دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) - شماره پیاپی 44، دی 1387 
بررسی نیازهای آموزشی کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور

صفحه 189-210

مجتبی رجب بیگی؛ بامداد پرتوی؛ ناهید قنبرزاده علمداری


درآمدی بر مفهوم مکان

صفحه 239-254

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی