بررسی رابطه هوش سازمانی و توانمندی مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 دانشیار؛ بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ کرمان، ایران

3 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.30481/lis.2023.382371.2045

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان هوش سازمانی با توانمندی مدیریتی مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه هوش سازمانی (حاوی 37 پرسش) و پرسشنامه توانمندی‌های مدیریتی مدیران و کارکنان ( حاوی 31 پرسش) است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان تشکیل می‌دهد. با توجه به محدود بودن آن از روش سرشماری استفاده شد و تمامی جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اظهار کرد که رابطه معناداری بین توانمندی‌های مدیریتی مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان، با هوش سازمانی وجود دارد. یعنی با افزایش و یا کاهش هوش سازمانی، توانمندی های مدیریتی مدیران و کارکنان افزایش یا کاهش می‌یابد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباط معنا‌داری بین توانمندی‌های مدیریتی مدیران و هوش سازمانی وجود دارد. علاوه بر آن، مشخص شد که بین بین توانمندی‌های رفتاری مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمان، با هوش سازمانی، ارتباط معناداری برقرار است.
نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که از نظر مدیران و کارکنان این کتابخانه‌ها، مدیریت تاثیر مناسبی در فعالیت حرفه‌ای آنها داشته است. رعایت مولفه‌های اثرگذار در برنامه‌ریزی، اجرا و بازخوردهای موثر، تا حد زیادی موجب بهبود فعالیت کتابخانه‌ها می‌شود. کارکنان کتابخانه‌ها نسبت به سازمان خود حس مطلوبی دارند و محیط کاری را دارای شرایط مناسب ارزیابی کرد‌ه‌اند. آنان همچنین احساس نسبتا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational intelligence and the ability of managers and employees in university libraries

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Adel Soleimani Nejad, 2
  • Tayebeh Khajeh 3
1 Assistant professor /Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 Associate Professor; Department of Knowledge and Information Science; Shahid Bahonar University of Kerman; Kerman, Iran
3 Phd of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Para-Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Objective: Organizational intelligence is defined as the act of acquiring comprehensive knowledge and information about all the affecting factors on the organization. This very key factor capacitates managers and employees to make decisions on such factors affecting the organization in order to gain a competitive advantage. Employing Organizational solutions can raise the organization's competitive power and discriminate it from other organizations. Organizational intelligence can function as a supporting entity for other organizations and enables them to benefit from the competition while using valuable information. This study aims to investigate relationship between organizational intelligence and managerial ability of managers and employees of university libraries in Kerman.
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlation type. To collect the data, a 37-item organizational intelligence questionnaire and a 31-item management capabilities questionnaire of managers and employees were used. Descriptive statistics were used to analyze the data. The convenience sample included managers and employees of university libraries in Kerman including central Library of Shahid Bahonar University, central Library of University of Medical Sciences, central Library of Islamic Azad University, and central Library of Payam- Noor University. The study included 32 participants so the census method was used due to its limited number and all the participants were studied. The validity and reliability of the questionnaires were obtained by face validity and Cronbach’s alpha test. The reliability of the questionnaire for organizational intelligence and managers’ and employees’ capabilities are 88% and 90% respectively.
Findings: The findings of the study indicate a significant relationship between the capabilities of managers and employees of university libraries in Kerman and organizational intelligence. That is, with the rise and fall of organizational intelligence, those capabilities increased or decreased. Also, the findings show that there is a significant relationship between the managing capabilities of managers and organizational intelligence. In addition, it was found that there is a significant relationship between the behavioral capabilities of managers and employees of university libraries in Kerman, and organizational intelligence. It was also found that there is a significant relationship between the structural capabilities of managers and organizational intelligence.
Results: The findings revealed that from the managers and employees of these libraries’ viewpoints, management played a proper role in promoting their professional spirit. Taking the effective components into consideration in the planning, implementation and effectual feedback will significantly improve the activities of the libraries. The employees of the libraries have a favorable and propitious feeling towards their organization and have evaluated the workplace as having suitable conditions. They also have a relatively good feeling about their professional activities and carry out the shouldered responsibility appropriately. Also, the common fate, professional spirit, work solidarity, agreement, and the employment of knowledge had a somewhat effect on the structural capabilities of managers and on those libraries. Strategic plans in those organizations are somewhat comprehensible for managers and employees and for success, managers believe in the perspective of the organization with a sense of continued dependency on their organization, so they tend to

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Managerial Ability
  • Structural Ability
  • Contextual Ability
  • Behavioral Ability