بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ سال‌های 95-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت حضور عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی ایران در مقایسه با عناوین ترجمه شده، طی سال‌های 95-1390ه.ش به انجام رسید.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوا انجام شده ‌است. جامعه‌ آماری شامل پرشمارگان‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه‌ ادبیات و برای گروه سنی بزرگسال به رشته‌ تحریر درآمده‌اند. نمونه‌گیری هدفمند بوده و پژوهشگر شخصاً به مطالعه و تحلیل 35 عنوان کتاب پرداخته ‌است. کدها شامل عناصری است که به نحوی در ارتباط با خواندن، مطالعه و مضامین مرتبط با کتابداری نظیر کتابخانه و غیره هستند. روایی کدها توسط دو تن از اساتید رشته‌ زبان و ادبیات فارسی و اساتید رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرارگرفته‌ است. پایایی از طریق تعیین توافق میان کدگذاران به دست آمد.
یافته‌ها: تنوع شخصیت اصلی داستان‌ها در رمان‌های ترجمه شده قابل توجه اما در رمان‌های فارسی محدود است. با این که میزان نمود عناصر مرتبط با خواندن در هر دو گروه آثار مورد مطالعه ضعیف است، اما نویسندگان آثار ترجمه‌شده توجه بیشتری برای کاربست این مضامین در آثار خود داشته‌اند و تأثیر آن‌ها بر روند حوادث داستان مشهود است.
نتیجه‌گیری: تمرکز بیشتر پژوهش‌های پیشین بر مطالعه کمی عناصر مرتبط با خواندن بود، اما در این پژوهش کیفیت حضور عناصر مرتبط با خواندن مورد نظر است. با توجه به وضعیت موجود بازنمایی مفاهیم مرتبط با خواندن در آثار بررسی‌شده، نمی‌توان کارکرد تشویق به مطالعه را از پرشمارگان‌ترین کتاب‌های بازار نشر امروز - به ویژه در گروه آثار تألیفی - انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of reading related elements in compiled and translated adult fictions from 2011 to 2016

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Parastezad 1
  • Atefeh Sharif 2
  • Mohammad HasanZadeh 3
1 M.A. Student of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to determine the quality of the reading related elements' representation in fictions published in Iran between 2011 and 2016.
Methods: Descriptive content analysis carried out for thirty-four of the highest print run titles, both original or translated into Persian. These books have selected among Persian and translated fictions to encoding reading elements such as: reading, studying, book, bookcase, library, librarian etc. To get the quality of the reading-related elements presented in works, some questions were answered while reading the fictions:1) What reading elements are in the story?
2) Which books had deep references to reading elements? And does the mentioned element play an effective role in shaping the story? 3) Do characters such as librarians, booksellers, etc. have a positive or negative aspect? Reliability approved by two literature professor and faculty members of Knowledge and Information science. To achieve stability the agreement between coders were calculated.
Results: Among the 18 Persian books only in 12 we can see the reading elements and in the other 6, there are no references to those elements. Quantitatively, 791 codes were identified in 35 fictions. The most frequent code in both groups of works is the concept ‘book (object)’. The lowest frequency in the Persian fictions is ‘bookseller’ and in the group of translated works is ‘library (object)’. The diversity of the main characters of the fictions in the translated titles is significant but limited in Persian fictions. The character of the librarian or the person associated with reading element in Persian works is neutral and has a positive characteristic in the translated works. The influence of reading-related elements on translated works is greater than on Persian fictions. Although the presence of the elements related to reading and studying in both groups of works is weak but, the authors of the translated stories have tried more to use these elements in their works.
Conclusion: While the focus of previous studies is on quantitative side, this study tries to determine the quality of the reading related elements. The presence of the reading elements in both groups of works is not acceptable. According to the current state of representation of reading-related concepts in the reviewed works, it is not expected from the highest print run titles to encourage reading, especially in the group of Persian works. Publishers are advised to publish works that contains reading-related concepts and indirectly improve the reading habits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • compiled fictions
  • translated fiction
  • Content analysis
البرزی، محبوبه؛ یوسفی، فاطمه (1396). بررسی مراحل حل مسئله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله در ادبیات کودکان ایران (بر مبنای بررسی و مقایسه‌ داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای سال‌های 1385-1380 رده‌های سنی ب و ج). مطالعات ادبیات کودک، 8(2)، 55-78.
پریشانی، زینب (1392). مقایسه‌ سینمای ایران و جهان از جهت میزان انعکاس موضوعات کتابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
تمام شاخصهای کتابخوانی منفی شد! (1395, آذر 15). بازیابی در خرداد 1, 1396، از جام جم آنلاین: http://www.jamejamonline.ir/online
حسنی‌فر، عبدالرحمان؛ ابوالحسنی، فاطمه (1390). بررسی نقش تلویزیون در حوزه‌ نقد و شیوه‌ مناظره. مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 2(22)، 21-47.
خورشیدیان، رائیکا؛ سوخکیان، هدایت؛ چوپانکاره، وحید؛ اژدری، علیرضا؛ امامی، جمشید (1393). نقش رسانه‌ها در هدایت فرهنگ عمومی (بررسی موردی: جریان مد در جامعه). مطالعات بین رشتهای رسانه و فرهنگ، 4(8)، 73-89.
محسنیان، سرور (1383). بررسی نقش کتابهای درسی در دورههای ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در ترغیب دانشآموزان به مطالعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن.
منصوریان، یزدان (1396). تنها شرط آشتی با خواندن. بخارا، 121، 410-420.
ندرلو، زینب (1392). تحلیل محتوای گزیدهای از وبگاه‌های فرهنگی از نظر مضامین و مقولههای مرتبط با کتاب، کتابخانه و مطالعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی، کرج.
References
Alborzi, M. & Yousefi, F. (2017). A Study of Problem-Solving Stages and the Characteristics of Problem Solvers in Children's stories in Iran: A Comparison of Persian and Translated Storybooks Published Between 1380-1385. Journal of Children’s Literature study, 8(2), 55-78. (in Persian)
Alexander, L. B., & Peresie, M. (2005). Librarian stereotypes in young adult literature. Young Adult Library Services, 4(1), 24-31.
All reading indices were negative! (2016, December 5). Retrieved from http://www.jamejamonline.ir/online. (in Persian)
Truth initiative (March 2018). As smoking rates decline, hollywood isn’t getting the picture. Retrieved from truth initiative: https://truthinitiative.org/news/smoking-rates-decline-hollywood-isnt-getting-picture
Edwi, N. & Siswanto, F. (2019). International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 8(10: 34-47. Retrieved from https://doi.org/10.26803/ijlter.18.10.3
Freier, M. P. (2014). The Librarian in Rowling’s Harry Potter Series. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 16(3). Retrieved from https://doi.org/10.7771/1481-4374.2197
Hasanifar, A. & Abolhasani, E. (2011). Study of the Role Played by TV in the Field of Critique and the Style of Debate, Interdisciplinary studies of media and culture, 2(22), 21-47. (in Persian).
Heylman, K. M. (1975). Librarians in Juvenile Literature. School Library Journal, 21(9), 8-25.
Kim, J., & Wee, S. J. (2020). Silent voices of homelessness: content analysis of homelessness in children’s picture books published in the US from 1990 to 2016. Early Child Development and Care, 190(3), 364-375. Retrieved from https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1473388
Khorshidian, R., Sookhakian, H., Choopankareh, V., Ajdari, A., & Emami, J. (2015). Fashion Trends in Society: A Case Study. Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 4(8), 73-89. (in Persian)
Mansorian, Y. (2017). The only condition for reconciliation with reading, Bukhara, 121, 410-420. (in Persian)
Maynard, S., & McKenna, F. (2005). Mother Goose, Spud Murphy and the Librarian Knights: Representations of librarians and their libraries in modern children’s fiction. Journal of Librarianship and Information Science, 37(3), 119-129.
Onwuemezi, N.  (December 4 2018). Publishers contributetion to economy, report reveals. The bookseller.  Retrieved from https://www.thebookseller.com/news/industry-contributed-32bn-uk-economy-2016-683916
Mohsenian, S. (2004). The Role of Textbooks in Elementary and Middle School Curriculum in Encouraging Students to read. (MA thesis), Islamic Azad University, Iran. (in Persian)
Naderlo, Z. (2013). Content analysis of selected cultural Websites for Books, Libraries, and reading Related Topics. (Mas thesis), Kharazmi University, Iran. (in Persian)
Pandey, N., & Singh, G. (2017). Role and Impact of Media on Society: A Sociological Approach with Respect to Demonetisation. Impact Journal, 5(10), 127-136.
Parishani, Z. (2013). A Comparison of Iranian and World Cinema in Reflection of Library Science Topics (Mas thesis), Tarbiat Modares University, Iran. (in Persian)
 Richardson, E. A., & Wagner, S. (2011). Restricted Section: The Library as Presented in Harry Potter. Edinboro Potterfest Ravenclaw Conference. Retrieved from https://digitalcommons.kent.edu/libpubs/2.
Shaffer, C., & Casey, O. (2012).  Behind the glasses and beneath the bun: portrayals of librarians in popular cinema and a guide for developing a collection. Collection Building, 32(2), 39-45.
Wells, J. (2013). The Female Librarian in Film: Has the Image Changed in 60 Years? (SLIS) Student Research Journal, 3(2). Retrieved from http://scholarworks.sjsu.edu/slissrj/vol3/iss2/2.
Wirth, B. (2017) Librarian Stereotypes in Children’s Literature: 2001-2015, SLIS Connecting, 6(2). Retrieved from https://aquila.usm.edu/slisconnecting/vol6/iss2/8
Yontz, E. (2003). Librarians in children's literature, 1909-2000. The Reference Librarian, 37(78), 85-96.