نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 31 تا 40

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تدوین

2 استاد راهنما

چکیده

 

نمایه ادغام شدة مقاله‌های شماره 1 تا 30 در 31 شمارة پیاپی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در 30 صفحه منتشر شد؛ مناسب بود نمایه مقاله‌های شماره‌های 31 تا 40 نیز با مقاله‌های شماره‌های 1 تا 30 به صورت یکجا منتشر گردد. در این صورت، لازم بود حدود 45 صفحه از این شماره به نمایه اختصاص یابد. بررسی دقیق‌تر کلیدواژه‌هایی که توسط مؤلفان برای مقاله‌ها تهیه شده ـ و همانها نیز مبنای تهیه نمایه قرار گرفته است ـ نشان داد لازم است ویرایش جدیدی از نمایه کل مقاله‌ها تهیه شود. امیدواریم که ویرایش جدید برای شماره‌های 1 تا 40 به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و  ویرایش نمایه‌ مقاله‌های 1 تا 50 به صورت جداگانه و در ضمیمه شماره 51 انتشار یابد.

نمایه موضوعی

آموزش ضمن خدمت 295

 

ابرداده

آموزش کاربران 289

 

عناصر 331

آموزش کتابداری 320

 

آتش‌سوزی کتابخانه 346

آمیخته بازاریابی 304

 

اثربخشی 359

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات کودکان و نوجوانان 344

ارباب رجوع 359

ارتباطها و متقاعدسازی 351

ارزش اطلاعات 344

ارزیابی بیرونی 353

ارزیابی خدمات 330

ارزیابی درونی 353

استاندارد ایزو (214) 322

استاندارد ایزو (999) 313

استاندارد بین‌المللی مارک 21، 249

استانداردهای کتابخانه 289

استقلال سازمانی مدیر 355

اشاعة اطلاعات گزینشی 282

اشتراک منابع 291، 301

عوامل موفقیت 258

اشتراک دانش 356

اصطلاحنامه‌ها 324

وب محور 273

اطلاع‌رسانی

توسعه 271

روستا 270

اطلاعات

ارزش 334

بهداشتی 307

تندرستی 307

دسترسی 301

طراحی‌ها 249

مغایر 316

اطلاع‌رسانان 354

افت منابع 350

الگوهای رفتار اطلاع‌یابی 283

الگوی تبدیل دانش «نوناکو و تاکه‌اوچی»356

انتخاب منابع کتابخانه‌ای 297

انتقال اطلاعات 259

انجمن مرجع و خدمات به کاربران 330

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 302

انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری

پیوندهای وب‌سایتها 326

اینترنت

در روستا 270

مدیریت دانش 286

نشر 332

بازایابی در کتابخانه 304

بازده به مقیاس 338

بازیابی اطلاعات

پرس و جو 358

عبارت 358

زبان طبیعی و کنترل شده 306

ساختار دانش 251

عناصر ابرداده‌ای 331

مدل فضای برداری 328

نشست 358

نظامهای بازیابی 275، 283

برچسبهای موضوعی 351

پایگاه‌های داده توسعه یافته مبتنی بر وب 276

پرس و جو نگاه کنید به: بازیابی اطلاعات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

رابط کاربر 341

موفقیت مدیر 355

پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 325

پست الکترونیکی 282

پیشینه‌های کتابشناختی 323

پیوندها 326

تحلیل 326

فرامتنی 317

وبی 279

تجسس اطلاعات 316

تحقیق

بی‌طرفی 261

تحلیل استنادی 321

تحلیل پوششی داده‌ها

سنجش کارایی کتابخانه‌های یزد 338

تحلیل گزارش تعاملات 345

تحلیل هزینه منفعت 334

ترکیه نگاه کنید به: تولیدات علمی

تفکر انتقادی 280

تکنولوژی آموزشی 335

تکنیک بردا 338

تلویزیون

تماشا 303

توسعه

اطلاعات مدار 271

انسان محور 285

تولیدات علمی

ایران 318، 357

پژوهشکده مهندسی جهاد دانشگاهی 325

ترکیه 318

عربستان سعودی 318

مصر 318

ثبات اقتصادی و نشر کتاب 269

ثبات سیاسی و نشر کتاب 269

ثبات مدیریت 355

جامعه اطلاعاتی 285، 329

جستجوگران اطلاعات 275

جستجوی اینترنتی 358

جستجوی موضوعی 264، 265، 306

چکیده تمام نما 322

چکیده راهنما 322

چکیده مقالات مجله‌های فارسی

استاندارد ایزو (214) 322

خزنده نگاه کنید به: وب

خدمات اطلاع‌رسانی 330

خدمات 330

منابع 330

دسترسی 330

نیروی انسانی 330

ارزیابی 330

خدمات کتابخانه‌ 254، 315، 330

خدمات مرجع 276

دیجیتالی 266

خدمت، فن و علم 336

خودارزیابی 353

خودراهبری 280

خوداستنادی 357

دابلین کور 331

داده‌پردازی الکترونیکی 276

دانش ذهنی 356

دانش عینی 356

دسترسی آزاد 278

دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور 355

رابط کاربر

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 341

کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی 341

Ebsco, Proquest, Elsevier, Emerald

معیارهای عمومی 293

نرم‌افزار سیمرغ 305

راهنمای موضوعی

یاهو

ارزیابی محتوا 311

ارزیابی کارایی 311

ارزیابی محتوا 311

ارزیابی کارایی 311

 ODP 311

رده‌بندی خودکار 324

رده‌بندی مدارک 328

رضایت کاربران

تعامل با نرم‌افزار سیمرغ 305

منابع 315

خدمات 315

رطوبت کتابخانه 346

رفتار اطلاع‌یابی

تحلیل گزارش تعاملات 345

عوامل اصلی و مؤثر 275

رف‌خوانی 350

روستا نگاه کنید به: مراکز اطلاعاتی روستائی

روشنایی کتابخانه 346

زبان طبیعی نگاه کنید به: بازیابی اطلاعات

ساختمان کتابخانه 346

سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی 356، 359

سازماندهی اطلاعات 310، 348

برچسبهای موضوعی 351

در وب 299

نقشه‌ها 249

وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی 299

سازماندهی منابع اینترنتی 324

سایتهای دانشگاههای ایران

پیوندهای وبی 279

سرریز اطلاعات 300

سرعنوانهای موضوعی

چهریزه‌ای (FAST) 274

فارسی 339

کتابخانه کنگره (Lcsh) 274

سرقت منابع 350

سروکوآل 312

سلسله مراتب نیازهای مزلو 352

سنجش کارایی

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 302

کتابخانه‌های یزد 338

سواد اطلاعاتی 280، 289

سوگرفتگی ملی 357

سیستم جامع کتابخانه ملی (رسا) 349

سیستم فناوری اطلاعات 359

سیستمهای پشتیبان تصمیم 334

شاغلان تحقیقاتی 292

شبکه عصبی مصنوعی 324

شغل سیستمها 272

شکاف دیجیتال 354

صنعت نشر 296

ضریب بازیافت 260

عامل تأثیر 326، 347

عبارتهای کلیدی

استخراج خودکار 294

عربستان سعودی نگاه کنید به: تولیدات علمی علم و فناوری

شاخصهای ارزیابی 292، 329

عنوان

کلیدواژه‌ها 339

عوامل موفقیت 291

فاصله فیزیکی از مرکز 355

فایل مستد 274

فراگیری تمام عمر 280

فراموتورهای جستجو

همپوشانی 260

رتبه‌بندی 260

فراوانی اصلاح 328

فرمت ایران مارک 249

فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

تحلیل مقالات 321

مجله علمی پژوهشی 298

فناوری اطلاعات 285، 295، 296، 301، 332، 337

فناوری و آموزش 355

فهرست

الفبایی 255

پیوسته 265

رایانه‌ای 264، 327

فهرستگان 301

فهرستنویسی 348

فهرستها 314

عناصر اطلاعاتی 323

کارایی 311

کاربر مطلوب 293

کاربران 359

کاربرپسندی 293

کاربرمداری 289

کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی 323

کتاب 313

کتاب الکترونیکی 296

کتاب خطی 255

کتاب غیر درسی 303

کتابخانه آموزشگاهی 262

کتابخانه بریتانیا 314

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

ارزیابی درونی 353

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران 315

کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز

اشاعه اطلاعات گزینشی 282

رابط کاربر 341

موفقیت مدیر 355

کتابخانه‌ها 263، 312

کتابخانه‌های آستان قدس رضوی 252، 359

کتابخانه‌های آینده 263

کتابخانه‌های پیوندی 254

کتابخانه‌های تخصصی 289

کتابخانه‌های دانشگاهی

ارزیابی درونی 353

خوزستان

کتابداران 295

رتبه‌بندی 338

مدیریت دانش 286

یزد

سنجش کارایی 338

کتابخانه‌های ملی 342

کتابخانه‌ها و نوسوادان 248

کتابخوانی 352

کتابدار مرجع 307

کتابداران 295، 354

کتابداران جدید 297

کتابداران سیستمها 272

کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی 337

کتابداری و اطلاع‌رسانی 300، 311، 318

کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان 344

کتابهای فارسی 313

کشف‌الایات 250

کشف المطالب اعتمادالسلطنه 250

کلیدواژه 294

کلیدواژه‌های عنوان 339

کیفیت خدمات 312

گزارشهای استنادی مجلات 288

گم شدن منابع 350

لایب کوآل 312

مارک 274، 349

مارک ایران 349

ماشین ترجمه 290

مأموریت مداری 289

مترجم 259

مجلات دسترسی آزاد 278، 333

مجلات علمی ـ پژوهشی

قیمت 308، 333، 343

مجموعه‌گستری 297

مجموعه‌مداری 289

مدل ارتباطی محسنیان راد 284

مدل پذیرش فناوری 337

مدل تحلیل شکاف 312

مدل فضای اطلاعاتی 334

مدل فضای برداری 328

مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی 310

مدلهای ارتباطی 284

مدل هزینه سودمندی برای کتابخانه 254

مدیران مراکز ملی اطلاعات علمی ایران

عوامل موفقیت 355

مدیریت اطلاعات 300

مجلات هسته 340

مدیریت دانش

اینترنت 286

تسهیلات اطلاعاتی 319

نیروی انسانی 319

مشاور اطلاعاتی 319

مدیریت کتابخانه 304

مراکز فناوری اطلاعات روستایی 270

مراکز اطلاع‌رسانی آینده 263

مرجع دیجیتالی 342

مرجع یابی 290

مشارکت مدنی

کیفیت 309

مشاوران اطلاعاتی 319

مصر نگاه کنید به: تولیدات علمی

مطالعه انگیزش 352

منابع اطلاعاتی غیردرسی 303

منابع الکترونیکی 268

منابع چاپی 268

منابع کتابخانه 330

منطق فازی 251

موتورهای جستجو

ارزیابی 260

ضریب بازیافت 260

موتورهای جستجوگر اینترنتی 358

موتورهای کاوش عمومی 331

مهندسی ارزش 300

مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان

کتاب درسی 248

میز مرجع دیجیتالی 342

ناشران

ایران 269

تجاری 308

دانشگاهی 308

غیرانتفاعی 308

نرم‌افزار با کد منبع باز 253

نرم‌افزار سیمرغ

عناصر و ویژگی‌ها 305

نشر

الکترونیکی 332

سنتی 332

کتاب 269

نشریه‌های الکترونیک 278

نشست نگاه کنید به: بازیابی اطلاعات

 نظام طبقه‌بندی سنتی 251

نظام فرامتن 251

نظام ملی اطلاع‌رسانی 285

نظامهای کتابخانه‌ای 253

نظامهای الکترونیکی

تعامل 305

نظامهای یکپارچه کتابخانه‌ای 253

نظریه سنجش‌ناپذیری علم 251

نظریه برچسب‌گذاری 351

نقشه‌ها و پلانها

سازماندهی 249

نگرش استراتژیک 258

نگرش سیستمی 258

نمایه استنادی علوم ایران 288

نمایه‌های پایان کتاب 313

نوسوادان 248

نیاز اطلاعاتی 252

همکاری بین کتابخانه‌ها 258، 291، 301

همکاری بین‌المللی 357

واژگان کنترل شده 306

وب

پرس و جوی کاربران 358

خزنده 281

رتبه‌بندی صفحات 331

ساختار نموداری 281

نمایه‌سازی 281

وب‌سایتها

ارزیابی 311

پیوندها 326

پیوند فرمتنی 317

سازماندهی اطلاعات 299

قابلیت رؤیت 326

وب‌سایتهای انجمن‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی 326

وزن اصطلاح 328

وسایل و تجهیزات کتابخانه 346

وقف کتاب به آستان قدس 255

یادگیری الکترونیکی 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزاد، اسدالله 284، 302، 317، 351

ابراهیمی، سعیده 357

ابراهیمی، عزت 315

ارسطوپور، شعله 281، 310 (مترجم)، 323، 339، 351

اسدی، سعید 278

اسفندیاری‌مقدم، علیرضا 260، 286 (مترجم)، 354

اسماعیل‌پور، رضیه 324

اسماعیل‌پور، مرضیه (مترجم) 254

افشار زنجانی، ابراهیم 336

افیونی، مهین دخت (مترجم) 330

رزمی، علی‌اکبر 261

انوری، سعیده 306

بیگدلی، زاهد 342

بینش، مژگان 311

 

 

       
   
 
   

نمایه نویسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریرخ، مهری 260، 317، 356

تجدد، نسترن 269

تجعفری، معصومه 265، 313

ترنتن، استیو 319

تصویری قمصری، فاطمه 325

تقی‌زاده، ابراهیم 359

جعفری‌زاده، مجید 303

جمالی مهموئی، حمیدرضا 278

جوکار، عبدالرسول 306، 357

جهان‌نما، محمدرضا 325

جهانگیر، غلامحسین 285

حاجی زین‌العابدینی، محسن 300

حاجی عزیزی، نادیا 301

حسن‌زاده، محمد 271، 299

حیدری، غلام 326

خاتمیان‌فر، پریسا (مترجم) 275، 356

خاصه، علی‌اکبر 274

خالقی، نرگس 293

دادگر، امیرمتقی 321

دانش، فرشید 272

داورپناه، محمدرضا 305، 313، 352

دلقندی، فائزه 317

دهقان، شیرین 318

دیانی، محمدحسین 248، 256، 257، 267، 268، 269، 277، 288، 298، 309، 320، 322، 347، 355

ذاکری‌فر، فاطمه (مترجم) 286

رئیسی، پوران 315

رجبعلی بگلو، رضا 345

رحیمی دوست، غلامحسین 335

رضائیان، علی 359

رضوی، عباس 303

رفیعی رودپشتی، میثم 338

رنجبر، جهانگیر 273

رهایی، سیما 262، 314

زارع فراشبندی، فیروزه 326، 340

زاهدی، زهره 341

زره‌ساز، محمد 305

زندی روان، نرگس 284، 329

زوارقی، رسول 327

سالاری، محمود، 263، 350

سبکتکین، نادر 316

سردار شیبانی، سعید 252

سقا پیرمرد، کبری 256، 266 (مترجم)

سوهانیان حقیقی، محمد 302

سیامک، مرضیه 333

شریف، عاطفه 331

شریف مقدم، هادی 307، 346

شهبازی، مهری، 270

شهبازی، رحیم 353

شیخ شعاعی، فاطمه 337

شیرانی، فرهاد 249

شیردل، شهلا 322

صادقی مجرد، مرجان 254 (مترجم)

صانعی دهکردی، پرستو 295

صداقت، کامران 353

عباسی، زهره 253، 264

عصاره، فرید 326، 342

علوی، طاهره 337

علیدوستی، سیروس 258، 291، 301، 334

علیزاده، حمید 304

عنایت‌تبار، محمد 332

غفوری، حبیب میر 312

غیبی‌زاد، آزاده 344

فتاحی، رحمت‌الله 287، 299، 302، 305، 323، 339، 348

فلاحتی فومنی، محمدرضا 290

قاسمی، علی حسین 289

قناویزچی، محمدعلی 352

کاندورپ، ج. کواونل و آ. 254

کلینی، سارا 328

کوشا، کیوان 279

کوکبی، مرتضی 250، 340، 349

گزنی، علی 294

گلینی‌مقدم، گلنسا 308، 343

لوبوف، پاتریک 310

محسن‌زاده، افسانه (مترجم) 319

محمدی، مهدی 321

مستجیری، سکینه (مترجم) 297

معرف‌زاده، عبدالحمید 295

معرفت، رحمان (مترجم) 297

مفرد، حسین وکلیلی 278

مک کراکن، کریستی 319

مکی، فاطمه 312

منتظر، غلامعلی 332

منصوری، علی 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهراد، جعفر 262، 268، 282، 311، 328، 341

میرغفوری، حبیب‌الله 338

ناصح، محمدامین 285

ناصحی، علی 292

نامور فرگی، مجتبی (مترجم) 358

نجفی، آزاده 358

نظری، مریم 249، 258، 280، 291

نعمت‌اللهی، سارا 282

نقدی، علی 259

نوروزی، داریوش 303

نوروزی چاکلی، عبدالرضا 276، 355

نوکاریزی، محسن 283

وفادار مرادی، محمد 255

یعقوبی، جعفر 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هشتم، شماره سوم، پاییز 1384 (شماره مسلسل 31)

248. تولید دانش بومی: کتاب درسی، مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان (مطالعة موردی)/ محمدحسین دیّانی: 3

249. طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور/ فرهاد شیرانی، مریم نظری: 19

250. بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتمادالسلطنه و دیگر ابزارهای بازیابی اطلاعات در یک نسخه قرآن متعلق به سال 1313 هجری قمری/ مرتضی کوکبی: 49

251. ضرورت‌های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات/ محمدرضا داورپناه: 67

252. نقش کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی

 

 

       
   
 
   

نمایه عناوین مقاله‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌آموزان و دانشجویان شهر مشهد/ سعید سردار شیبانی: 89

253. سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه با کد منبع باز/ زهره عباسی: 101

254. طرح یک مدل هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دوگونه (کاغذی و الکترونیکی)/ ج. کولونل و آ. کاندورپ؛ ترجمه مرضیه اسماعیل‌پور، مرجان صادقی مجرد: 109

255. فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه شخصی حجة‌الاسلام و المسلمین محمدحسن علّامی، اهدایی به کتابخانه آستان قدس رضوی (ع)/ محمد وفادار مرادی: 127

256. نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30)/ کبری سقاء پیرمرد، استاد راهنما: محمدحسین دیانی: 145

دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان 1384 (شماره مسلسل 32)

257. خبرنامه بی‌خبر/ محمدحسین دیانی: 3

258. عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها: نگرش سیستمی و استراتژیک/ سیروس علیدوستی، مریم نظری: 5

259. مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379-1370/ علی نقدی، محمدرضا داورپناه: 33

260. بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها/ علیرضا اسفندیاری‌مقدم، مهری پریرخ: 59

261. اصل بی‌طرفی در تحقیق/ علی‌اکبر رزمی: 85

262. بررسی نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر سالهای سوم و پیش‌دانشگاهی دبیرستانهای ناحیه یک شیراز درباره کتابخانه مدرسه/ جعفر مهراد، سیما رهایی: 95

263. نگاهی به آینده کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ملاحظاتی پیرامون وظایف و خدمات کتابخانه‌های آینده/ محمود سالاری: 109

264. ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوسته/ زهره عباسی: 123

265. جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه‌ای (اپک)/ معصومه تجعفری: 133

266. وجوه کیفیت در خدمات مرجع دیجیتالی/ ترجمه: کبری سقاء‌پیرمرد: 163

 

دوره نهم، شماره اول، بهار 1385 (شماره مسلسل 33)

267. کتابهای مرجع دیروز، میداندار آزمون کارشناسی ارشد امروز/ محمدحسین دیانی: 3

268. منابع چاپی و الکترونیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ محمدحسین دیّانی، دکتر جعفر مهراد: 9

269. دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر نشر کتاب طی سالهای 1367 تا 1383/ محمدحسین دیّانی، نسترن تجدد: 35

270. راهکارهای استفاده از اینترنت در حل مشکلات مناطق روستایی دور از مرکز/ مهری شهبازی: 63

271. اطلاع‌رسانی و توسعه از نگاهی دیگر/ محمد حسن‌زاده: 81

272. بررسی مسئولیتها، نقشها، ویژگیها و نیازهای آموزشی کتابداران سیستمها: مروری اجمالی بر پیشینه‌ها/ فرشید دانش:91

273. آیا در محیط اطلاعاتی جدید جایی برای اصطلاحنامه‌ها باقی مانده است؟/ جهانگیر رنجبر: 113

274. سرعنوانهای موضوعی ـ چهریزه‌ای FAST: گامی بلند در راستای تحقق اهداف طرحهای ابرداده‌ای/ علی‌اکبر خاصه: 125

275. عوامل اصلی و مؤثر در رفتار جستجوگران اطلاعات/ عبدالرضا نوروزی چاکلی: 143

276. پایگاه‌های داده توسعه‌یافته مبتنی بر وب نقشها و فرصتهای جدید برای کتابخانه‌ها/ ترجمه: پریسا خاتمیان‌فر: 175

 

دوره نهم، شماره دوم، تابستان 1385 (شماره مسلسل 34)

277. سرسخن: کیفیت محتوای کتاب/ محمدحسین دیانی: 3

278. مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها/ حمیدرضا جمالی مهموئی، حسین وکیلی مفرد و سعید اسدی: 11

279. ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاه‌های ایران و شاخص نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی/ کیوان کوشا:  35

280. طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی/ مریم نظری: 53

281. خزنده و ساختواره وب/ شعله ارسطوپور: 93

282. امکان‌سنجی ارائه خدمات، اشاعه اطلاعات گزینشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی از طریق پست الکترونیکی: ارائه الگوی مفهومی/ دکتر جعفر مهراد و سارا نعمت‌اللهی: 107

283. تحلیل الگوهای رفتار اطلاع‌یابی/ دکتر محسن نوکاریزی و دکتر محمدرضا داورپناه: 119

284. بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه/ نرگس زندی روان و دکتر اسدالله آزاد: 153

285. تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور/ محمدامین ناصح و غلامحسین جهانگیر: 175

286. استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی/ ترجمه: علیرضا اسفندیاری مقدم و فاطمه ذاکری فرد: 195

 

دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1385 (شماره مسلسل 35)

287. سرسخن، اندیشه‌هایی بزرگ از مکانی کوچک/ رحمت‌الله فتاحی:3

288. بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه استنادی/ دکتر محمدحسین دیّانی:5

289. بازنگری به رویکرد کاربرمداری در کتابخانه‌های تخصصی/ علی‌حسین قاسمی: 11

290. ابهام در ماشین ترجمه/ محمدرضا فلاحتی فومنی: 21

291. عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ سیروس علیدوستی و مریم نظری: 39

292. نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی)/ علی ناصحی: 67

293. مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب/ نرگس خالقی: 85

294. استخراج خودکار عبارتهای کلیدی از متون مقاله‌های فارسی/ علی گزنی: 95

295. بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان/ دکتر عبدالحمید معرف‌زاده و پرستو صانعی دهکردی: 107

296. کتابهای الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و شیوه تهیه/ جعفر یعقوبی: 129

297. مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها/ ترجمه: رحمان معرفت با همکاری سکینه مستجیری: 139

 

دوره نهم، شماره چهارم، زمستان 1385 (شماره مسلسل 36)

298. سرسخن، فصلنامه علمی ـ پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی/ محمدحسین دیانی: 3

299. نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، گزارشی از مرحله دوم یک طرح پژوهشی/ دکتر رحمت‌الله فتاحی و محمد حسن‌زاده: 5

300. مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات/ محسن حاجی زین‌العابدینی:  31

301. تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها/  سیروس علیدوستی و نادیا حاجی‌عزیزی:45

302. مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران/ محمد سوهانیان حقیقی، دکتر رحمت‌الله فتاحی و دکتر اسدالله آزاد: 73

303. رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی/ سیدعباس رضوی، مجید جعفری‌زاده و دکتر داریوش نوروزی: 89

304. بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات / حمید علیزاده: 109

305. بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار/ محمد زره‌ساز، دکتر رحمت‌الله فتاحی و دکتر محمدرضا داورپناه: 127

306. بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی/ دکتر عبدالرسول جوکار و سعیده انوری: 151

307. نقش کتابدار مرجع در بهبود تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه/                                   دکتر هادی شریف‌مقدم: 165

308. نشر مقاله‌های علمی ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری/  گل‌نسا گلینی‌مقدم: 181

 

دوره دهم، شماره اول، بهار 1386 (شماره مسلسل 37)

309. سرسخن، افزایش کیفیت مشارکت مدنی/ محمدحسین دیانی: 3

310. رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه‌ای/ پاتریک لوبوف ترجمه شعله ارسطوپور: 7

311. ارزیابی سایتهای وب بازیابی‌شده توسط دو راهنمای شبکه وب (Yahoo, ODP) در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس معیارهای محتوا و کارایی/ دکتر جعفر مهراد و سیده مژگان بینش:  39

312. ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی با رویکرد LibQual (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد/ سیدحبیب میرغفوری و فاطمه مکی:  61

313. ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999/ دکتر محمدرضا داورپناه و معصومه تعجفری:   79

314. معرفی کتابخانه بریتانیا به عنوان دنیای دانش/ سیما رهایی: 99

315. میزان رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383/ دکتر پوران رئیسی و عزت ابراهیمی:  123

316. تجسس اطلاعات/ نادر سبکتکین: 141

317. تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران/ دکتر مهری پریرخ،  اسدالله آزاد و فائزه دلقندی: 151

318. تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر/ شیرین دهقان: 179

319. نقش عامل انسانی در مدیریت دانش/ استیوترنتن و کریستی مک‌ کراکن، ترجمه افسانه محسن‌زاده: 197

 

دوره دهم، شماره دوم، تابستان 1386 (شماره مسلسل 38)

320. سرسخن، آینده آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در سطح دکتری/ محمدحسین دیانی: 30

321. تحلیل استنادی مقاله‌های منتشر شده در 30 شمارة فصلنامة «کتابداری و اطلاع‌رسانی» بین سالهای 1376ـ1384/ مهدی محمدی و امیر متقی‌دادگر: 7

322. بررسی و مقایسة چکیدة فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با «استاندارد ایزو 214/ دکتر محمدحسین دیانی و شهلا شیردل: 37

323. تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه‌ای/ دکتر رحمت‌الله فتاحی و شعله ارسطوپور: 53

324. رویکردها و چالشهای رده‌بندی خودکار منابع اطلاعاتی در محیط جدید/ رضیه اسماعیل‌پور: 91

325. بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370ـ1384/ دکتر محمدرضا جهان‌نما و فاطمه تصویری قمصری: 107

326. تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی/ غلام حیدری، فیروزه زارع فراشبندی و دکتر فریده عصاره: 125

327. فهرستهای رایانه‌ای در ایران و جهان: مروری بر متون/ رسول زوارقی: 157

328. بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطلاعات/ دکتر جعفر مهراد و مهندس سارا کلینی: 197

329. جامعة اطلاعاتی، شکل‌گیری و شاخصهای آن/ نرگس زندی روان: 211

330. رهنمودهایی برای خدمات اطلاع‌رسانی/ ترجمه مهین‌دخت افیونی:233

331. بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی/ عاطفه شریف:  241

332. چرخة نشر سنتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی/ غلامعلی منتظر و محمد عنایت‌تبار: 259

333. مجلات دسترسی آزاد: مسائل، مباحث و نگرانیهای مطرح دربارة آنها/ مرضیه سیامک: 277

334. تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم/ سیروس علیدوستی: 309

335. تجربه پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالشهای پیش روی در پروژه‌های یادگیری الکترونیکی/ غلامحسین رحیمی‌دوست: 337

 

دوره دهم، شماره سوم، پاییز 1386 (شماره مسلسل 39)

336. نسبت میان خدمت، فن و علم/ ابراهیم افشار زنجانی: 3

337. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران/ فاطمه شیخ شجاعی و طاهره علومی:9

338. رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیکهای تحلیل پوششی داده‌ها و بُردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد)/ سید حبیب‌الله میرغفوری و میثم رفیعی رودپشتی: 35

339. بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی و علوم محض/ دکتر رحمت‌الله فتاحی و شعله ارسطوپور: 57

340. مدیریت اطلاعات در حوزه کتابداری: بررسی کمّی چکیده‌های مربوط به مدیریت اطلاعات در بانک اطلاعاتی لیزا در سالهای 1990-2005/ فیروزه زارع فراشبندی و دکتر مرتضی کوکبی: 81

341. بررسی و مقایسه رابط کاربر دو میزبان داخلی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی: Proquest, Elsevier, Emerald, Ebsco / دکتر جعفر مهراد و زهره زاهدی: 107

342. ارائه الگویی برای میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه‌های ملی جهان/ دکتر فریده عصاره، دکتر زاهد بیگدلی و علی منصوری: 125

343. آیا مجلات گران‌تر ارزش علمی بیشتری دارند؟/ گلنسا گلینی‌مقدم: 149

344. بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380-1384/ آزاده غیبی‌زاد: 167

345. آشنایی با شیوه‌های تحلیل گزارش فرایند داد و گرفت (تعامل) در نظامهای اطلاعات الکترونیکی/ رضا رجبعلی      بگلو: 181

346. بررسی وضعیت شرایط فیزیکی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران/ دکتر هادی شریف‌مقدم: 205

 

دوره دهم، شماره چهارم، زمستان 1386 (شماره مسلسل 40)

347. سنجه‌ای با نام «عامل تأثیر»/ محمدحسین دیانی: 3

348. از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر/ رحمت‌الله فتاحی:5

349. مارک ایران به کجا می‌رود؟ بررسی مارک ایران در سه مرحله/ دکتر مرتضی کوکبی:  27

350. نقد و نظری بر مسئله از دست دادن منابع در کتابخانه‌ها با نگاهی به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی/ محمود سالاری: 49

351. نظریه برچسب‌گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه/ شعله ارسطوپور و دکتر اسدالله آزاد: 65

352. بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارندة مطالعه و رابطة نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو/ محمدعلی قناویزچی و دکتر محمدرضا داورپناه: 89

353. ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان/ رحیم شهبازی و دکتر کامران صداقت: 111

354. پرکردن شکاف دیجیتال: تأملی بر نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در هزاره سوم/ علیرضا اسفندیاری‌مقدم: 129

355. عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران/ دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی و دکتر محمدحسین دیّانی: 145

356. بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی «نوناکا و تاکه‌اوچی»/ پریسا خاتمیان‌فر و دکتر مهری پریرخ: 177

357. میزان گرایش ملیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان/ دکتر عبدالرسول جوکار و سعیده ابراهیمی: 213

358. زندگی واقعی، کاربران واقعی و نیازهای واقعی: بررسی و تحلیل پرس و‌جوهای کاربران در وب/ ترجمه مجتبی نامور فرگی و آزاده نجفی: 237

359. بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی/ دکتر علی رضائیان و ابراهیم تقی‌زاده: 273