رویکردی پدیدارشناختی به شناسایی مؤلفه‌های خلق معنی و کاربست آن در هستی‌شناسی بر اساس الگوی سه وجهی نشانه پرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش قصد دارد تا بر اساس الگوی سه­ وجهی نشانه پرس، مؤلفه‌های مؤثر در تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال را از دیدگاه صاحب­نظران استخراج و جهت کاربرد در هستی‌شناسی‌ها معرفی نماید.
روش پژوهش: رویکرد پژوهش بر اساس هدف و پرسش مطرح شده، کیفی و روش انجام پژوهش پدیدارشناسی بوده است. جامعه پژوهش 18 نفر از صاحب‌نظران حوزه عاشورا و ابزار گردآوری داده، مصاحبه، مشاهده و تحلیل متن مصاحبه‌ها و خاطرات چاپ شده ایشان بوده است.
یافته‌ها: از تحلیل متن مصاحبه‌ها و خاطرات چاپ شده صاحبنظران حوزه عاشورا 8 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی شناسایی و استخراج گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل نشان داد که در تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال یا معنی، مراحل مختلفی وجود داشته و هر مرحله دارای مؤلفه‌­های متعددی است.
نتیجه‌­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که از زمان دریافت و شناخت پدیده توسط فرد، تشکیل مفهومی از آن در ذهن وی تا انتقال مفهوم ذهنی به دیگران و خلق معنی، مراحل و مؤلفه‌­های مختلفی تأثیرگذار بوده‌­اند. شناخت یک پدیده، ساخت الگوهای ذهنی از آن، هدف و انگیزه فرد برای انتقال مفاهیم ذهنی به دیگران، انتخاب زبان مناسب برای انتقال مفاهیم ذهنی و همچنین شناخت شرایط اجتماعی، فرهنگی و نیازهای زمانی مخاطب از مراحل مهم تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال بوده‌اند. یکی از مهمترین مراحل و مؤلفه‌های خلق معنی ویژگی­‌های فرد بوده است. بنابراین، تمرکز بر چگونگی بازنمون مدارک در هستی‌شناسی‌ها و نظام‌­های اطلاعاتی و حتی نحوه تعامل فرد با نظام نمی‌­تواند به تنهایی منجر خلق معنی شود بلکه باید به ویژگی­‌های فردی که ارتباط مستقیمی با الگوهای ذهنی وی دارد، توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Approach to Identifying the Components of Meaning Creation and Its Application in Ontology Based on Peirce’s Sign

نویسندگان [English]

  • Khadije Morady 1
  • Amir Ghaebi 2
  • Massomeh Karbala Aghaei Kamran 3
1 Ph.D. in Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study intends to extract the components of the effective concept in transforming the mental concept into a transferable concept from the perspective of experts based on Peirce’s sign and introduce it for use in ontologies. It aims to answer the question, what are the components of transforming a mental concept into a transferable concept from the point of view of experts based on the components of creating meaning in semiotics and their application in ontology?
Methodology: The research approach was qualitative and the research method was phenomenological. This is because the method of phenomenological research seeks to understand and discover the experience of different people from the phenomenon under study to reach nature of people's lived experiences and deeply describe their life experiences, which are usually narrated in their own language. Using the phenomenological method, it is possible to directly receive the knowledge and experience of different people from concepts and phenomena. In the research community, there were 18 experts in the field of Ashura and tools for data collection, interviews, observation, analysis of the text of interviews. The phenomenological research used in this research was interpretive phenomenology which was done by inductive method.
Findings: From analyzing the text of interviews and published memoirs of Ashura experts, 8 main categories and 47 sub-categories were identified and extracted. The result of the analysis showed that there were different stages in the transformation of the mental concept into a transferable concept or meaning, and each stage had several components.
Conclusion: The results showed that the processes of transforming the mental concept into a transferable concept with the process of creating meaning. In this process, from the time of receiving the sign, recognizing the phenomenon and forming a concept of it in the individual's mind to transmitting the mental concept to others and creating meaning, various stages and components have been effective, the most important of which is related to individual characteristics. Therefore, focusing on how documents are represented in ontologies and information systems, and even how one interacts with the system, cannot lead to the creation of meaning. Rather, one should pay attention to the characteristics of the individual that are directly related to his mental patterns. The processes of perception and cognition in man have several stages and components related to each stage. Persons have their own personal world and structure their mental patterns based on this world. Therefore, for semantic retrieval, in addition to logical problems, statistical techniques and techniques, computer science and artificial intelligence should pay attention to other sciences such as sociology, psychology, anthropology and linguistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning
  • ontology
  • Peirce
  • Triad Model
  • sign
احمدی، حمید (1396). طراحی سامانه نیمه­‌خودکار ساخت هستی‌شناسی به کمک تحلیل هم­رخدادی واژگان و روش C-Value (مطالعه موردی: حوزه علم‌­سنجی ایران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1(91).
چندلر، دانیل (1394). مبانی نشانه­‌شناسی. ترجمه مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.
حسینی­‌بهشتی، ملوک‌­السادات؛ اژه­ای، فاطمه (1394). طراحی و پیاده­‌سازی هستی­‌شناسی علوم پایه بر اساس مفاهیم و روابط موجود در اصطلاح­نامه‌­های مرتبط. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3).
رضوی­‌فر، املی؛ غفاری، حسین (1390). نشانه­‌شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت­‌شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم. فلسفه، 39(2).
زاهدی، راضیه؛ امین، غلامرضا؛ کریمی، مهرداد؛ علی­‌بیک، محمدرضا (1392). روش‌­شناسی ایجاد هستی‌شناسی مبتنی بر نظام واحد پزشکی: مطالعه موردی هستی‌شناسی گیاهان دارویی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3(63).
زرداری، سولماز (1395). مهندسی هستی­‌نگاری علم اطلاعات و دانش­‌شناسی بر اساس «دائره‌­المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی». رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شریف، عاطفه (1388). تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه‌­های معنایی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 10(2).
صفری، مهدی (1383). مدل­‌سازی مفهومی در بازنمون رسمی دانش: شناختی از هستی‌­شناسی در هوش مصنوعی و نظام‌های اطلاعاتی. اطلاع­‌شناسی، 2(4).
صنعت­جو، اعظم؛ فتحیان، اکرم (1391). روش­‌شناسی طراحی، ساخت و پیاده‌­سازی هستی­‌شناسی: رویکردها،  زبان­‌ها و ابزارها (مطالعه موردی طراحی هستی‌­شناسی ASFAONT در حوزه کتابداری و اطلاع­‌رسانی). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15(1).
فتاحی، رحمت‌­اله (1397). درآمدی بر نظریه داده‌ها: جستاری فلسفی و علمی درباره داده‌ها. تهران: کتابدار.
فتحیان، اکرم (1395). طراحی الگوی هستانشناسی فرادادهای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش دادههای پیوندی. رساله دکتری، دانشکده علوم‌­تربیتی و روان‌­شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
کریمی، المیرا؛ بابایی، محمود؛ حسینی‌­بهشتی، ملوک‌­السادات (1398). بررسی ویژگی‌­های معنایی و هستی­‌شناسانه نظام‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه و هستی‌­شناسی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4).
گل­‌محمدی، احمد (1389). مفهوم، معنی، زبان. حقوق عمومی، 29(12).
محمدی­‌استانی، مرتضی؛ آذرگون، مریم؛ چشمه‌سهرابی، مظفر (1397). روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها: مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(4).
منصوریان، یزدان (1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌­شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
References
Ahmadi, H. (2017). Designing Semiautomatic System in Ontology Structure by to Co-occurrence Word Analysis and C-value Method (Case Study: The field of Scientometrics of Iran). Journal of Information Processing and Management, 1(91). (in Persian)
Chandler, D. (2015). Fundamentals of Semiotics. Translated by Mehdi Parsa, Tehran: Surah Mehr.
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: Sage Publications.
Eco, U. (1978). A Theory of Semiotics (Advances in Semiotics). Bompiani, Milan: Indiana University Press.
Fathian, A. (2016). Designing an ontology Model of Metadata Catalog of the National Library of Iran based on the linked data method. PhD Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
Fattahi, Rahmatollah (2018). An Introduction to Data Theory: A Philosophical and Scientific Inquiry into Data. Tehran: Librarian. (in Persian)
Fazzinga, B., & Lukasiewicz, T. (2010). Semantic Search on the Web. Semantic Web, 1(1, 2).
Gärdenfors, P. (2004). Conceptual Spaces as a Framework for Knowledge Representation. Mind and Matter, 2(2).
Golmohammadi, A. (2010). Concept, Meaning, Language. Public Law, 29(12). (in Persian)
Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design Illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3(1).
Gruber, T. R. (1995). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. International Journal of Human-Computer Studies, 43(5-6).
Guarino, N., & Giaretta, P. (1995). Ontologies and Knowledge Bases: Toward A Terminological Clarification. In N J I Mars, Towards Very Large Knowledge Bases: Knowledge Building and Knowledge Sharing, Amsterdam: IOS Press.
Henson, C. A., & Sheth, A. P. (2012). Semantics of Perception: Towards A Semantic Web Approach to Machine Perception. Paper Presented at The Dagstuhl Seminar: Cognitive Approaches for The Semantic Web, Schloss Dagstuhl, Germany.
Hoopes, J. (1991). Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce. London: The University of North Carolina Press.
Hosseini Beheshti, M., & Ejei, F. (2015). Design and Implementation of Basic Science ontology based on Concepts and Relationships in Related Thesauruses. Journal of Information Processing and Management, 30(3). (in Persian)
Karimi, E., Babaei, M., & Hosseini Beheshti, M. (2019). Investigating the Semantic and ontological Features of Information Retrieval Systems based on Thesaurus and ontology. Journal of Information Processing and Management, 34(4). (in Persian)
Kruger, D. (1988). An Introduction to Phenomenological Psychology. Cape Town, South Africa: Juta.
Mansoorian, Y. (2014). Research Method in Information Science and Epistemology. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samat), Center for Research and Development of Humanities. (in Persian)
Marcondes, C. H. (2013). Knowledge Organization and Representation in Digital Environments: Relations between Ontology and Knowledge Organization. Knowledge Organization, 40(2).
Martínez-Ávila, D., & Fox, M. J. (2015). The Construction of ontology: A Discourse Analysis. In Richard P. Smiraglia and Hur-Li Lee, Ontology for Knowledge Organization. Würzburg: Ergon-Verlag.
Mohammadiostani, M., Azargon, M., & Cheshmeh Sohrabi, M. (2018). Methodology of Construction and Design of ontologies: A Case Study in the Field of Scientometrics. Journal of Information Processing and Management, 33(4). (in Persian)
Moreira, W., & Martinez-Avila, D. (2017). Concept Relationships in Knowledge Orgnaization Systems: Elements for Analysis and Common Research among Fields. Cataloging & Classification, 56(1).
Morris, C. W. (1971). Writings on the General Theory of Signs (Approaches to Semiotics). Netherlands: De Gruyter Mouton.
Park, J. S., Kim, N. W., Choi, M. J., Jin, Z., & Choi, Y. S. (2011). Semantic Search: A Survey. Journal of Intelligence and Information Systems, 17(4).
Raubal, M., & Adams, B. (2010). The Semantic Web Needs More Cognition. Semantic Web, 1(1, 2).
Razavifar, A., & Ghaffari, H. (2011). Pierce's Semiotics in the Light of His Philosophy, Epistemology, and Attitude Toward Pragmatism. Philosophy, 39(2). (in Persian)
Safari, M. (2004). Conceptual Modeling in the Formal Representation of Knowledge: a Cognition of ontology in Artificial Intelligence and Information Systems. Informatics, 2(4). (in Persian)
Sanatjoo, A., & Fathian, A. (2012). Ontology Design, Construction, and Implementation Methodology: Approaches, Languages, and Tools (Case Study of ASFAONT Ontology Design in the Field of Library and Information Science). Journal of Library and Information Science, 15(1). (in Persian)
Sharif, A. (2009). An Analysis of Information Storage and Retrieval In the light of Semantic Theories. Educational and Psychological Studies, 10(2). (in Persian)
Stojanovic, N. (2005). Ontology-Based Information Retrieval: Methods and Tools for Cooperative Query Answering. Ph.D. Thesis. Karlsruhe Institute of Technology, Germany. (in Persian)
Thellefsen,T., Thellefsen, M., & Sorensen, B. (2015). Introducing a Semeiotic Inspired Concept of Information for Library and Information Science-Breaking the Boundaries of Documents. Monist, 3(1).‏
Thellefsen, T., Thellefsen, M., & Sorensen, B. (2018). Information as Signs: A Semiotic Analysis of the Information Concept, Determining Its Ontological and Epistemological Foundations. Journal of Documentation, 74(2).
Zahedi, R., Amin, G., Karimi, M., & Alibek, M. R. (2013). Methodology of creating ontology based on a single medical system: A case study of the ontology of Iranian medicinal plants. Journal of Library and Information Science, 3(63). (in Persian)
Zardari, S. (2016). Information science and ontology engineering based on Library and Information Encyclopedia. Ph.D. Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian)
Wilson, A. (2015). A Guide to Phenomenological Research. Nursing Standard. 29(34).