دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 102، شهریور 1402 
تحلیل خوشه‌ای همکاری‌های دانشی زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری

صفحه 250-293

10.30481/lis.2021.298719.1861

مریم ملونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده؛ بهروز بیات؛ حمیدرضا دزفولیان