نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف، بررسی وضعیت کتابخانه‌های اقماری آستان قدس در مقایسه با استانداردهای کم‍ّی دیانی می‌باشد. جامعة آماری این پژوهش 14 کتابخانه اقماری آستان قدس است و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده. پرسش‌های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد (وضع موجود در کتابخانه‌ها، نقاط قوت و ضعف، توسعة عوامل، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل، رده‌بندی نُه معیار کتابخانه‌ها، نمونه‌گیری از نظرات مراجعان، و مقایسة نظرات به منظور مشخص شدن جهت حرکت) تنظیم گردیده است.
نتایج به دست آمده از آزمون t نشان می‌دهند که کتابخانه‌های اقماری آستان قدس رضوی با معیارهای دیانی، در هشت مورد در سطح کتابخانه‌های درجه 3 قرار گرفته‌اند و تنها در یک مورد معیار شماره 2 (مساحت کل) دچار کمبود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها