شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این نوشته به عناصر مندرج در 3 سطح توصیف فهرستنویسی «قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن» اشاره گردیده و نشان داده شده که کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران در فهرستنویسی کتاب‌های فارسی گاه از سطح دوم و گاه از برخی عناصر سطح سوم استفاده کرده است. چون برگه‌های فهرست کتابخانة ملی در همة انواع کتابخانه‌ها مورد استفاده است. مؤلف شیوه‌ای نوین و در عین‌حال ساده برای فهرستنویسی در سطح اول و دوم پیشنهاد کرده که در انواع کتابخانه‌ها می‌تواند کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها