نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

4 استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

5 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف: امروزه با  توجه به اهمیت دانش و فعالیت­‌های مربوط به آن در پیشرفت کشور و سازمان­‌ها، همکاری علمی میان نخبگان و سایر اقشار مختلف جامعه می‌­تواند به رشد و پیشرفت کشور و وحدت و همدلی میان آن‌ها منجر شود که در پژوهش حاضر این مهم مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد نقش و میزان اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه را بین دو گروه مورد بررسی قرار دهد.
روش­شناسی: با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه‌­های اشتراک دانش و تمایل به وحدت انجام شده است. جامعه آماری نمونه‌‍­ای به حجم 198 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و مدرسان حوزه علمیه بیرجند بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌­ها، از روش‌های آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندمتغیره) و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد.
یافته­‌ها: در اشتراک‌گذاری ‌دانش بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه باورهای کنترلی و نمره کل اشتراک‌گذاری دانش تفاوت معنی‌دار وجود داشت (به نفع دانشگاهیان). همچنین نتایج نشان داد که در تمایل به وحدت بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه‌های قدرت تحمل دیگری (به نفع حوزویان) و کنش ارتباطی (به نفع دانشگاهیان) به صورت معنی‌داری تفاوت وجود داشت. بین نمره باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک‌گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و تمایل به وحدت و بین نگرش و باورهای هنجاری به اشتراک‌گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) و هنجار سازمانی؛ بین باورهای کنترلی به اشتراک‌گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با احساس برادری و بین رفتار اشتراک‌گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با کنش ارتباطی، هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشت. میانگین اشتراک‌گذاری دانش با قشر مقابل در بین هر دو گروه به صورت معنی‌داری کمتر از حد مطلوب بود. نمره کل اشتراک‌گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) با تمایل به وحدت و مؤلفه‌های آن رابطه معنی‌داری داشت اما نمره کل اشتراک‌گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) تنها با هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه معنی‌دار داشت. همچنین نتایج نشان داد که نگرش، باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک‌گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و رفتار اشتراک‌گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) به طور معنی‌داری پیش‌بینی‌کننده تمایل به وحدت بودند. اشتراک دانش با دانشگاهیان توسط حوزویان تنها عاملی نیست که در تمایل به وحدت آن‌ها با دانشگاهیان رابطه دارد، بلکه عواملی نظیر عوامل فناورانه، زمینه­‌های تخصصی غیرمشترک، عوامل سازمانی و غیره در تمایل به وحدت آن‌ها مؤثرند.
نتیجه­‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که اشتراک­گذاری دانش و همکاری علمی در تمایل وحدت میان دو قشر از اهمیت اساسی برخوردار است. از آنجا که باورکنترلی تحت تأثیر شرایط تسهیلگر و فناوری تسهیلگر قرار دارد، ایجاد شبکه‌­های مشترک نرم­افزاری مدیریت دانش تخصصی برای هر دو گروه در محیط وب تأثیر مفیدی بر اشتراک­‌گذاری دانش و وحدت میان این دو گروه خواهد داشت. بنابراین، باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Sharing in the Desire to Unification among the Faculty Members of University and Teachers of Islamic Seminary

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Hashemzadeh 1
  • samira Akbarian 2
  • Mahmood Sangari 3
  • Ali Rezaei 4
  • MohammadReza Asadi Yoonesi 5
1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand
2 M.A. of Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand.
3 Assistant professor, Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand
4 Assistant professor, Department of Law, faculty of humanities, University of Birjand, Birjand, Iran.
5 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Objective: Nowadays regarded to the importance of knowledge and its related activities in advancement of countries and organizations, scientific cooperation among the society elites and other groups can lead to unity and solidarity among them. The main purpose of this research was to investigate the role of knowledge sharing intention to unity among the faculty members of universities of Birjand and teachers of seminary schools.
Methodology: The present research, through an applied method, surveyed the problem among university faculty members and teacher of seminary schools. Data were gathered by two validated and reliable questionnaires. The statistical population consisted of university faculty members and teachers of seminary schools. Among them, 198 individuals were selected as the sample of study through stratified random sampling method.
Findings: There was a significant difference among the two groups in control beliefs, total score of knowledge sharing, capability to tolerate the outsiders, and communication actions. Also, there was a significant relationship among the control beliefs to knowledge sharing with seminary (by university) and intention to unity. The results showed that attitude and norm beliefs to knowledge sharing with university (by seminary) significantly correlated with organization norms; control beliefs to knowledge sharing with university (by seminary) have significant relationship with sense of brotherhood; knowledge sharing behaviour with university (by seminary) significantly correlated with communication action, and organization norms have significant relationship with intention to unity. According to the results, there was a significant difference between the mean scores of knowledge sharing with outsider group and desire level. Total score of knowledge sharing with seminary (by university) had significant correlation with intention to unity and it components but total score of knowledge sharing with university (by seminary) just only was significantly correlated to organization norms and intention to unity. Also, the results revealed that attitude, control belief and intention to knowledge sharing with seminary (by university) were predictors of intention to unity and also, the knowledge sharing behavior with university (by seminary) was significant predictor of intention to unity. Knowledge sharing with academics by seminarians was not the only factor related to their desire to unite with academics, but factors such as technological factors, non-common specialized fields, organizational factors, etc. were effective in their desire to unite.
Conclusion: In general, knowledge sharing and scientific cooperation have important role in intention to unity among the two groups. Since belief control is affected by facilitating conditions and facilitating technology, creating specialized knowledge management software networks for both groups in the web environment will have a beneficial effect on knowledge sharing and unity between these two groups. Therefore, necessary measures should be taken in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • intention to unity
  • faculty members university of Birjand
  • teachers of seminary school
آذربایجانی، مسعود (1392). موانع و چالش‌ها پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه. بازیابی شده از: http://andishsara.ir/site-and-weblog/11.html (تاریخ دسترسی: 12/07/1400).
احمدی، اصغر؛ افشانی، علیرضا (1387). نگرش‌های حوزویان و دانشگاهیان نسبت به یکدیگر. راهبرد فرهنگ، 3، 125-137.
جعفرزاده کرمانی، زهرا (1394). بررسی تأثیر عوامل فردی بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پژوهشنامه کتابداری واطلاع‌رسانی، 5(2)، 40-61.
خراسانی، اباصلت؛ عبدالملکی، جمال؛ زاهدی، حسین (1390). عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(6)، 664-673.
رعیتی، فاطمه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش بین حوزه علمیه و دانشگاه: مطالعه موردی حوزه علمیه یزد و دانشگاه یزد (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشگاه قم، قم، ایران.
علی بابایی، یحیی (1378). بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ (مورد: حوزه و دانشگاه) (رساله دکتری جامعه‌شناسی منتشر نشده). دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
کیخا، فاطمه (1397). عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک­گذاری دانش در جوامع مجازی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(1)، 275-300.
منطقی، محسن؛ اکبری، ظاهر (1392). مدیریت دانش با الهام از منابع اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(7)، 59-76.
یوسفی، سجاد؛ مرادی، مرتضی؛ تیشه ورز دائم، محمد کاظم (1389). نقش تعهد سازمانی در تسهیم دانش. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(30)، 23-36.
References
Ahmadi, A., & Afshani, A. (2008). The attitudes of seminarians and academics towards each other. Rahborde farhang, 3, 125-137. (in Persian)
Ajzen, I. (1991). the theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
Ali Babaei, Y. (1999). Investigating the Factors Affecting the Unity of Elites in the Field of Culture (Case: Field and University) (unpublished Ph.D thesis in Sociology). Tarbiat Modares University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
Al-Kurdi, O. F., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2020). The role of organizationl climate in managing knowledge sharing among academics in higher education. International Journal of Information Management, 50, 217-227Azarbayjani, M. (2013). Obstacles and challenges around the unity of the seminary and the university. Retrieved from http://andishsara.ir/site-and-weblog/11.html. (in Persian)
Jafarzadeh, Z. (2016). The Analysis of Individual Factors on Knowledge Sharing Behavior of library and Information Science Faculties. Library and Information Science Research, 5(2), 40-61. (in Persian)
Ganguly, A., Talukdar, A., & Chatterjee, D. (2019). Evaluating the role of social capital, tacit knowledge sharing, knowledge quality and reciprocity in determining innovation capability of an organization. Journal of knowledge management, 9(4), 55-63.
Goh, S. K., & Sandhu, M. S. (2013), Knowledge Sharing Among Malaysian Academics: Influence of Affective Commitment and Trust. The Electronic Journal of Knowledge Management, 11(1), 38-48.
Keikha, F. (2018). Interpersonal Trust Factors Affecting Members’ Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities. Iranian journal of information processing and management, 34(1), 275-300. (in Persian)
Khorasani, A., Abdolmaleki, J., & Zahedi, H. (2012). Factors Affecting E-Learning Acceptance among Students of Tehran University of Medical Sciences Based on Technology Acceptance Model (TAM). Iranian Journal of Medical Education, 11(6), 664-673. (in Persian)
Manteghi, M., & Akbari, Z. (2013). Knowledge management inspired by Islamic sources. Islam and Management Research, 1(7), 59-76. (in Persian)
Raiti, F. (2013). Investigating the effective factors on knowledge sharing between seminary and university: A case study of Yazd seminary and Yazd University (unpublished master's thesis). Qom University, Qom, Iran. (in Persian)
Tangaraja, G., Mohd Rasdi, R., Ismail, M., & Abu Samah, B. (2015). Fostering knowledge sharing behaviour among public sector managers: a proposed model for the Malaysian public service. Journal of Knowledge Management, 19(1), 121-140,  http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2014-0449
Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, K. (2007). Conceptualizing and measuring collaboration. Journal of Public Administration Research and Theory Advanced Access.
Tenopir, C., Dalton, E. D., Allard, S., Frame, M., Ivanka, P., Birch, B., Pollock, D., & Dorsett, K. (2015). Changes in Data Sharing and Data Reuse Practices and Perceptions among Scientists Worldwide. Plos One, 10(8), e0134826.
Yao, C. Y., Tsai, C. C., & Fang, Y. C. (2015). Understanding social capital, team learning, members’eloyalty and knowledge sharing in virtual communities. Total Quality Management & Business Excellence, 26 (5-6), 619-631.
Yousefi, S., Moradi, M., & Tishevarz-e daem, M. K. (2010). The role of organizational commitment in knowledge sharing. Bimonthly Police Human Development, 7(30), 23-36. (in Persian)