مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی

2 کارشناس کتابداری

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و هدف اصلی آن تعیین وضعیت کم‍ّی تولید اطلاعات علمی در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال- والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد:
1) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای دارای مدرک دکترا و اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد تفاوت معنادار وجود دارد. 2) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای تدریس‌کننده در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اعضای غیرتدریس‌کننده در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.      3) بین سال‌های اشتغال در دانشگاه و تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت عملی رابطة معنادار وجود دارد. 4) بین درجة آشنایی اعضای هیئت علمی با زبان انگلیسی و تولیدات علمی- پژوهشی آن‌ها، رابطة معنادار وجود دارد. 5) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای استفاده‌کننده از فرصت‌های مطالعاتی و اعضای استفاده‌نکننده از این فرصت‌ها، تفاوت معنادار وجود دارد. 6) بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه علوم، کشاورزی، مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد. 7) بین تولیدات تألیفی و ترجمه‌ای اعضای هیئت علمی در چهار حوزة موردنظر، تفاوت معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها