling method. Finally, 267 people, about 75% of the sample members, cooperated with the research. A researcher-made questionnaire was used to collect research data, and its validity and reliability were also confirmed. The questionnaire, made up of 42 items, measures the degree of students' willingness to do online and offline volunteering activities, as well as their willingness to do online and offline volunteering activities, especially for libraries.
Findings: Students had an average desire to do volunteering activities, and the average desire to do online volunteer activities was higher than offline volunteer activities. Among the types of voluntary activities, students are more willing to do social and civil activities, cultural activities and educational activities, and the least desire was related to care activities and relief activities. The study of students' willingness to do volunteering activities for libraries also showed that students' willingness to do offline volunteer activities for libraries is more than online volunteer activities. Among the types of libraries, students prioritize volunteering for public, university, and rural libraries more than other libraries. Also, the study of the relationship between demographic variables and the tendency to do voluntary activities also indicated the existence of a significant relationship between the variables of gender, marital status, occupational status, and educational field with online and offline volunteering activities. Women are more likely to be volunteer than men, and single people are more likely to be volunteer than married people. Results also indicated that there is no significant relationship between the level of willingness to do voluntary activities and the level of education of students. Examining the relationship between students' fields of study and the desire to do volunteering activities also showed the significant difference between doing volunteering activities according to the field of study. Technical and engineering fields tend to do online voluntary activities, and art, humanities, and social sciences groups tend to offline voluntary activities. In general, the fields of humanities and social sciences, natural resources and animal husbandry, and art had the greatest desire to do voluntary activities. It seems that the nature of the disciplines has an effect on people's willingness to play role as volunteer.
Conclusion: Students have a high potential to do voluntary activities. Organizations, especially libraries, can use it to promote their programs. The design and planning of voluntary activities for students should be in accordance with their interests, expertise and skills, and in accordance with the type of activities, virtual space should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voluntary activities
  • online voluntary
  • offline voluntary
  • libraries
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1395). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1401). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
سهیلی، فرامرز؛ محمدی، مریم؛ خاصه، علی اکبر؛ شهبازی، مهری (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی  Oh(2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 11(2)، 290-269.
شهریاری، امیرعطا؛ سالاری، محمود؛ بهزادی، حسن (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع رسانی، 18(4)، 98-75.
فعالیت داوطلبانه چیست؟ (1380). نشریه پیام یونسکو، 372، 21. قابل دسترس در: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdffile?name=noormags-
مرجانی، سیدعباس؛ زارعی، عاطفه؛ بیات، بهروز (1400). شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با ارائه الگوی نظری. کتابداری و اطلاع رسانی، 23(4)، 30-5.
منصوری، علی؛ سلیمیان ریزی، ملیحه (1398). بررسی عوامل موثر بر جذب و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(2)، 32-19.
References
Ackermann, K., & Manatschal, A. (2018). Online volunteering as a means to overcome unequal participation? The profile of online and offline volunteers compared. The New Media and Society, 1-20.
Amichai-Hamburger, Y. (2008) Potential and promise of online volunteering. Computers in Human Behavior, 24, 544–562.
Azar, A., & Momeni, M. (2016). Statistics and its application in management (Vol.1). Tehran: SAMT. (in Persian)
Baruch, A., May, A., & Yu, D. (2016). The motivations, enablers and barriers for voluntary participation in an online crowdsourcing platform. Computers in Human Behavior, 64, 923-931.
Bowman, W. (2009). The economic value of volunteers to nonprofit organizations. Nonprofit Management and Leadership, 19(4), 491-506.
Brown, E. (1999). Assessing the value of volunteer activity. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(1), 3-17.
Cattan, M., Hogg, E., & Hardill, I. (2011). Improving quality of life in ageing populations: What can volunteering do? Maturitas, 70(4), 328–332.
Chen, L. K. (2016). Benefits and dynamics of learning gained through volunteering: A qualitative exploration guided by seniors’ self-defined successful aging. Educational Gerontology, 42(3), 220–230.
Cox, J., Youg-oh, E., Simmons, B., Graham, G., Greenhill, A., Lintott, C., Master, K., & Woodcock, J. (2018). Doing well online: the changing relationships between motivations, activity, and retention among online volunteers. Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, 1-18.
Cravens, J. (2006). Involving international online volunteers: Factors for success, organizational benefits, and new view of community. The International Journal of Volunteer Administration, 24(1), 15-23.
Cravens, J. (2000). Virtual volunteering: online volunteers providing assistance to human service agencies. Journal of Technology in Human Services, 17(2,3), 119-136.
Earl, J., & Kimport, K. (2011). Digitally enabled social change: Activism in the internet age. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press.
Gallo, E. M. (2010). A year in volunteering at the library. Young adult library service.
Greenfield, E. A., & Marks, N. F. (2004). Formal volunteering as a protective factor for older adults' psychological well-being. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 59(5), 258-264.
Hoerning, B. (2017). The importance of volunteer work for successful children’s and adult literacy programs in US public libraries – a view from outside. Paper presented at: IFLA WLIC 2017 – Wroclaw, Poland – Libraries. Solidarity. Society. In Session 138 - Literacy and Reading, Libraries for Children and Young Adults, Public Libraries and School Libraries.
Hustinx, L., Cnaan, R. A., & Handy, F. (2010). Navigating theories of volunteering: A hybrid map for a complex phenomenon. Journal for the Theory of Social Behavior, 40(4), 410-434.
Ihm, J. (2017). Classifying and relating different types of online and offlline volunteering. VOLUNTAS, 28(1).
Johnson, A. (2018). Helping hands: librarians connect kids with volunteer opportunities. Available at: http://american magazine.org (last access Jun 2022).
Keleman, M., Mangan, A., & Moffat, S. (2017). More than a little act of kindness? Toward a typology of volunteering as unpaid work. Sciology, 51(6), 1-18.
Khari, C., & Sinha, S. (2020). Organizational spirituality and employee volunteering: a study of mediating variables. Vision. (last access Nov.2022)
Lewis, L. K. (2013). An introduction to volunteers. In M. W. Kramer, L. K. Lewis, & L. M. Gossett (Eds.), Volunteering and communication (pp. 1–22). New York: Peter Lang Publishing Inc.
Liu, H. K., Harrison Y. D., & Lai, J. J. (2016). Online and virtual volunteering. In: Smith DH, Stebbins RA, Grotz J, editors. The Palgrave handbook of volunteering, civic participation, and nonprofit associations. London: Palgrave Macmillan. 290-310.
Mabi, M. (2018). Public libraries serving immigrant communities in­­­­­ Canada. The Canadian Journal of Information and Library Science, 42(3,4), 192-207.
Mansouri, A., & Solymanian Rizi, M. (2019). Investigating the factors affecting the attraction and participation of school benefactors. Library and Information Science Studies, 11(2), 19-32. (in Persian)
Marjani, A., Zareei, A., & Bayat, B. (2021). Identifying factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries by presenting a theoretical model. Library and Information Science, 23(4), 5-30. (in Persian)
Milbourn, B., Black, M. H., & Buchanan, A. (2019). Why people leave community service organizations: A mixed methods study. VOLUNTAS, 30, 272-281.
Peng, Y. P., & Chuang, P. H. (2020). A competency model for volunteer storytellers in public libraries. Libri, 70(1). (last access Nov.2022).
Penner, L. A. (2002). Dispositional and organizational influences on sustained volunteerism: An Interactionist perspective. Journal of Social Issues, 58(3), 447–467.
Pyati, A. K., & Kamal, A. M. (2012). NGO-Developed Libraries in India: Impacts, Models, and New Possibilities. Published Online. DOI: https://doi.org/10.1515/libri-2012-0023.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2022). Research method in behavior sciences. Tehran: Nashr –e- Agah. (in Persian)
Sawant, S. (2018). Role of NGOs in library development in India. Paper presented at: IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, transform Libraries, transform Societies in Session 153 - Poster Session.
Seddighi, H., & Salmani, I. (2018). Online volunteering, a way to reduce health Inequalities: a review study. Journal of Community Health Research, 7(4), 256-264.
Shahriyari, A. A., Salari, M., & Behzadi, H. (2015). Investigating the factors affecting the endowment of books to the organization of libraries, Museums, and Astan Quds Razavi document center. Library and Information science, 18(4), 75-98. (in Persian)
Silva, F., Proenca, T., & Ferreira, M. R. (2018). Volunteer’s perspective on online volunteering– a qualitative approach. International Review on Public and Non-profit Marketing, 15, 531-552.
Soheili, F., Mohammadi, M., Khaseh, A. K., & Shahbazi, M. (2021).  Analysis of Factors Affecting Voluntary Activities with Emphasis on the Conceptual Model of Oh (2017): a Case Study in Public Libraries of Kermanshah Province. Library and Information Research, 11(2), 269-290. (in Persian)
Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
United Nations Volunteers. (2015). State of the world’s volunteerism report.
Urban Institute (2004). Volunteer Management Capacity in America’s Charities and Congregations: A Briefing Report. The Urban Institute, Washington, DC.
Volunteering, W. A. (2015). Economic, social and cultural value of volunteering to Western Australia. Perth: Volunteering WA.
Warburton, J. (2010). Volunteering as a productive ageing activity: Evidence from Australia. China Journal of Social Work, 3(2–3), 301–312.
Warburton, J., Paynter, J., & Petriwskyj, A. (2007). Volunteering as a productive aging activity: Incentives and barriers to volunteering by Australian seniors. Journal of Applied Gerontology, 26(4), 333.
Waters, R. D., & Bortree, D. S. (2012). Improving volunteer retention efforts in public library systems. How communication and inclusion impact female and male volunteer differently. International Journal of Non-profit and sector marketing, 17, 92-107.
What is volunteering activities? (2001). Journal of UNESCO Message, 372, available at: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdffile?name=noormags-AA%D8%9F- (last access Jun 2022). (in Persian)
Wilding, K., Clark, J., Griffith, M., Jochum, V., & Wainwright, S. (2006). The UK Voluntary Sector Alamac 2006: The State of the Sector. Available at: www/mcvp¼vol.org.uk/uploaded files/NCVO/Research/AlmanacSummary2006.pdf (last accessed Jun 2022).