بررسی عوامل مؤثر ارتباط با خیرین کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر ارتباط با خیرین و موانع آن از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی است.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش، شامل 28 نفر از مدیران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی است که با استفاده از روش پیمایش و رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. برای گردآوری داده از پرسش محقق‌ساخته بر مبنای مطالعات کتابخانه‌­ای استفاده شد. در این پژوهش، عواملی همچون: عوامل فرهنگ سازی، عوامل شناسایی و جذب و عوامل حفظ و وفاداری مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان مشارکت­‌های مردمی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی و استادان آشنا به موضوع تأیید شد و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ، 0.91 به دست آمد. ضریب پایایی مؤلفه‌های ارتباط سازمانی شامل: عامل فرهنگ سازی، عامل شناسایی و جذب و عامل حفظ و وفاداری به ترتیب معادل 0.92، 0.95،0.78 به دست آمد که پایایی قابل قبولی را نشان می­‌دهد. داده‌­های تحقیق در سطح توصیفی تحلیل شد و جدول­‌های توزیع فراوانی و شاخص­‌های مرکزی (میانگین) و انحراف معیار به کار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل حفظ و وفاداری بر اساس شاخص عملکرد با 39.73 درصد و بر اساس شاخص اهمیت 40.41 درصد رتبه اول را کسب کرده‌اند و عوامل شناسایی و جذب بر اساس شاخص عملکرد با 38.43 درصد و بر اساس شاخص اهمیت 39.02 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. عوامل فرهنگ سازی بر اساس شاخص عملکرد با 21.82 درصد و بر اساس شاخص اهمیت با 20.55 درصد رتبه سوم را دریافت کرده است.
نتیجه‌گیری: همان‌طور که یافته‌ها نشان داد بالاترین عامل در شاخص عملکرد و اهمیت، عامل حفظ وفاداری است که انتظار نیز همین است. ارتباطات هدفمند در سازمان سبب راهبردهای درون سازمانی، نظیر ایجاد ساختار مناسب برای ارتباطات سازمانی با خیرین می‌شود و راهبردهای برون سازمانی، نظیر ارتباط با سازمان­­های مرتبط با مقوله وقف و نیکوکاری، جذب خیرین کتابخانه و افزایش هدایا و کمک­های نقدی و غیرنقدی آن­‌ها را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors of Communication with the Donors of Razavi Khorasan Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Mahmood Salari 1
  • Zahra Khandan 2
1 Assistant Professor, faculty of Knowledge and Information Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran.
2 M.A. Graduated of Imam Reza International University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to identify the effective factors of communication with donors and its obstacles from the point of view of public library managers of Razavi Khorasan Province.
Methodology: The statistical population of the research included 28 people from the managers of public libraries in Razavi Khorasan Province. It was carried out using the survey method and descriptive and analytical approach. The researcher's questions, based on library studies, were used to collect data. In this research, factors such as culture building factors, identification and attraction factors, retention, and loyalty factors have been investigated. The formal and content validity of the questionnaire was confirmed by experts of the Khorasan Razavi Public Libraries, and some related professors. The reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha method, 0.91, and the reliability coefficient of the components of organizational communication, including: culture-building factor, identification and attraction factor, and retention and loyalty factor, respectively, were equal to 0.92, 0.95, 0.78, which is an acceptable reliability. The research data were analyzed at the descriptive level, which used frequency distribution tables and central indicators (mean) and standard deviation at the descriptive level.
Findings: The findings of the research showed that retention and loyalty factors based on the performance index with 39.73 percent and the importance index with 40.41 percent obtained the highest percentage. In addition, the factors of identification and attraction based on the performance index with 38.43 percent and the importance index of 39.02 percent have taken the second place. Cultivation factors based on performance index with 21.82 percent and importance index with 20.55 percent received the third rank.
Conclusion: As the findings showed, the highest factor in the performance and importance index is the factor of retention loyalty. Purposeful communication in the organization causes internal organizational strategies such as creating a suitable structure for organizational communication with donors and external strategies such as communication with organizations related to endowment and philanthropy causes the library to attract donors, and increased gifts, donations, and cash and non-cash assistances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library donors
  • Public library managers
  • Public libraries
  • Razavi Khorasan province
اکرامی فر، محمدرضا (1382). موانع و راهکارهای افزایش جذب خیرین در ارائه خدمات به آموزش و پرورش استان خراسان. اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی گروه تحقیق و پژوهش.
اکرامی فر، محمد رضا (1383). مشارکت واقفین در ارائه خدمات به آموزش و پرورش؛ موانع و راهکارها. رشد آموزش علوم اجتماعی، 25، 53-58.
خادمی، مهدی؛ فرهنگی، علی اکبر (1386). نظریه‌های ارتباطات سازمانی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
شهریاری، امیر عطا؛ سالاری، محمود؛ بهزادی، حسن (1396). بررسی عوامل مؤثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 18(4) 75-98.
عباس نژاد، محمود (1380). طرح جذب مشارکت و همکاری افتخاری اعضای مسئول کتابخانه عمومی شهید دکتر باهنر. پیام کتابخانه، 1، 83-84.
کوهی رستمی، منصور؛ محمدزاده، فاطمه؛ عصاره، فریده (1400). شناسایی و رتبه‌بندی موانع جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی در کتابخانه‌های عمومی ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(11)، 291-311.
متین، نعمت الله (1390). راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از دیدگاه خیرین مدرسه ساز. فصلنامه تعلیم و تربیت، 107، 141-159.
  منصوری، علی؛ سلیمیان ریزی، ملیحه (1398). بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(2)، 19-32
موسوی، علی (1396). برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‎ها انگیزه مردم را برای مطالعه افزایش می‌دهد. کد5293http://iranpl.ir/news/
میر سعید قاضی، علی (1392). تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات. تهران: مبتکران.
الوانی، سید مهدی (1382). مدیریت عمومی. تهران: نی.
یحیایی ایله‌ای، احمد (1394). نقش ارتباطات قدرتمند و مؤثر در روابط عمومی‌ها.
Reference
Abbas Nejad, M. (2010). The plan to attract the participation and honorary cooperation of the members in charge of the public library of Shahid Dr. Bahnar. Payam al-Khalaba, 1, 83-84.
Alwani, S. M. (2012). Public Management. Tehran: Ney. (in Persian)
Akrami Far, M. R. (2013). The participation of guardians in providing services to education; Barriers and Solutions. Development of Social Science Education, 25, 53-58.
Khademi, M., & Farhani, A. A. (2007). Organizational communication theories. Tehran: Rasa Cultural Services Institute.
Kim, Y., & Chen, H. T. (2016). Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-cutting and like-minded perspectives. Telematics and Informatics, 33(2), 320-330. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.008
Kohi Rostami, M., Mohammadzadeh, F., & Mohammadzadeh, F. (2021). Identification and ranking of barriers to attract and develop public participation in public libraries in Iran. Library and Information Research Journal, 11(2), 291-311.
Lorenzen, M. (2010). Fund Raising for Academic Libraries: What Works, What Doesnt? Chicago: American library association.
Mahmood, K., Hameed, A., & Haider, S. J. (2005). Library fundraising in Pakistan. Library management, 26(8/9), 429-438.
Mansouri, R. (2011). Public-spirited what to build? Donors School construction site. http://khayerinemadresesaz.ir/ articles.
Mansoori, A., & Salimian Rezai, M. (2019). Examines the factors of attraction and development of donor's participation in Library building. Journal of Studies in Library and Information Science (JSLIS).11(2), 19-32. https://doi.org/10.22055/slis.2017.12657 (in Persian)
Mateen, N. (2011). Ways to expand people's participation in education from the point of view of school benefactors. Education Quarterly, 107. 141-159.
Mir Saeed Qazi, A. (2012). Theory and practice in public relations and communication. Tehran: Mobkaran. (in Persian)
Mousavi, A. (2016). Libraries' cultural programs increase people's motivation to study. Code 5293 http://iranpl.ir/news/
Muralidhar, D., & Rao, M. K. (2013). Development of Public Libraries through Public-private Partnership in India: Issues and Challenges. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33(1), 21-24.
Yahyai Ileh, A. (2014). The role of powerful and effective communication in public relations. (in Persian)
Paymankhah, M., Khorasani, M., & Rufi, Q. (November 2017). The role and effect of communication with donors in attracting public donations for the construction and promotion of public libraries in Semnan province. Presented in Librarians' Communication Skills Conference, Isfahan. (in Persian)
Shahriari, A. A., Salari, M., & Behzadi, H. (2016). Investigating the influencing factors on donating books to the organization of libraries, museums and centers of Astan Quds Razavi. Library and Information Quarterly, 18(4), 75-98.