ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس کتابخانه مرکزی ومرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقالة حاضر گزارشی است از طرح ایجاد پایگاه مستند موضوعی فارسی در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد که دربرگیرندة موضوع‌های کلیة کتاب‌‌های فهرست‌شدة کتابخانه‌های این دانشگاه می‌باشد.
فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی موجود در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی با خدمت سی‌ساله به بازنگری، اصلاح و تکمیل نیاز دارد. گزینش و ساخت موضوعات جدید، تطبیق آن‌ها با یافته‌های قبلی، روزآمدسازی واژه‌ها، بررسی همخوانی آن‌ها با موضوع‌های کتابخانة کنگره آمریکا و کتابخانة ملی ایران با درنظرگرفتن اقتضای فرهنگی و زبانی، مراحل کار را دربر می‌گرفت. ویراستاری و تکمیل فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی کتابخانه که با همکاری یک گروه کاری منتخب، با دقت و با صرف ساعت‌ها وقت انجام گرفت دسترسی به یک پایگاه مستند موضوعی مطمئن و مستند را در سیستم شبکه‌ای کتابخانه ممکن ساخت.

کلیدواژه‌ها