طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

اجرای هر طرح عمرانی منجر به تولید مدارکی می‌شود که عموماً نقشه، پلان، شیت و به طور کلی طراحی یا ترسیمه (drawing) خوانده می‌شوند و در واقع یک فرآوردة دانشی حاصل از طرح‌های عمرانی، و منابع ارزشمند اطلاعاتی به حساب می‌آیند و باید امکان دسترسی و بهره‌گیری مؤثر از آن‌ها وجود داشته باشد.
نبود یک سیستم نظام‌مند برای سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات در کشور و در نتیجه نبود امکان دسترسی و استفادة مؤثر از این سرمایه‌ها لزوم طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات را آشکارتر نمود. برای این منظور پس از مطالعة مبانی نظری و بررسی برخی از شیوه‌ها، اصول و استانداردهای سازماندهی منابع اطلاعات، استاندارد بین‌المللی مارک 21 و فرمت ایران‌مارک، الگویی برای ذخیره‌سازی و سازماندهی اطلاعات پروژه‌ها و طرح‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور مبتنی بر استاندارد مارک 21 و فرمت ایران‌مارک ارائه شده. این الگو به گونه‌ای طراحی شده که بتوان با صرف حداقل زمان و تخصص به ذخیره‌سازی و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات پرداخت و به گونه‌ای مؤثر به جایابی اطلاعات طرح‌ها مبادرت ورزید.

کلیدواژه‌ها


در جستجوی الگویی برای سازماندهی طراحی‌‌های پروژه‌های فنی و عمرانی

هر چند فرمت استاندارد «مارک» الگوی جامعی برای ثبت، ذخیره، و مبادلة اطلاعات کتابشناختی انواع منابع اطلاعات فراهم آورده و کتابخانة کنگرة آمریکا نیز برای ثبت و ذخیره‌سازی نقشه‌ها، آثار کارتوگرافی، و معماری از این فرمت استفاده کرده، ولی به دلیل متفاوت بودن طراحی‌ها در پروژه‌های فنی و عمرانی (یعنی نقشه‌ها، پلان‌ها[1]، و شیت‌های[2]طراحی) به لحاظ محتوا و اطلاعات کتابشناختی، تهیة فرمت مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات این گروه از منابع اطلاعات، مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات خاص این گروه از منابع اطلاعات، و گردآوری اجزا و عناصر اطلاعاتی آن‌ها برای درج در هر فیلد از رکوردهای فرمت «مارک» است.

با توجه به جامع و منعطف بودن فرمت «مارک» برای درج اقلام مورد نیاز در هر فیلد، برای گردآوری مجموعه‌ای نسبتاً جامع از اطلاعات هر نقشه، پلان و شیت، طراحی برخی از استانداردها و راهنماهای مرتبط در این زمینه[3] مطالعه و بررسی شدند و برای تعیین فیلدها و محتوای فیلدها، در مجموع از دو منبع اصلی استفاده شد: فرمت نمایش اطلاعات کتابشناختی منابع (موجود در پایگاه اطلاعات کتابخانة کنگرة آمریکا) و اجزا و استاندارد مهندسی «لانل».[4] به این ترتیب برای تهیة فرمت نهایی (شامل چارچوب هر رکورد، فیلدهای مندرج در هر رکورد و محتوای هر فیلد) در مجموع به این ترتیب عمل شد:

ـ برای تعیین فیلدهای مناسب برای ذخیرة اطلاعات نقشه‌ها و کارهای کارتوگرافی و معماری، به فرمت‌های نمایش اطلاعات کتابشناختی‌ پایگاه اطلاعات کتابخانة کنگره آمریکا مراجعه، و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید.

ـ برای تکمیل فیلدهای تعیین‌شده و در واقع برای تعیین فیلدهایی که دقیقاً مبین اطلاعات طرح‌ها، پلان‌ها و دیگرکارهای طراحی و مهندسی هستند به استاندارد مهندسی «لانل» مراجعه شد.

ـ و بالاخره اطلاعات استخراج شده از دو منبع، در فیلدهای تعریف شده در فرمت مبنا (یعنی فرمت ایران‌مارک) قرار گرفتند.

طراحی الگو

نبود سیستمی نظام‌مند برای ذخیره‌سازی و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات در کشور و در نتیجه نبود امکان دسترسی و استفادة مؤثر از این سرمایه‌ها، منجر به شکل‌گیری ایدة طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات گردید. مطالعة مبانی نظری و بررسی برخی از شیوه‌ها، اصول و استاندارد‌های سازماندهی منابع اطلاعات به عنوان پیشنیاز اصلی طراحی چنین الگویی، مباحثی بودند که به آن‌ها پرداخته شد. با توجه به هدف این پژوهش که در برگیرندة الگوی ذخیره‌سازی و سازماندهی ترسیمه‌‌‌[5]‌های حاصل از پروژه‌های فنی و عمرانی کشور است پس از ارائة کلیاتی دربارة هدف، روش کار، و…، فرمت پیشنهادی برای ذخیره و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات ارائه می‌شود.

اهداف الگو

هدف اصلی این الگو ارائة فرمتی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات مربوط به ترسیمه‌های (شامل نقشه، پلان، و دیگر شیت‌های طراحی) حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی در کشور است، بطوری‌که بتواند به اهداف فرعی زیر پاسخ گوید.

1. با صرف کمترین زمان و تخصص، امکان دروندهی اطلاعات ترسیمه‌های مربوط به هر پروژة فنی و عمرانی را فراهم آورد.

2. بیشترین یکدستی را در سازماندهی اطلاعات ایجاد کند.

3. امکان جایابی و بازیابی مؤثر اطلاعات را به کمک نقاط مختلف بازیابی فراهم آورد.

4. امکان روزآوری (شامل حذف، اضافه، و ویرایش) اطلاعات ترسیمه‌های مربوط به هر پروژه را به سهولت فراهم آورد.

روش

برای طراحی الگویی با هدف‌های یاد شده، روش و ملاحظات زیر در نظر گرفته شدند: برای رسیدن به هدف فرعی اول، فرمت دروندهی داده‌ها به گونه‌ای طراح شد که به جای اطلاعات مربوط به هر شیت از یک مجموعه ترسیمات به صورت جداگانه، دروندهی به گونه‌ای متمرکز برای ترسیمه‌های مربوط به هر پروژة فنی عمرانی صورت پذیرد و به این ترتیب از دروندهی اطلاعات تکراری مربوط به آن‌ها (مانند اقلام ثابت مربوط به تمام شیت‌ها مثل نام سازمان مجری، کارفرما، نام پروژه و…) خودداری شود. به این ترتیب هر رکورد شامل اطلاعات مربوط به یک پروژة فنی عمرانی و ترسیمات مربوط به آن می‌شود.

برای دستیابی به هدف فرعی دوم از سازوکارهای یاد‌شده (یعنی ایجاد امکان انتخاب گزینة مناسب به جای حروفچینی، طراحی و درج بانک‌های مختلف اطلاعات برای اسامی، موضوع‌ها، و…) استفاده شدکه در همگی منجر به یکدستی می‌شوند و این دقیقاً همان چیزی است که هدف دوم آن را دنبال می‌کرد.

هدف فرعی سوم ایجاد امکان جایابی و بازیابی مؤثر اطلاعات به کمک نقاط مختلف بازیابی بود. برای دستیابی به این هدف، امکان اجرای جستجوهای مختلف براساس محل نگهداری، پدیدآورنده‌(گان)، موضوع‌ها، عناوین، و… فراهم آمده است. علاوه بر این برای افزایش امکان بازیابی و پیشگیری از ریزش کاذب (بازیابی موارد غیرمرتبط) امکان جستجو در بانک‌های مختلف واژگان (مانند موضوع، مکان، و…) توسط کاربران فراهم آمده است. این بانک‌ها در واقع در برگیرندة همان اطلاعاتی هستند که در زمان دروندهی داده‌ها توسط فرد مسئول دروندهی داده‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای دستیابی به هدف فرعی چهارم، ایجاد امکان روزآوری (شامل حذف، اضافه، و ویرایش) اطلاعات ترسیمات، لازم بود. همواره پروژه‌های در دست اجرا وجود دارند، تولید ترسیمات برای این گروه از پروژه‌ها نیز ادامه دارد و از این‌رو ایجاد امکان حذف، اضافه و ویرایش‌‌ـ البته به شیوه‌ای آسان و روشن و بدون نیاز به دروندهی اطلاعات تکراری مانند نام پروژه و… نیز از ملاحظات ویژة سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات محسوب می‌شود. برای تسهیل در این امر، علاوه بر درج گزینه‌های ویرایش و جستجو برای یافتن رکورد‌(های) موردنظر، امکان اضافه‌کردن موارد جدید به موجودی ـ با ایجاد امکان باز‌کردن صفحه‌ای جدید در هر شیت در صفحة اصلی اطلاعات پروژه ـ ایجاد شده است.

کارکردها

در مجموع کارکردهای این الگو را از سه منظر می‌توان برشمرد:

الف( ذخیره، سازماندهی و نگهداری

ـ یک قالب یکدست برای دروندهی اطلاعات مربوط به ترسیمات حاصل از پروژه‌های فنی و عمرانی ارائه می‌دهد.

ــ امکان جایابی، بازیابی و استفادة مؤثر از اطلاعات مربوط به ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی را فراهم می‌آورد.

ـ امکان ذخیره، نگهداری و روزآوری اطلاعات مربوط به ترسیمات حاصل از پروژه‌های فنی و عمرانی را فراهم می‌آورد.

ب( دسترسی و استفاده

ــ امکان جایابی و دسترسی به ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی، که با توجه به تمهیدات خاص این الگو امکان دسترسی به اطلاعات در سه سطح فراهم می‌شود: یافتن محل نگهداری ترسیمة موردنظر، یافتن اطلاعات مربوط به هر پروژه، یافتن اطلاعات مربوط به هر شیت طراحی از هر پروژه.

پ( مبادله و همکاری

با توجه به این که فرمت استاندارد «ایران‌مارک» ـ که مبتنی بر استاندارد «مارک 21» کتابخانة کنگرة آمریکا است ـ مبنای ذخیره‌سازی و سازماندهی ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی قرار گرفته، مبادلة اطلاعات ذخیره‌شده در پایگاه اطلاعات مربوط به این گروه از منابع اطلاعات، با دیگر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی که از فرمت مارک استفاده می‌کنند، امکان‌پذیر خواهد شد.

مخاطبان

مخاطبان اصلی این الگو، سازمان‌دهندگان اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی ایران هستند، و از این الگو می‌توان به عنوان راهنما برای ارگان‌ها، نهادها و شرکت‌هایی که تولیدکننده یا دارندة چنین منابعی هستند در سطح ملی استفاده کرد.

 

فرمت پیشنهادی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروژه و اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور

فرمت پیشنهادی برای ذخیره‌سازی و سازماندهی اطلاعات پروژه و اطلاعات ترسیمات حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی کشور مبتنی بر فرمت «ایران‌مارک» و براساس اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه اطلاعات کتابشناختی کتابخانة کنگرة آمریکا و استاندارد مهندسی «لانل» در جدول‌های 1 و 2 ارائه شده است.

 

 


جدول1. فرمت ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروژه‌های فنی و عمرانی

فیلــدهای اصلی

مفهــوم عام

فیلدهای فرعــی

شــــرح

فیلدهای 0XX

کلیة اطلاعاتی که به نوعی به صورت کد درج می‌شوند

001

شماره کنترل

005

تاریخ و ساعت آخرین تغییرات

008

تاریخ شروع و خاتمة پروژه

010

شمارة شناسایی پروژه

020

شمارة ساختمان

فیلدهای 1XX

سرشناسه‌ها

110

مشخصات سازمان مجری (نام، نشانی)

مشخصات سازمان کارفرما

مشخصات پیمانکار

فیلدهای 2XX

عناوین، ناشران، و وضعیت انتشار…

257

265

محل اجرای پروژه یا ناحیة فنی

مشخصات فایل‌(های) الکترونیکی شامل نوع نرم‌افزار، سخت‌افزار، محیط طراحی،‌تعداد سی‌دی یا هر رسانة‌دیگر

فیلدهای 3XX

کلیة اطلاعاتی که به نوعی به وضعیت ظاهری مدرک مربوط می‌شوند

300

مدارک (شیت‌های طراحی، گزارش، و…) و شکل ظاهری آن‌ها (نگهداری در کشوهای مخصوص، پوشه، گزارش مانند، و…)

فیلدهای4XX

کلیه اطلاعاتی که به فروست مربوط می‌شوند

 

440

 

490

نام پروژة اصلی در صورتی که پروژة موردنظر، زیر‌مجموعة پروژة بزرگتری است

یادداشت‌ها (تعداد شیت‌های طراحی، کپی یا اصل، تعداد گزارش‌ها، و…)

محل نگهداری (نام و نشانی) مستندات پروژه

فیلدهای 5XX

کلیة یادداشت‌ها

506

نحوة دسترسی به اطلاعات پروژه (می‌توان به راهنمای خط‌مشی دسترسی، یک پیوند به صورت درونخطی ایجاد نمود یا اطلاعات مختصری درج کرد)

520

555

خلاصة پروژه

امکانات دسترسی و خط‌مشی استفاده از مستندات پروژه

540

محدودیت‌های دسترسی (می‌توان به راهنمای خط‌مشی دسترسی، یک پیوند به صورت درونخطی ایجاد نمود یا اطلاعات مختصری درج کرد)

فیلدهای 6XX

کلیة موضوعات

650

موضوع‌(های) پروژه

فیلدهای 8XX

شناسه‌های افزودة مربوط به فروست‌ها

852

نام دیگر پروژه‌های مرتبط در صورتی که پروژة موردنظر، زیر‌مجموعه‌ای از یک پروژة بزرگتر به حساب می‌آید

جدول 2. فرمت ذخیره و سازماندهی اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور

فیلــدهای اصلی

مفهــوم عام

فیلدهای فرعــی

شــــرح

فیلدهای 0XX

کلیة اطلاعاتی که به نوعی به صورت کد درج می‌شوند

001

شمارة کنترل

005

تاریخ و ساعت آخرین تغییرات

008

تاریخ ارائه

010

شمارة شناسایی طراحی (براساس سیستم رده‌بندی و شماره‌گذاری مندرج در سر فصل 7 همین فصل تنظیم می‌شود)

020

شمارة شیت (در صورتی که مربوط به مجموعه‌ای از ترسیمات برای یک موضوع مشخص است؛ مثلاً شیت 5 از 10 تأسیسات)

فیلدهای 1XX

سرشناسه‌ها

100

نام طراح، ترسیم‌کننده، کنترل‌کننده، تأیید‌کننده، و ارائه‌کننده برای نشر

فیلدهای 2XX

عناوین، ناشران، و …

245

250

 

255

260

 

265

عنوان طراحی

شمارة ویرایش و توضیحات مربوط به ویرایش (در صورت موجود بودن)

مقیاس

نام سازمان تولیدکننده (در صورت متفاوت بودن با نام سازمان مجری یا پیمانکار)

مشخصات فایل(های) الکترونیکی شامل نوع نرم‌افزار، سخت‌افزار، محیط طراحی، تعداد سی‌دی یا هر رسانة دیگر

فیلدهای 3XX

کلیة اطلاعاتی که به نوعی به وضعیت ظاهری مدرک مربوط می‌شوند

300

 

 

 

362

ابعاد و قطع شیت

واحد اندازه‌گیری استفاده‌شده

نوع طبقه‌بندی

نحوة نگهداری (زونکن، پوشه، صحافی‌شده، در کشورهای مخصوص، و…)

نوع فایل الکترونیکی (مانند پی‌دی‌اف، کد، و… در صورت موجود بودن)

تاریخ انتشار شیت

فیلدهای4XX

کلیه اطلاعاتی که به فروست مربوط می‌شوند

 

440

 

490

موضوع اصلی شیت طراحی در صورتی که زیرمجموعه‌ای از یک مجموعه ترسیمات است (مثلاً تأسیسات و…)

یادداشت‌ها (کپی یا اصل، نوع محتوا (مثل جزئیات، مقاطع، و…)، پیوست دارد یا نه)

محل نگهداری (نام و نشانی) (در صورتی که با نشانی محل نگهداری مستندات پروژه متفاوت است)

فیلدهای 5XX

کلیة یادداشت‌ها

506

 

540

555

نحوة دسترسی به شیت طراحی (اگر با خط‌مشی کلی متفاوت است)

محدودیت‌های دسترسی (اگر با خط‌مشی کلی متفاوت است)

امکانات دسترسی و خط‌مشی استفاده از شیت طراحی (اگر با خط‌مشی کلی متفاوت است)

فیلدهای 6XX

کلیة موضوعات

650

موضوع(های) ترسیمه

رده‌بندی و شماره‌گذاری استاندارد شیت‌های طراحی

فرمت پیشنهادی برای رده‌بندی و شماره‌گذاری شیت‌های طراحی براساس فرمت شناسایی شیت مندرج در استاندارد مهندسی «لانل» است. این فرمت برای تمام ترسیمات حاصل از اجرای یک پروژة ساختمانی، قابل بهره‌گیری است. این کد شناسایی به اندازه‌ای منعطف هست که بتوان برای طیف وسیعی از حوزه‌های پروژه از آن استفاده نمود.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

سطح 1: بیانگر موضوع، و شامل یک نویسة حرفی است[6]: N

             

 

سطح 2: بیانگر موضوع است و به دلیل آن که از آن استفاده نمی‌شود، به جای آن یک خط تیره درج شده است.

             

 

بیانگر نوع شیت: نوع اطلاعات مندرج در شیت را بیان می‌کند و به دنبال آن، شمارة پیاپی شیت قرار می‌گیرد. «بیانگر نوع شیت» شامل یک نویسة عددی است.

             

 

شمارة پیاپی شیت: شامل 3 نویسة عددی است

             

 

شیت طراحی ضمیمه (مکمل)

             

 

تصویر 1. اجزای فرمت شناسایی استاندارد شیت ترسیم

 

سیستم مورد استفاده برای سازماندهی شیت‌های طراحی «سیستم یکپارچة ترسیم»[7] نام دارد

که توسط «مؤسسة مشخصات ساختمانی»[8] طراحی شده است. براساس این سیستم، فرمت شناسایی شیت دارای سه جزء اصلی است که در تصویر1، و دستورالعمل تهیة آن پس از تصویر، ارائه شده‌اند[9].

بیانگر موضوع[10]

اولین سطح فرمت شناسایی شیت یعنی «بیانگر موضوع»، بر مبنای سیستم سنتی حرفی است. مجموعة ترسیمات را بر اساس موضوع به این ترتیب سازماندهی کنید:

جدول3. موضوعات و کدهای مورد استفاده برای سازماندهی ترسیمه‌ها

نظم پیاپی

کد موضوع

موضـــوع

1

G

عمومی (شیت عنوان، یادداشت‌های عمومی، حوزة کار، ارسالی‌ها)

2

H

مواد خطرزا

3

V

مساحی/ نقشه‌برداری

4

B

ژئوتکنیکی

5

W

کارهای شهری (تعریف شده توسط کاربر یا براساس نیاز مشتری)

6

C

عمرانی

7

L

نما

8

S

ساختمانی

9

A

معماری

10

I

محوطه‌های داخلی

11

Q

تجهیزات (آزمایشگاهی، خدمات غذایی، پارکینگ، سایت)

12

F

حفاظت از آتش‌سوزی

13

P

لوله‌کشی

14

D

فرایند، هودهای بخار، و تجهیزات فرایند

15

M

مکانیکی

16

E

الکتریکی

17

T

مخابرات

18

R

منابع

19

X

موضوعات دیگر(امنیت و ایمنی)

20

Z

ترسیمات کارگاهی/ قراردادی یا پیمانکاری

21

O

عملیات‌ها

بیانگر نوع شیت

دومین سطح فرمت شناسایی شیت، «بیانگر نوع شیت» است. نوع شیت با یک نویسة عددی مشخص می‌شود. تمام انواع شیت‌ها ممکن است برای تمام بیانگرهای موضوع مورد استفاده قرار نگیرند. استفاده از تمام انواع شیت‌ها برای یک پروژه یا در یک موضوع، ضروری نیست. برای طبقه‌بندی انواع شیت‌های طراحی به این ترتیب عمل کنید:

جدول 4. نوع شیت و کدهای عددی مورد استفاده برای «بیانگر نوع شیت»

0

عمومی (فهرست علائم، یادداشت‌ها، و…)

1

پلان‌ها (نماهای افقی، شامل پلان‌ها و پروفایل‌های شهری)

2

ارتفاعات (نماهای عمودی)

3

مقاطع (نماهای مقطعی یا بخشی)

4

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات در آن‌ها به حساب نمی‌آیند)

5

جزئیات

6

دیاگرام‌ها

7

برنامة زمانی[11]

8

تعریف شده برای کاربر (برای انواعی که در دیگر گروه‌ها قرار نمی‌گیرند)

9

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، مدل‌ها، و عکس‌ها)

شمارة پیاپی شیت

سومین بخش از فرمت شناسایی شیت، یک شمارة پیاپی سه رقمی است که هر شیت را در یک مجموعة موضوع و گروه مشخص از شیت‌های طراحی نشان می‌دهد. برای اولین شیت از هر مجموعة طراحی، شماره 000 (سه صفر) در نظر گرفته می‌شود و پس از آن 001 تا 999 قرار می‌گیرند. این شماره پیاپی سه رقمی برای نظم‌دهی به فایل‌های الکترونیکی و بانک داده‌های مدیریت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

             


پس از تهیه یک شیت شناسایی، می‌توان ترسیمات اضافی افزوده‌شده به یک مجموعة طراحی را با یک پسوند شناسایی نمود. این پسوند می‌تواند متشکل از یک بیانگر تعریف‌شده باشد که با حرف A آغاز می‌شود.

نظم‌دهی و شماره‌گذاری پیاپی مجموعة ترسیمات

شیت‌های طراحی باید براساس نظم تعریف‌شده‌ای سازماندهی شوند و در هرموضوع، شمارة منحصر به فردی به آن‌ها اختصاص یابد (جدول 3)[12]. شماره‌های پیاپی شیت‌های طراحی باید نه تنها در مجموعة طراحی‌ها، بلکه در ارتباط با سایر ترسیمات مربوط به هر ساختمان، منحصر به فرد باشند. مثلاً اگر شماره E-6000 برای ساختمانی خاص وجود دارد، مجموعه طراحی یا باید شماره E-6000 را ویرایش کند یا باید شماره پیاپی شیت آن (مجموعة طراحی) از E-6000 آغاز شود[13].

 

جدول 5. فهرست موضوع‌ها و شماره‌های موضوع ترسیمات

 

موضوع

توالی شماره‌گذاری

نظم ترسیمات

عمومی(G)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

مساحی/ نقشه‌برداری (V)

0999-0001

عمومی (اطلاعات ضوابط طراحی، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، و توالی ساخت)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده و به دنبال آن‌ها ساختمان‌جدید) مرز، تراز، ویژگی‌های باستان‌شناسی و تاریخی

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

ژئوتکنیکی (B)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

ابتدا ترسیمات پلان‌های تخریب‌شده و به دنبال آن‌ها پلان‌های ساختمان جدید

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات محسوب نمی‌شوند)

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی / اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

شهری (C)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده و به دنبال آن‌ها ساختمان جدید، سایت، کلاسه‌بندی، کاربردی‌ها، لاگ‌های بورینگ خاک[14])

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، یا مقاطع/ مقاطع عرضی که جزئیات محسوب نمی‌شوند)

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

ساختاری (S)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات محسوب نمی‌شوند)

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

معماری (A)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1049-1000

برای ثبت پلان‌های طبقه در نظر گرفته شود

1999-1050

پلان‌ها ( ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

داخلی (I)

 

داخلی (I)

(ادامه)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، یا مقاطعی که جزئیات محسوب نمی‌شوند)

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

تجهیزات (Q)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

 

 

محافظت از آتش‌سوزی (F)

 

محافظت از آتش‌سوزی (F)

(ادامه)

 

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

لوله‌کشی (P)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها (جریان فرایند، لوله‌کشی وابزارسازی‌ برای سیستم‌های فرایند وهود‌های بخار)

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

 

 

 

 

فراوری (D)

 

 

 

 

فراوری (D)

(ادامه)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزة کاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها (جریان فرایند، لوله‌کشی وابزار‌سازی برای سیستم‌های فرایند و هود‌های بخار)

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

مکانیکی (M)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها (دیاگرام جریان فرایند، لوله کشی و ابزار‌سازی، دیاگرام‌های‌منطقی)

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

 

 

 

 

 

الکتریکی (E)

 

 

 

 

الکتریکی (E)

(ادامه)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید) (طبقه،تجهیزات، قدرت، روشنایی، خاک‌برداری، برق‌کاری، اورژانس، سیستم‌های‌ویژه )

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید (صورتحساب مواد، و...)

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

ارتباطات از راه دور (T)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت، مشخصات پروژه، و ترسیمات جهت‌گذاری)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

عملیات‌ها (O)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت ]تنها برای ساختمان‌هایی که با خدمات پیمانکار‌های جزء‌پشتیبانی می‌شوند.[، برنامه‌ها/ فهرست‌ها)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات‌تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید(صورتحساب مواد، و...)

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

سایر موضوع‌ها (ایمنی و امنیت) (R)

0999-0001

عمومی (شیت عنوان، فهرست علائم، یادداشت‌های عمومی، حوزةکاری، توالی ساخت)

1999-1000

پلان‌ها (ابتدا ترسیمات تخریب‌شده، سپس ساختمان جدید)

2999-2000

ارتفاعات

3999-3000

مقاطع

4999-4000

نماهای مقیاس بزرگ

5999-5000

جزئیات

6999-6000

دیاگرام‌ها (جریان فرایند، لوله‌کشی وابزارسازی‌ برای سیستم‌های فرایند وهود‌های بخار)

7999-7000

برنامة زمانی/ اقلام خرید

8999-8000

تعریف‌شده برای کاربر

9999-9000

ارائه‌های سه‌بعدی (ایزومتریک‌ها، پرسپکتیوها، عکس‌ها)

 

کاربرگة دروندهی اطلاعات

کاربرگة دروندهی اطلاعات پروژه‌ها و اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور در برگیرندة دو سطح اصلی است: الف) اطلاعات پروژه، ب) اطلاعات ترسیمات مربوط به هر پروژه. همانگونه که در تصویر2 مشاهده می‌شود اجرای هر پروژة فنی و عمرانی به تولید مجموعه‌ای از ترسیمات می‌انجامد که معمولاً با عنوان نقشه و پلان شناخته می‌شوند؛ به عبارتی، هر نقشه و پلان دارای یک یا چند شیت طراحی است. بنابراین، محصولات هر پروژة فنی و عمرانی را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از ترسیمات و در قالب شیت‌هایی ارائه نمود. با توجه به این ساختار و برای سهولت کار دروندهی اطلاعات ترسیمات هر پروژه، به ترسیمات نه به عنوان نقشه یا پلانی که در برگیرندة تعدادی شیت طراحی است، بلکه به عنوان شیت‌های طراحی مجزایی که به موضوعات و بخش‌های مختلف یک ساختمان، سازه، تجهیزات، و… در یک پروژه فنی و عمرانی مربوط می‌شوند نگریسته شده است.

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 2. انواع طراحی‌های حاصل از اجرای یک پروژة فنی و عمرانی

 

 


شماره کنترل:                                     نام نمایه‌ساز:

تاریخ و ساعت آخرین تغییرات:

عنوان کامل پروژه:

شمارة شناسایی:

محدودة فنی        طول جغرافیایی:                   عرض جغرافیایی:

نشانی محل اجرا        کشور:                   استان:                           شهر:

نشانی:

خلاصه:

 

 

 

 

 

موضوع‌(ها):

 

مشخصات مجری:              فرد□            سازمان□

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

نشانی:

تلفن:                                                    دورنگار:

پست الکترونیکی:                                 وب سایت:

سازمان:

نام:

نشانی:

تلفن:                                                        دورنگار:

پست الکترونیکی:                                     وب سایت:

مشخصات کارفرما:                    فرد□               سازمان□

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

نشانی:

تلفن:                                                    دورنگار:

پست الکترونیکی:                                وب سایت:

سازمان:

نام:

نشانی:

تلفن:                                                   دورنگار:

پست الکترونیکی:                               وب سایت:

مشخصات پیمانکار:                        فرد□                   سازمان□

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

نشانی:

تلفن:                                                   دورنگار:

پست الکترونیکی:                               وب سایت:

سازمان:

نام:

نشانی:

تلفن:                                              دورنگار:

پست الکترونیکی:                              وب سایت:

وضعیت:      خاتمه یافته:        تاریخ شروع:

                   در حال انجام:                تاریخ شروع:

                                                           سال پیش‌بینی‌شده برای خاتمه:

                   ناتمام:            تاریخ شروع:

                                            سال رها شدن:

بودجه (ریال):

 

 

مستندات:         گزارش: دارد□    ندارد□   فایل الکترونیکی:     دارد□        ندارد□

تعداد (عنوان):                    تعداد (جلد):              

نوع فایل: Word □             زرنگار□      

مشخصات و تعداد رسانه:

فرمت نگهداری: زونکن□             گزارش صحافی‌شده□

نقشه:               دارد□                  ندارد□

تعداد شیت:                               فایل الکترونیکی:        دارد□             ندارد□

نوع فایل: اتوکد□          سایر□              ذکر شود:

محیط طراحی: ویندوز□         ویرایش آن ذکر شود:            

                      سایر□  ذکر شود:

مشخصات و تعداد رسانه (مثلاً 3 حلقه CD):

فرمت نگهداری:  کشوهای مخصوص□      زونکن□             لوله‌شده□

نام پروژة اصلی (اگر زیرمجموعه‌ای از یک پروژة بزرگتر است):

 

موضوع‌(های) اصلی:

 

نام دیگر پروژه‌های مرتبط:

 

 

 

 

 

محل نگهداری مستندات: نام بخش (مخزن، مطالعه، …):

                                    نام کتابخانه/ آرشیو:

                                    نشانی:

                                    تلفن:                                   دورنگار:

                                    پست الکترونیکی:                  وب سایت:

نحوة دستیابی:        مراجعه□        با قرار قبلی□      (خط مشی دسترسی درج شود)

محدودیت دسترسی یا استفاده (خط مشی دسترسی و استفاده درج شود)

 

تصویر 3. کاربرگة اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور

 

شمارة کنترل:                                       نام نمایه‌ساز:

تاریخ وساعت آخرین تغییرات:

عنوان شیت:                                       شمارة ویرایش:

شمارة شناسایی:                     

شمارة شیت در مجموعه طراحی(مثلاً شیت شماره 5 از 10 شیت طراحی مربوط به بخش تأسیسات):

 

نوع طراحی:                                                                         نوع طبقه‌بندی:

کلیات (راهنمای علائم، یادداشت‌ها، …)□            ساخته شده□

پلان‌ها (نماهای افقی) □                                         در حال ساخت□

بلندی‌ها (نماهای طولی) □                                     باطل شده□

بخش‌ها (نماهای بخشی) □                                    چاپ شده برای کنترل□

نماهای مقیاس بزرگ (پلان‌ها، ارتفاعات، بخش‌ها) □     فقط برای مناقصه□

جزئیات□                                                              جانشین نقشه قبلی□

دیاگرام‌ها و برنامه‌ها□                                            نسخه بایگانی□

نماهای سه بعدی (ایزومتریک، چشم‌اندازها، عکس‌ها) □  

                                                                             «این نقشه برای اجرا نیست»□

پلان کل□                                                            نقشه‌های مقدماتی□

پلان سایت□                                                         محرمانه□

پلان کف□                                                           طبقه‌بندی نشده□

پلان سقف رفلکس‌شده□                                      سایر□ ذکر شود:

پلان چشم‌اندازها□

شیت راهنما□

موضوع:  کلیات□ مواد خطرزا□ نقشه‌بردای نما□ ساختمانی□ معماری□ داخلی□   عمرانی□ فنی‌جغرافیای□ کارهای عمرانی□ تجهیزات□ مخابرات□ منابع□ لوله‌کشی□ ایمنی از آتش‌سوزی□ فرایند□ برقی□ مکانیکی□ عملیات□ پیمانکاری□ سایر□

مشخصات فیزیکی:               اندازه (ابعاد):           مقیاس:

1189* 841□     A0                □           1:20           □                1:500

841*594□        A1                □          1:10            □                1:200

594*420□        A2                □            1:5            □                1:100

420*297□        A3                □           1:2            □                    1:50

297*210□        A4                □           1:1             □                    سایر

مشخصات مجری

(در صورتی‌که با نام سازمان مجری کل پروژه متفاوت است)

 

                              

فرد□           سازمان□

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

نشانی:

تلفن:                                     دورنگار:

پست الکترونیکی:                   وب سایت:

 

سازمان:

 

نام:

 

نشانی:

 

 

 

 

                                      تلفن:                              دورنگار:

 

پست الکترونیکی:                             وب سایت:

 مشخصات کارفرما

(در صورتی‌که با نام سازمان مجری کل پروژه متفاوت است)

فرد□ سازمان□

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

نشانی:

تلفن:                            دورنگار:

پست الکترونیکی:                      وب سایت:

 

سازمان:

 

نام:

 

نشانی:

 

تلفن:                         دورنگار:

 

پست الکترونیکی:                      وب سایت:

مشخصات پیمانکار:                        فرد□                   سازمان□

(در صورتی‌که با نام سازمان مجری کل پروژه متفاوت است):

فرد:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

 

نشانی:

تلفن:                                                   دورنگار:

پست الکترونیکی:                               وب سایت:

 

سازمان:

 

نام:

 

نشانی:

 

تلفن:                                              دورنگار:

 

پست الکترونیکی:                              وب سایت:

طراح/ ترسیم‌‌کننده*:

تأیید‌کننده*:

 مستندات:        گزارش: دارد□ ندارد□   فایل الکترونیکی:     دارد□   ندارد□

تعداد (عنوان):                             تعداد (جلد):                  

 نوع فایل: □Word  زرنگار□     مشخصات و تعداد رسانه:

فرمت نگهداری: زونکن□  گزارش صحافی شده□

نامه یا مکاتبات پیوست: دارد□ ندارد□

مشخصات فایل الکترونیکی:  دارد□  ندارد□

 نوع فایل: اتوکد□ سایر□ ذکر شود:

محیط طراحی: ویندوز□ ویرایش آن ذکر شود:   سایر□ ذکر شود:

مشخصات و تعداد رسانه (مثلاً 3 حلقه CD):

فرمت نگهداری: کشوهای مخصوص□ زونکن□ لوله‌شده□

محل نـگهداری مستندات              

(در صورتی‌که با نام سازمان مجری کل پروژه متفاوت است)

 

نام بخش: (مخزن، مطالعه،…):

نام کتابخانه/ آرشیو: 

نشانی:

تلفن:                              دورنگار:

پست الکترونیکی:              وب سایت:

شمارة بازیابی:

نحوة دستیابی: مراجعه□ با قرار قبلی (خط مشی دسترسی درج شود)

محدودیت دسترسی یا استفاده:(خط مشی دسترسی و استفاد درج شود)

 

 *دروندهی اطلاعات مواردی که با علامت« * » مشخص شده‌اند اختیاری است.

 

تصویر 4. کاربرگة اطلاعات ترسیمات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور

ملاحظات ویژه برای طراحی کاربرگه

برای طراحی دو کاربرگة یاد شده‌ـ اطلاعات پروژه و اطلاعات ترسیمات حاصل از اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی ـ لازم بود تمهیدی فراهم شود تا بتوان در حداقل زمان ممکن، حداکثر داده‌ها را ثبت و وارد پایگاه نمود. با توجه به حجم انبوه ترسیمات مربوط به هر پروژة فنی و عمرانی و لزوم ثبت تمام مدارک مربوط به هر طرح فنی و عمرانی، تلاش شد با اجرای این پروژة تحقیقاتی به این پرسش پاسخ داده شود:

چگونه می‌توان در حداقل زمان ممکن، داده‌های مربوط به هر طرح فنی عمرانی را دروندهی و سازماندهی نمود به طوری‌ که بتوان با سهولت و سرعت، به جزئی‌ترین اطلاعات آن‌ها (یعنی یک شیت مشخص طراحی) دست یافت؟ آیا باید آن‌ها را بر اساس موضوع سازماندهی نمود؟ یا عنوان؟ شرکت‌ها، و …؟

پس از مطالعة برخی از استانداردهای موجود و تجارب دیگر کشورها این نتیجه حاصل شد که هر چند منطق کل به جزء یعنی پروژه، ترسیمات (نقشه و پلان)، و شیت‌ـ بر اطلاعات این‌گونه پروژه‌ها حاکم است، ولی ساختار اطلاعات مربوط به هر پروژه به گونه‌ای است که تقریباً تمام اطلاعات شناسنامه‌ای یک پروژه و پاره‌ای از اطلاعات ترسیمات برای بسیاری از شیت‌ها، مشابه هستند و از این رو دروندهی آن‌ها دقیقاً به معنای دوباره‌کاری و اتلاف انرژی است، به این مفهوم که برای آگاهی از اینکه یک شیت متعلق به کدام بخش از پروژه و همچنین متعلق به چه پروژه‌ای می‌باشد، لازم است تمام اطلاعات مربوط به پروژه و بخش مورد نظر برای هر شیت طراحی تکرار شوند، و این امر مستلزم روزها و ماه‌ها کار ثبت و دروندهی اطلاعات است.

کاربرگه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پس از دروندهی اطلاعات مربوط به هر پروژه، فرد مسئول دروندهی داده‌ها می‌تواند بدون نیاز به دروندهی مجدد اطلاعات پروژه، تنها اطلاعات مربوط به هر شیت طراحی از مجموعی ترسیمات هر پروژه را ثبت کند و تنها در صورت متفاوت بودن اطلاعات برخی از بخش‌ها (مانند نام سازمان مجری، کارفرما، نام طراح، و تمام مواردی که در کاربرگه با علامت ستاره مشخص شده‌اند)، می‌توان‌ آن‌ها را مجدداً درج نمود.

در واقع مسئول دروندهی داده‌ها به جای دروندهی اطلاعات پروژه، تنها با دروندهی شمارة شناسایی یا بخشی از حروف عنوان یک پروژه، به کل اطلاعات مربوط به آن دست‌ می‌یابد و پس از آن، تنها به دروندهی اطلاعات شیت طراحی می‌پردازد که به آن پروژه مرتبط است.

این تمهید با مدنظر قراردادن هدف پایگاه اطلاعات پروژه‌های فنی و عمرانی کشور‌ـ یعنی سهولت در دروندهی و ذخیرة اطلاعات پروژه‌ها و ترسیمات حاصل از آن‌ها با کمترین خطا و افزایش ضریب موفقیت در بازیابی اطلاعات مورد نیاز کاربران ـ فراهم آمده است و تا حد ممکن سعی شده با ایجاد امکان تهیه و روزآوری بانک‌های اطلاعات مجزا برای بخش‌هایی مانند عناوین پروژه‌ها، نام سازمان‌های مجری و کارفرما، موضوع‌ها، و مواردی از این قبیل و ایجاد امکان جستجو در بانک‌ها برای دروندهی، ویرایش، و روزآوری اطلاعات هر پروژه و ترسیمات مربوط به آن، به سرعت و دقت کار افزوده شود.[15] به واسطة چنین تمهیدی، فرد یا افراد مسئول کار دروندهی اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این بانک‌ـ موجود در پایگاه که در پایگاه اطلاعات طرح‌های فنی عمرانی قرار داده شده است‌ـ به انتخاب نام سازمان یا شرکت مجری طرح و تمام بخش‌‌‌‌هایی که اطلاعات آن‌ها قبلاً دروندهی شده است و در واقع جزو عناصر و اطلاعات ثابت برای هر پروژه و هر شیت طراحی به حساب می‌آیند، مبادرت ورزند.

با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی برای طراحی ‌کاربرگه‌های یاد شده نه تنها افراد مسئول دروندهی اطلاعات پروژه‌ها و ترسیمات مربوط به آن‌ها، بلکه کاربران این اطلاعات می‌توانند با مراجعه به بانک‌های یاد‌شده به جستجوی اطلاعات مورد نظر خود در خصوص طرح‌های مربوط به یک سازمان یا شرکت خاص بپردازند. با توجه به اینکه کاربر به مجموعه‌ای از بانک‌های واژگان کنترل‌شده و اطلاعات دسترسی دارد[16]، ضریب موفقیت در بازیابی اطلاعات مورد نظر، به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

نکتة پایانی این‌که چنین ملاحظاتی باعث می‌شوند افراد مسئول دروندهی اطلاعات و کاربران پایگاه‌، به جای استفاده از صفحه کلید و تایپ اطلاعات، به انتخاب گزینه‌ها و واژگان از پیش طراحی‌شده مبادرت ورزند.1. plan

2. sheet

3. Federal Geographic Data Committee 1998; Federal Geographic Data Committee 2000; U.S. Department of the Interior 1997; Federal Geographic Data Committee 1998

4. LANL

 

1. drawing

1. بیانگر یک نویسه‌ای موضوع نشان می‌دهد که شیت مورد نظر، عضوی از یک مچموعة فرعی طراحی است.

2. Uniform Drawing System (UDS)

 

1. Construction Specifications Institute (CSI)

[9]. برای مشخص نمودن هر سطح، اطلاعات آن سطح با حروف و نویسه‌های توپر نمایش داده شده‌اند.

[10]. برای اطلاعات کامل در زمینة فهرستنویسی و رده‌بندی اطلاعات نقشه‌ها و آثار کارتوگرافی به «دستنامة فهرستنویسی نقشه‌ها» (Map Cataloging Manual) که توسط بخش نقشه‌ها و جغرافی کتابخانة کنگره آمریکا در سال 1991 تهیه شده مراجعه کنید.

1. Schedule

[12]. مجموعه طراحی‌ها همیشه دارای تمام انواع اطلاعات سیاهه‌شده در جدول 1 نیستند.

[13]. برای حصول اطمینان از وجود یا نبود یک طراحی، می‌توان به سیاهة ترسیمات موجود در سازمان مراجعه نمود.

1. Soil Boring logs

[15]. ایجاد این بانک‌های اطلاعات می‌تواند قبل از آغاز کار دروندهی اطلاعات پروژه‌ها و ترسیمات صورت پذیرد و پس از آغاز پروژه‌ای جدید، این بانک‌ها روزآمد شوند.

1. بانک‌های واژگان کنترل شده در واقع واژگان و عباراتی محسوب می‌شوند که برای مفاهیم و عناوین مشخصی‌ـ هر چند با نام‌های متفاوت اما با یک عنوان یکسان ـ در تمام بخش‌های یک پایگاه و توسط افراد مختلف، قابل  بازیابی هستند. بنابراین در صورتی‌که مسئول کار دروندهی اطلاعات پروژه‌ها و ترسیمات حاصل از پروژه‌ها و کاربران، از بانک‌های یکسانی استفاده کنند، این بدان مفهوم است که هر دو از یک زبان مشترک  برای دروندهی و جتسجوی اطلاعات استفاده می‌کنند و به همین دلیل ضریب موفقیت در بازیابی اطلاعات، در حد بسیار  بالایی افزایش، و امکان خطا کاهش می‌یابد.

 
Federal Geographic Data Committee (FGDC), (1998). Content Standard for Digital Geospatial Metadata.http://gis.sam.usace.army.mil/ General Inrfomation/Standards And Reports/Metadata%20Content%20Stan dard.pdf(20 Dec.2004).
 
Federal Geographicn Data Committee, (1998). Content Standard for Digigtal Geopatial Metadata. [USA]: Metadata Ad Hoc Working Group.
http://gis.sam.usace.army.mil/General Information/Standards And Reports/Metadata %20 Content %20 Standard.pdf (28 Dec.2004).
 
Federal Geographic Data Committee (2000). Content Standard for Digital Geospatial Metadata Workbook (2ed ed). [USA]: National Spatial Data Infrastructure (NSDI). http://libraries.mit.edu/gis/teach/workbook 0501 bmk.pdf (28 Dec.2004).
 
Larsgaard, Mary L. (1998). Map Librarianship: An Introduction. 3rd ed. Littleton, Colo: Libraries Unlimited.
 
Library of Congress, (2003). Library of Congress Online Catalog: Type of Material. http://catalog.loc.gov/help/typemat.htm (25 Dec. 2004)
 
Library of Congress. (2004). MARC 21 Format for Bibliographic Data: National Level Record---Bibliographic Full Level & Minimal Level. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr.htm#intro (25 Dec. 2004).
 
Library of Congress. (2004). CIP Data in MARC Format. http://cip.loc.gov/ecip7c.html (27 Dec.2004).
 
Minneapolis Community & Technical College. (2001). The Organization of Knowledge.http://www.mctc.mnscu.edu/ Library/ tutorials/infolit/tablesversion/ lessons/lesson2/organization3.htm (17 Jan. 2004).
 
Pilsk, Suzanne C.et.al. (2002) Organizing corporate knowledge: the ever- changing role of cataloging and classification. Information Outlook. Special Libraries Association. http://www.findarticles.com/p/articles/mi m0FEW/is 4 6/ai 95200282 (25 Dec.2004).
 
Reitz, Joan. (2004). ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. http://lu.com/odlis/odlis m.cfm#machinecat (28 Dec.2004).
 
Tourt, Richard, (2004). LANL Engineering standards: LANL Drafting Manual. 3rd ed. University of California. http://engstadards.land.gov/ drftman/dmindex.htm (25 Dec.2004).
 
U.S. Depatment of the Interior, (1997) Standards for the Perparation of Digital Geospatial Metadata. U.S. Geological Survey, National Mapping Division.http://rockyweb.cr.usgs.gov/nmpstds/acrodocs/meta/PMETA997PDE (15 Dec.2004).
پارسی اصفهانی، امیر (1375). ایران مارک: الگوی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتابشناختی، فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی‌ (11) 3: 20ـ23.
http://www:irandoc.ac.ir/ETELA-ZRT/11/11 3 1.htm  (30 Dec. 2004)
تابش، احمد (1382). گزارش درباره آرشیو طرحهای عمرانی کشور. گزارش منتشر‌نشده. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
برای مطالعة بیشتر
Alexandria Digital Library, (1996) Crosswalk: USMARC to FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata. http://www.alexandria. ucsb.edu /public-docments/metadata/marc2fgdc.html (29 Dec. 2004).
 
Anglo-American Committee on Cataloguing of Cartographic Materials, (1982). Cartographic materials: A manual of interpretation for AACR2. Chicago, American Library Association.
 
Colge fo St. Catherine Libraries, (2004) MARC Code Lists. http://www.oclc.org/support/documentation/woldcat/records/codelists/ default.htm (31 Dec. 2004).
 
Library of Congress. Geogrphy and Map Division, and Special Materials Catalogiong Division, (2001). Guidelines for Distinguishing Cartographic Electronic Resources from other Electronic Resources.
 
Catalogiong Policy and Support Office, Network Development and MARC Standards Office. http://www.loc.gov/marc/ctmap.html (25 Dec.2004).
 
Library of Congress, (2004). Cataloging the Geography and Map Division Collections. http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdcat.html (15 Dec.2004)
 
Network Development and MARC Standards Office, (1988), USMARC code list for relators, sources, and description conventions. Washington, Library of Congress, Cataloging Distribution Service.
 
Library of Congress. Geography and Map Division,(1991). Map Cataloging Manual. Washington, D.C. http://www.itmarc.com/ crs/map0001/htm (15 Dec. 2004)