دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) - شماره پیاپی 25، فروردین 1383 
کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

صفحه 63-72

محمد سوهانیان حقیقی


کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

صفحه 103-118

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ ریچارد دبلیو