دسترس‌پذیری و کاربردپذیری رابط‌های کاربری نظام‌های بازیابی اطلاعات کتابخانه‌ای از دید کاربران با آسیب بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: میزان دسترس‌پذیری ‌وبگاه‌های کتابخانه‌ای بر اساس ‌شاخص‌های استخراجی کنسرسیوم وب جهانگستر و میزان کاربردپذیری این ‌وبگاه‌ها بر اساس تجربه کاربران با آسیب بینایی ارزیابی می‌شود.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و با روش ارزیابانه با ابزار سیاهه ارزیابی و آزمون رسمی کاربردپذیری انجام گرفت. ابتدا ‌وبگاه‌های کتابخانه‌ای بر اساس چک‌لیست ‌شاخص‌های دسترس‌پذیری ارزیابی شد و سپس از طریق مشاهده اکتشافی کاربران با آسیب بینایی با تعریف وظایف واقعی (3 وظیفه) در وبگاه‌های کتابخانه‌ای، وضعیت کاربردپذیری آن‌ها بررسی شد. رابط‌های کاربری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ کتابخانه‌ آستان قدس رضوی؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. 33 نفر از کاربران با آسیب بینایی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. با ضریب آلفای کرونباخ (0/87) پایایی و با استفاده از بررسی محتوایی، روایی آن‌ها تأیید شد.
یافته‌ها: وبگاه‌ها بر اساس ‌شاخص‌های دسترس‌پذیری تا حدود زیادی دسترس‌پذیر هستند، اما سهولت استفاده ندارند. کاربران کمی در استفاده از وبگاه‌ها بدون کمک ‌می‌توانستند پیمایش کنند و برخی از کاربران ناموفق در تکمیل وظیفه بودند. بازخورد دریافت شده از کاربران درباره ابعاد کاربردپذیری نشان داد برخی از کاربران سهولت استفاده از وبگاه‌ها را در حد مطلوب و برخی دیگر آن را نامناسب بیان کردند. حدود یک سوم کاربران از عملکرد خود در استفاده از وبگاه‌ها ناراضی بودند و زمان صرف شده برای پیشبرد وظیفه را نامطلوب ارزیابی کردند.
نتیجه‌گیری: طراحی بینایی‌محور و ساختارهای پیچیده، نظام‌های بازیابی اطلاعات کتابخانه‌ای را برای جویندگان اطلاعات با آسیب بینایی غیرکاربردپذیر ‌می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accessibility and usability of user interfaces of library information retrieval systems from the perspective of visually impaired users

نویسنده [English]

  • Azam Najafgholinejad
Ph.D. Knowledge and information science, Assistant Professor, National library and archives of I.R. Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to know the accessibility of library websites based on the extracted indices of World Wide Web Consortium (W3C) and the usability of these websites based on the experiences of visually impaired users.
Methodology: The current research was applied in an evaluative way with a checklist tool and a formal usability test. In this research, library websites were first evaluated based on the 2018 edition of the W3C accessibility index checklist, and then through exploratory observation of visually impaired users and a formal usability test by defining real tasks (3 tasks) in library websites, the accessibility status and their usability was evaluated. In this research, the user interfaces (digital library, OPAC and virtual reference) of the National Library and Archives of Iran; Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi; Library, Museum and Document Center Islamic Consultative Assembly and the Central Library and Document Center of Tehran University were studied as prominent libraries in the country. The research population was 33 visually impaired users who were selected from different provinces of the country using a targeted sampling method. Empirical data (i.e. successful task completion, working time, satisfaction level) were collected using a questionnaire and with the help of a formal usability test. SPSS software was used for data analysis. The reliability and validity was confirmed with Cronbach's alpha coefficient and Content validity.
Findings: The findings showed that the websites are accessible to a large extent based on the extracted indices of W3C, but they are not easy to use. In the current research, the most time was devoted to using OPAC to search for resources. Of course, few users could navigate library websites without help. Despite some guidance, some users were unsuccessful in completing the assigned task. The feedback received from users about the dimensions of usability of library websites showed that some users rated the ease of use of library websites as optimal (4/39) and others said it was inappropriate (3/27). About one-third of users were dissatisfied with their performance in using library websites and rated the time spent on task progress as unfavorable.
Conclusion: Vision-oriented design and complex structures make library information retrieval systems unusable for information seekers with visual impairment. In order to design accessible and usable websites, data from the real feeling of users about library information retrieval systems is necessary. The final results indicate that with the usability test, it is possible to solve the created usability problems, and the output of this work leads to better user interaction and improvement of the user interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user interface
  • accessibility
  • usability
  • library website
  • visually impaired users
  • information retrieval system
زارعی، هاجر؛ باقری‌گرمارودی، فروزان (1391). ارزیابی وضعیت دسترس‌پذیری وبگاه کتابخانه مرکزی بیست دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس رهنمود‌های کنسرسیوم وب جهان گستر (w3c). دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 19.
صدیقی، زینب (1395). بررسی مؤلفه‌های رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال از نظر ارائه خدمات به نابینایان و ناشنوایان و ارائه الگوی پیشنهادی. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
صدیقی، زینب؛ اسفندیاری‌مقدم، علیرضا؛ زارعی، عاطفه (1397). بررسی میزان رعایت معیارهای ارزیابی رابط‌کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و ناشنوایان در سطح جهان. تعامل انسان و اطلاعات، 3(2)، 12-28.‎
عبدنیکویی‌پور، الهام (1389). تعامل انسان- کامپیوتر مبتنی بر عامل برای نابینایان. ‌پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک).
گرت، جسی جیمز (1395). المان‌های تجربه کاربری طراحی کاربرمحور در وب و فراتر از آن. ترجمه الهام راسخ و دیگران. تهران: ناقوس.
 محرابی، امیر؛ قلی‌پور، حمید؛ طالع، پریسا (1400). سالنامه آماری 1399. گردآورندگان مهندس. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی. بازیابی شده در 29/10/1400 از: https://media.behzisti.ir/d/2021/10/12/0/134192.pdf  
نویدی، فاطمه (1386). ارزیابی دسترس‌پذیری وبگاه وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران. ‌پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
References
Abdnikoyipour, E. (2010). Agent-based human-computer interaction for the visually impaired users. Master's thesis of Amirkabir University of Technology (Polytechnic). (in Persian)
Ajuji, M., Abubakar, A., Adam, Y.A., & Emmanuel, D. U. (2021). Evaluation of Accessibility of Randomly Selected Websites. ATBU Journal of Science, Technology and Education, 9(3), 50-57.
Alonso, F., Fuertes, J. L., González, Á. L., & Martínez, L. (2006). A framework for blind user interfacing. In International Conference on Computers for Handicapped Persons, Springer, Berlin, Heidelberg.
American Library Association. (2006). Library Services for People with Disabilities Policy. Retrieved 2022/10/2 from: https://www.ala.org/asgcla/resources/libraryservices#:~:text= %20other%20laws
Babu, R., & Xie, I. (2017). Haze in the digital library: design issues hampering accessibility for blind users. The Electronic Library, 35(5), 1052-1065.
Berners-Lee, T. (2013). The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. World Wide Web Consortium (W3C). Disponible en.
Craven, J., & Brophy, P. (2003). Non-visual access to the digital library (NoVA): The use of the digital library interfaces by blind and visually impaired people. Manchester Metropolitan University, Centre for Research in Library and Information Management.
Dermody, K., & Majekodunmi, N. (2011). Online databases and the research experience for university students with print disabilities. Library Hi Tech. 29(1), 149 – 160.
Garrett, J. J. (2016). The elements of user experience: user-centered design for the Web and beyond. Translated by Elham Rasekh et al. Tehran: Nagoos. (in Persian)
International Federation of Library Associations and Institutions (2011). Core values. Retrieved 2021/12/17 from: https://www.ifla.org/past-wlic/2010/more.htm
ISO/TS 20282-2 (2013). Usability of consumer products and products for public use. Accessed 2021/08/29 from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:20282:-2:ed-2:v1:en
Gooda Sahib, N. (2013). Designing Search User Interfaces for Visually Impaired Searchers: A User-centred Approach (Doctoral dissertation, Queen Mary University of London).
Hearst, M. A. (2009). Search User Interfaces. Cambridge University Press, New York.
Kiruki, B. W., & Mutula, S. M. (2021). Accessibility and Usability of Library Websites to Students with Visual and Physical Disabilities in Public Universities in Kenya. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 11(2), 55-75.
Lazar, J., Allen, A., Kleinman, J., & Malarkey, C. (2007). What Frustrates Screen Reader Users on the Web: A Study of 100 Blind Users. International Journal of Human-Computer Interaction, 22(3), 247–269. doi:10.1080/10447310709336964
Leporini, B., Andronico, P., & Buzzi, M. (2004, May). Designing search engine user interfaces for the visually impaired. In Proceedings of the 2004 international cross-disciplinary workshop on Web accessibility (W4A) (pp. 57-66).
Mehmandoost, T., Hassanzadeh, M., & Isfandyari-Moghaddam, A. (2014). Accessibility of Tehran Academic libraries based on technical Assessment and user’s experiences. Academic Librarianship and Information Research, 48(2), 183-200. (in Persian)
Mulliken, A. (2018). Eighteen blind library users’ experiences with library websites and search tools in US academic libraries: A qualitative study. Retrieved 2022/10/5 from: http://dspace.fudutsinma.edu.ng/xmlui/handle/123456789/1672
Navidi, F. (2016). Assessing the accessibility of the Islamic Republic of Iran's Ministerial websites. Master's Thesis of Library and Information science. Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Human Sciences. (in Persian)
Sahib, N. G., Tombros, A., & Stockman, T. (2012). A comparative analysis of the information‐seeking behavior of visually impaired and sighted searchers. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(2), 377-391.
Sari, U. R., Sabariah, M. K., & Effendy, V. (2018). Information architecture design for travel website using top-down approach on card sorting method. In: AIP Conference Proceedings (Vol. 1977, No. 1, p. 030027). AIP Publishing LLC.
Sedighi, Z. (2015). Examining the user interface criteria of digital libraries in providing services to the deaf and visually impaired and providing a suggested model. Ph.D. thesis of Islamic Azad University, Hamadan branch. (in Persian)
Sedighi, Z., Isfandyari-Moghaddam, A., & Zarei A. (2016). Investigating the Level of Observing the Evaluation Criteria for User Interface in library services providing to the blind and deaf users in the world. Human Information Interaction (2)3. (in Persian)
Shimomura, Y., Hvannberg, E. T., & Hafsteinsson, H. (2010). Accessibility of audio and tactile interfaces for young blind people performing everyday tasks. Universal Access in the Information Society9(4), 297-310.
Statistical Yearbook 2020 (2021). Compiled by Amir Mehrabi, Hamid Qolipour, and Parisa Tale. Tehran: Publication of the Welfare Organization. (in Persian)
Stewart, R., Narendra, V., & Schmetzke, A. (2005). Accessibility and usability of online library databases. Library Hi Tech. W3C (2020). Evaluation Tools Overview. Retrieved 2021/12/25 from: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/
World Health Organization (2021). Blindness and Vision Impairment. Retrieved 2021/12/18 from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
Xie, I., Babu, R., Wang, S., Lee, H. S., & Lee, T. H. (2022). Assessment of digital library design guidelines to support blind and visually impaired users: a study of key stakeholders’ perspectives. The Electronic Library, (ahead-of-print). Retrieved 2022/10/18 from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EL-05-2022-0126/full/html  
Yates, R. (2005). Web site accessibility and usability: towards more functional sites for all. Campus-wide Information systems, 22(4), 180-188.
Yoon, K., Dols, R., Hulscher, L., & Newberry, T. (2016). An exploratory study of library website accessibility for visually impaired users. Library & Information Science Research, 38(3), 250-258.
Zarei, H., & Bagheri Garmarodi, F. (2013). Website accessibility evaluation of central libraries of 20 superior universities associated with Ministry of Science‚ Research‚ and Technology based on worldwide web consortium guidelines (W3C). Journal of Knowledge Studies, 5(19), 39-52. (in Persian)