بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی

2 کارشناس کتابداری

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از مجموعة کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل براساس متغیرهایی از قبیل شهر، شغل، مدرک تحصیلی، جنسیت، سن و غیره انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة افراد دارای کارت عضویت از کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در سال 1382 با برآورد تقریبی 9421 نفر بوده است. پژوهش نشان داد که میزان رضایت از منابع کتابخانه‌ها در برخی از شهرهای استان از جمله مشگین‌شهر، گرمی، نیر و خلخال پایین‌تر از حد متوسط استانی است. همچنین در دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم، میزان رضایت نسبتاً پایین است. کارمندان دارای بیشترین و دانشجویان دارای کمترین میزان رضایت هستند. در بین گروه‌های مختلف تحصیلی، گروه تحصیلی راهنمایی دارای بیشترین و گروه‌های با سطوح تحصیلی لیسانس و بالاتر دارای کمترین میزان رضایت هستند. در بیشتر موارد تفاوت معناداری بین میزان رضایت گروه‌های مختلف مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها