نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

نمایه حاضر بر اساس مقاله‌های 30 شماره نخست فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی تهیه شده است. هدف این نمایه نشان دادن گسترة موضوعی مقاله‌های مندرج در فصلنامه و فراهم ساختن راههای بازیابی محتوای مقاله‌ها است. تلاش شده از طریق کلیدواژه‌ها و عبارت‌های قابل پیش‌بینی و همخوان با عنوان و محتوای مقاله‌ها، این هدف تحقق یابد.
 


نمایه موضوعی

 

 

 

آرشیو: خدمات 142

آرشیو مطبوعات 135

آزمون کارشناسی ارشد 76

آستان قدس رضوی: اسناد: ارزشیابی 142

خدمات ‌اطلاع‌رسانی الکترونیکی 135

رضایتمندی مراجعان 176

کتابخانه‌های درون‌شهری 236

گنجینة اشیا و جواهرات 155

آشنایی با کتابخانه 100

آسیب‌های محیط کار 204

آل بویه: دانشگاه‌ها 81

کتابخانه‌ها 81

آموزش استفاده‌کنندگان 16

آموزش ضمن خدمت کتابداران 51

آموزش کتابداری 34، 43، 51

ابرشاهراه الکترونیکی 108

ابر موتورهای جستجو 149، 162

ادواری‌های چاپی و الکترونیکی 128

ادبیات کودکان 188

ادیب نطنزی 32

ارتباطات 8 ، 29، 144

ارتباطات حرفه‌ای 205

ارتباطات غیرکلامی 97

ارگونومی

نک: آسیب‌های محیط کار

استاندارد بین‌المللی توصیف کتابشناختی 167

استانداردهای کتابخانه 31

استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی 98

استراتژی جستجو 21، 41

استفاده‌کنندگان 15، 16، 63، 78

آموزش 93

آموزش: بهره وری 139

آموزش: منابع کتابخانه‌ای 139

رضایت: خدمات کتابخانه‌ای رایانه‌ای 96

اسناد: ارزشیابی 142

اشاعة گزینشی اطلاعات 40

اصل کمترین کوشش 6، 228

اصل معقول‌اندیشی 228

اطلاعات 163

ارزش‌افزوده 173

اقتصاد 64

امنیت 108

انقلاب اطلاعات 56

بازار 64

بازیابی26، 73، 92، 105، 109

تبادل 29

تحویل ویدیویی 156

تعریف 8 ،40

توسعه 131

تولید 112

جستجو 158

جغرافیای سیاسی 157

جهانی‌شدن 73، 146

زیرساخت 143

سازماندهی 105

قدرت 157

مفهوم 64

نظریة تصمیم‌گیری 64

نظریة گروه 64

نظریة وکالت 64

اطلاعات‌گرایی 211

اطلاع‌رسانی: تاریخچه 18

‌اطلاع‌رسانی

نک: کتابداری و ا طلاع‌رسانی

‌اطلاع‌شناسی 116

‌اطلاع‌یابی: فرایند 158

اعضا، هیئت علمی

نک: هیئت علمی

افسانه‌های عامیانه 30

اقتصاد: جهانی‌شدن 146

اقتصاد اطلاعات 64

الگوی نظری آموزشی 69

امانت مواد 52

انتخاب رشتة تحصیلی 175

امنیت اطلاعات 108

انتقال داده‌ها 20

انجمن کتابداران ایران 43

انجمن کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی ایران 10

انصاری، نوش آفرین 43

انقلاب اطلاعات 56

اوپک

 نک: فهرست‌های همگانی پیوسته

ایزو 9000 در کتابخانه‌ها 31

اینترنت 41، 42

آموزش 93

ابرموتورهای جستجو 149

امنیت اطلاعات 108

پژوهش 92

پست الکترونیکی 86

جستجو و بازیابی اطلاعات 42

خدمات مرجع 46

طراحی وب‌سایت 125

فعالیت‌های علمی 244

مجله‌های الکترونیکی 61

موتورهای جستجو 148، 149، 162

میز مرجع مجازی 153

اینترنت پنهان 198

بازیابی اطلاعات 26، 73، 92، 105، 109، 183، 200، 217، 226

بحران در حرفه 232

برنامه‌ریزی آموزشی در کتابداری 34، 68، 69

برنامه‌ریزی درسی در کتابداری68 ، 241

بهره‌وری: آموزش استفاده‌کنندگان 139

بیت‌الحکمه 25

پارادایم: بازیابی اطلاعات 217

پایان‌نامه 59 ، 85 ، 87

استناد در مجلات 62

تحصیلات تکمیلی 59 ، 62

تحلیل مآخذ 170

روانشناسی 62

علوم تربیتی 62

کتابداری 62

کلیدواژه‌های عنوان 223

پایگاه اطلاعاتی: معیارهای انتخاب 91

پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی: آموزش 93

پایگاه اطلاعات پژوهش‌های خراسان 191

پایگاه مستند موضوعات فارسی 238

پروتکل‌های ارسال و دریافت فایل 20

پژوهش: اینترنت 92

کتابخانه‌ها و مراکز ‌اطلاع‌رسانی 89 ، 184

کتابداران 126

خراسان 191

سیستم مدار 179

فرآیند 178 ، 225

کیفی 203

پژوهش پیمایشی 53

پست الکترونیکی 86

میز مرجع مجازی 153

پست مدرنیته: علوم کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 225

پیشینه‌های کتابشناختی 10

تابلو اعلانات الکترونیکی 20

تبادل اطلاعات 29

تبریزی، میرعلی 147

تخصص‌گرایی 224

تحصیلات تکمیلی

برنامة درسی کارشناسی ارشد 241

پایان نامه 82 ، 87

دوره دکتری 208

روانشناسی تربیتی 87

تحقیقات کتابخانه‌ای 159

تحلیل استنادی 160

تحویل مدرک 95

ترجمة ماشینی 213

تخریب خطوط 83

ترمیم خطوط 83

تفکر نظام‌مدار 220

تکنولوژی اطلاعات

نک: فناوری اطلاعات

تکنولوژی نوین

نک: فناوری نوین

توسعه 131

خدمات کتابخانه 130

توسعة پایدار 132

توسعة سازمانی 187

توصیفگرهای نمایه‌سازان 223

توضیحگرهای ابرداده‌ای

نک: دوبلین کور

تهرانی، سید جلال‌الدین 13

تهیه و سفارش مواد: نظام رایانه‌ای 35

ثلث‌نویسان 23

جامعة اطلاعاتی 55، 66

جریان اطلاعات 219

جستجو و بازیابی اطلاعات در اینترنت 42

جستجوی اطلاعات 158

جستجوی منابع 21

جستجوی موضوعی 78

جستجوی نظام‌یافته 21

جغرافیای سیاسی اطلاعات 157

جوامع اطلاعاتی 171

جهانی‌شدن 201 ، 211

جهانی‌شدن اطلاعات 73، 146

چاپ 25

آیین 48

سنگی 247

حجم نمونه 53

حرفة بهبود‌بخش 216

حرفةکتابداری 186، 232

حرفه‌مندان کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی

نک:متخصصان کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی

الحکیم 25

حکیم، سید محمدتقی 99

خدمات آرشیوی و ‌اطلاع‌رسانی 142

خدمات آگاهی‌رسانی جاری 40

خدمات اشاعة گزینشی اطلاعات 40

خدمات ‌اطلاع‌رسانی 19

خدمات ‌اطلاع‌رسانی الکترونیکی 135

خدمات ‌اطلاع‌رسانی رایانه‌ای: رضایت استفاده‌کنندگان 96

خدمات اینترنت 41

خدمات کتابخانه‌ها 118

ایزو 9000 31

برنامه‌ریزی 130

جنبه‌های روانشناختی 138

فنآوری اطلاعات 135

مدیریت 130

خدمات مرجع: مدیریت 120

خدمات مرجع از طریق پست الکترونیکی 192

خدمات مرجع الکترونیکی 192، 239

خدمات مرجع در اینترنت 46

خط‌مشی کتابخانه 118

خط‌مشی مجموعه‌سازی 38، 47، 151، 210

خط نستعلیق 147

خط نسخ 88

خطوط ارتباطی 20

الخلاص 32

خوانایی مقاله‌ها 154

خواندن به قصد تصمیم‌گیری 228

خواندن به قصد لذت 228

خواندن به قصد یادگیری 228

خوشنویسی 88

دارالحکمه 14، 25

دارالعلم 71

دارالعلم شاپوربن اردشیر 14

داده 26، 56،163

داده‌های تجاری 163

داستان 30 ،227

تحلیل محتوایی 188

کودکان 188

واقعی 227   

دانش‌آفرینی 187

دانش‌آموزان: نیازهای اطلاعاتی 103

دانشجویان 46، 104، 161

دکتری کتابداری 208

عملکرد تحصیلی 152

دانشجویان کتابداری 34

نگرش 175

دانشجوی ممتاز 206

دانش جهانی 101

دانش سازمانی 121

دانشکده‌های کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 231

دانشگاه آزاد اسلامی 195

دانشگاه تبریز 145

دانشگاه سیستان و بلوچستان 237

دانشگاه شیراز60 ،111، 112، 152، 159 ،170

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 202

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: کتابخانه‌ها 113

مدیریت کتابخانه 124

دانشگاه فردوسی مشهد51 ،52 ،60 ،94 ،160

ادواریهای چاپی و الکترونیکی 128

پژوهش 168

تولید اطلاعات علمی 234

دانشجویان 17

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 35

عملکرد تحصیلی دانشجویان کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 152

کتابخانة دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 100

کتابخانة مرکزی 78

کتابهای مرجع چاپی 233

کتابخانه‌ها 79، 96، 118

مدیریت کتابخانه 124

دانشگاه مجازی 165

دانشورزی: کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 222

دایرة‌المعارف کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 185

دسترس‌پذیری 6، 52، 73، 79

دسترس‌پذیری فیزیکی کتاب‌ها 52

دستوراللغه 32

دیانی، محمدحسین 60

دید ادراکی پیرامون داده‌ها 26

دوبلین کور: توصیف‌گرهای ابرداده 218

رابط کتابشناختی 17

رابط گرافیکی 92

راهبرد جستجو 178

ربع الرشیدی 5

رده‌بندی الکترونیکی 65

رده‌بندی داستان‌های واقعی کودکان 227

رده‌بندی دیویی: گسترش‌های فارسی 11

رضایت از رشتة تحصیلی 175

رضایت استفاده‌کنندگان 96

کتابخانه‌های‌آستان قدس رضوی 176

آرشیو مطبوعات 135

کتابخانه‌های عمومی 235

مرکز ‌اطلاع‌رسانی صنعت نفت 212

رضایت شغلی اعضای هیئت علمی 197

رضایت شغلی کتابداران 72، 94

رفتار ‌اطلاع‌یابی

اعضای هیئت علمی 209

دانشجویان 159

متخصصان و محققان 240

روانشناسی تربیتی 87

روش‌های جستجو 129

رکوردهای مارک

نک: فهرست‌های همگانی پیوسته

رویکرد نظام‌مدار 220

زبان انگلیسی: نظرسنجی 161

زیرساخت اطلاعاتی 50

سازماندهی اطلاعات 105

سازماندهی اطلاعات در اینترنت 42

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد

آستان قدس رضوی 150

آرشیو مطبوعات 141

سبک‌های مدیریت در کتابخانه‌ها 5، 12، 124

سرعنوان‌های موضوعی فارسی 238

سطح خوانایی کتابهای فارسی 5، 37

سطح خوانایی مقالات

نک: خوانایی مقالات

سطح توصیف منابع شبکه‌ای 218

سواد اطلاعاتی 16، 70 ،242

سواد رایانه‌ای 70

سیاست اطلاعاتی 55

سیبرنتیک 144

شاخص فوریت 75

شبکه‌های ‌اطلاع‌رسانی 20

شبکه‌های محلی 29

شخصیت کودکان 30

شخصیت نوجوانان 30

شعر و ادبیات کودکان 30

شورای کتاب کودک 154

شیخ طوسی: دستنویس‌ها 194

صلیبیون 25

طبقه‌بندی کتاب‌ها 25

طراحی پایگاه اطلاعاتی 26

طراحی وب‌سایت کتابخانه‌ها 125

طرح کد‌گذاری عنصر 218

طرح‌های پژوهشی: تحلیل استنادی 160

طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی 168

ظهریه‌های کتب خطی 5

عرض دید قرآن‌های خطی 106

عصر اطلاعات 214

عضو هیئت علمی

نک: هیئت علمی

علم ‌اطلاع‌رسانی: پیدایش 7

دامنه 7

دیدگاه‌های اجتماعی – شناختی 183

علم مهار ( کنترل ) و ارتباطات 220

علوم اقتصادی 64

فخر رازی 82

فرار مغزها 101 ، 219

فراهم‌آوری رایانه‌ای مواد 35

فرهنگنامة کودکان و نوجوانان: سطح خوانایی مقاله‌ها 154

فلسفة علم کتابداری 169

فناوری: برنامه درسی 111

خدمات کتابخانه 133

فناوری اطلاعات 29 ، 201، 225

بهره‌گیری 50

توسعه خدمات کتابخانه 135

زیرساخت: موانع 143

کشورهای در حال توسعه 50

فناوری نوین 27، 28، 39

تنوع تحولات 69

لزوم شناخت 68

کتابخانه‌ها 28

فهرست مستند موضوعی 238

فهرست نسخه‌های خطی 5

فهرستنویسی: آثار وابسته 71، 80

اصول و قواعد 80

الکترونیکی 65

تحولات 80

قواعد انگلوامریکن 80

کتاب‌های فارسی 71

فهرستنویسی بنیادین 10

فهرستنویسی سطح اول و دوم 199

فهرستنویسی توصیفی 80 ، 199

فهرست‌های رایانه‌ای 71، 78

فهرست‌های همگانی پیوسته 246

فهرستبرگه: ‌شکل 199

فهرستبرگه‌های کتابخانه 174

فانون بردفورد 177 ، 215

قدرت و اطلاعات 157

قدرت و وابستگی متقابل 214

قرآن: نسخه‌شناسی 88

قرآن بابری 9

قرآن خطی 122

عرض دید 106

قرآن محمدبن عثمان بن حسن 182

قفسه باز

نک: نظام قفسه باز

قفسه بسته

نک: نظام قفسه بسته

قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن 199

کاربران

نک: استفاده‌کنندگان

کارشناسی ارشد

نک: تحصیلات تکمیلی

کارشناسی کتابداری: برنامه‌های درسی 207

کارخانه‌های صنایع غذایی 117

کاغذ دست‌ساز 84

کاغذسازی 84

کاغذسازی سنتی

نک: کاغذ دست‌ساز

کتاب المنصص فی شرح الملخص 82

کتاب‌پردازی 5

کتابت: آیین 114

کتابت در اسلام 14

کتابت در قرون اولیة اسلامی 14

کتاب درمانی 188

کتابخانة آیت‌الله حاج شیخ مجتبی قزوینی4

کتابخانة آیت‌الله حاج شیخ محمد بروجردی (بروجرد) 4

کتابخانة آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی 4

کتابخانة اختصاصی

نک: کتابخانه‌های تخصصی

کتابخانة امام صادق 4

کتابخانة بیت‌الحکمه 14

کتابخانة توپقاپو 25

کتابخانة جامع گوهرشاد 4، 123

کتابخانة چندقالبی 156

کتابخانة حاج شیخ عباس تربتی 4، 139

کتابخانة خاندان بنوعمار 14

کتابخانة رصدخانة مراغه 14

کتابخانة سیار 136

کتابخانة شهید مدرس (کاشمر) 4

کتابخانة صنعا 58

کتابخانة علامه حاج شیخ محمدتقی شوشتری (شوشتر)4

کتابخانة مرتضوی (رفسنجان) 4

کتابخانة مرکزی آستان قدس 1، 5، 49، 63، 67، 79، 84، 88، 99، 106، 114، 122

استفاده‌کنندگان 63

بخش آرایش‌های کتاب 3

بخش آرشیو اسناد 3

بخش آرشیو خراسان 3

بخش آرشیو مطبوعات 3

بخش تالارهای مطالعه 3

بخش سفارش و آماده‌سازی کتاب3

بخش سمعی و بصری 3

بخش فهرستنویسی کتاب‌های چاپی 3

بخش فیلمتک 3، 67

بخش کامپیوتر و ‌اطلاع‌رسانی 3

بخش گردش کتاب (امانت) 3

بخش مخزن کتب چاپی 3

بخش مخطوطات 3، 67

بخش مرجع 3

بهبود خدمات: جنبه‌های روانشناختی 138

تکنولوژی اطلاعات 5 ، 135

جلوه‌های هنری 49

ساختمان 24، 49

سبک مدیریت 12

کاغذ نسخه‌های خطی 5

کتابخانة سیار 136

کتابخانة مجازی 165

کتابخانه‌های اقماری 4، 63

کتاب‌های روسی 22

گردش کتاب 137

گزینش مواد 20

مرکز حفاظت و مرمت مدارک 3

معماری کتابخانه 49

نسخه‌های خطی 23 ، 82

نسخه‌های نفیس 67

وقف 134

کتابخانة مروج (یزد) 4

کتابخانة مسجدالرضا(ع) (مشهد) 4

کتابخانة وزیری (یزد) 4

کتابخانه و موزة ملی ملک (تهران) 4

کتابخانة هرندی (کرمان) 4

کتابخانه‌ها

استاندارد ایزو 9000 31

توسعه خدمات: برنامه ریزی 143

فنآوری نوین 27، 28

نیازهای دانشجویان 145

کتابخانه‌ها و مراکز ‌اطلاع‌رسانی 89

ارتباطات 144

توسعه 131

‌توسعة پایدار 132

مدیریت 5، 12، 31

کتابخانه‌های آموزشگاهی 45

کتابخانه‌های اسلامی 14، 25

کتابخانه‌های بدون دیوار 56

کتابخانه‌های تخصصی 25، 72

مدیریت خدمات مرجع 120

کتابخانه‌های خراسان 44

کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد 96، 124

کتابخانه‌های دانشگاهی 16، 38 ، 72 ، 74

آموزش 16

اتحادیه 181

استانداردها 98، 195

دانشگاه آزاد 195

سبک مدیریت 124

سیستان و بلوچستان 237

طراحی وب سایت 125

فناوری اطلاعات: زیرساخت 143

کرمانشاه 243

مدیریت خدمات مرجع 120

کتابخانه‌های دبیرستانی5، 45

کتابخانه‌های عمومی: فناوری نوین 39

آستان قدس رضوی 236

استانداردهای دیانی 236

رضایت استفاده‌کننده 235

کتابخانه‌های قدیم 81

کتابخانه‌های مساجد 25

کتابخوانی 6

کتابداران 27

بهره وری 113

رضایت شغلی 94

سیبرنتیک 144

فناوری 133

کتابدار مرجع 46، 97

کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی

آموزش در ایران 69

آموزش در مشهد 51

انجمن 110

برنامة درسی107، 111

بهره‌وری 113

پژوهش 126

توسعة رشته‌ای 115

متخصصان 115

دانشجویان: عملکرد 152

دورة دکتری60، 102

دوره‌های کوتاه‌مدت 43

دورة کارشناسی 68

دورة کارشناسی ارشد 76

مجلات الکترونیکی 61

کتابداران و مراجعان 176

کتابدار دیچیتالی 193

کتابدار راهنما 222

کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی: آموزش 231

محتوای درس‌ها 231

کتابسنجی 75

کتابشناسی در غرب 36

کتابشناسی ملی ایران 199

کتابفروشی‌های الکترونیکی 48

کتاب‌های الکترونیکی 48

کتاب‌های الکترونیکی فارسی 189

کتاب‌های چاپ سنگی 5

کتاب‌های سال 79

کتاب‌های فارسی: سطح خوانایی 37

کتاب‌های کودکان و نوجوانان: سطح خوانایی 37 ، 180

کتاب‌های مرجع چاپی: ارزیابی 233

کتب خطی

نک: نسخه‌های خطی

کشورهای درحال توسعه: فناوری اطلاعات50

توسعه انسانی 66

کلید‌واژه‌های عنوان 223

کنترل کتابشناختی جهانی و مارک بین‌المللی 167

کوچ اندیشه‌ها

نک: فرار مغزها

کودکان و نوجوانان

ادبیات 180، 188، 227

واژگان 221

کیفیت داده‌ها در تحقیق 26

گردش کتاب: نظام قفسه باز 137

گردش کتاب: نظام قفسه بسته 137

گنجینة رضوی: اشیا و جواهرات 155

لؤلؤیی اصفهانی، هاشم 88

متخصصان ‌اطلاع‌رسانی 66

مارک

آمریکا 167

 انگلیس 167

بین المللی 167 ، 166

کانادا 167

ماشین ترجمه پدیده: ترجمه انگلیسی به فارسی 213

مجله‌های الکترونیکی: تمام متن 61

کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی 61

مدیریت 229

مجله‌های علمی-پژوهشی 85 ، 101

مجموعه‌سازی 38، 47، 74

نظریه‌ها 151

مجموعه‌های نامعین 215

محدودگرهای جستجو 21

محیط اطلاعاتی27، 69

مدارک ساخت‌یافته

نک: نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی

مدیریت اطلاعات 70

پژوهش کیفی 203

مدیریت توسعه 130

مدیریت دانش 121، 187

مدیریت خدمات مرجع 120

مدیریت کتابخانه‌ها 5، 12، 31

سبک‌ها 124

مدیریت نظام‌های اطلاعات دیجیتالی 193

مراکز ‌اطلاع‌رسانی: ایزو 9000 31

مراکز ‌اطلاع‌رسانی صنعت نفت 212

وزارت جهاد سازندگی، مراکز تحقیقاتی

مرقع 23

مرکب‌زایی 83

مستضریه 25

مصاحبة مرجع 17

مصرف اطلاعات 219

مطالعات کاربرگرا 203

مطالعة غیر‌درسی 119

معرفت‌شناسی: ‌علم کتابداری169، 183 مفهوم اطلاعات 64

مقاله نویسی 85

منابع اطلاعاتی 117، 118

نیاز دانشجویان 145

یادگیری 17

منابع الکترونیکی 91

دسترس‌پذیری 74

رده‌بندی 65

فهرستنویسی 74، 65

گزینش و انتخاب 74

مجموعه‌سازی 47

منابع انسانی در جامعة اطلاعاتی 66

منابع ردیف اول 77

منابع ردیف دوم 77

منابع کارشناسی ارشد کتابداری 76

منابع کتابخانه‌ای: آموزش استفاده‌کننده 93

منابع مرجع: آشنایی 97

استفاده 97

منابع مرجع فارسی 77

موادکتابخانه‌ای‌و موزه‌ای: آفت‌هاوآسیب‌ها54

موتورهای جستجو 42

ارزیابی 162

تجزیه و تحلیل 57

مشکلات 149

ویژگیها، کارکردها و تواناییها 148

همچنین نک: ابر موتورهای جستجو

موتورهای ورا کاوش

نک: ابرموتورهای جستجو

مودم‌ها 20، 29

موریانه‌ها: راه‌های مبارزه 54

موزه‌های آستان قدس رضوی 140

مهاجرت دانشمندان 219

مهارت‌های ‌اطلاع‌یابی 21

مهارت‌های یادگیری 16

مهراد، جعفر 60

میز مرجع مجازی 153

میکروفیلم: ‌فهرست‌ها 58

نایینی، میرزا رضاخان 88

نرم‌افزار کتابخانه‌ای: پارس‌آذرخش- نوسا-کاوش 127

نستعلیق

نک: خط نستعلیق

نستعلیق‌نویسان 23

نسخه‌شناسی: قرآن 88

مرقعات 88

نسخه نویسی 5

نسخه‌های خطی 5، 82 ، 83

آیین کتابت 114

نشر الکترونیکی 48

نشر الکترونیکی در ایران 70

نشر علمی

نک: مقاله نویسی

نشریات علمی فارسی: متن کامل مقالات 230

نشریات هسته لاتین 177

نظام اطلاعاتی 6

نظام ‌اطلاع‌رسانی 118

نظام بازیابی اطلاعات 105

نظام بازیابی اطلاعات خودکار 158

نظام قفسه باز 137

نظام قفسه بسته 137

نظام‌های اطلاعات دیجیتالی 193

نظام‌های باز و بسته کتابداری 220

نظام‌های رایانه‌ای 28

تهیه و سفارش مواد 35

نظام هوشمند 190

نظامیه 25

نظریه و مجموعه‌سازی 151

نظریة سیستم‌ها 144

نظریة عمومی سیستم‌ها 220

نگرش نظام‌مدار 220

نمایش کتابشناختی فهرست‌های همگانی پیوسته 246

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران: یازدهمین 33

نمایه‌سازی 127

راه حل‌ها 73

مشکلات زبانی 73

نمایه‌سازی پنهان 200

نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی 226

نمایه‌سازی معانی پنهان 200

نمایة مقالات (‌شماره 1 – 20 )‌ 172

نمونه‌گیری 147

نهاد اجتماعی 196

نیازهای اطلاعاتی93 ، 130

دانش‌آموزان 103

دانشجویان 145

کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی‌ خراسان245

نیم‌عمر 75

نئولیبرال: جامعه اطلاعاتی 55

واژگان پایه کودکان و نوجوانان 221

واژه‌های جستجو 21

واقفان 13

وب 10، 57 ، 74 ، 92 ، 108

ابرموتورهای جستجو149، 162

بازیابی اطلاعات179، 198

خدمات مرجع 46

مشکلات 42

موتورهای جستجو 148، 149 ، 162

وب پنهان 198

وب‌سایت کتابخانه‌ای 205

 طراحی 125

وب عمیق (وب مات، وب نامرئی) 198

وب‌گردی 179

وجین مجموعه 210

وزارت جهاد سازندگی: مراکز تحقیقاتی 95

وقف 25

منابع کتابخانه‌ای: آیین نامه 134

هیئت علمی 112، 126

تولیدات

دانشگاه پزشکی کاشان 202

دانشگاه فردوسی مشهد 234

رضایت شغلی 197

رفتار ‌اطلاع‌یابی

دانشگاه علوم پزشکی همدان 244

دانشگاه فردوسی 209

کتابداری 34 ، 51

یادگیری: نقش منابع اطلاعاتی 17

یکپارچگی در محیط اطلاعاتی 56

یونسکو: عملکرد 66

فعالیت‌ها 66

 


 

 

نمایة پدیدآورندگان


 

 

آبام، زویا 175

آزاد،‌ اسد‌الله 8 ، 30، 190، 220، 234، 236

آزادی، سیروس 157 (مترجم)

آقاربیع، ابوالحسن ‌116

آلیسون، دین آن 91

آمارلو، زهره 139

آهنگری، علی 176

احمدی لاری، رکن‌الدین 36

اخوتی، مریم 172, 190

ارجمند،‌ تاج‌الملوک‌ 229

اردلان جوان، علی 32

ارسطوپور، شعله 174(مترجم)

اسماعیل‌پور قوچانی، رمضانعلی106،122، 182

 اسمیت، جودیت 29

اسولو، سرینیو 193

اصغرنژاد، حسین 98 (مترجم)

اصغری پوده، احمدرضا 125

افشار، ابراهیم (مترجم) 151، 203

اکبری، عسگر 195

اکرمی، مهین 117

اُکُهان، رابرت 214

امیدچهری، علی 243

امین دهقان، نسرین 188

ایرانشاهی، محمد 223

باتیلی، سیو 65

باقری، فاطمه 72

باکلند، مایکل 231

بایمت اف، لقمان 22

بختیاری، زهرا 141

بشیری، جواد 66 (مترجم)

بلیک، هریس 157

بنسمن، استفان جی. 215

بنکدار، محمد 100

بودی، سونیا 178

بهشتی، جمشید‌ 107

بیگدلی، زاهد 25 (مترجم) ، 175

پریرخ، مهری 16، 118، 180، 188، 233

پرینسن، یولا 205

پورانتظاری، اصغر 123

پورسرباز، علی اکبر 65 (مترجم)

پورمند، علیرضا ‌139

پولادی نجف‌آبادی، فرهاد 48 (مترجم)، 64 (مترجم) ، 124

پیرزاده، حسن 138

تاونلی، چارلز تی 121

تقوی، مهدی 70

تومه یولو، نیکولاس 149

جانسون، ایان ام 29 ،66

جعفرزاده کرمانی، زهرا 197

جکسن، مری‌ای 39

جمالی مهمویی حمیدرضا 55 (مترجم)، 81 (مترجم)

جهانگیر رنجبر 177، 178 (مترجم)

جهانیان، محمد علی 212

جواهری، مریم 235

جوکار، طاهره 153

جوکار، عبدالرسول 111

چودوری، جی جی 92

حبیبی، مریم 140

حسن‌پور گل‌میشی، پرویز 45

حسن‌زاده، محمد 166، 192، 211، 225

حسین‌زاده سورشجانی، سالم 142، 155

حسینی‌زاده، آنسة 204 ،215    

حسینی‌سنو، امین 20

حکیمی، رضا 237

حمدی‌پور، افشین 111

حمیدزاده خیاط، مرجان 31

حیاتی، زهیر 34، 43 ، 60، 145، 177، 181

حیدری، غلام 243

خادمیان، مهدی92 (مترجم)،121، 128، 183

خوش‌ید طوسی، رضا 136

داف، آلیستر 21

 داور‌پناه، محمد‌رضا50، 131، 143، 187، 209، 217، 223، 245

دبلیوباس، ریچارد 204

درابنشتات، کارن مارکی 129

درباغ عنبران، جعفر 15، 141

دروین، برندا 203

دری‌فر، نفیسه 21(مترجم)، 77، 91

دستغیب، محمٌد باقر200، 226

دشتی نیشابوری، محمد 222

دومویاـ آنگون، فلیکس 246

دیانتی، حسن24، 49

دیانی، محمد حسین 6، 17، 26، 37، 44، 53، 59، 68، 76، 87، 101،107، 110(مترجم)، 152، 154(مترجم)، 163، 168، 185، 186، 191، 196، 206، 216، 232، 240، 241

ذاکری فرد، فاطمه 161

رامشک، محمد رضا 202

راولینز گریگوری، جی‌ای 48

رحیمی‌زاده حسینی، علی 245

رداد، ایرج63، 133، 205 (مترجم)، 231 (مترجم)

ردمن، توماس سی 163

رضایی شریف آبادی، سعید 46 (مترجم)، 93 (مترجم)

رفوگران، زری 137

رفیق، احمد 137، 247

رهباردار، حمید 90

ریت، دیوید 41

زارع فراش‌بندی، فیروزه 97

زاهد زاهدانی، مریم 112

سالاری، محمود56(مترجم)، 62، 89 ،75، 132(مترجم)

سانگبایی، کیم 164

سپهری، سعیده 236

ستٌاری، بهزاد 235

سلگی، غلامرضا 127

سلیمانی،‌ محمد 233

سنابادی عزیز، نورالدین حسین 53، 83، 84

سوهانیان حقیقی، محمد 201، 210

سوی، سوزان ک 115

سین، بی کی 75

شاپوری، سودابه 28 (مترجم)، 78

شاپیرو، فرد 18

شرا، حبس 169(مترجم)

شعبانی، احمد 38

شفیعی، سلیمان 170

شلیکتینگ، کارستن 57

شیری، علی اصغر 18 (مترجم)، 41(مترجم)

 صفری، مهدی 218

صمدزاده، غلامرضا 237

صنعت‌جو، اعظم 95، 113

طالب‌زاده، عبدالرضا 129 (مترجم)

طالب‌زاده، حسن 57 (مترجم)

طلاکوب، مینا 120 (مترجم)

عباسی، زهره 94

عضدی، مرضیه ( همکاری مترجم) 239

عموقین، جعفر عبادالله 145

غفرانی، عبدالله 194

فاضل نیشابوری، فضل‌الله 9،83، 147

فاضل هاشمی، محمدرضا 88 ، 134

فتاحی، رحمت‌الله3، 10، 17، 19، 27(مترجم)، 42، 69، 102، 130، 169، 197، 224، 241

فخاری‌نیا، پروین 154

فراستی، محمدعلی 83

فرج‌پهلو، عبدالحسین 7 (مترجم)

فرجامی، فریده 35

فکری، نادیا 221

فلاحتی، محمد رضا 213

فورث، استوارت 28

فون سولمز، س 108

قاسمی، علی حسین108(مترجم)، 144، 146، 156(مترجم)، 162

قربانی، ولی 103

قریشی، زهره 228

قزلی، لادن 160

قلندریان، غلامرضا 12، 14

قیصری، مهدی 136

کامپوس، فرناندا ماریا 167(مترجم)

کبیر، مفیض‌الله 81

کتز، ویلیام 46، 93

کفیلی، حشمت 140،13

کلینی، سارا 189، 230

کوکبی، مرتضی 11، 199، 227

کوهستانی، جمیله 29 (مترجم)،80،71

گانگ، وو 109

گزنی، علی 105، 158

گلابیان، محمد 86

گلینی مقدم، گل‌نسا 47(مترجم)،52

گنجی، علیرضا 234

گنجی، شهلا 79

گیلوری، عباس 40 (مترجم)

لطفی، حمید 67

لی، جی 109

ماتسیشی، ریچارد 64

مارسلا، ریتا 29

مایکل، جیمز 56

متیوز، جو 174

مجیری، شهین 104

محسنی، مهدی 164 (مترجم)، 214(مترجم)

مختاری، حیدر (مترجم) 204، (مترجم) 215

مرداخ، جان 29

معتمدی، فاطمه 148، 159

معرفت، رحمان (مترجم) 239

مک‌گچین، رابرت 74

مک‌گوایر، کارمل 19

ملایی مقدم، گلناز 39 (مترجم)،85

منتظر غلامعلی، 165             

منصوریان، یزدان 61، 74(مترجم)، 96، 179، 198

مهاجرزاده، طاهره 141

مهراد، جعفر 112، 170، 189، 212، 230

مور، نیک 55

ناصری، فرشته 37

ناصری، علی اصغر 67

ناظم، ملیحه 238

نبوی، فاطمه 109، 149 (مترجم)

نشاط، نرگس 171

نصراللهی، نورالله 126

نظری، مریم 242

نعمتی،آزاده 213

نعمتی، مهدی 57 (مترجم)

نوروزی چاکلی، عبدالرضا 208، 222

نوکاریزی، محسن 73، 115، 144(مترجم)، 164(مترجم)، 184(مترجم)، 207، 219

نی، جوزف اس. 214

نیلسن، اریک 57

واگل، کریستین دی 47

وب، تی دی 156

وفادار، مرادی محمد 23، 58، 99، 114

وکیلی مفرد، حسین 244

ویکری، الینا 7

ویکری، برایان 7

ویلسون، تام 184

ویلکینز، ام لزلی 25

ویوینگ، ادموند 40

هارت، جفری 164

هاشمی، ابوالفضل 33

هره رو سولانا، ویکتور 246

هودون، میشل 73

هوشیار یزدیان، مهدی 135

یزدی مطلق (فاضل)، محمود 82

یغمایی، جواد 51

یمین‌فیروز، موسی 209

یورلند، برگر 183

یوسفی، ابوالقضل 119

یونسی، عرفان 98 (مترجم)

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایه عنوان

 

 


دوره اول، شماره اول، پاییز 1376  (شماره مسلسل 1)

 

1. اساسنامه اداره کل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی: 7

2. خط مشی اداره کل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی: 9

3. بخش‌های داخلی کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی: 13

4. کتابخانه‌های اقماری‌آستان قدس‌رضوی: 39

5. پایان‌نامه‏های در دست اجرا: 58

 

دوره اول، شماره دوم، زمستان 1376 (شماره مسلسل 2)

 

6. نظرات بنیانی دربارة کتابخوانی/ محمد حسین دیانی: 6

7. پیدایش و دامنه علم اطلاع‌رسانی/ رایان ویکری و الینا ویکری؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو: 18

8. نظام‌های اطلاع‌رسانی در ایران/ اسدالله آزاد: 38

9. قرآن نفیس و منحصر به فرد بابری/ فضل‌الله فاضل نیشابوری: 54

10. آیندة فهرستنویسی/ رحمت‌الله فتاحی: 60

11. گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دیویی/ مرتضی کوکبی: 73

12. سبک مدیریت در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی/ غلامرضا قلندریان: 84

13. واقفان بزرگ، سید جلال‌الدین تهرانی/ حشمت کفیلی: 96

 

دوره اول، شماره سوم، بهار 1377   (شماره مسلسل 3)

 

14. کتاب و کتابت در قرون اولیه اسلام/ غلامرضا قلندریان: 3

15. بحثی نظری درباب بررسی استفاده‌کنندگان/ جعفر درباغ عنبران: 14

16 . نقش آموزشی کتابخانه‏های دانشگاهی، مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‏گیری/ مهری پریرخ: 37

17. جایگاه منابع اطلاعاتی در فرآیند یادگیری دانشجویان دانشگاه فردوسی/ محمدحسین دیانی:57

18. تاریخچة کاربرد و تکامل اصطلاح علم اطلاع‌رسانی/ فرد ر. شاپیرو؛ ترجمه علی‌اصغر شیری:80

19. برخی از مباحث عمدة خدمات اطلاع‌رسانی در عصر فناوری جدید/ کارمل مگوایر؛ ترجمه رحمت‌الله فتاحی: 84

20. تابلو اعلانات الکترونیکی (BBS ) و ملزومات آن/ امین‌حسین سنو: 95

21. جستجوی آثار و متون، الگوی کتابخانه‏ای برای آموزش مهارت‌های ‌اطلاع‌یابی/ آلیستر داف؛ ترجمه نفیسه درّی‌فر: 112

22. معرفی مجموعه‏های کتاب‌های روسی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی/ لقمان بایمت‌اف: 121

23. معرفی نفایس، مرقعی نفیس از مجموعه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی/ محمد وفادار مرادی: 124

24. معرفی جلوه‏های هنری ساختمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (قسمت اول)/ حسن دیانتی: 140

 

دوره اول، شماره چهارم، تابستان 1377 (شماره مسلسل 4)

 

25. کتابخانه‏های اسلامی تا سال1920/ ام . لزلی ویلکینز؛ ترجمه زاهد بیگدلی: 3

26. دید ادراکی، پیش‌نیاز داده‏های با کیفیّت/ محمد حسین دیانی: 29

27. برخی ‏از زمینه‏های تاثیر فناوری نوین بر کارکتابخانه‏ها و کتابداران/ رحمت‌الله فتاحی: 49

28. فناوریهای در حال ظهور/ استوارت فورث؛ ترجمه سودابه شاپوری: 64

29. تحولات در فناوری اطلاعات: مقدمه‏ای برای غیرمتخصصان/ جان مرداخ و دیگران؛ ترجمه جمیله کوهستانی: 76

30. نقش شعر، داستان و افسانه‏های عامیانه درتکوین شخصیت کودکان و نوجوانان/ اسدالله آزاد:87

31. ایزو 9000 و کیفیّت خدمات کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‌رسانی/ مرجان حمیدزاده خیاط: 109

32. معرفی «کتاب‌الخلاص یا دستوراللغه» و مهمترین نسخه‏های خطی آن/ علی اردلان جوان: 118

33. یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در یک نگاه/ ابوالفضل هاشمی: 147

 

دوره دوم، شماره اول، بهار 1378   (شماره مسلسل 5)

 

34. مسائل آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها/ زهیر حیاتی: 3

35. نظام رایانه‏ای تهیه و سفارش مواد/ فریده فرجامی: 27

36. تاریخچة انتشار کتابشناسی در غرب/ رکن‌الدین احمدی لاری: 42

37. بررسی سطح خوانایی کتابهای فارسی منتشر‌شده برای کودکان و نوجوانان در سال 1357-1371/ محمد حسین دیانی و فرشته ناصری: 53

38. بررسی انتقادی مجموعه‌سازی از لابلای دستورالعمل کتبی کتابخانه‏های دانشگاهی ایران/ احمد شعبانی: 92

39. استفاده از فناوری در کتابخانه‏های عمومی/ مری‌ای. جکسن؛ ترجمه گلناز ملای‌ مقدم؛ 100

40. مراکز اطلاع‌رسانی و خدمات آگاهی‌رسانی جاری/ ادموند ویوینگ؛ ترجمه عباس گیلوری: 114

41. عوامل و مسائل مهم در تدوین استراتژی بهره‏گیری از اینترنت/ دیوید ریت؛ ترجمه علی اصغر شیری: 125

 

دوره دوم، شماره دوم، تابستان 1378 (شماره مسلسل 6)

 

42. بلبشوی اینترنت: گفتاری پیرامون مشکلات سازماندهی، جستجو و بازیابی اطلاعات در وب جهانگستر/ رحمت‌الله فتاحی: 1

43. دوره‏های کوتاه‌مدت آموزش کتابداری انجمن کتابداران ایران/ زهیر حیاتی: 23

44. کتابخانه‏های خراسان در سال 1378/ محمد حسین دیانی: 43

45. بررسی وضعیت کتابخانه‏های دبیرستانی شهر مشهد/ پرویز حسن‌پورگل‌میشی: 57

46. اینترنت و خدمات مرجع/ ویلیام کتز؛ ترجمه سعید رضایی شریف‌آبادی: 77

47. ادغام منابع الکترونیک در خط مشی مجموعه‌سازی/ کریستین دی . واگل؛ ترجمه گل‌نسا گلینی مقدم: 105

48. چاپ در دهة آینده/ گریگوری جی. ای. راولینز؛ ترجمه فرهاد پولادی: 121

49. جلوه‏های هنری ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (قسمت دوم)/ حسن دیانتی: 141

 

دوره دوم، شماره سوم، پاییز 1378  (شماره مسلسل 7)

 

50. برنامه‌ریزی زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال توسعه/ محمدرضا داورپناه: 1

51. آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه فردوسی/ جواد یغمایی: 23

52. دسترس‌پذیری فیزیکی کتاب‌ها در حوزه‌های علوم و علوم انسانی . اجتماعی/ گل‌نسا گلینی مقدم: 41

53. حجم نمونه در پژوهش‌های پیمایشی/ محمد حسین دیانی: 59

54. موریانه و راه‌های مبارزه با آن/ نورالدین حسین سنابادی عزیز: 71

55. سیاست‌های جامعة اطلاعاتی/ نیک مور؛ ترجمه حمید رضا جمالی مهمویی: 91

56. پاسخی به انقلاب اطلاعات: حرکت به سوی کتابخانه‏های بدون دیوار/ جیمز مایکل؛ ترجمه محمود سالاری: 107

57. تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب/ کارستن شلیکتینگ و اریک نیلسن؛ ترجمه مهدی نعمتی و رضا طالب‌زاده: 119

58. فهرست الفبایی میکروفیلم‌های تهیه‌شده از کتابخانة جامع صنعا/ محمد وفادار مرادی:

127

 

دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1378 (شماره مسلسل 8)

 

59. پایان‌نامه، گنج ناشناختة رهاشده/ محمد حسین دیانی: 1

60. چگونگی شکل‏گیری اولین دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی/ زهیر حیاتی: 17

61. مجله‏های الکترونیکی تمام متن کتابداری ‏واطلاع‌رسانی در اینترنت/ یزدان منصوریان:39

62. بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان‌نامه‏های تحصیلات تکمیلی در مجله‏های علمی ‏سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و کتابداری بعد از انقلاب اسلامی ایران/ محمود سالاری: 59

63. بررسی گرایش‌های موضوعی استفاده‌کنندگان کتابخانة مرکزی و کتابخانه‏های اقماری آستان قدس رضوی/ ایرج رداد: 79

64. دربارة سرشت اطلاعات و دانش و تعبیر آن در علوم اقتصادی/ ریچارد ماتسیشی؛ ترجمه فرهاد پولادی نجف‌آبادی: 101

65. فهرست‌نویسی و رده‌بندی منابع الکترونیکی: چیره دستی‏های کهنه در محیطی نو/ سیوباتیلی؛ ترجمه علی‌اکبرپورسرباز: 131

66. یونسکو و توسعة منابع انسانی در جامعة اطلاعاتی/ ایان ام. جانسون؛ ترجمه جواد بشیری: 141

67. آرشیو فیلمتک ادارة مخطوطات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی/ علی‌اصغر ناصری: 153

 

دوره سوم، شماره اول، بهار 1379 (شماره مسلسل 9)

 

68. برنامة آموزش دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی، پیشنهادهایی برای تحول/ محمد حسین دیانی: 1

69. الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران با توجّه به تحولات جدید در محیط اطلاعاتی/ رحمت الله فتاحی: 21

70. تأملاتی پیرامون نشر الکترونیکی و مسائل و مشکلات آن در ایران/ مهدی تقوی: 45

71. بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی‏های آن‌ها در متون فارسی از رویکرد فهرستنویسی/ جمیله کوهستانی: 53

72. بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‏های تخصصی و دانشگاهی (دولتی ) شهرستان کرج/ فاطمه باقری: 81

73. دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز/ میشل هودون؛ ترجمه محسن نوکاریزی: 99

74. معیارهای گزینش منابع دسترس‌پذیر در وب برای مجموعه‌سازی یک کتابخانة دانشگاهی/ رابرت مک گچین؛ ترجمه یزدان منصوریان: 113

75. نمادها و فرمول‌هایی برای چند مفهوم کتاب‌سنجی/ بی. کی. سین؛ ترجمه محمود سالاری: 129

 

دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1379

(شماره مسلسل 10)

 

76. شیوه‏های ناکارآمد در آزمون کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی/ محمدحسین دیانی: 1

77. روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته‏های علوم و فناوری در سال‌های77-1358/ نفیسه درّی‌فر: 23

78. بررسی مشکلات جستجوی موضوعی استفاده‌کنندگان در فهرست رایانه‏ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی/ سودابه شاپوری: 49

79. میزان دسترس‌پذیری و استفاده از کتاب‌های سال و کتاب‌های نمونه تحقیق در کتابخانه‏های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی/ شهلا گنجی: 69

80 .تحول تاریخی اصول‌و قواعد فهرستنویسی توصیفی با تأکید بر فهرستنویسی آثار وابسته/ جمیله کوهستانی: 97

81 . کتابخانه‏ها و مؤسسه‏های آموزش عالی دوران آل بویه 946-1055م/ مفیض‌الله کبیر؛ ترجمه حمید رضاجمالی مهمویی: 115

82 . معرفی یک نسخه خطی کهن از کتاب المنصصّ فی شرح‌الملّخص/ محمود یزدی مطلق:120

83 . مرمت خطوط نسخه‏های خطی/ فضل‌الله فاضل نیشابوری و دیگران: 147

84 . ساخت کاغذ دست‌ساز در مرکز حفاظت و مرمت کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی/ نورالدین حسین سنابادی عزیز:159

 

دوره سوم، شماره سوم، پاییز 79

(شماره مسلسل 11)

 

85 . عوامل مؤثر در نشر مقاله مستخرج از پایان‌نامه دورة تحصیلات تکمیلی/ گلناز ملایی مقدم: 1

86 . بررسی تأثیر پست الکترونیکی بر فعالیت‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران/ محمد گلابیان: 17

87 . بهره‌وری از منابع اطلاعاتی برای نگارش پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی/ محمدحسین دیانی: 35

88 . پژوهشی در آثار خوشنویس مشهور محمد هاشم لؤلؤیی اصفهانی موجود در آستان قدس رضوی/ محمدرضا فاضل هاشمی:42

89 . ضرورت روی‌آوری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به پژوهش/ محمود سالاری: 80

90. نمونه‌گیری، مفاهیم و الگوهای آن/ حمید رهباردار: 94

91.معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی/ دین آن آلیسون، ترجمه نفیسه دری‌فر: 116

92.‌پژوهشی دربارة ‌اینترنت و بازیابی اطلاعات/ جی. جی. چودوری، ترجمة مهدی خادمیان: 133

93.‌آموزش‌شیوة ‌استفاده از‌منابع کتابخانه‌ای/ ویلیام کتز، ترجمة سعید رضایی شریف‌آبادی:163

 

دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 79 (شماره مسلسل 12)

 

94. بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن/ زهره عباسی: 1

95.خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی/ اعظم صنعت‌جو:23

96.بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد/ یزدان منصوریان: 37

97. نقش ارتباط غیرکلامی در مصاحبة مرجع/ فیروزه زارع فراش‌بندی: 59

98.استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی(پیش‌نویس ویرایش 1999)/ ترجمه حسین اصغرنژاد و عرفان یونسی: 69

99. فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه آیت‌ا... سید محمدتقی حکیم (وابسته به کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی)/ محمد وفادار مرادی: 85

100. آشنایی با کتابخانه: کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد/ محمد بنکدار: 109

 

دوره چهارم، شماره اول، بهار 1380 (شماره مسلسل 13)

 

101. کوچ‌اندیشه‌ها/ محمدحسین دیانی: 1

102. دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی: ملاحظاتی پیرامون شرایط، ویژگی‌ها و ملزومات نظری و کاربردی این مقطع و شایستگی‌های دانش‌آموختگان آن/ رحمت‌الله فتاحی: 9

103. بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر مشهد و ارزیابی توانایی مجموعه کتابخانه‌ها در برآوردن این نیازها/ ولی قربانی: 27

104. بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع/ شهین مجیری: 45

105. سازماندهی اطلاعات درنظام‌های بازیابی اطلاعات/ علی گزنی: 70

106. عرض‌دید قرآن‌های خطی در کتابخانه‌ آستان قدس رضوی/ رمضانعلی اسماعیل‌پور قوچانی: 96

107. برنامه‌های درسی مطالعات اطلاع‌رسانی/ جمشید بهشتی، ترجمه محمدحسین دیانی: 120

108. امنیت اطلاعات در ابرشاهراه الکترونیکی/ س. ه. فون سولمز، ترجمه علی‌حسین قاسمی: 131

109. مقایسة کارآیی موتورهای کاوش شبکه جهانی وب در بازیابی اطلاعات بهداشتی/ گانگ وو، جی لی، ترجمه فاطمه نبوی: 155

 

دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1380 (شماره مسلسل 14)

 

110. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران/ محمدحسین دیانی: 1

111. نیاز به تحول در برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی/ عبدالرسول جوکار، افشین حمدی‌پور: 9

112. اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و تولید اطلاعات علمی: بررسی کمّی سال‌های 1378ـ 1369/ جعفر مهراد، مریم زاهد زاهدانی: 27

113. بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ اعظم صنعت‌جو: 51

114. آیین کتابت در نسخه‌های خطی قرن 7 تا 9 ه. ق. در کتابخانه‌ آستان قدس رضوی/ محمد وفادار مرادی: 71

115. توانمندسازی توانمندسازان: تعیین جایگاه حرفه‌مندان کتابداری و اطلاع‌رسانی در آینده توسعة رشته‌ای و حرفه‌ای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی/ سوزان ک. سوی، ترجمه محسن نوکاریزی: 81

 

دوره چهارم، شماره سوم، پاییز 1380 (شماره مسلسل‌15)

 

116. مقدمه‌ای بر اطلاع‌شناسی/ ابوالحسن آقاربیع: 1

117. بررسی امکانات و نیازهای اطلاعاتی کارخانه‌های صنایع غذایی شهر مشهد/ مهین اکرمی: 13

118. وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع‌رسانی/ مهری پریرخ: 35

119. مطالعة غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم/ سید ابوالفضل یوسفی: 65

120. رهنمودهایی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی/ ترجمه و اقتباس مینا طلاکوب: 89

121. مدیریت دانش و کتابخانه‌های دانشگاهی/ چارلز تی. تاونلی، ترجمه مهدی خادمیان: 99

122. نسخه‌ای نفیس در مجموعه قرآن‌های خطی آستان قدس رضوی/ رمضانعلی اسماعیل‌پور قوچانی: 121

 

دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان 1380 (شماره مسلسل 16)

 

123. یکسال استفاده از کتابخانه جامع گوهرشاد/ اصغر پورانتظاری: 1

124. سبک مدیریت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد/ فرهاد پولادی نجف‌آبادی: 5

125. عناصر و ویژگی‌های مهم در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی/ احمدرضا اصغری‌پوده: 31

126.عوامل بازدارنده و مشوق پژوهش کتابداران عضو هیئت علمی/ نورالله نصراللهی: 53

127. بررسی تأثیر شیوه‌های نمایه‌سازی بر قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود در سه نرم‌افزار کتابخانه‌ای فارسی/ غلامرضا سلگی: 69

128. بررسی احتمال تأثیرپذیری مجموع ادواری‌های چاپی از مجموعه ادواری‌های الکترونیکی دسترس‌پذیر در دانشگاه فردوسی مشهد/ مهدی خادمیان: 91

129. روش‌های جستجو در وب/ کرانمارکی درانبشتاب، ترجمه عبدالرضا طالب‌زاده: 113

 

دوره پنجم، شماره اول، بهار 1381

(شماره مسلسل 17)

 

130. برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه‌ها/ رحمت‌الله فتاحی: 3

131. اطلاعات، کتابخانه و توسعه ملی/ محمدرضا داورپناه: 15

132. نقش خدمات کتابخانه‌ها در توسعة پایدار/ محمود سالاری: 23

133. ملاحظات نیروی انسانی در عصر فناوری: عناصر اصلی در مدیریت تغییر جهت توسعة خدمات/ ایرج رداد: 41

134. بررسی مقررات و آیین‌نامه‌های وقف منابع کتابخانه‌ای و نقش آن در توسعه یا محدودیت خدمات/ سید محمدرضا فاضل هاشمی: 49

135. تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعة خدمات در کتابخانه‌ها/ سیدمهدی هوشیار یزدیان: 57

136. خدمات راه دور و توسعة کتابخانه سیار آستان قدس رضوی: راهکاری برای گسترش خدمات در جامعه/ رضا خوش‌ید طوسی، مهدی قیصری: 71

137.بررسی مزایا و معایب نظام‌های قفسه‌ باز و بسته و نقش آن در ارائة خدمات گردش کتاب/ احمد رفیق، زری رفوگران: 83

138. بررسی ملاحظات روانشناختی مؤثر بر بهبود خدمات در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی/ حسن پیرزاده: 95

139. بررسی اهمیت آموزش مراجعان در بهره‌وری بیشتر از کتابخانه‌ها: گزارشی از یک تجربة کوچک/ علیرضا پورمند، زهره آمارلو: 105

140. راهکارهای عملی بهبود توسعه خدمات در موزه‌های آستان قدس رضوی و بررسی برخی موانع/ حشمت کفیلی، مریم جیبی: 123

141. بررسی خدمات بخش آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دیدگاه استفاده‌کنندگان/ طاهره مهاجرزاده، زهرا بختیاری، جعفر درباغ‌عنبران: 137

142. ارزشیابی اسناد و راهکارهای بهبود خدمات آرشیوی و اطلاع‌رسانی/ سالم حسین‌زاده سورشجانی: 157

 

دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 1381 (شماره مسلسل 18)

 

143. موانع زیرساختی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران/ محمدرضا داورپناه: 1

144. چشم‌اندازی بر ارتباطات و سیبرنتیک/ محسن نوکاریزی، علی‌حسین قاسمی: 25

145. نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطلاعات و نقش کتابخانه‌های دانشگاه در تأمین آن‌ها/ زهیر حیاتی، جعفر عبادالله عموقین: 41

146.جهانی‌شدن و اطلاعات/ علی‌حسین قاسمی: 61

147. پیدایش خط نستعلیق و میرعلی تبریزی/ فضل‌الله فاضل نیشابوری: 87

148. بررسی تطبیقی ویژگی‌ها، کارکردها و توانایی‌های موتورهای کاوش در اینترنت/ فاطمه معتمدی: 103

149. آیا ابرموتورهای جستجو بهتر جستجو می‌کنند؟/ نیکولاس تومه‌یولو، ترجمه فاطمه نبوی: 127

150. آیین‌نامةآموزش استفاده‌کنندگان: 137

 

دوره پنجم، شماره سوم، پاییز 1381 (شماره مسلسل 19)

 

151. نظریه در مجموعه‌سازی/ ابراهیم افشار:1

152. نظریه‌ها و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته‌های ریاضی- تجربی و انسانی- اجتماعی در دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی/ محمدحسین دیانی: 21

153. میزهای مرجع مجازی: پدیدة عصر ارتباطات/ طاهره جوکار: 47

154. سطح خوانایی مقاله‌های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان/ پروین فخاری‌نیا، محمدحسین دیانی: 57

155. معرفی کتابچه صورت اشیاء و جواهرات گنجینة رضوی/ سالم حسین‌زاده:73

156. کتابخانه مسدود: الگویی برای کتابخانه‌های قرن بیست ویکم/ تی. دی. وب، ترجمة علی‌حسین قاسمی: 91

157. جغرافیای سیاسی اطلاعات/ بلیک هریس، ترجمه سیروس آزادی: ‌109

 

دوره پنجم، شماره چهارم، زمستان 1381 (شماره مسلسل 20)

 

158. بررسی فرایند اطلاع‌یابی کاربران در نظام‌های بازیابی اطلاعات خودکار/ علی گزنی: 1

159. بررسی میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای/ فاطمه معتمدی: 19

160. تحلیل استنادی طرح‌های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزة علوم انسانی- اجتماعی و علوم پایه و کشاورزی/ لادن قزلی: 35

161.نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته/ فاطمه ذاکری فرد: 51

162. معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش/ علی‌حسین قاسمی: 61

163. داده چیست، یا داده‌ها چه هستند؟/ توماس‌سی. ردمن، ترجمه محمدحسین دیانی:81

164. قدرت در عصر اطلاعات/ سانگبایی کیم، جفری اهارت، ترجمه محسن نوکاریزی، مهدی محسنی: 111

 

دوره ششم، شماره اول، بهار 1382   (شماره مسلسل 21)

 

165. دانشگاه مجازی/ ‎غلامعلی منتظر: 1

166. فرایند کار یک کتابخانة مجازی/ محمد حسن‌زاده: 11

167. مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی/ فرناندا ماریا کامپوس؛ ترجمة عبدالرضا نوروزی چاکلی: 23

168. ده سال پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد/ محمد حسین دیانی:33

169. شالودة معرفت‌شناختی علم کتابداری/ جس شرا؛ ترجمه رحمت‌الله فتاحی: 47

170. تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی/ جعفر مهراد، سلیمان شفیعی:81

171. جوامع اطلاعاتی و تزلزل حق مولف/ نرگش نشاط: 95

172. نمایة مقاله‌های فصلنامة کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 20)/ مریم اخوتی: 109

 

دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1382 (شماره مسلسل 22)

 

173. تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی/ رحمت‌الله فتاحی:1

174. ارزش اطلاعات در فهرست‌های کتابخانه‌ای/ جو متیوز، ترجمه شعله ارسطوپور:29

175. عوامل مؤثر در انتخاب رشتة تحصیلی و تغییر نگرش دانشجویان‌کتابداری و روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز/ زاهد بیگدلی، زویا آبام:47

176. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی/ علی آهنگری:67

177. تعیین نشریات هستة لاتین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانه میرزای شیرازی/ زهیر حیاتی، جهانگیر رنجبر: 87

178. برخی ملاحظات در جایگاه پرسش در فرایند پژوهش/ سونیا بودی، ترجمه جهانگیر رنجبر: 103

 

دوره ششم، شماره سوم، پاییز 1382 (شماره مسلسل23)

179. مروری بر پژوهش‌های کاربرمدار در مطالعات بازیابی اطلاعات مبتنی بر وب/ یزدان منصوریان: 1

180. نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان/ مهری پریرخ: 23

181. رویکرد مفهومی به اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی/ زهیر حیاتی: 37

182. یک پاره از سی پاره قرآن محمدبن عثمان بن حسین وراق غزنوی/ رمضانعلی اسماعیل‌پور: 47

183. معرفت شناسی و دیدگاه اجتماعی- شناختی در علم ‌اطلاع‌رسانی/ برگر یورلند؛ ترجمه مهدی خادمیان: 63

184. علم ‌اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش/ تام ویلسون؛ ترجمه محسن نوکاریزی: 101

185. دایرة المعارف کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی/ محمد حسین دیانی: 113

 

دوره ششم، شماره چهارم، زمستان 1382 (شماره مسلسل 24)

 

186.حرفه یا غیر حرفه/ ‌محمد حسین دیانی: 1

187.مدیریت دانش، عاملی راهبردی برای توسعة سازمانی/ محمدرضا داورپناه: 3

188. تحلیل محتوای کتاب‌های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی “ ب “ با رویکرد کتاب‌درمانی/ نسرین امین

دهقان، مهری پریرخ: 19

189. بررسی ساختار پایگاه اطلاعاتی کتاب‌های الکترونیکی فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز/ جعفر مهراد، سارا کلینی: 55

190. نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی/ اسدالله آزاد، مریم اخوتی: 65

191. گزارشی از بانک اطلاعات ” ده سال پژوهش در خراسان “ (1370-1379)/ محمد حسین دیانی: 81

192.خدمات مرجع الکترونیکی: شیوه‌های نوین پاسخگوئی به پرسش‌های مرجع/ محمد حسن‌زاده: 97

193.نقش کتابدار دیجیتالی در مدیریت نظام‌های اطلاعات دیجیتالی/ و. سرینیواسولو؛ ترجمه محمود سالاری‌: 109

194. دستنویس‌های آثار شیخ طوسی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی/ عبدالله غفرانی: 125

195. گزارش کوتاه: بررسی وضعیت کتابخانه‌های واحد‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن‌ها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران/ عسگر اکبری: 139

 

دوره هفتم، شماره اول، بهار 1383  (شماره مسلسل 25)

 

196. نهاد اجتماعی/ محمد حسین دیانی: 1

197. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی در ایران/ زهرا جعفرزاده کرمانی، رحمت‌الله فتاحی: 5

198. اینترنت پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته دراعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب/ یزدان منصوریان: 25

199. شکل نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی ملّی ایران/ مرتضی کوکبی: 43

200. مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها/ محمد باقر دستغیب: 53

201. کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن/ محمد سوهانیان حقیقی: 63

202. بررسی وضعیت کمٌی تولید اطلاعات علمی به وسیلة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 1374-1379/ محمدرضا رامشک: 73

203. از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی – کمّی معنابخشی/ برندا دروین، ترجمة ابراهیم افشار: 81

204. کلیات ارگونومی در کتابخانه‌ها/ ریچارد دبلیوباس، ترجمة حیدر مختاری و آنسه حسینی‌زاده: 103

205. ارتباط حرفه‌ای از طریق وب‌سایت کتابخانه: مروری بر متون موجود/ یولاپرینسن، ترجمة ایرج رداد: 119

 

دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1383 (شماره مسلسل 26)

 

206. دانشجوی ممتاز/ محمد حسین دیانی:1

207. بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی/ محسن نوکاریزی: 5

208. تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی/ عبدالرضا نوروزی چاکلی: 25

209. بررسی رفتار ‌اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ازاینترنت/ موسی یمین فیروز، محمد

رضا داور پناه: 45

210. وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی/ محمد سوهانیان حقیقی: 65

211. تعامل حرفة کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی با فرآیند جهانی‌شدن/ محمد حسن‌زاده: 79

212. میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز ‌اطلاع‌رسانی صنعت نفت ایران/ جعفر مهراد، محمد علی جهانیان: 95

213. انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده»/ محمد رضا فلاحتی، آزاده نعمتی: 101

214. قدرت و وابستگی متقابل در عصر اطلاعات/ رابرت اُکُهان و جوزف اس.نی، ترجمه مهدی محسنی: 121

215. قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین: استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه/ استفان جی. بنسمن، ترجمه حیدر مختاری و آنسه حسینی‌زاده: 137

 

دوره هفتم، شماره سوم، پاییز 1383 (شماره مسلسل27)

 

216.حرفة بهبود بخش/ محمد حسین دیانی: 1

217. پارادایم و بازیابی اطلاعات/ محمد‌رضا داورپناه: 3

218. سطح توصیف منابع شبکه‌ای: آشنایی با توضیح‌گرهای ابرداده‌ای هستة دوبلین/ مهدی صفری: 23

219. جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات/ محسن نوکاریزی: 39

220. نظریة عمومی نظام‌ها در کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی/ اسدالله آزاد، عبدالرضا نوروزی چاکلی: 61

221. بررسی ومقایسه پژوهش‌های مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تا کنون/ نادیا فکری: 83

222. دانشورزی، نامی به گستردگی دانش و پیشة کتابداری/ محمد دشتی نیشابوری: 95

223. بررسی میزان همخوانی کلید واژه‌های عنوان و توصیفگرهای نمایه‌سازان در پایگاه اطلاعاتی چکیدة پایان‌نامه‌های ایران/ محمد ایرانشاهی، محمد رضا داورپناه: 107

 

دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 1383 (شماره مسلسل 28)

 

224. تخصص‌گرایی در حرفه/ رحمت‌الله فتاحی: 3

225. پست مدرنیته و علوم کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی/ محمد حسن‌زاده: 5

226. نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی مدارک ساخت‌یافته/ محمد باقر دستغیب: 23

227. نگاهی نوین به تقسیم‌بندی داستان‌های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان/ مرتضی کوکبی: 33

228. بررسی نظر دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در بارة خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل "معقول‌اندیشی" و "کمترین کوشش"/ زهره قریشی: 43

229. مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها/ تاج‌الملوک ارجمند: 69

230. پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی/ جعفر مهرداد، سارا کلینی: 83

231. میراث دانشگاهی علم کتابداری و ‌اطلاع‌رسانی: منابع و فرصت‌ها/ مایکل باکلند، ترجمه ایرج رداد: 97

 

دوره هشتم، شماره اول، بهار 1384  (شماره مسلسل 29)

 

232. چالش آری، بحران خیر/ محمد حسین دیانی: 3

233. ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روز آمدی، اعتبار،

جامعیت و تعادل موضوعی/ محمد سلیمانی، مهری پریرخ: 9

234. مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد/ علیرضا گنجی، اسدالله آزاد: 33

235. بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌کنندگان از منابع موجود کتابخانه‌های عمومی/ بهزاد ستاری، مریم جواهری: 63

236. نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوة استاندارد‌سازی دیانی/ سعیده سپهری، اسد الله آزاد: 73

237. بررسی کیفیت خدمات انجام‌شده در کتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان/ رضا حکیمی، غلامرضا صمدزاده:‌89

238 . ساخت پایگاه مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز ‌اطلاع‌رسانی

دانشگاه فردوسی مشهد/ ملیحه ناظم:‌ 101

239. رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی/ ترجمه رحمان معرفت، با همکاری مرضیه عضدی: 113

 

دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1384 (شماره مسلسل 30)

 

240. سرسخن: اشباع/ دکتر محمد حسین دیانی: 3

241. برنامة جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ گزارش یک طرح پژوهشی/ دکتر رحمت‌‌الله فتاحی: 9

242. چگونه می‌توان باسواد اطلاعاتی شد/ مریم نظری: 27

243. ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران/ علی امیدچهری، غلام حیدری: 59

244. بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیت‌‌‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان/ حسین وکیلی مفرد: 79

245. بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی: اداره کل استان خراسان و شعب پنجگانة مشهد/

سید علی رحیمی زاده حسینی، دکتر محمدرضا داورپناه: 91

246. نمایش کتابشناختی اپک‌های مبتنی بر وب: تحلیل چندمتغیرة مورد استفاده در فهرست‌های آمریکای لاتین/

ویکتور هره‌رو سولانا، فلیکس دومویاـ آنگون: 115

247. چاپ سنگی/ احمد رفیق: 133