رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز وکارشناس نمایه سازی سازمان انرُی اتمی ایران / مترجم

2 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد / مترجم

چکیده

ایجاد و گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی باعث بازنگری کتابداران در تعاریف مربوط به خدمات مرجع شده است. روش‌های نوین مبتنی بر فناوری‌های نوین، قالب سنتی ارائة خدمات مرجع را تغییر داده است. هدف از تهیة این رهنمودها ترویج بهترین شیوه‌های اجرایی مرجع دیجیتالی بر یک مبنای بین‌المللی است. به کمک این رهنمودها، کتابداران می‌توانند با کمک گرفتن از خدمات متنوع سنتی برای ایجاد استانداردهای مشترک در مرجع دیجیتالی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها