مطالعه علم‌‏سنجی اعضاء هیئت تحریریه و سردبیران مجلات نمایه‌‌شده ISC علوم بهداشت، علوم زیستی و هنر و علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌‏ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: مطالعه علم‌سنجی اعضاء هیئت تحریریه و سردبیران مجلات نمایه شده ISC علوم بهداشت، علوم زیستی و علوم انسانی و هنر هدف اصلی پژوهش حاضر است.
روش پژوهش: نوع پژوهش حاضر کاربردی است و با شاخص‌های علم‌سنجی از جمله شاخص «درهم‏‌تنیدگی اعضاء هیئت تحریریه» و نیز تحلیل شبکه اجتماعی انجام‌ شده است. برای اجرای این پژوهش از شاخص‌های مرکزیت و از نرم‌افزارهای اکسل، پایتون، اس پی اس اس، نت درا و یوسی آی نت استفاده شد. جامعه پژوهش 200 مجله و 2813 عضو هیئت تحریریه و سردبیر است.
یافته‌ها: 08/13 درصد از اعضاء هیئت تحریریه و 5/81 درصد از مجلات مورد مطالعه در این مقاله دارای «پدیده درهم‌‏تنیدگی» هستند. مرتبه علمی اغلب اعضاء هیئت تحریریه در مجلات مورد بررسی «استاد» هست و مردان تقریباً شش برابر زنان با مجلات جامعه پژوهش همکاری دارند. دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد و شهید بهشتی و استان‌های تهران، قم و خراسان‏ رضوی بیشترین سهم را در انتشار مجلات دارند. تفاوت آماری معنی‌داری بین «درهم ‏تنیدگی اعضاء هیئت تحریریه» و جنسیت مشاهده نگردید. با این‌ وجود بین مرتبه علمی و «درهم‏‌تنیدگی اعضاء هیئت تحریریه» رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: درهم‌‏تنیدگی اعضاء هیئت تحریریه در مجلات فارسی مورد مطالعه وجود دارد. هر اندازه میزان این پدیده در مجله‌ای افزایش یابد به این معنی است که افراد دارای درهم‏‏‌تنیدگی در سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌‏ریزی راهبردی در مجلات از جمله انتشار مقالات، انتخاب داوران و بسیاری از موارد کلیدی دیگر نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric Analysis of Chief Editors and Editorial Board Members of ISC Journals in Health Sciences, Life Sciences and Arts and Humanities

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • lili Banihashemi 2
  • Zahra Neamatolahi 3
1 Assistant Professor, Information Management Department, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Shiraz, Iran.
2 Ph.D. candidate, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. candidate, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed at the scientometric analysis of chief editors and editorial board members of ISC journals in health sciences, life sciences, and humanities.
Methodology: This study applied quantitative research, and it was done with scientometric indicators, including the "Editorial Board Interlocking (EBI)" and Social Network Analysis (SNA). To analyze the data, centrality indices and Excel, Python, SPSS, NetDraw and UCiNet software were used for pre-processing and analyzing data and drawing EBI maps. The research community is 200 journals and 2813 editorial board members (National and International) and chief editors.
Findings: In this study 13.08 percent of the editorial board members and 81.5 percent of the journals studied in this article have an "EBI." In the reviewed scientific journals, most editorial board members are "professors," and men cooperate with the journals of the research community almost six times more than women. The University of Tehran, the Ferdowsi University of Mashhad and Shahid Beheshti University, and Tehran, Qom and Khorasan Razavi provinces have gained the largest share in publishing journals. Despite six times more men than women, no statistically significant difference was observed between the "EBI" and the gender of editorial board members and chief editors. However, a statistically significant relationship exists between academic rank and the "EBI." "History of Philosophy," the core journal of Humanities and Arts, has first place among 163 interlocked journals with a degree centrality of 14. Regarding the closeness centrality of interlocked journals, it should be added that "Water and Soil" and "Soil Management and Sustainable Production" have obtained a closeness centrality index of 2738. The betweenness centrality section also indicated that the journals "Research in Rehabilitation Sciences (Health Sciences-Waiting List)," “Comparative Linguistics Research (Human Sciences and Art-Core List)" and "History of Philosophy (Human Sciences and Art-Core List)" respectively, have first to third place.
Conclusion: There is an "EBI" in Persian journals. In other words, several editorial board members and chief editors collaborate in several journals. Any increase in the amount of "EBI" means that people are involved in the policies of the journals, such as the publication of articles, refereeing processes and methods, the selection of referees, the proposal of unique articles, the proposal guest editor and many other vital items play a decisive role. The existence of the "EBI," especially the "EBI" with high frequencies, causes the journals of a subject area to adopt almost the same macro policies. In this way, the strategies, plannings, approaches and intellectual paradigms of a limited number of editorial board members, who, based on the results of this research, are primarily men, professors and members of the academic faculty of top universities, on Persian journals in the subject areas of humanities and Art has overshadowed Health Sciences and Life Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometric
  • Editorial Board Interlocking (EBI)
  • Social Network Analysis (SNA)
  • Editorial board member
  • ISC journals
عرفان منش، محمد امین؛ مروتی اردکانی، مرضیه؛ ایرانی، سپیده (1395). ترکیب اعضای هیئت تحریریه نشریات به عنوان شاخصی از میان‌رشتگی: مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(1)، 81-107.
References
Andrikopoulos, A., & Economou, L. (2015). Editorial board interlocks in financial economics. International Review of Financial Analysis, 37(January), 51–62.
Baccini, A. (2009). A network-based ranking and an exploratory analysis of their influence on setting international professional standards. Rivista italiana degli economisti, 14(3), 491-512.
Baccini, A., Barabesi, L., & Marcheselli, M. (2009). How are statistical journals linked? A network analysis. Chance, 22(3), 35-45.
Baccini, A., & Barabesi, L. (2009). Interlocking editorship. A network analysis of the links between economic journals. Scientometrics, 82(2), 365-389.
Baccini, A., & Barabesi, L. (2011). Seats at the table: The network of the editorial boards in information and library science. Journal of Informetrics, 5(3), 382-391.
Cárdenas, J. (2021). Networking and Scientific Journal Editors. An Analysis of the Networks Existing among the Top 100 Sociology Journals. Revista Española de Investigaciones Sociológi-CAS, 175(3), 27-46.
Chan, K. C., Fung, H. G., & Lai, P. (2005). Membership of editorial boards and rankings of schools with international business orientation. Journal of International Business Studies, 36(4), 452-469.
Chok, N. S. (2010). Pearson's versus Spearman's and Kendall's correlation coefficients for continuous data (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
Dhanani, A., & Jones, M. J. (2017). Editorial boards of accounting journals: gender diversity and internationalization. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(5), 1008-1040.
Erfanmanesh, M., & Morovati, M. (2018). Interlocking Editorships in Scientific Journals. Science and engineering ethics, 24(5), 1665–1667. (in Persian)
Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification. Social Networks, 1, 215–239.
Goyanes, M., de-Marcos, L. (2020). Academic influence and invisible colleges through editorial board interlocking in communication sciences: a social network analysis of leading journals. Scientometrics, 123(2), 791-811.
Karanja, E., & Malloy, A. D. (2022). Editorial Board Memberships: A Report on the Status of the Leading Information Systems Journals. Journal of International Technology and Information Management, (31), 2, 1-38.
Liwei, Z., & Chunlin, J. (2015). Social network analysis and academic performance of the editorial board members for journals of library and information science. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 9(2), 131-143.
Mendonça, S., Pereira, J., & Ferreira, M. E. (2018). Gatekeeping African studies: What does “editormetrics” indicate about journal governance?. Scientometrics, 117(3), 1513-1534.
Metz, I., Harzing, A. W. (2012). An update of gender diversity in editorial boards: A longitudinal study of management journals. Personnel Review, 41(3), 283–300.
Metz, I., Harzing, A. W. (2009). Gender Diversity in Editorial Boards of Management Journals. Academy of Management Learning & Education, 8(4), 540-557.
Metz, I., Harzing, A. W., & Zyphur, M. J. (2016). Of journal editors and editorial boards: Who are the trailblazers in increasing editorial board genderequality? British Journal of Management, 27(4), 712–726.
Mohammadi Hamidi, S., Rezaei-Pandari, M., Fakheran, S., & Fürst, C. (2022). The Gender Gap in Land Sciences: A Review of Women’s Presence on the Editorial Boards of Peer-Reviewed Journals. Land, 11(11), 1876.
Ni, C., & Ding, Y. (2010). Journal clustering through interlocking editorship information. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47(1), 1-10.
Parabhoi, L.Verma, M. K., & Dewey, R. S. (2022). Gender representation on the editorial boards of Library and Information Science journals. Global Knowledge, Memory and Communication. (in-print)
Santos, A. T., & Mendonça, S. (2022). The small world of innovation studies: An “editormetrics” perspective. Scientometrics, 1-16. (in-print)
Serenko, A., & Bontis, N. (2017). Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals: 2017 update. Journal of Knowledge Management, 21(3), 675–692.
Simões, N., & Crespo, N. (2020). Self-Citations and scientific evaluation: Leadership, influence, and performance. Journal of Informetrics, 14(1), 100990.
Teixeira, E. K., & Oliveira, M. (2018). Editorial board interlocking in knowledge management and intellectual capital research field. Scientometrics, 117(3), 1853-1869.
Wang, A., Dunlop, R., Allavena, R., & Palmieri, C. (2022). Gender representation on journal editorial boards in the field of veterinary sciences. Research in Veterinary Science, 148(7), 21-26.
Xie, Y., Wu, Q., Zhang, P., & Li, X. (2020). Information Science and Library Science (IS-LS) journal subject categorisation and comparison based on editorship information. Journal of Informetrics, 14(4), 101069.
Zhang, T., Shi, J., & Situ, L. (2021). The correlation between author-editorial cooperation and the author’s publications in journals. Journal of Informetrics, 15(1), 101123.