عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت خادمیاران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس کانون‌های خادمیاری سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

3 کارشناس کتابدار تالار جوانان و نوجوانان دختر، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت خادمیاران مشغول به فعالیت در کتابخانه­‌های وابسته به آستان قدس رضوی صورت گرفته است.
روش‌­شناسی: این پژوهش کاربردی به روش همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری شامل 200 خادمیار مشغول به فعالیت در کتابخانه­‌های آستان قدس رضوی است که با روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 131 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. روایی ابزار با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش­‌شناسی و مدیران کتابخانه­‌های دارای نیروی خادمیار صورت گرفت و هماهنگی درونی گویه‌­های پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته­ها: یافته‌­های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه اصلی مورد مطالعه یعنی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌­ای و زیرمؤلفه‌­های آنان در حفظ و نگهداشت خادمیاران مؤثر هستند. از دیدگاه داوطلبان، عوامل رفتاری بیش از دو عامل دیگر اهمیت دارند و از این رویکرد، عوامل ساختاری در رتبه آخر قرار می­‌گیرند. همچنین بین مؤلفه­‌های فرعی مربوط به هر مؤلفه اصلی و همچنین بین خود سه مؤلفه اصلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌­گیری: تأثیر و ارتباط تمامی عوامل سازمانی بر حفظ و نگهداشت خادمیاران، نشان می‌­دهد که مدیران مربوطه باید دیدگاهی جامع نسبت به مسئله مدیریت نیروهای خادمیار داشته باشند تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آنان در کتابخانه‌­های آستان قدس فراهم گردد. در غیر این صورت نیرویی که می‌تواند در کاهش هزینه‌­های مختلف سازمان مؤثر باشد، پس از مدتی از ادامه فعالیت داوطلبانه منصرف می­‌شود.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Maintenance of the Volunteers of Astan Quds Razavi Libraries Based on the Three-Branch Model

نویسندگان [English]

  • Hassan Behzadi 1
  • Akram Ziarati Aziz 2
  • Sedigheh Jahani 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Master of Information Science and Knowledge- expert voluntary activities Libraries Organization Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran.
3 Expert librarian of the Girl and Youth Hall, Astan Quds Razavi Central Library, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: 'Voluntary activities' domain in public libraries is a very important and expanding topic; so that many librarians are exploring new ways to use and retain volunteers. The main purpose of this study was to determine the effective factors on preservation and maintenance of volunteer working in libraries affiliated with Astan Quds Razavi.
Methodology: This applied research was conducted by survey method. The statistical population includes 200 volunteers working in the libraries of Astan Quds Razavi, which with the Cochran's formula, 131 people were determined as the sample size. A simple random sampling method was used to select the sample size of the research. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The model used in tool design is a three-branch model that has three main components: structural factors, behavioral factors and underlying damages. The validity of the tool was done with the opinion of information science and knowledge experts and librarians with voluntaries staff and the internal coordination of the questionnaire items with Cronbach's alpha coefficient was confirmed.
Findings: Research findings showed that among the sub-components related to structural factors, the sub-component of organizational structure had a higher priority and at the end was the service compensation system. Among the components of the behavioral factors, the sub-component of the motivational system had more priority for the volunteers, and then the organizational culture and the characteristics of the managers had the next priorities. From volunteers's point of view, behavioral factors are more important than the other two factors, and from this approach, structural factors are ranked last. It was also found that there is a positive and significant relationship between all sub-components related to structural factors and behavioral factors. Also, a positive and significant relationship was observed between the three investigated factors.
Conclusion: The impact and relationship of all organizational factors on the maintenance of volunteers, shows that the respective managers should have a comprehensive view on the issue of management of volunteer forces to be able to use their maximum capacity in Astan Quds libraries. In the organizational structure, attention should be paid to the determination of their position and role, while removing the strict rules on the employment of volunteer's forces. The incentive system also plays an important role in attracting and keeping volunteers, which should be taken into consideration. In order to attract and retain volunteers, managers should take measures to strengthen the sense of belonging among volunteers and optimize their capacities; otherwise, the human force that can be effective in reducing the various costs of the organization will stop volunteering after some time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volunteer
  • Preservation and Maintenance
  • Three branch model
  • Structural factors
  • Behavioral factors
  • Contextual factors
  • Astan Quds Razavi libraries
آرمسترانگ، مایکل (1394). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). ترجمه محمد اعرابی، امید مهدیه. تهران: دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.
اندام، رضا؛ منتظری، امیر؛ فیضی، سمیرا (1392). بررسی نقش رضایتمندی در پیش‌بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش. مدیریت ورزشی (حرکت)، 5(4)، 29-45.
پولادی ری شهری، علی؛ افشارپور، شاهین؛ گلستانه، سیدموسی؛ رستمی، شیوا؛ مظفری، محمود؛ شعبان زاده، عبدالکریم؛ رستگارپور، محمد (1392). بررسی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری گروه‌های داوطلبان، جوانان و امدادی جمعیت هلال احمر استان بوشهر. نشریه امداد و نجات، 5(1)، 31-39.
حقدادی، عابد؛ شاه منصوری، عزت اله؛ خسروی زاده، اسفندیار (1396). رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 4(2)، 263-274.
رمضانی بیدگلی، امیرحسین؛ روحانی، محمدحامد  (1397). شیوه‌های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمان‌های مردم نهاد. مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی خیر ماندگار، تهران.
رهنوردآهن، فرج اله؛ علمداری، شهرام؛ صادقی نیک، پی ناهید (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری گروه‌­های مردمی داوطلب ارائه خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر. نشریه امداد و نجات، ۱(۲)، ۳۹- ۵۳.
سازمان کتابخانه­‌ها، موزه‌­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (1399). کانون خادمیاران کتاب. بازیابی شده در 20 خرداد 1401 از: https://library.razavi.ir/fa
فروزنده، جنت؛ اردلان، علی؛ ملک پور، مختار؛ معصومی، غلامرضا، وحیددستجردی، مرضیه (1395). بررسی روش‌های اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی در فعالیت‌های داوطلبانه بیمارستانی. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 6(1)، 48-54.
کلاته سیفری، معصومه؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ حسینی، سید یعقوب (1393). تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی. نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، 6(2)، 263-282.
مارگیر، علی؛ بیگی راد، الهام (1395). الگوسازی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در مؤسسات خیریه استان بوشهر. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی خیر ماندگار، تهران.
مرجانی، سید عباس؛ زارعی، عاطفه؛ بیات، بهروز (1400). شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با ارائه الگوی نظری. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4، 5-30.
موسوی، شیما؛ اکبری، پریسا؛ نظریان، علی (1396). بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان). نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 9(46)، 141-156.
میرزایی اهرنجانی، حسن (1377). تجزیه عوامل تحلیل و مؤثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمان. قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی.
References
Andam, R., Montezeri, A., & Feizi, S. (2014). The Investigation of the Role of Satisfaction in Prediciting Commitment of Volunteers in Sport. Sport Management Journal, 5(4), 29-45. (in Persian)
Armstrong, M. (2015). Handbook of strategic human resource management (A guide to action). Translate by Mohammad Arabi and Omid Mahdiyeh. Tehran: Cultural Research Office. (in Persian)
Casselden, B., Pickard, A. J., & McLeod, J. (2015). The challenges facing public libraries in the Big Society: The role of volunteers, and the issues that surround their use in England. Journal of librarianship and information science, 47(3), 187-203.
Cho, H., Wong, Z. E., & Chiu, W. (2020). The effect of volunteer management on intention to continue volunteering: A mediating role of job satisfaction of volunteers. Sage open, 10(2), https://doi.org/10.1177/2158244020920588
Constantinescu, M., Danciu, A., & Haimana, D. (2020). Volunteering in libraries: survey on Romanian public libraries. Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării= Romanian Journal of Library and Information Science, 16(2), 12-19.
Cuskelly, G., Hoye, R., & Auld, C. (2006). Working with volunteers in sport: Theory and practice. New York: Routledge.
Dupuis, N. (2012). Initiating a new Volunteer program. Canadian Journal of Volunteer Resources Management, 20(1), 16-20.
Ferreira, M. R., Proenca, J. F., & Proenca, T. (2009). Motivations and management factors of volunteer work in nonprofit organizations: a literature review. In 8th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing.
Hager, M. A. (2004). Volunteer management practices and retention of volunteers. Retrieved from: http://webarchive.urban.org/publications/411005.html
Haghdadi, A., Shahmansouri, E., & Khosravizadeh, E. (2017). Relationship between Human Resource Management Practices on Maintenance of Volunteers’ Sport Boards in Markazi Province. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(2), 263-274. (in Persian)
Harrow, S., Leggett, M., Robertson, S., Townsend, L., & Daviduik, S. (2005). Building capacity to attract and retain literacy volunteers. Toronto: Imagine Canada.
Jannat, F., Ardalan, A., Malekpour, M., Masoumi, G., & Vahid-Dastjerdi, M. (2016). Survey Methodes of Informing and Attracting Public Cooperation in Volunteer Activities in Hospitals. Journal of Health Promotion Management (JHPM), 5(5), 48-54 (in Persian).
Kalateh Seifari, M., Kouzechian, H., Ehsani, M., & Hosseini, S. Y. (2014). The Effect of Organizational Socialization on Volunteer Retention in Student Sports. Sport Management Journal, 6(2), 263-282. (in Persian)
Keip, E. (2012). The board’s role in the volunteer management cycle. Canadian Journal of Volunteer Resources Management, 20(1), 12-13.
Lynch, S., & Smith, K. (2010). The dilemma of judging unpaid workers. Personnel Review, 39(1), 80-95.
Machin, J., & Paine, A. E. (2008). Management matters: A national survey of volunteer management capacity. London: Institute for Volunteering Research. Retrieved from: https://dobrywolontariat.pl/uploads/managementmatters.pdf
Margir, A., & Biggie Rod, E. (2016). Modeling the factors affecting the recruitment and retention of volunteers in charity institutions of Bushehr province. The paper presented at the first national conference of Khair Mandagh, Tehran. (in Persian)
Marjani, S. A., Zarei, A., & Bayat, B. (2022). Identifying the factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries and presenting a proposed model. Library and Information Sciences (LIS), 24(4), 5-30. (in Persian)
Mirzaie Aharnejati, H. (1998). Analyzing the factors affecting work conscience and social discipline in the organization. Qazvin: Islamic Azad University.
Mousavi, S., Akbari, P., & Nazarian, A. (2018). The Impact of Social Interaction and Team Member Exchange on Sport Event Volunteer Management (Case Study: Thirteenth Cultural and Sport University Students Olympiad). Sport Management Studies, 9(46), 141-156. (in Persian)
Nichols, G., Knight, C., Mirfin-Boukouris, H., Uri, C., Hogg, E., & Storr, R. (2016). Motivations of sport volunteers in England: A review for Sport England. Retrieved from: https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:44952//PDF/view
Nicol, E. A., & Johnson, C. M. (2008). Volunteers in libraries: Program structure, evaluation, and theoretical analysis. Reference & User Services Quarterly, 154-163.
Organization of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Document Center (2019). Center of Book volunteers. Retrieved on June 20 2022 from: https://library.razavi.ir/fa. (in Persian)
Page, B. (2010). Library cuts and job losses condemned by leading authors: Councils are expected to look to volunteers in attempt to balance budgets hit by the government’s spending review. The Guardian, 22.
Pauline, G. (2011). Volunteer satisfaction and intent to remain: An analysis of contributing factors among professional golf event volunteers. International Journal of Event Management Research, 10.
Phillips, S., Little, B. R., & Goodine, L. (2002). Recruiting, retaining and rewarding volunteers: what volunteers have to say. Canadian Centre for Philanthropy.
Pouladi Reishahri, A., Afsharpour, S., Golestaneh, S. M., Rostami, S., Mozafari. M., Shabanzadeh, A., & Rastgarpor, M. (2013). Investigating effective factors in attracting and maintaining volunteers, youth and relief groups of the Red Crescent Society of Bushehr province. scientific Journal of Rescue and Relief, 5(1), 31-39. (in Persian)
Rahnavard, F., Sadeghi Nikpei, N., & Alamdari, S. (2009). Identify effective factors to attract public volunteer groups for giving voluntarily services in Red Crescent society. scientific Journal of Rescue and Relief, 1(2), 39-53. (in Persian)
Ramezani Bidgoli, A. H., & Rouhani, M. H. (2017). Methods of recruitment and management of volunteers for non-governmental organizations. The paper presented in the second national conference of Khair Mandagh, Tehran. (in Persian)
Warner, S., Newland, B. L., & Green, B. C. (2011). More than motivation: Reconsidering volunteer management tools. Journal of Sport Management, 25(5), 391-407.
Wilson, J. (2012). Volunteerism research: A review essay. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(2), 176-212.
Wu, H. (2011). Social impact of volunteerism. Points of Light Institute. Retrieved February, 2, 2022 from: https://www.academia.edu/download/54542955/volunteerism_pdf.pdf