دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30) - شماره پیاپی 30، تیر 1384 
اشباع

صفحه 3-7

محمد حسین دیانی


برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 91-114

سید علی رحیمی زاده حسینی؛ محمدرضا داورپناه


چاپ سنگی

صفحه 133-153

احمد رفیق