بررسی و مقایسه پژوهشهای مربوط به واژگان نوشتاری، گفتاری یا خوانداری کودکان دبستانی ایران از ابتدا تاکنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بررسی حاضر به منظور مقایسه بین پژوهش‌های انجام شده در حوزة واژگان کودکان (اعم از نوشتاری، گفتاری یا خوانداری) انجام شده است. در این بررسی میزان تفاوت‌ها و شباهت‌های پژوهش‌های فوق از نظر عملکرد پژوهشگران و معیارهای اعمال‌شده توسط آنان در زمینة نوع واژگان (نوشتاری، خوانداری یا گفتاری)، جامعة آماری، تعیین حدود واژه، و... نشان داده شده و در پایان نیز پیشنهادهایی برای هماهنگ‌کردن پژوهش‌های آتی و توسعه پژوهش‌های مشابه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها