ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: جستار حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از متون قانونی در بررسی‌ ماهیت حقوقی موضوعات جدید و غیرمذکور در قانون، به دنبال این است که به طور ویژه نشان دهد فعالیت داوطلبانه در کتابخانه­‌ها را باید از دید حقوقی دارای چه ماهیتی دانست.
روش‌­شناسی پژوهش: اطلاعات لازم به روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات حقوقی، متمرکز بر حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی محدود به فقه امامیه است.
یافته‌­ها: ایقاع بودن و گنجایش فعالیت داوطلبانه در کتابخانه­‌ها در قالب­‌های معین مد نظر قانون مدنی قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جدید در قالب­‌های معین، به عنوان شیوه‌­ای برای بررسی ماهیت حقوقی موضوعات و قراردادهای نوین و غیرمذکور در متون قانونی، ممکن است دارای نتایج حقوق­ ستیز باشد.
نتیجه­‌گیری: تا پیش از پردازش قواعد حقوقی مربوط به قرارداد غیرالگودار فعالیت­ داوطلبانه در کتابخانه‌­ها،­ بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به ویژه قاعده عام مذکور در ماده 10 قانون مدنی، اصولاً نافذ دانسته شده و بر مبنای اراده مشترک طرفین و عناصر بدیهی این سنخ فعالیت‌­ها (مثل انجام کار غیراجباری و عدم دریافت دستمزد) تفسیر خواهد شد. در تفسیر آن، نباید نظم عادلانه آسیب ببیند، از جمله نباید کتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، کاملاً غیرمسئول دانست. همان گونه که نباید مواردی همچون کادو، پاداش و گواهی فعالیت را با ماهیت حقوقی آن ناسازگار دانست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Voluntary Activity in Libraries

نویسندگان [English]

  • Davoud Nojavan 1
  • Reza Akbarnejad 2
  • Abolfazl Nojavan 3
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 M.A. Student, Private Law, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Voluntary activities, including voluntary works/actions in libraries are new titles that, like other categories, require legal review. However, the problem is not only its novelty, but the Iranian legal system itself has a specific model in processing contracts. According to this model, identifying the nature of volunteering activities in libraries has a direct impact on the salary of the provider of volunteer activities in one hand and the library institution, on the other hand. This research tries to show that how should the nature of voluntary activities be in libraries if the law cannot expand this category in the society and at least does not prevent it from development.
Methodology: The required data were collected using the library method and analysis with jurisprudential and legal logic. The scope of legal studies is limited to Iranian law and the scope of jurisprudence studies is limited to Imami jurisprudence.
Findings: May be claimed that there are two independent Unilateral Acts, considering it as a contract is closer to the mission of law (regulation, but regarding the type of contract, by examining the relevant contracts, it has been proven that the general rules governing endowment in Iran's civil law do not include the action (work/activity) due to the assignment of the object. Also, due to Article 10 of the Civil Code, the researchers prefer justification of voluntary activity in that form over its justification in the form of peace. Including it in the form of representation also means confining the parties of this modern activity is in forms that may not be based on the will of the parties.
Conclusion: Recognized voluntary activities as a separate contract (indefinite/anonymous/non-patterned) before drafting and legislation of legal rules and related laws, based on the general rules governing contracts (in general) and the general rule mentioned in Article 10 of the Civil Code (specifically) to consider effective in principle and based on the common will of the parties and the obvious elements of this type of activities (including doing non-compulsory work and non-receipt of wages) should be interpreted. It is clarified that in this legal interpretation, public order and justice should not be harmed, for example, it should not be considered irresponsible the organization that is served (library) from a legal point of view for any expenses of the volunteer provider though it has not been stated in the contract. As it should not include issues like gifts and rewards (donations) or activity certificates with the free nature of these types of activities that are deemed inconsistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Activity
  • Libraries
  • Volunteer Contract
  • Iranian Law
  • Article 10
اسمیت، جاستین دیوبیس (1380). فعالیت­‌های داوطلبانه، سرمایه آینده. پیام یونسکو. 32(372)، 20-21.
ایزدی­فرد، علی اکبر؛ کاویار، حسین (1387). بررسی فقهی-حقوقی قرارداد پیش­فروش آپارتمان. فقه و حقوق. 18، 87-114.
باریکلو، علیرضا (1390). اموال و حقوق مالی. تهران: سمت، چاپ اول.
باقری، احمد (1384). فقه مدنی، عقود تملیکی، بیع-اجاره. تهران: سمت: چاپ اول.
بهرامی، بهرام (1392). حقوق مدنی (6)، عقد بیع-عقد اجاره. تهران: نگاه بینه، چاپ چهارم.
پیرهادی، محمدرضا (1394). حقوق مدنی، عقود معینه مختلفه، جلد اول، در بیع و اجاره. تهران: خرسندی، چاپ دوم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395). مبسوط در ترمینولوژی حقوقی. تهران: گنج دانش. چاپ هفتم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390). فلسفه حقوق مدنی، اصول عامه اذن و اذنیات. تهران: گنج دانش. چاپ دوم.
حیاتی، علی عباس (1398). حقوق مدنی (6)، بیع، اجاره، قرض، جعاله، صلح. تهران: میزان، چاپ اول.
حائری، محمد حسن؛ لشگری، محمد؛ سمیعی میرک محله، سمیرا (1392). نسبت­‌سنجی بازاریابی شبکه‌­ای با عقود معین و غیرمعین. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 14(1)، 79-100.
شمس، احمد؛ منصوری، سعید (1392). حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول، بیع، معاوضه، اجاره، صلح، قرض، جعاله. تهران: دادگستر، چاپ اول.
شهیدی، مهدی (1391). حقوق مدنی (6)، عقود معین 1(بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح). تهران: مجد، چاپ پانزدهم.
صفائی، سیدحسین (1398). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، اشخاص و اموال. تهران: میزان، چاپ بیست و هفتم.
صفائی، سیدحسین (1397). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها. تهران: میزان، چاپ سی­ام.
صفائی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب­الله (1390). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). تهران: سمت، چاپ دوم.
صفری، محسن؛ مشهدیان، شهاب (1389). بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران. فصلنامه حقوق، 40(101)، 167-182.
طباطبائی، سید محمد صادق؛ کیانی، عباس (1393). تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش­‌فروش ساختمان. مجله حقوقی دادگستری، 78(85)، 45-82.
عدل، مصطفی (1373). حقوق مدنی. قزوین: بحرالعلوم.
قاسم­زاده، سیدمرتضی (1392). حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ دهم.
قاسم­زاده، سیدمرتضی (1393). حقوق مدنی، عقد بیع و شروط و خیارات. تهران: میزان، چاپ اول.
قاسم­زاده، سیدمرتضی (1389). حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات. تهران: نشر دادگستر، چاپ چهاردهم.
قاسم­زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسن؛ کیایی، عبدالله (1388). تفسیر قانون مدنی. تهران: سمت، چاپ سوم.
قاسمی اصل اصطهباناتی، محمد جواد (1399). بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع پویایی در عقود. معرفت، 29(272)، 23-34. 
کاتوزیان، ناصر (1392). دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم.
کاتوزیان، ناصر (1393). دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم.
کاتوزیان، ناصر (1393). دوره مفدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. تهران: میزان، چاپ چهلم.
کاتوزیان، ناصر (1394).  دوره مفدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، مسئولیت مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفدهم.
محقق داماد، سیدمصطفی (1388). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم.
مرجانی، سید عباس؛ زارعی، عاطفه؛ بیات، بهروز (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت‌­های داوطلبانه در کتابخانه­‌های ایران با ارائه الگوی نظری. کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 24(4)، 5-30.
نوین، پرویز؛ پیری، عباس (1391). حقوق مدنی (6)، عقود معین (یک). تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.
منابع عربی
شهیدی تبریزى، فتاح (1375ق). هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول.
عاملى، محمد (1410ق). اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه. بیروت: دار التراث - الدار الإسلامیه، چاپ اول.
عاملى، زین­الدین (1410ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى - کلانتر). قم: کتابفروشى داورى، چاپ اول.
عاملى، زین­الدین (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول.
غروی نائینى، محمد حسین (1373ق). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول.
موسوی خویى، سید ابوالقاسم (بیتا). مصباح الفقاهه. قم: انصاریان، بدون تاریخ چاپ. 
نجفى، محمد حسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
References
Ameli. Z. (1989). al- Lumah. Beirut: Dar al-Turath & Dar al-Islanmiyah.
Ameli. Z. (1989). Explain to al- Lumah. Qom: Davari.
Ameli. Z. (1992). Masalek al-Afham. Qom: al-Maaref al-Islamiyah.
Adl, M. (1994). Civil Law. Qazvin: Bahr al-Ulum. (in Persian)
Benjamin, R. M. (2008). The General Principles of the American Law of Sale of Goods. BiblioBazaar.
Bagheri, A.  (2005). Civil Jurisprudence, Translative Contracts, Sale-Rent. Tehran: Samt. (in Persian)
Bariklou, A. (2011). Property Law. Tehran: Samt. (in Persian)
Borujerdi Abdoh, M. (1950). Civil Law. Tehran: Mohammad Ali Elmi. (in Persian)
Bahrami, B. (2012). Civil Law (6). Tehran: Negahebayyeneh. (in Persian)
Freitag, M. (2003). Social capital in (dis) similar democracies: The development of generalized trust in Japan and Switzerland. Comparative political studies, 36(8), 936-966.
Garavi Naini, M. H. (1953). Moniyat al-Taleb. Tehran: al-Mohammadiyah.
Hayati, A. A. (2019). Civil Law (6). Tehran: Mizan. (in Persian)
Jafari-Langroudi, M. J. (2011). Philosophy of Civil Law. Tehran: Gang-e-Danesh. (in Persian)
Jafari-Langroudi, M. J. (2016). Mabsoot Dictionary Terms of Law. Tehran: Gang-e-Danesh. (in Persian)
Katouzian, N. (2015). Elementary Courses of Iranian Civil Law: Juridical Facts, Tort Liability. Tehran: Enteshar. (in Persian)
Katouzian, N. (2013). Elementary Courses of Iranian Civil Law: Specified Contracts, Volume 1. Tehran: Enteshar. (in Persian)
Katouzian, N. (2014). Elementary Courses of Iranian Civil Law: Juridical Acts, Contract-Unilateral Acts. Tehran: Enteshar. (in Persian)
Katouzian, N. (2014). Elementary Courses of Iranian Civil Law: Property and ownership. Tehran: Mizan. (in Persian)
Katouzian, N. (2012). Civil Law (6), Specified Contracts (1). Tehran: Gang-e-Danesh. (in Persian)
Marjani, S. A., Zarei, A., & Bayat, B. (2022). Identifying the factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries and presenting a proposed model, Library and Information Sciences, 24(4), 5-30. (in Persian)
Mohaghegh Damad, S. M. (2009). General Theory of Conditions and Obligations in Islamic Law, Tehran: Islamic Sciences Publishing Center. (in Persian)
Mousavi khoei. S. A. (nd). Mesbah al-Fighaha. Qom: Ansariyan.
Najafi, M. S. (1983). Javaher al-Kalam. Qom: Ansariyan.
Pirhadi, M. R. (2015). Civil Law. Tehran: Khorsandy. (in Persian)
Qasemzadeh, S. M. (2013). Civil Law, A Conncise of Contracts and Obligations. Tehran: Publication Dadgostar. (in Persian)
Qasemzadeh, S. M. (2014). Civil Law, The Contrract of Sale, Conditions and Options. Tehran: Mizan. (in Persian)
Qasemzadeh, S. M. (2010). Civil Law, The Law of contracts and Obligations. Tehran: Publication Dadgostar. (in Persian)
Qasemzadeh, S. M. & Rahpeyk, H. & Keyani, A. (2009). The Interpretation of Civil Code. Tehran: Samt. (in Persian)
Shams, A., & Mansouri, S. (2013). Civil Law, Specified Contracts, Volume 1, Sal, Exchange, Rent, Peace, Loan, Reward. Tehran: Publication Dadgostar. (in Persian)
Shahidi, M. (2012). Civil Law (6). Tehran: Majd. (in Persian)
Safai, S. H. (2019). Elementary Courses of Civil Law, Volume 1. Tehran: Mizan. (in Persian)
Shahidi Tabrizi, F. (1955). Hedayat al-Taleb. Tabriz: Ettelaat.
Safai, S. H., & Rahimi, H. (2011). Civil Liability (Extra-Contractual Obligations). Tehran: Samt. (in Persian)
Smith, J. d. (2001). Voluntary activities, future capital. Payam -e- UNESCO. 32(372), 20-21. (in Persian)
Walters, W. (2002). Social capital and political sociology: re-imagining politics? Sociology, 36(2), 377-397.