تحلیل قانون مجاورت پرگنانز در نسخه‌آرایی قرآن (مطالعه موردی: نسخه‌ی مذهب قرآنی قاجاری از کتابخانه مرکزی تبریز بر مبنای روانشناسی تئوری مکتب گشتالت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه هنراسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

بیان مسئله و هدف پژوهش: قانون مؤثر مجاورت پرگنانز به مثابه­ یک اصل در نظام ارتباطی بین عناصر بصری و ادراک دیداری مخاطب ارتباط دو سویه ایجاد می­کند که موجب تسهیل فرایند ادراک می‌­گردد. اصول پرگنانز هسته­ مرکزی نظریه ادراک دیداری گشتالت را تشکیل می‌­دهند که برخی از آن‌­ها اولین بار در سال 1910م، توسط ماکس ورتهایمر، روان‌­شناس چک‌­تبار، مطرح شدند. اصل مجاورت از جمله اصول و قوانین ادراک دیداری گشتالت عامل مؤثری در کیفیت نسخه‌­­آرایی است که سبب همبستگی، تداوم، تعادل، ریتم، تناسب، وحدت و انسجام عناصر بصری می­‌شود. یکی از نسخه‌­هایی که قابل تـأمل در حوزه­ گشتالت­‌شناسی است، سرلوح مذهب قرآنی عصر قاجار از کتابخانه مرکزی تبریز است. در این پژوهش ضمن معرفی قانون مجاورت پرگنانز و سرلوح مذهب قرآنی مذکور به مطالعه عوامل مؤثر در شکل­‌گیری یک اثر متعادل و منسجم بر اساس این اصل پرداخته می­‌شود.
روش/رویکرد پژوهشی: چگونگی نقش و حضور قانون مجاورت در اثر مورد نظر و عملکرد آن در فرایند ادراک دیداری عناصر سرلوح مذکور و همچنین چگونگی ارتباط آن با سایر اصول مطرح در این فرایند از پرسش‌های اساسی این تحقیق است. این پژوهش که داده‌­های آن از طریق منابع کتابخانه‌­ای گردآوری شده‌­اند، به شیوه­ توصیفی-تحلیلی انجام شده ­است.
یافته­‌ها: میزان حضور این قانون و تأثیر آن در روند فرایند ادراک دیداری در سرلوح مزبور 96 درصد است که شامل چهار نوع قابل تشخیص با فراوانی 30  درصد از نوع نزدیکی لبه­‌ها، 24 درصد از نوع تماس، 28 درصد از نوع هم‌پوشانی، 15 درصد از نوع تلفیق. این چهار اصل در موقعیت­‌های متعدد سرلوح از جمله بخش شرفه‌­ها، جدول‌­کشی، تزئینات، آیات قرآن، کتیبه‌­ها و قاب­‌بندی­ها به خوبی ساماندهی شده­‌اند.
نتایج تحقیق: برآیند این تفحص نشان داد: با وجود تراکم بالای تزئینات در اثر مورد نظر، این پژوهش و سامان­دهی آن­‌ها بر اساس یکی از دو حالت طراز و برجسته شدن در نقوش، اصل مجاورت موجب می‌شود فرایند ادراک دیداری با سهولت اتفاق افتاده و آزردگی و خستگی بر مخاطب عارض نشود. این مطلب مؤید تعبیر ورتهایمر از قانون پرگنانز مبنی بر خوب بودن سازمان­روانی در نتیجه سادگی و شفافی ادراک است که با اصول گشتالت مطرح در این پژوهش و در ذیل آن مجموعه اصل مجاورت و انواع آن است. پرگنانز قوی تحت شرایط حاکم در سرلوح مذکور وجود دارد. نزدیکی عناصر بصری در تماس با یکدیگر و تلفیق انواع نقوش بصری و رنگ­‌ها در جوار یکدیگر بیشترین همپوشانی منسجم را در ساختار اثر مذکور به وجود آورده­‌اند که باعث ایجاد ارتباط بصری آرام و صریح در خلال فرایند ادراک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role and Presence of the Law of Proximity of Prägnanz in the Editing of the Qur'an (Case Study: Qajar Version of the Gilded Qur'an from Tabriz Central Library)

نویسندگان [English]

  • Farnoosh Shamili 1
  • Fatemeh Ghafoorifar 2
1 Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Master's degree student, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: As a principle in the communication system between visual elements and the visual perception of the audience, the effective law of proximity of Prägnanz creates a two-way communication that facilitates the process of perception. Prägnanz principles form the central core of the Gestalt theory of visual perception, some of which were first proposed in 1910 by Max Wertheimer, a Czech psychologist. The principle of proximity, among the principles and laws of Gestalt visual perception, is an effective factor in the quality of design, which causes correlation, continuity, balance, rhythm, proportion, and unity and cohesion of visual elements. One of the copies that can be considered in the field of Gestaltology is the title of the Qajar era gilded Gur'an from the central library of Tabriz. In this research, while introducing the law of proximity of Prägnanz and the above mentioned gilded Gur'an, the effective factors in the formation of a balanced and coherent work based on this principle are studied.
Methodology: How the role and presence of the law of proximity in the desired work and its function in the process of visual perception of the elements of the title, as well as how it is related to other principles raised in this process, are the basic questions of this research. This research, the data of which was collected through library sources, was carried out in a descriptive-analytical method.
Findings: The presence of this law and its impact on the process of visual perception in the mentioned title is 96 percent, which includes four recognizable types with the following frequencies: 30 percent of the type of proximity to the edges, 24 percent of the contact type, 28 percent of overlapping type, 15 percent of combined type. These four principles are well organized in many positions of the headboard, including the section of the sharfas, table drawing, decorations, verses of the Quran, inscriptions and frames.
Conclusion: The result of this investigation showed: Despite the high density of decorations in the target work of this research and their organization based on one of the two modes of style and prominence in the motifs, the principle of proximity causes the process of visual perception to happen and annoyance. And don't let the audience get tired. This article confirms Wertheimer's interpretation of Prägnanz law that psychological organization is good as a result of the simplicity and clarity of perception, which is related to the Gestalt principles presented in this research and under it is the set of proximity principle and its types. A strong Prägnanz is present under the conditions prevailing in the mentioned title. The proximity of visual elements in contact with each other and the combination of various visual motifs and colors next to each other have created the most coherent overlap in the structure of the mentioned work, which creates a calm and clear visual communication during the process of perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proximity law
  • Gestalt theory
  • Qur'an arrangement
  • Gilding
  • Central Library of Tabriz
افشار مهاجر، کامران؛ سلیمی نمین، هاجر (1388). کاربرد نظریه ادراک دیداری گشتالت در صفحه‌­آرایی کتاب‌­های درسی. نشریه هنرهای تجسمی، 40، 33-40.
افشار مهاجر، کامران؛ بهشتی، طیبه (1394). گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخه­ خطی شاهنامه بایسنقری. نشریه هنرهای زیبا، 64، 40-55.
ایروانی، محمود؛ خداپناهی، محمدکریم (1390). روان‌شناسی احساس و ادراک. نشر تهران: سمت.
ایمانی، الهه؛ فهیمی­فر، اصغر (1395). بررسی هماهنگی نقاشی دیواری­‌های تهران با محیط شهری (با رویکرد به روان‌شناسی گشتالت). نشریه نگره، 11(37)، 87-101.
ایمانی، الهه؛ فهیمی فر، اصغر (1395). بررسی هماهنگی نقاشی دیوارهای تهران با محیط شهری (با رویکرد روان‌شناسی گشتالت)، هنر و معماری. نشریه نگره، 37، 87- 102.
آرنهایم، رودلف (1391). هنر و ادراک بصری. ترجمه مجید اخگر، تهران: سمت.
آژند، یعقوب (1389). نگارگری ایران، پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران. تهران: سمت.
آوری، پیتر (1373). تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه. مترجم: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطائیه.
تایکندی، پگاه؛ عاشوری، محمد علی (1396). اصول مکتب روان‌شناسی گشتالت در طراحی گرافیک.  (agerin.ir).
دادور، ابوالقاسم؛ پنجه‌باشی، الهه (1391). مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دوره قاجار. نشریه نگره، 24، 4-14.
دالوند، احمدرضا (1394). فراگشتی در طراحی رسانه از چاپ تا وب با تأکید بر نظریه گشتالت. نشریه رسانه، 26(3)، 51-66.
داندیس، دوندیس ا. (1389). مبادی سواد بصری. ترجمه مسعود سپهر، چاپ دوم، تهران: سروش.
ذکاوت، کامران (1385). چارچوب استراتژیک مدیریت بصری شهر. نشریه آبادی، 18.
رضازاده، طاهر (1387). هنر و معماری. نشریه آینه خیال،  9، 31 تا 37.
زرین­کوب، عبدالحسین (1381). روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلنت پهلوی. تهران: سخن.
ساریخانی، مجید؛ هاشمی زرج­آبادی، حسن؛ طاووسی، حسن (1393). نقش قرآن کریم در شیوه‌­های مختلف کتاب­‌آرایی در تمدن اسلامی ایران. نشریه نگارینه، 1، 18-6.
سید صدر، سید ابوالقاسم (1388). دایره المعارف نقاشی. تهران: نشر آذر.
شاپوریان، رضا (1386). اصول کلی روان‌شناسی گشتالت. تهران: نشر رشد.
شمیلی، فرنوش (1394). بررسی تأثیر آموزش هنر بر سازمان ادراکی و حافظه بصری افراد (با استفاده از آزمون آندره­ری). رساله دکتری تخصصی، دانشگاه الزهرا.
شمیلی، فرنوش؛ غفوری­فر، فاطمه (1398). بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز بر اساس اصول شکل و زمینه نظریه روان­شناسانه گشتالت. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ارتباطات، 20(47)، 225-264.
 صابری کاخکی، سیاوش (1392). ربط کیفیات تألیفی در ادراک معماری اسلامی ایران. نشریه شهر ایرانی اسلامی، 13، 73-80.
صدیقی اصفهانی، زهرا؛ نجارپور جباری، صمد؛ خواجه احمد عصاری، علیرضا (1396). تطبیق تذهیب­‌های سه نسخه از قرآن‌­های دوره قاجار با تأکید بر ویژگی­‌های بصری آن‌­ها. نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 14، 83-99.
طاووسی، ابوالفضل (1390). کارگاه نگارگری. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
غفوریان مسعودزاده، مهنوش؛ علی محمدی اردکانی، جواد (1393). همگامی نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای با ادبیات عامیانه عصر قاجار  (مطالعه مضمونی و ساختاری نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای متعلق به موزه آستان قدس رضوی با تصاویر کتاب طوفان البکاء. نشریه آستان هنر، 10، 8-21.
غفوری­فر، فاطمه؛ شمیلی، فرنوش (1396). بررسی مؤلفه‌های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآن‌های مذهّب عصر قاجار در کتابخانه‌ مرکزی تبریز. کتابداری و اطلاع­‌رسانی، 21(4)، 3-36.
غلامی رستم، نسیم؛ بمانیان، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی (1394). گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی. جلوه هنر، 13، 63-72.
فلاحی، فرزانه؛ سلیمانی، بهزاد (1398). مطالعه اثربخشی گشتالت لوگوهای تجاری بر مخاطب با پیروی از الگوی آیدا (مورد مطالعاتی: لوگوتایپ شرکت حریر). نشریه مبانی هنرهای تجسمی، 8، 155-165.
فلور، ویلم (1381). نقاشی و نقاشان عصر قاجار، از ویلم فلور و دیگران، نقاشی و نقاشان دوره­ قاجار. تهران: ایل شاهسون بغدادی.
کپس، جئورگی (1380). زبان تصویر. مترجم: فیروزه مهاجر، تهران: سروش
کشمیری، مریم (1396). تذهیب در ایران، تاریخچه نقوش و اصطلاحات. تهران: سمت. 
کلینی ممقانی، ناصر؛ سید عربی، هادی؛ ناصرالاسلامی، حسین (1392). بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روان‌شناسی گشتالت. هنر و معماری، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 18(4)، 75-84.
مافی­تبار، آمنه؛ کاتب، فاطمه؛ حسامی، منصور (1397). بررسی نگاره‌­پردازی­‌های هزار و یکشب صنیع الملک با نظریه ادراک دیداری گشتالت. نشریه نگره، 13(45)، 72-87.
محمدزاده، جعفر (1396). ارائه­ یک اثر نگارگری بر اساس قوانین و اصول ادراک بصری روان‌شناسان گشتالت در نگاره‌های مکتب هرات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مدیری، آتوسا؛ نورالهی اسکویی، نیکو (1393). ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام حسین (ع). نشریه مطالعات شهری، 11، 77-86.
مظفری، علیرضا؛ طلوعی آذر، عبداله؛ فرمانی، ناصر (1395). بررسی غزل‌های حافظ از منظر روان‌شناسی گشتالت. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، 6(1)، 5-29.
نامی، غلامحسین (1396). مبانی هنرهای تجسمی-ارتباط بصری. تهران: قدس.
نیرومند، محمدحسین (1392). مدیریت مخاطب، چشم. تهران: فرهنگسرای میردشتی.
وایلد، جودیت (1388). سواد بصری. تهران: کتاب آبان.
وحدت، سلمان؛ رضائی راد، هادی (1396). ارتقاء ارزش‌­های بصری در کریدورهای دید شهری با QSAM. نمونه موردی: میدان انقلاب زنجان. نشریه آمایش جغرافیایی فضایی دانشگاه گلستان، 7(23)، 69-86.
هرگنهان، السون (1382). نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. چاپ ششم. تهران: نشر دوران.
یاجم، افسانه (1395). موضوع مصاحبه: «مطالعه نسخه­‌های قرآنی مذهب عصر قاجار محفوظ در کتابخانه مرکزی تبریز»، تبریز: کتابخانه مرکزی تبریز، بخش آرشیو نسخه‌­های خطی و قرآنی
References
Afshar Mohajer, K., & Salimi Namin, H. (2008). The application of Gestalt visual perception theory in the layout of textbooks, Journal of Visual Arts, 40, 33-40. (in Persian)
Afshar Mohajer, K., & Beheshti, T. (2014). Evidence of a grid system in the composition of illustrations of the Baisangari Shahnameh manuscript. Fine Art Journal, 64, 40-55. (in Persian)
Arnheim, R. (2012). Art and visual perception. translated by Majid Akhgar, Tehran: Samt. (in Persian)
Avari, P. (1994). Contemporary history of Iran from the establishment to the extinction of the Qajar dynasty. translated by Mohammad Rafiei Mehrabadi, Tehran: Ataieh. (in Persian)
Azhand, Y. (2009). Iranian painting, a research in the history of Iranian painting and painting. Tehran: Samt. (in Persian)
Behrens, R. (2004). Art, design and gestalt theory. Rom: Leonardo. Clare A. P. Willsdon. 2000. (Journal) Image and Meaning. Mural Painting in Britain 1840-1940:
Dadvar, A., & Panjebashi, E. (2012). Study and review of the manuscripts of the Quran written by women of the Qajar period. Negre magazine, 24, 4-14. (in Persian)
Dalvand, A. (2014). Education in media design from print to web with an emphasis on Gestalt theory. Media Magazine, 26(3), 51-66. (in Persian)
Dundis, A. (2010). Fundamentals of Visual Literacy. translated by Masoud Sepehr, second edition, Tehran: Soroush. (in Persian)
Falahi, F., & Soleimani, B. (2018). Study of the gestalt effectiveness of commercial logos on the audience by following the IDA model (case study: logotype of Harir company). Basics of Visual Arts, 8, 155-165.
Flor, W. (2002). Paintings and Painters of the Qajar Era, by Willem Flor and others, Paintings and Painters of the Qajar Period. Tehran: Il Shahsoun Baghdadi. (in Persian)
Ghafourifar, F., & Shamili, F. (2016). Investigating the structural components and visual elements of the copies of the Qajar era Qurans in the central library of Tabriz. library and information Sciences, 21(4), 3-36. (in Persian)
Ghafurian Massoudzadeh, M., & Ali Mohammadi Ardakani, J. (2013). Synchronization of coffee house paintings with folk literature of the Qajar era (thematic and structural study of coffee house paintings belonging to Astan Quds Razavi Museum with pictures from Tofan al-Baka book. Astan Honar, 10, 8-21.
Gholami Rostam, N., Bamanian, M., & Ansari, M. (2014). Gestalt in design of Iranian garden plan. Art Effect, 13, 63-72.
Grossberg, S., & Baingio P. (2012). Neural Dynamics of Gestalt Principles of Perceptual Organization: From Grouping to Shape and Meaning.Gestalt Theory, 32(1), 11-78.
Herganhan, E.  (2012). Theories of Learning. translated by Ali Akbar Saif. Sixth edition. Tehran: Doran Publishing House.
Imani, E., & Fahimi Far, A. (2015). Investigating the coordination of Tehran's wall paintings with the urban environment (with an approach to Gestalt psychology). Negre magazine, 11(37), 87-101. (in Persian)
Imani, E., & Fahimi Far, A. (2015). Evaluation of the harmony of Tehran's wall paintings with the urban environment (with Gestalt psychology approach. Art and Architecture, Negre magazine. 37, 87-102. (in Persian)
Irvani, M., & Khodapanahi, M. K. (2013). Psychology of Emotion and Perception. Tehran Publishing House: Samt. (in Persian)
Kaps, G. (2010). Image language. Translated by Firouze Mohajer, Tehran: Soroush. (in Persian)
Kashmiri, M. (2016). Illumination in Iran, History of Patterns and Terms. Tehran: Samt. (in Persian)
Kilini Mamqani, N., Seyed Arabi, H., & Naser al-Islami, H. (2012). Investigating the degree of adaptation to the direction of surfaces and the movement of the human eye in image perception based on Gestalt psychology. Art and Architecture magazine, Fine Arts-Visual Arts, 18(4), 75-84. (in Persian)
Locher, R., & Bucheli, P. (1998). Comparison of soluble sugar degradation in soybean seed under simulated tropical storage conditions. (Journal) Crop Science, 38(5), 1229-1235.
Mafi Tabar, A., Kateb, F., & Hesami, M. (2017). Examination of Sani al-Mulk's One Thousand and One Nights Paintings with Gestalt Visual Perception Theory. 13(45), 72-87. (in Persian)
Modiri, A., & Nurolahi Oskoui, N. (2013). Evaluation of Visual Spatial Perception of Imam Hossein Square. Urban Studies Journal, 11, 77-86. (in Persian)
Mohammadzadeh, J. (2016). Presentation of a work of painting based on the rules and principles of visual perception of Gestalt psychologists in the paintings of the Herat school. Master's thesis, Islamic Arts University of Tabriz. (in Persian)
Moore, P., & Fitz, C. (1993). Gestalt theory and instructional design. University of Arkansas at Little Rock, J. Technical writing and communication, 23(2) 137-157.
Mozafari, A.و Toloi Azar, A., & Farmani, N. (2015). Study of Hafez's sonnets from the perspective of Gestalt psychology. Linguistic Researches in Foreign Languages, 6(1), 5-29. (in Persian)
Nami, G. (2016). Fundamentals of visual arts-visual communication. Tehran: Quds.
Niromand, M. H. (2012). Audience Management, Chasm. Tehran: Farhangsarai Mirdashti. (in Persian)
Pomerantz, J. R J., & Kubovy, M. (2011). Theoritical approaches to perceptual organization. (Journal) Crop Science, 36, access date: 2011.4.16
Rezazadeh, T. (2008). Art and Architecture. Aine Khyal Magazine, 9, 31-37. (in Persian)
Saberi Kakhki, S. (2012). The relationship of authorial qualities in the perception of Islamic architecture in Iran, Shahr Irani-Islami, 13, 73-80. (in Persian)
Sarikhani, M., Hashemi Zarrajabadi, H., & Tavousi, H. (2013). The role of the Holy Quran in different ways of book layout in the Islamic civilization of Iran. Nagarine magazine, 1, 6-18. (in Persian)
Sedighi Esfahani, Z., Najarpur Jabari, S., & Khwaja Ahmad Asari, A. (2016). Comparison of the gilding of three copies of Qajar period Qurans with an emphasis on their visual characteristics. Journal of Comparative Art Studies, 14, 83-99. (in Persian)
Seyed Sadr, S. A. (2009). Painting Encyclopaedia. Tehran: Azar Publishing House. (in Persian)
Shamili, F. (2014). Investigating the effect of art education on people's perceptual organization and visual memory (using Andre Ray's test). Ph.D thesis, supervisor: Dr. Fatemeh Kateb, Al-Zahra University. (in Persian)
Shamili, F., & Ghafouri Far, F. (2018). Review of the Qajar 3089 Qur'anic inscription from Tabriz Central Library based on the principles of form and context of Gestalt psychology theory. Scientific Quarterly Journal of Communication Culture Studies, 20(47), 225-264. (in Persian)
Shapourian, R. (2016). General principles of Gestalt psychology. Tehran: Rushd publishing house. (in Persian)
Taikandi, P., & Ashuri, M. A. (2016). Principles of the Gestalt school of psychology in graphic design. (agerin.ir) (in Persian)
Tavousi, A. (2013). Painting Workshop. Tehran: Iran textbook publishing company. (in Persian)
Vahdat, S., & Rezaei Rad, H. (2016). Improvement of visual values in urban sight corridors with QSAM. Case example: Zanjan Revolution Square. Journal of Golestan University's Geospatial Survey, 7(23), 69-86. (in Persian)
Wilde, J. (2009). Visual Literacy. Tehran: Ketab Aban. (in Persian)
Yajem, A. (2015). interview topic: "Study of Quranic versions of the religion of the Qajar era preserved in Tabriz Central Library". Tabriz: Tabriz Central Library, Manuscripts and Quranic Archives Section
Zakavot, K. (2016). Strategic framework of visual management of the city. Abadi magazine, 53, 18. (in Persian)
Zarin Koob, A. (2008). Rozgaran, Iran's history from the beginning to the fall of Selant Pahlavi. Tehran: Sokhan. (in Persian)
Refrence intenat: