بررسی تأثیر اینترنت برفعالیت‌‌‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

ژوهش حاضر با روش پیمایشی، به بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیت‌‌‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/ 94 درصد از اعضای هیئت علمی مورد بررسی، از اینترنت استفاده می کنند. همچنین بین میزان فعالیت‌‌‌های علمی اعضای هیئت علمی مورد بررسی و استفادة آن‌ها از اینترنت، رابطة معنادارای وجود دارد. 6/ 96 درصد از اعضای هیئت علمی مورد بررسی، استفاده از اینترنت را برای کسب اطلاعات ضروری می دانند. افراد مورد پژوهش، اینترنت را بیشتر به منظور کسب اطلاعات روزآمد (6/ 83 درصد) و سپس به منظور انجام فعالیت‌‌‌های پژوهشی (1/ 73 درصد)، ارتباط با مراکز علمی و همکاران (4/ 66 درصد)، و آموزش و تدریس برای دانشجویان (7/ 42 درصد)، مورد استفاده قرار می دهند. 9/ 88 درصد از کاربران مورد بررسی، استفاده از اینترنت را در افزایش کیفیت فعالیت‌‌های پژوهشی، و 5/ 68 درصد آنان استفاده از اینترنت را در افزایش کیفیت فعالیت‌‌‌های آموزشی، به میزان زیاد مؤثر دانسته اند.