دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42) - شماره پیاپی 42، تیر 1387 
واکنشها و تأثیرها: الگوی کاربرد اطلاعات پیوسته برای یادگیری

صفحه 245-264

هیلاری هاگز؛ قاسم آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی