نظریه عمومی نظامها در کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله درصدد است به مطالعة جایگاه و اهمیت نظریة عمومی نظام‌ها در ادارة امور و عملیات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بپردازد. بر این اساس ضمن مرور و بررسی مفهوم نظام و هدف و ویژگی‌های نظریة عمومی نظام‌ها، به معرفی نظام‌های باز و بسته و ابزارها و کاربردهای نظریة عمومی نظام‌ها پرداخته و سعی در شناساندن اهمیت و نقاط قوت نظریة عمومی نظام‌ها در نگرش کتابداران و مراکز تصمیم‌گیری کتابداری و اطلاع‌رسانی دارد. از مهم‌ترین ویژگی‌های مطرح‌شده در مقالة حاضر می‌توان به مواردی همچون به‌هم‌پیوستگی و وابستگی اجزای نظام با یکدیگر، کل‌گرایی، هدف‌جویی، دارابودن ورودی و خروجی، پردازش، مقابله با بی‌نظمی (آنتروپی)، تنظیم، سلسله مراتب، جداسازی، و هم‌پایگی نظام اشاره کرد. از دیگر مباحث مقالة حاضر می‌توان به نقش مؤثر نگرش نظام‌مدار در برنامه‌های توسعه‌ای، شناخت ویژگی‌های نظام‌مدار در سازمان کتابخانه، و فواید به‌کارگیری این نوع تفکر در مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها