بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت مشارکت اعضای هیئت علمی برای فعالیت‌های داوطلبانه در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دبیر کمیته اخلاق و سلامت پژوهش، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین الگوی پارادایمی عوامل مؤثر بر ترغیب اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای فعالیت‌های داوطلبانه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است.
روش: روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه داده­‌بنیاد است. ابزار گرد­آوری داده‌­های کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌­گیری از نوع هدفمند با رویکرد نظری است. در این پژوهش مصاحبه­‌های نیمه‌­ساختار یافته با 8 نفر از از اعضای هیئت مدیره فعلی و سابق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران انجام شد. معیار تجزیه و تحلیل داده­‌های کیفی مبتنی بر طرح سیستماتیک نظریه داده­‌بنیاد بود. از این ­رو متن مصاحبه‌­ها پس از پیاده­‌سازی در پنج مرحله به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌­ها: با مشخص شدن عوامل علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گرها و پیامدها، مفاهیم طرح شده در مصاحبه‌ها در قالب 15 مقوله اصلی و 89 مقوله فرعی کدگذاری شد و الگوی پارادایمی عوامل مؤثر بر ترغیب اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه انجمنی را شکل دادند. در این پژوهش همچنین مشخص شد که عوامل مختلفی می‌توانند انگیزه اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت‌های انجمنی را افزایش و یا کاهش دهند. برخی از این عوامل، ویژگی‌ها و انگیزه‌های شخصیتی است؛ همانند داشتن روحیه خدمت و مشارکت‌جویی، تعهد اجتماعی، جهان‌بینی مشوق، خونگرم بودن، علاقه‌مندی به رشد دیگران و موارد مشابه. در نظرگرفتن امتیازهای مؤثر در آئین‌نامه ترفیع و ارتقاء برای فعالیت‌های انجمنی و تشویق اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت‌های انجمنی می‌تواند راهکاری سودمند در این زمینه باشد. همچنین گنجاندن محتواهای درسی مناسب در دوره‌های تحصیلاتی رسمی (دبستان و دبیرستان) در رابطه با اهمیت انجمن‌ها و فعالیت‌های انجمنی و آموزش این مفاهیم از طریق رسانه‌ها (همچون صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی) می‌تواند خانواده‌ها را از اهمیت توجه به فعالیت‌های داوطلبانه همچون فعالیت‌های انجمنی در ارتقاء شخصیت کودکان آگاه سازد. آرامش و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه نیز می‌تواند نقش مهمی در توسعه و شکوفایی فعالیت‌های انجمنی ایفاء کند.
نتیجه‌گیری: از نکات مهمی که باید برای افزایش انگیزه‌های اعضای هیئت علمی برای مشارکت در فعالیت‌های انجمنی در نظر داشت و یافته‌های پژوهش حاضر نیز بر آن تأکید دارد، تلاش برای تبیین جایگاه انجمن‌های علمی در حل مسائل مختلف کشور از طریق سیاستگذاری مناسب در این زمینه است. انجمن‌های علمی یکی از نهادهای پویایی هستند که امکان تعامل متخصصان و دریافت آموزش‌های غیررسمی را فراهم‌ می‌کنند و از این رو می‌تواند جذاب و مؤثر باشند. ایجاد یک محیط امن و جذاب و فراهم کردن امکان تعامل اساتید پیشکسوت با اساتید جوان یکی دیگر از دلایل انجمن‌های علمی برای جذب اعضای هیئت علمی می‌تواند باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Participation of Faculty Members for Voluntary Activities in the Iranian Library and Information Science Association

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zerehsaz 1
  • Abbas Rajabi 2
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Director of Research Ethics and Integrity Committee, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design a paradigmatic model of factors influencing the motivation of Knowledge and Information Science faculty members for voluntary activities of the Iranian Library and Information Association.
Methodology: Qualitative research method based on grounded theory was used. Qualitative data collection tool was semi-structured interview and purposeful sampling method with theoretical approach. In this research, semi-structured interviews were conducted with 8 current and former board members of the Iranian Library and Information Science Association. The criterion of qualitative data analysis was based on the systematic design of grounded theory. Therefore, after the implementation, the text of the interviews was analyzed in five steps using open, axial, and selective coding methods.
Findings: By identifying the causal factors, background factors, interferers and consequences, the concepts proposed in the interviews were coded in the form of 15 main categories and 89 sub-categories. Accordingly, the paradigm model of the factors influencing faculty members to participate in voluntary association activities was formed. In this research, it was also found that various factors can increase or decrease the motivation of faculty members to participate in community activities. Some of these factors are personality traits and motivations; Such as having a spirit of service and participation, social commitment, encouraging worldview, being warm, interested in the growth of others and similar things. Considering the effective points in the promotion and promotion bylaws for participative activities and encouraging faculty members to participate in such activities can be a useful solution in this field. Also, including appropriate course contents in formal education courses (primary and high school) regarding the importance of associations and respective activities and teaching these concepts through the media (such as radio and social networks) can make families aware of the importance of paying attention to voluntary activities such as associational activities in the development of children's personality. Peace and political, economic, and social stability in society can also play an important role in the development and flourishing of associational activities.
Conclusion: An important point that should be kept in mind in order to increase the motivation of faculty members to participate in association activities, and the findings of the present research emphasize it, is the effort to explain the position of scientific associations in solving various problems of the country through appropriate policies in this field. Scientific associations are one of the dynamic institutions that enable the interaction of experts and receive informal training, and therefore can be attractive and effective. Creating a safe and attractive environment and providing the opportunity for veteran professors to interact with young professors can be another reason for scientific associations to attract faculty members.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Library and Information Science Association
  • faculty members
  • scientific participation
  • voluntary activities
آراسته، حمید رضا (1383). فلسفه انجمن‌های علمی. رهیافت، 14(32)، 27-22.
ابراهیم زاده، صنم؛ بردار، رؤیا (1395، اردیبهشت). تأثیر الگوی مدیریت سایبرنتیک بر بهره‌وری منابع انسانی در انجمن‌های علمی. در مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم. مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، ایران، شیراز.
پریرخ، مهری؛ شریف، عاطفه (1389). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. اطلاع‌شناسی، 3(29)، 84-55.
جمالی مهموئی، حمیدرضا؛ سنگری، محمود؛ وفائیان، امیر (1394). ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(1)، 24-7.
حری، عباس (1378، آبان). بررسی گرایش موضوعی آثار علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از آغاز تا پایان سال 1377. در: فهرستهای رایانه ای: کاربرد و توسعه: مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانهای در کتابخانههای ایران. 27-28 آبان 1378، 5-25. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
زره ساز، محمد؛ پازوکی، فاطمه؛ آزادی، تانیا (1388). ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیرسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان. فصلنامه کتاب، 20(4)، 24-9.
سوهانیان حقیقی، محمد؛ فتاحی، رحمت الله؛ آزاد، اسدالله (1385). مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(49)، 73- 88.
عبداللهی، محمد (1381). عملکرد انجمن‌های عملی در زمینه ترویج و توسعه علم و اخلاق. مجله جامعهشناسی ایران، 4(1)، 63-47.
فراستخواه، مقصود؛ قانعی راد، محمدامین (1386). انجمن‌های علمی: بررسی نقش انجمن‌های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور. رهیافت، 17(41)، 5 -12.
فتاحی، رحمت‌الله (1395، اردیبهشت). مرجعیت علمی و حرفه‌ای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران:
از آرمان تا واقعیت. سخنرانی ارائه شده در: اولین همایش ملی نقش انجمن های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در توسعه علم. مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، ایران، شیراز.
مردانی، امیر حسین (1395، اردیبهشت). نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در شکل‌دهی اجتماع علمی. در مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم. مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، ایران، شیراز.
ملک، حسن؛ ساروخانی، باقر (1387). تحلیل جامعه‌شناختی نقش انجمن‌های علمی در فرایند سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی کشور. مقالات کنگره ملی علوم انسانی، تهران، ج 8.
منصور نژاد، محمد (1398). نقش انجمن‌های علمی در گسترش علوم انسانی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم ‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
یمین فیروز، موسی؛ محمد نژاد صلحدار، کبری (1395، اردیبهشت). تأثیر الگوی مدیریت سایبرنتیک بر بهره‌وری منابع انسانی در انجمن‌های علمی. در مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم. مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، ایران، شیراز.
References
Abdullahi, M. (2002). The performance of practical associations in the field of promotion and development of science and ethics. Iranian Journal of Sociology, 4(1), 47-63. (in Persian)
Arasteh, H. (2004). Philosophy of scientific societies. Rahyaft, 14(32), 22-27. (in Persian)
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Los Angeles, CA: Sage Publications.
Ebrahimzadeh, S., Bordar, R. (2016, May). The effect of the cybernetic management model on the productivity of human resources in scientific societies. Proceedings of the First National Conference on the Role of Iranian Library and Information Associations in the Development of Science. Fars National Library and Document Center, Iran, Shiraz. (in Persian)
Farstakhah, M., & Qanei Rad, M. A. (2007). Scientific associations: Investigating the role of scientific associations and academics in policymaking and evaluation of the country's scientific system. Rahyaft, 17(41), 5-12. (in Persian)
Fattahi, R. (2016, May). The scientific and professional authority of the Iranian Library and Information Society: From ideal to reality. Proceedings of the First National Conference on the Role of Iranian Library and Information Associations in the Development of Science. Fars National Library and Document Center, Iran, Shiraz. (in Persian)
Houri, A. (1999, Novamber). Publication of trends in scientific and research subjects in the field of librarianship and information from the beginning to the end of 2017. In: Computer catalogs: Application and development: Proceedings of the conference on the use and development of computer catalogs in Iranian libraries. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
Jamali, H. R., Sangari, M., & Vafaian, A. (2015). The evaluation of Iranian Library and Information Science Association Performance based on members' views. Librarianship and Information Organization Studies, 26(1), 7-24. (in Persian)
Malik, H., & Sarukhani, B. (2008). Sociological analysis of the role of scientific associations in the educational and research policymaking process of the country. Proceedings of The National Humanities Congress, Tehran, Vol. 8. (in Persian)
Mansour Nejad, M. (2018). The role of scientific associations in the development of Iran's humanities. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
Mansourian, Y. (2006). Adoption of grounded theory in LIS research. New Library World, 107(9/10), 386-402. (in Persian)
Mardani, A. H. (2016, May). The role of the Iranian Library and Information Association in shaping the scientific community. Proceedings of the First National Conference on the Role of Iranian Library and Information Associations in the Development of Science. Fars National Library and Document Center, Iran, Shiraz. (in Persian)
Parirukh, M., & Sharif, A. (2010). A research on the formulation of the strategic plan of the Iranian Library and Information Association. Informology, 3(29), 55-84. (in Persian)
Sohanian Haghighi, M., Fattahi, R., & Azad, A. (2006). A study and survey about the performance and role of the Iranian Library and Information Association. Library and Information Sciences, 9(4), 73-88. (in Persian)
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London. (in Persian)
Yamin Firoz, M., & Mohammad Nejad Salhdar, K. (2016, May). The effect of the cybernetic management model on the productivity of human resources in scientific societies. Proceedings of the First National Conference on the Role of Iranian Library and Information Associations in the Development of Science. Fars National Library and Document Center, Iran, Shiraz. (in Persian)
Zerehsaz, M., Pazooki, F., & Azadi, T. (2009). The Role of the Iranian Library and Information Science Association in the Informal Education of Librarians. Iranian Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 20(4). (in Persian)