دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41) - شماره پیاپی 41، فروردین 1387 
بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی

صفحه 81-102

محبوبه فراشباشی آستانه؛ رحمت الله فتاحی