نمایش کتابشناختی اپک های مبتنی بر وب تحلیل چندمتغیرة مورد استفاده در فهرست های آمریکای لاتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فهرستهای عمومی پیوستة کتابخانه (اپک‌ها) سیستم‌های خودکار بازیابی اطلاعات هستند که آسانترین منبع اطلاعاتی در دسترس برای کاربران غیرحرفه‌ای به شمار می‌روند. اپکهای مبتنی بر وب، یک گام بزرگ به جلو در توسعة واسطهای کاربر در فهرستها می‌باشند. مطالعة حاضر، فهرستهای آمریکای لاتین را بر اساس یک سیاهة بازبینی که برای نمایش کامل کتابشناختی در اپکهای مبتنی بر وب در دانشگاه تورنتو به وجود آمده است مورد ارزیابی قرار میدهد. این سیاهة بازبینی شامل 4 بخش است که مهم‌ترین جنبههای اپکها (برچسب، متن، اطلاعات آموزشی، صفحهآرایی) را پوشش میدهد. سرانجام از شیوههای تحلیل چندمتغیره، برای نتایج استفاده میشود. این فنون شامل تحلیل خوشهای2 (گروهی)، تحلیل اجزای اصلی3، و رتبه‌بندی چندبعدی4 میباشند.