چگونه می‌توان با سواد اطلاعاتی شد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شفیلد انگلستان

چکیده

بقا در عصر اطلاعات نیازمند فراگیری توانمندیهایی است که افراد به کمک آن‌ها بتوانند نیاز خود را به اطلاعات تشخیص دهند و پس از جایابی و ارزیابی اطلاعات، از آن به شکل مؤثر استفاده کنند. در واقع افراد باید بتوانند با فراگیری نحوة یادگیری، به «فراگیرانی تمام عمر» تبدیل شوند و از این طریق با عصر پرشتاب اطلاعات همگام گردند. توانمندیهایی از این دست، سواد اطلاعاتی خوانده می‌شوند. با توجه به اهمیت و ضرورت فراگیری این توانمندیها برخی از سازمان‌ها و مراکز آموزشی در سراسر جهان برای اجرای آموزش این توانمندیها به ایجاد و توسعة استانداردها و مدل‌هایی مبادرت ورزیده‌اند. این مقاله پس از ارائة مقدمه‌ای دربارة ضرورت و اهمیت آموزش توانمندیهای سواد اطلاعاتی، به ارائة پاره‌ای از مدل‌ها و استانداردهای متداول، و توصیههای ارائهشده در این زمینه پرداخته است.
 کلیدواژهها: یادگیری تمامعمر3 ، خود راهبری4، فراگیری نحوة یادگیری5 ، توانایی حل مسئله6 ، تفکر انتقادی7 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی، مدلهای سواد اطلاعاتی