دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) - شماره پیاپی 31، مهر 1384 
طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی)

صفحه 109-125

جوست کولوفل؛ آریان کاندورپ؛ مرضیه اسماعیل‌پور؛ مرجان صادقی مجرد