دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) - شماره پیاپی 27، مهر 1383