دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43) - شماره پیاپی 43، مهر 1387