اینترنت‌پنهان و منابع اطلاعاتی نهفته در اعماق نامرئی شبکة جهان‌گستر وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شفیلد انگلستان

چکیده

مقالة حاضر به تعریف مفهوم اینترنت پنهان یا وب نامرئی و همچنین عوامل مؤثر در ایجاد آن پرداخته است. اجزای مختلف قلمرو تاریک اینترنت نظیر وب عمیق، وب مات، وب شخصی، وب ملکی و وب مرده به تفکیک تشریح‌شده‌اند و چگونگی ایجاد و اهمیت هریک مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره به حجم و کیفیت قابل‌توجه منابع اطلاعاتی نهفته در اینترنت‌پنهان، بر اهمیت مهارت‌های اطلاع‌یابی در محدودة خارج از حوزة جستجوی موتورهای کاوش تأکید می‌کند. از آنجا که اطلاعات نهفته در دل اینترنت پنهان معمولاً از کیفیت بالایی برخوردار است، این بخش از اینترنت اهمیت قابل توجهی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی در آگاه‌سازی کاربران اینترنت از وجود وب نامرئی و درنتیجه ارتقای سطح دسترس‌پذیری اطلاعات برای آنان و همچنین نقشی که کتابداران می‌توانند در ساخت دروازه‌های اطلاعاتی ایفا کنند، از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها