بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: مسئله اشتغال تقریباً از اهداف قطعی عموم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شمار می‌آید. بهبود وضعیت اشتغال و ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی مبتنی بر انجام  پژوهش در این زمینه است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم می‌پردازد.
روش پژهش: این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی- توصیفی و با به کارگیری ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم (402 نفر) هستند که 302 نفر ار آن‌ها پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند.
یافته‌ها: از مجموع 302 نفری که پرسشنامه‌های ارسالی را تکمیل نمودند، 1/82 درصد پاسخگویان را زنان و 9/17 درصد را مردان تشکیل داده‌اند. 7/51 درصد پاسخگویان در زمان انجام تحقیق، شاغل بوده و 3/48 درصد بیکار بوده‌اند. کمترین درصد بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان ورودی 1380 و 1381 دانشگاه قم می‌باشد و بالاترین درصد بیکاری در بین ورودی‌های 1385 و 1386 مشاهده می‌شود. بیکاری در پذیرش‌شدگان سال‌های 1380 تا 1385 تقریباً وضعیت صعودی داشته و پس از کاهش بیکاری در چند سال، مجدداً برای ورودی‌های سال‌های 1388 تا 1391 این وضعیت صعودی تکرار شده است. از بین 156 پاسخگوی شاغل، 7/64 درصد (101 نفر) در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کنند و اکثر آنان در زمینه کتابداری فعالیت دارند اما 3/35 درصد شغل‌شان با رشته تحصیلی مرتبط نیست.
نتیجه‌گیری: بهبود وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان مستلزم تشکیل کارگروه کار و اشتغال در دانشگاه و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the employment status of knowledge & Information Science graduates of Qom University

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadrabadi 1
  • Mahdi Mohamadi 2
1 Knowledge and Information Science Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom, Qom, Iran
2 Associated Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract:

objective: The employment problem is one of the definitive goals of university students. Improving employment and evaluating the performance of higher education centers is based on researching in this area. Accordingly, the present study seeks to evaluate the job status of knowledge and Information science graduates of Qom University.

Methodology: This study is an applied research carried out by a descriptive survey method and a researcher-made questionnaire. The statistical population consists of all graduates of Qom University (402 people). 302 people completed the questionnaires. The list of graduates is provided through the graduates’ section of education department of Qom university. Data were analyzed using SPSS 24 software.

Findings: Of all the graduates of knowledge and Information science graduates in Qom University (402 students), 302 completed the questionnaires. 82.1% of the respondents were women and 17.9% were men. 51.7% of the respondents were employed at the time of the survey and 48.3% were unemployed. The lowest unemployment rate is related to the graduates of Qom University 2001 and 2002 and the highest unemployment rate is between 2006 and 2007. Unemployment in admitted students of 2001 to 2006 was almost upward, and after the decline in unemployment for several years, the upward trend was repeated again for the years 2009 to 2012. Of the 156 employed respondents, 64.7% (101 people) work in education related jobs but 35.3% (55 people) expressed that there is no relationship between their job and their proficiency. The proportion of people who work in related jobs in female and male respondents, differs significantly. Most graduates who work in specialized jobs are librarians. Most of the respondents (56.4%) started their jobs after receiving the bachelor's degree. Almost, half of the respondents who work in education related jobs have waited less than a year to find a job.

Conclusion: In recent years, our country is facing the problem or crisis of graduate unemployment. Therefore, it is necessary for planners to look at the job status of graduates from a more realistic perspective and then make appropriate decisions. For this reason, after investigating the employment status of Information Science and knowledge studies graduates of Qom University, we claim that Improving the employment status of graduates requires the establishment of “work and employment group” at the university and implementing proposed policies and programs. Moreover, introducing the field correctly to university entry volunteers and related organizations, modifying the admission process and balancing gender based on labor market needs, and increasing its fit with the job market, can improve the employment status of graduates. Also, in order to connect students with the labor market cross-sectionally, it is suggested that the university create an employment agreement with institutions with education related jobs; For example, create an agreement whit public libraries to use Qom University students for part-time jobs, such as cataloging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Employment
  • graduates"
  • " knowledge and Information Science"
  • " University of Qom"
آقاجان، الهام (1391). بررسی میزان تأثیر مدرک کارشناسی‌ ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از ابعاد مختلف بر فارغ‌التحصیلان داخل کشور. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
اجتهادی، مصطفی؛ بهروزی، محمد (1385). توانایی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به منظور ارائه‌ چارچوب ادراکی مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، 20 (10-11)، 1- 28.
بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛  نوروزی، رضاعلی (1384). بررسی وضعیت شغلی، آموزشی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در یک دوره ده ساله 1365-1375. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 19(2)، 69- 82.
بیگدلی، زاهد ؛ طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه؛ شاهینی، شبنم (1396). میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل. فصلنامه توسعه اجتماعی، 11(4)، 155 -182.
جعفری‌هرندی، رضا (1398). ارزیابی کارایی بیرونی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه قم بر اساس شاخص‌های وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 9(27)، 203 -233.
جهانی، نسیمه (1393). دیدگاه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور محمودآباد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(2)، 129- 134.
چشمه‌سهرابی، مظفر؛ حیدری، غلامرضا؛ عظیمی‌وزیری، افروز (1396). از کتابداری تا علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تاریخ‌نگاری، زمینه‌های شکل‌گیری و سیر تحول عنوان رشته در ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(2)، 3- 41.
حسین‌نژاد، قدم (1394). بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم انسانی دانشگاه یاسوج طی سال‌های 1392-1389 و ارتباط آن با برخی متغیرهای اجتماعی و جمعیتی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه علوم اجتماعی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج.
رحیمیان، ‌حمید؛ جهانی‌جوانمردی، فاطمه؛ نوروزی، محمد (1397). وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 7(2)، 235- 252.
زرقانی، مریم؛ شموسی، نعمت‌الله؛ محقق، نیلوفر؛ حاصلی، مریم؛ جهان‌جو ابد، فاطمه؛ تهمتن، ایمان (1395).  بررسی وضعیت به‌کارگیری کتابداران پزشکی در کتابخانه‌های بیمارستانی شهر تهران. فصلنامه بیمارستان، 15(1)، 77-85.
سعیدی‌رضوانی، محمود؛ محمدحسین‌زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین ( 1389 ). سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(2)، 57- 87.
شرفی، محمد؛  مقدم، مینا (1393). واکاوی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته‌های علوم تربیتی: یک مطالعه موردی. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(2)، 167- 192.
صالحی‌عمرانی، ابراهیم (1385). وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن: مطالعه‌ موردی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،12(2)، 41- 60.
صیدایی، اسکندر؛ بهاری،‌ عیسی؛  زارعی، امیر (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال‌های 1335 -1389. راهبرد توسعه، (25)، 216- 247.
مرکز آمار ایران (1398)، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1398. بازیابی شده در https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf
ملک‌پور، علی؛ محمدی، فؤاد (1392). بررسی زمینه‌ها و موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی شهرستان بیجار. کار و جامعه، (157)، 24- 37.
منصوریان، یزدان، علیپور، امید؛  قربانی بوساری، رقیه (1392). نگرش دانشجویان و دانش‌آموختگان دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی درباره چشم‌انداز فرصت‌های شغلی این رشته. مطالعات ملی کتابداری وسازماندهی اطلاعات، 24(1)، 150 - 165.
نامجویان‌شیرازی، زهرا (1384). بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز.
 
References
Aghajan, E. (2012). Evaluation the Impact of Library and Information Science Master's Degree on Graduates in Iran, M.A. Thesis of Library and Information Sciences, Faculty of Educational Sciences & Psychology, University of Isfahan. (in Persian)
Babu-Baral, K. (2018). Employment Status of the Graduates and Postgraduates of Janapriya Multiple Campus. Janapriya Journal of Interdisciplinary Research, 7, 100-104.
Bakhtiar Nasrabadi, H, Nourouzi, R. (2005). A study of university graduates’ educational and job status in a ten-year period (1365-1375). Research bulletin of Isfahan university (humanities), 19(2), 69-82. (in Persian)
Bigdeli, Z., Taherzadeh mousavian, S., & Shahini, S. (2017). Job Expectancy of LIS Students after Graduation. Social Development, 11(4), 155-182. (in Persian)
Cheshmeh Sohrabi, M., Heidari, G., & Azimi Vaziri, A. (2017). From librarianship to knowledge and information science: The historiography and backgrounds of formation of the field name in Iran. Library and Information Sciences, 20(2), 3-41.
Ejtehadi, M., & Behrouzi, M. (2006).  A study of the abilities and capabilities of graduate students to meet the demands of work market and produce a suitable framework for perception. Curriculum planning knowledge & research in educational sciences, 20(10-11), 1- 28. (in Persian)
Hoseinnezhad, G. (2016). An investigation on the employment status of human sciences graduates of Yasouj University from 1389 to 1392 and its relationship to some social and population variables. M.A. Thesis of sociology since, Faculty of Humanities, Yasouj University. (in Persian)
Jafari Harandi, R. (2019). The Assessment of the External Efficiency of the Graduates of Qom University Based on the Indicators of Employment Status and Continuing Education. Educational Measurement and Evaluation Studies, 9(27), 203-233. (in Persian)
Jahani, N. (2015). The attitudes of library and information science students of Mahmood-Abad, Payme Noor University, towards their scipline and future career, with the approach of information management, Knowledge and Information management, 1(2), 129-134. (in Persian)
Li, T., & Zhang, J. (2010). What determines employment opportunity for college graduates in China after higher education reform? China Economic,21(1), 38- 50.
Lutwama, E., Kigongo-Bukenya, M.N. (2004). A tracer study of the East African School F. Library and Information Science graduates 1995-1999 working in Uganda, South African Journal of libraries and Information science, 70(2), 99-109.
Malekpoor, A., &  Mohmmadi, F. (2013). Investigating the groundwork and barriers to employment of undergraduate university graduates in the humanities in Bijar. Work and society, (157), 24-37.
Mansourian, Y., Alipour, O., & Ghorbani Boosari, R. (2013). The Viewpoint of the Ph.D. Students and Alumni of Library and Information Science about the Job Prospects of this Field of Study. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(1), 150-165. (in Persian)
Namjouyan Shirazi, Z. (2005). The employment status of graduates of college of Agriculture Shiraz University. M.A. Thesis of Agriculture extention and education, Shiraz University, Shiraz.
Rahimiyan, H., Jahani javanmardi, F., & Noruozi, M. (2019). Alumni Employment in the Field of Educational Administration at Allameh Tabataba'i University (ATU). Management in the Islamic University, 7(16), 235- 252. (in Persian)
Saeedy Rezvani, M., Hoseinzadeh, M., & Baghgoli, H. (2011). The occupational destiny of education and psychology students graduated from ferdowsi university of Mashhad. Studies in Education & Psychology, (11)2, 57-87. (in Persian)
Salehi, E. (2006). Employment Status of Female Graduates: A Case Study. IRPHE, 12(1), 41-60. (in Persian)
Statistical Center of Iran (2019). Office of Population, Labor and Census, Abstract of the results of the labor force survey in the summer of 1398. Retrieved from https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf.
Seidayi, E., Bahari, I., & Zarei, A. (2011).  The Investigation of the Status of Employment and Unemployment during the Time Period of 1335-1389, Development strategy, (25), 216- 247. (in Persian)
Sharafi, M., & Moghadam, M. (2017). Analyzing the Employment Status of the Educational Sciences Graduates: a Case Study. Educational Leadership and Management, 1(2),167-192. (in Persian) 
Shongwe, M., & Ocholla, D. (2011). A tracer study of LIS graduates at the University of Zululand, 2000-2009, Mousaion, 29(2), 227-245.
Zarghani, M., Shamousi, N., Mohageq, N., Haseli, M., Jahanjou Abad, F., & Tahamtan, I. (2016). Assessing the medical librarians’ employment status in hospital libraries in thehran city, Hospital, 15(1), 77-85. (in Persian)