کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره به جنبه‌های مختلف جهانی‌شدن، نقش و تأثیر این پدیده در عرصة علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی شده و با برشمردن نکات مثبت و منفی این پدیده در عرصة اطلاع‌رسانی، نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در این روند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها